On-line services of the University of Warsaw
You are not logged in | log in
Study programmes > All studies > General and Clinical Speech and Language Therapy > General and clinical speech and language therapy, full-time second-cycle studies

General and clinical speech and language therapy, full-time second-cycle studies (S2-LOG)

(in Polish: Logopedia ogólna i kliniczna, stacjonarne drugiego stopnia)
second cycle programme
full-time, 2-year studies
Language: PolishMinimalna liczba osób przyjętych (w ramach wszystkich ścieżek kwalifikacji) będąca warunkiem uruchomienia studiów: 20

Absolwentstudiów drugiego stopnia kierunku logopedia ogólna i kliniczna ma pogłębioną wiedzę i umiejętności w zakresie rozpoznawania, diagnozy i terapii różnych zaburzeń języka/mowy dzieci, młodzieży i osób dorosłych oraz współpracy z lekarzem, psychologiem i pedagogiem w celu ustalenia metod i trybu postępowania terapeutycznego w zakresie komunikacji werbalnej i niewerbalnej.

Absolwent studiów drugiego stopnia na kierunku logopedia ogólna i kliniczna jest przygotowany jako logopeda do pracy w placówkach oświatowych:

 • przedszkola powszechne, integracyjne i specjalne;
 • szkoły powszechne, integracyjne, specjalne i artystyczne;
 • poradnie społeczno-zawodowe;
 • gabinety logopedyczne,

oraz w placówkach służby zdrowia:

 • oddziały otolaryngologii, audiologii i foniatrii,
 • oddziały neonatologii,
 • punkty doboru aparatów słuchowych,
 • ośrodki wczesnej interwencji dla dzieci z zaburzeniami rozwojowymi,
 • placówki szkolno-pedagogiczne dla dzieci z zaburzeniami słuchu.

Studia na kierunku logopedia ogólna i kliniczna na Wydziale Polonistyki mają charakter akademicki i zawodowy.

Student studiów drugiego stopnia kierunku logopedia ogólna i kliniczna poszerza wiedzę nabytą wcześniej na studiach pierwszego stopnia z zakresu:

1. językoznawstwa, w tym:

 • norm i standartów zachowań językowokomunikacyjnych;
 • kultury języka, etycznych i pragmatycznych aspektów komunikacji interpersonalnej;
 • komunikacji językowej i alternatywnej;

2. psycholpedagogicznych aspektów komunikacji językowej i jej zaburzeń, w tym:

 • podstaw metodologii badań logopedycznych
 • neuropsychologii;
 • wspomagania rozwoju psychoruchowego i komunikacji interpersonalnej;

3. medycznych  podstaw logopedii, w tym:

 • foniatrii, audiologii,
 • psychiatrii,
 • medycznej terapii osób z dysfagią,
 • poradnictwa genetycznego.

4. logopedii: diagnozy i terapii zaburzeń mowy, w tym:

 • mowy niepłynnej; zaburzeń mowy i jej rozwoju u osób z wadą słuchu, niedokształcenia mowy: pochodzenia korowego,  u osób z autyzmem, u osób z upośledzeniem umysłowym;
 • afazji, dyzartrii;
 • rozszczepów podniebienia i wargi, logopedycznej terapii osób z dysfagią, rehabilitacji głosu po laryngektomii;
 • diagnozy i terapii logopedycznej.

Poszerza umiejętności w zakresie:

1. przyswojenia metod i technik badań logopedycznych pozwalających na diagnozowanie  rozwojowych i nabytych zaburzeń mowy;

2. opisu objawów językowych i niejęzykowychi zaburzeń mowy;

3. sposobów usprawniania osób z rozwojowymi i nabytymi zaburzeniami  mowy;

4. współpracy z lekarzem, psychologiem, pedagogiem, rodziną pacjenta w celu ustalania metod i trybu postępowania terapeutycznego w zakresie komunikacji (werbalnej i niewerbalnej).

Qualification awarded:

Second cycle degree - magister - in General and Clinical Speech and Language Therapy

Access to further studies:

third cycle programme, non-degree postgraduate education

Access requirements

Bachelor’s degree certificate (BA or BSc diploma) or an equivalent diploma i vocational aptitude test

Learning outcomes

Field of study: General and Clinical Speech and Language Therapy, second cycle programme

The learning outcomes of the programme:

A graduate:

- recognizes, defines and describes linguistic and communicative norms and standards.

- recognizes and describes cultural, ethical and pragmatic aspects of interpersonal communication.

- recognizes, describes and classifies the grammatical as well as the lexical and semantic units of the Polish language.

- enumerates criteria of classification of the disorders and retardations of the language system and speech development. Classifies the disorders of speech and language.

- recognizes and describes the disorders of speech and language, i.e. aphasia, dysarthria, speech and language underdevelopment conditioned by: hearing loss, anatomical damage and/or brain disfunction; mental retardation, autism.

- identifies and describes the linguistic and extra-linguistic symptoms characteristic for impaired speech and language disorder or acquired speech and language disorders.

- characterises the methods of speech and language disorders’ correction, methods stimulating the development of speech in children with speech and language development retardations and disorders as well as methods used in the re-education of people with aphasia.

- characterises the structure and functioning of institutions providing logopedic care – both the educational and health service entities.

- recognises the neurological symptoms, neurological syndromes and neurological diseases in adults and elderly people; describes the aetiology and symptoms of the ischemic stroke, haemorrhagic stroke, brain tumour; characterises the diagnostic methods used in neurology.

- defines mental retardations, behaviour disorders, personality disorders, mood disorders, neurotic disorders, eating disorders, etc.; identifies psychiatric tests, principles of diagnostics and additional examination and appreciates the role of psychological examination in psychiatric diagnosis.

- describes the construction of the larynx, disorders of the mechanism of the larynx movement and voice pathology; recognises throat and mouth illnesses as well as larynx illnesses; characterises methods of the phoniatric examination of the larynx.

- enumerates detailed causes of hearing impairments and the consequences of these impairments for the development and functioning of man; describes the speech’s audiometrics; characterises technical equipment used in the hearing and linguistic education of people with a hearing loss; enumerates the principles of functioning of cochlear implants, has a current knowledge of cochlear implants technologies.

- presents the state of knowledge based on the literature of the subject, describes his/her own research, formulates post-research conclusions; can select the relevant literature and prepare the table of contents, cross-references, notes, annexes.

- takes logopedic anamnesis; performs logopedic observation of a patient, assesses a patient’s condition; makes notes concerning the observation of a patient.

- plans and makes a diagnosis of patients with impaired speech and language disorders or acquired speech and language disorders.

- plans and implements recovery programmes, taking into account the capabilities and needs of a patient; assesses the efficiency of the used methods and verifies them on the basis of the achieved results.

- interprets the symptoms of a patient’s behaviour and the results of laboratory and audiometric tests used in medical diagnosing.

- can work as part of a team; cooperates with a doctor, psychologist and pedagogue in making a diagnosis and planning and verifying a logopedic therapy.

- establishes an emphatic contact with a patient, has a positive attitude towards people with chronic illnesses; notices and properly analyses emotional and social problems of patients with impaired speech and language disorder or with acquired speech and language disorders and helps in successfully solving these problems; understands the emotional and social situation of a patient and his/her family.

ECTS points required for the studies: 120; number of terms: 4

The number of ECTS points scored by taking:
- classes in core subjects: 108 ECTS
- practical classes (including labs and projects): 71,5 ECTS
- free-choice module classes: 54 ECTS

Information about the practice, its length and the required number of ECTS points
Logopedic practice:

The practice in logopedics is done in logopedic surgeries, psychological and pedagogical consultation clinics, and in kindergartens during 120 hours (6 ECTS) in the mid-year format: continuous and non-continuous.

The aim of the logopedic practice is to acquaint students with the organisation of two types of logopedic institutions (at school and out of school); to prepare them both methodologically and pedagogically to unassistedly perform a logopedic therapy; to teach them how to plan, conduct and record logopedic activities.

During the practice a student has to, among others, inspect classes conducted by a logopedist – the practice’s supervisor, co-run and run his/her own class in a degree and scope to be agreed upon with a logopedist – the practice’s supervisor, participate – with the practice supervisor’s consent – in the process of making a logopedic diagnosis and therapy.

Course structure diagram:

Admission procedures:

Visit the following page for details on admission procedures: https://irk.oferta.uw.edu.pl/