On-line services of the University of Warsaw
You are not logged in | log in
Study programmes > All studies > Applied Linguistics > Applied Linguistics, full-time, BA programme

Applied Linguistics, full-time, BA programme (S1-PRK-LS-1)

(in Polish: Lingwistyka stosowana, stacjonarne, pierwszego stopnia)
first cycle programme
full-time, 3-year studies
Language: English, French, Spanish, Japanese, German, Polish Sign Language, Polish, Russian, Swedish, Italian

Kierunek lingwistyka stosowana przyporządkowany jest do dziedziny nauk humanistycznych w dyscyplinach językoznawstwo (dyscyplina wiodąca) oraz literaturoznawstwo. Studia na kierunku lingwistyka stosowana umożliwiają studiowanie dwóch języków obcych: pierwszego (tzw. język B) i drugiego (tzw. język C).

Kierunek lingwistyka stosowana jest prowadzony przez dwie jednostki: IKSI (Instytut Komunikacji Specjalistycznej i Interkulturowej) oraz ILS (Instytut Lingwistyki Stosowanej). Oba Instytuty mieszczą się w budynku przy ulicy Dobrej 55, który jest siedzibą Wydziału Lingwistyki Stosowanej.

Na kierunku realizowane są następujące specjalności - począwszy od semestru drugiego:

Przekład i technologie tłumaczeniowe – w językach:

 • angielski, francuski, hiszpański, niemiecki, rosyjski – jako język B, czyli studiowany pierwszy język obcy;
 • angielski, francuski, hiszpański, japoński, niemiecki, rosyjski, szwedzki, Polski Język Migowy (PJM) – jako język C, czyli studiowany drugi język obcy; język japoński, szwedzki i PJM studiowane są od podstaw;

Terminologia i tłumaczenia specjalistyczne – w językach:

 • angielski, niemiecki, rosyjski, włoski – jako język B, czyli studiowany pierwszy język obcy;
 • angielski, niemiecki, niemiecki od podstaw, rosyjski, rosyjski od podstaw, włoski, włoski od podstaw – jako język C, czyli studiowany drugi język obcy.

Opcjonalna specjalność nauczycielska realizowana jest w jednym z języków (B albo C) bądź w dwóch językach (B i C):

 • angielski, francuski, hiszpański, niemiecki, rosyjski, włoski. Wybór tej specjalności – jako dodatkowej – student deklaruje po przyjęciu na kierunek.

Kandydat wybiera specjalność po wpisie na listę studentów. W przypadku, gdy liczba chętnych na daną specjalność przewyższa liczbę oferowanych miejsc (dotyczy to języków, w których oferowane są obie specjalności tj. sześciu kombinacji: j. angielski – j. niemiecki, j. angielski – j. rosyjski, j. niemiecki – j. angielski, j. niemiecki – j. rosyjski, j. rosyjski – j. angielski, j. rosyjski – j. niemiecki), o możliwości zapisu decyduje wynik uzyskany w procesie rekrutacji na studia.

W ramach kierunku lingwistyka stosowana student doskonali znajomość dwóch języków obcych, uczestnicząc w zajęciach z kształtowania kompetencji komunikacyjnych, z fonetyki, gramatyki opisowej oraz kontrastywnej, a także podczas innych zajęć prowadzonych w studiowanych językach.

Kompetencję przekładową rozwija podczas warsztatów tłumaczeniowych i wykładów z translatoryki, a kompetencję kulturową podczas zajęć z literatury i wiedzy o kulturze i historii krajów studiowanych języków.

Kompetencje badawcze student rozwija w ramach wykładów z językoznawstwa, w tym m.in. leksykografii, terminologii, translatoryki, w ramach wykładów z literaturoznawstwa, a także w ramach przedmiotów fakultatywnych pogłębiających wiedzę z zakresu wymienionych wyżej dziedzin, proseminariów i seminariów przygotowujących do napisania pracy licencjackiej.

W ramach opcjonalnej specjalności nauczycielskiej student zdobywa niezbędną wiedzę i umiejętności z zakresu nauczania języków obcych w ramach przedmiotów metodycznych i pedagogicznych.

Wielkim atutem studiów na kierunku lingwistyka stosowana jest mobilność studentów. Polega ona na realizacji zagranicznych studiów częściowych w ramach programu Erasmus+. Wyjazdy stypendialne studentów kierunku lingwistyka stosowana stały się konstytutywnym elementem studiów. Wyraźna tendencja wzrostowa zaznacza się także wśród studentów przyjeżdżających na studia na kierunku lingwistyka stosowana w ramach programu Erasmus+. Dzięki temu kierunek lingwistyka stosowana wyróżnia wysoki stopień umiędzynarodowienia.

Absolwenci studiów licencjackich na kierunku lingwistyka stosowana posiadają następujące umiejętności i kwalifikacje:

 1. Każdy absolwent posiada zbliżoną do rodzimej znajomość dwóch języków obcych w mowie i piśmie (kompetencja komunikacyjna na poziomie C1 biegłości Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy)
 2. Każdy absolwent posiada umiejętność przekładu w ramach trzech języków, tj. A (język polski), B (studiowany pierwszy język obcy) i C (studiowany drugi język obcy).
 3. Każdy absolwent posiada umiejętności umożliwiające podejmowanie wszelkiego rodzaju prac wymagających dobrej znajomości języków i kultury danych obszarów językowych, w tym głównie prac tłumaczeniowych.
 4. Każdy absolwent jest przygotowany do prowadzenia podstawowych badań naukowych z zakresu językoznawstwa i literaturoznawstwa.

Ponadto absolwent lingwistyki stosowanej na specjalności przekład i technologie tłumaczeniowe :

 • zna podstawy przekładu pisemnego w wymiarze teoretycznym i stosuje je w wymiarze praktycznym – w zakresie obu studiowanych języków (odpowiednio: podstawy przekładu migowego w przypadku PJM);
 • potrafi zastosować narzędzia analizy dyskursu na potrzeby przekładu,
 • potrafi dokonać przekładu pisemnego w ramach obu studiowanych języków i języka polskiego,
 • zna podstawy przekładu ustnego w stopniu pozwalającym na dalszą specjalizację, posiada umiejętność przekładu konsekutywnego krótkich wypowiedzi bez notacji,
 • zna podstawy przekładu audiowizualnego,
 • posiada umiejętność przekładu z zastosowaniem różnorodnych technologii cyfrowych, a także z zastosowaniem narzędzi CAT.

Ponadto absolwent lingwistyki stosowanej specjalności terminologia i tłumaczenia specjalistyczne :

 • potrafi posługiwać się specjalistyczną terminologią (np. ekonomiczną, prawną, naukowo-techniczną, medyczną, z dziedziny kultury i sztuki, literaturoznawczą) w studiowanych językach obcych,
 • potrafi tłumaczyć teksty specjalistyczne o niskim i średnim stopniu nasycenia terminologią fachową, wykorzystując do tego dostępne na rynku narzędzia elektroniczne wspomagające pracę tłumacza,
 • posiada wiedzę o strukturze różnego rodzaju słowników oraz zna zasady tworzenia słowników terminologicznych,
 • potrafi wyszukiwać i krytycznie oceniać formy ekwiwalentne w słownikach terminologicznych, a także potrafi stosować w pracy tłumacza odpowiednie media.

Ponadto absolwent, który zrealizował dodatkowy moduł – opcjonalną specjalność nauczycielską – rozpoczyna przygotowanie do nauczania jednego języka obcego (B albo C) bądź dwóch języków obcych (B i C) - które po kontynuacji na studiach magisterskich zapewni pełne uprawnienia do nauczania języków obcych w szkołach publicznych zgodnie z Rozporządzeniem Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 lipca 2019 r.

Qualification awarded:

BA degree In Applied Linguistics, Terminology and Specialised Translation/Interpreting, English and German
BA degree In Applied Linguistics, Terminology and Specialised Translation/Interpreting, English and Italian
BA degree In Applied Linguistics, Terminology and Specialised Translation/Interpreting, English and Russian
BA degree In Applied Linguistics, Terminology and Specialised Translation/Interpreting, English and German and Foreign Language Teaching
BA degree In Applied Linguistics, Terminology and Specialised Translation/Interpreting, English and Italian and Foreign Language Teaching
BA degree In Applied Linguistics, Terminology and Specialised Translation/Interpreting, English and Russian and Foreign Language Teaching
BA degree In Applied Linguistics, Terminology and Specialised Translation/Interpreting, German and Italian
BA degree In Applied Linguistics, Terminology and Specialised Translation/Interpreting, German and English
BA degree In Applied Linguistics, Terminology and Specialised Translation/Interpreting, German and English and Foreign Language Teaching
BA degree In Applied Linguistics, Terminology and Specialised Translation/Interpreting, German and Italian and Foreign Language Teaching
BA degree In Applied Linguistics, Terminology and Specialised Translation/Interpreting, German and Russian
BA degree In Applied Linguistics, Terminology and Specialised Translation/Interpreting, German and Russian and Foreign Language Teaching
BA degree In Applied Linguistics, Terminology and Specialised Translation/Interpreting, Italian and English
BA degree In Applied Linguistics, Terminology and Specialised Translation/Interpreting, Italian and English and Foreign Language Teaching
BA degree In Applied Linguistics, Terminology and Specialised Translation/Interpreting, Italian and German
BA degree In Applied Linguistics, Terminology and Specialised Translation/Interpreting, Italian and German and Foreign Language Teaching
BA degree In Applied Linguistics, Terminology and Specialised Translation/Interpreting, Italian and Russian
BA degree In Applied Linguistics, Terminology and Specialised Translation/Interpreting, Italian and Russian and Foreign Language Teaching
BA degree In Applied Linguistics, Terminology and Specialised Translation/Interpreting, Russian and English
BA degree In Applied Linguistics, Terminology and Specialised Translation/Interpreting, Russian and English and Foreign Language Teaching
BA degree In Applied Linguistics, Terminology and Specialised Translation/Interpreting, Russian and German
BA degree In Applied Linguistics, Terminology and Specialised Translation/Interpreting, Russian and German and Foreign Language Teaching
BA degree In Applied Linguistics, Terminology and Specialised Translation/Interpreting, Russian and Italian
BA degree in Applied Linguistics, Translation and Technologies, English and French
BA degree in Applied Linguistics, Translation and Technologies, English and French and Foreign Language Teaching
BA degree in Applied Linguistics, Translation and Technologies, English and German
BA degree in Applied Linguistics, Translation and Technologies, English and German and Foreign Language Teaching
BA degree in Applied Linguistics, Translation and Technologies, English and Japanese and Foreign Language Teaching
BA degree in Applied Linguistics, Translation and Technologies, English and Polish Sign Language
BA degree in Applied Linguistics, Translation and Technologies, English and Polish Sign Language and Foreign Language Teaching
BA degree in Applied Linguistics, Translation and Technologies, English and Russian
BA degree in Applied Linguistics, Translation and Technologies, English and Russian and Foreign Language Teaching
BA degree in Applied Linguistics, Translation and Technologies, English and Spanish
BA degree in Applied Linguistics, Translation and Technologies, English and Spanish and Foreign Language Teaching
BA degree in Applied Linguistics, Translation and Technologies, English and Swedish
BA degree in Applied Linguistics, Translation and Technologies, English and Swedish and Foreign Language Teaching
BA degree in Applied Linguistics, Translation and Technologies, French and German
BA degree in Applied Linguistics, Translation and Technologies, French and English
BA degree in Applied Linguistics, Translation and Technologies, French and English and Foreign Language Teaching
BA degree in Applied Linguistics, Translation and Technologies, French and German and Foreign Language Teaching
BA degree in Applied Linguistics, Translation and Technologies, French and Japanese
BA degree in Applied Linguistics, Translation and Technologies, French and Japanese and Foreign Language Teaching
BA degree in Applied Linguistics, Translation and Technologies, French and Polish Sign Language
BA degree in Applied Linguistics, Translation and Technologies, French and Polish Sign Language Foreign Language Teaching
BA degree in Applied Linguistics, Translation and Technologies, French and Russian
BA degree in Applied Linguistics, Translation and Technologies, French and Russian and Foreign Language Teaching
BA degree in Applied Linguistics, Translation and Technologies, French and Spanish
BA degree in Applied Linguistics, Translation and Technologies, French and Spanish and Foreign Language Teaching
BA degree in Applied Linguistics, Translation and Technologies, French and Swedish
BA degree in Applied Linguistics, Translation and Technologies, French and Swedish and Foreign Language Teaching
BA degree in Applied Linguistics, Translation and Technologies, German and English
BA degree in Applied Linguistics, Translation and Technologies, German and English and Foreign Language Teaching
BA degree in Applied Linguistics, Translation and Technologies, German and French
BA degree in Applied Linguistics, Translation and Technologies, German and French and Foreign Language Teaching
BA degree in Applied Linguistics, Translation and Technologies, German and Japanese
BA degree in Applied Linguistics, Translation and Technologies, German and Japanese and Foreign Language Teaching
BA degree in Applied Linguistics, Translation and Technologies, German and Polish Sign Language
BA degree in Applied Linguistics, Translation and Technologies, German and Polish Sign Language and Foreign Language Teaching
BA degree in Applied Linguistics, Translation and Technologies, German and Russian
BA degree in Applied Linguistics, Translation and Technologies, German and Russian and Foreign Language Teaching
BA degree in Applied Linguistics, Translation and Technologies, German and Spanish
BA degree in Applied Linguistics, Translation and Technologies, German and Spanish and Foreign Language Teaching
BA degree in Applied Linguistics, Translation and Technologies, German and Swedish
BA degree in Applied Linguistics, Translation and Technologies, German and Swedish and Foreign Language Teaching
BA degree in Applied Linguistics, Translation and Technologies, Russian and English
BA degree in Applied Linguistics, Translation and Technologies, Russian and English and Foreign Language Teaching
BA degree in Applied Linguistics, Translation and Technologies, Russian and French
BA degree in Applied Linguistics, Translation and Technologies, Russian and French and Foreign Language Teaching
BA degree in Applied Linguistics, Translation and Technologies, Russian and German
BA degree in Applied Linguistics, Translation and Technologies, Russian and German and Foreign Language Teaching
BA degree in Applied Linguistics, Translation and Technologies, Russian and Japanese
BA degree in Applied Linguistics, Translation and Technologies, Russian and Japanese and Foreign Language Teaching
BA degree in Applied Linguistics, Translation and Technologies, Russian and Polish Sign Language
BA degree in Applied Linguistics, Translation and Technologies, Russian and Polish Sign Language and Foreign Language Teaching
BA degree in Applied Linguistics, Translation and Technologies, Russian and Spanish
BA degree in Applied Linguistics, Translation and Technologies, Russian and Spanish and Foreign Language Teaching
BA degree in Applied Linguistics, Translation and Technologies, Russian and Swedish and Foreign Language Teaching
BA degree in Applied Linguistics, Translation and Technologies, Spanish and German
BA degree in Applied Linguistics, Translation and Technologies, Spanish and English
BA degree in Applied Linguistics, Translation and Technologies, Spanish and English and Foreign Language Teaching
BA degree in Applied Linguistics, Translation and Technologies, Spanish and French
BA degree in Applied Linguistics, Translation and Technologies, Spanish and French and Foreign Language Teaching
BA degree in Applied Linguistics, Translation and Technologies, Spanish and German and Foreign Language Teaching
BA degree in Applied Linguistics, Translation and Technologies, Spanish and Japanese
BA degree in Applied Linguistics, Translation and Technologies, Spanish and Japanese and Foreign Language Teaching
BA degree in Applied Linguistics, Translation and Technologies, Spanish and Polish Sign Language
BA degree in Applied Linguistics, Translation and Technologies, Spanish and Polish Sign Language and Foreign Language Teaching
BA degree in Applied Linguistics, Translation and Technologies, Spanish and Russian
BA degree in Applied Linguistics, Translation and Technologies, Spanish and Russian and Foreign Language Teaching
BA degree in Applied Linguistics, Translation and Technologies, Spanish and Swedish
BA degree in Applied Linguistics, Translation and Technologies, Spanish and Swedish and Foreign Language Teaching

Access to further studies:

second cycle programme

Learning outcomes

We have more than one version of this field. Click below and select the version you want to see:

To Complete!

Admission procedures:

Visit the following page for details on admission procedures: https://irk.oferta.uw.edu.pl/