On-line services of the University of Warsaw
You are not logged in | log in
Study programmes > All studies > General and Clinical Speech and Language Therapy > General and clinical speech and language therapy, full-time first-cycle studies

General and clinical speech and language therapy, full-time first-cycle studies (S1-LOG)

(in Polish: Logopedia ogólna i kliniczna, stacjonarne pierwszego stopnia)
first cycle programme
full-time, 3-year studies
Language: Polish

Kierunek logopedia ogólna i kliniczna to unikatowe studia realizowane od 2011 roku przez Wydział Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego we współpracy z I Wydziałem Lekarskim Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.

Studia mają charakter interdyscyplinarny, łączą bowiem wiedzę z zakresu językoznawstwa, nauk medycznych, psychologii i pedagogiki. Program studiów stworzony został z uwzględnieniem dorobku dziedzin nauk humanistycznych, nauk medycznych i nauk o zdrowiu, nauk społecznych.

Absolwent studiów na kierunku logopedia ogólna i kliniczna uzyskuje wiedzę w zakresie:

1. lingwistycznych podstaw logopedii, w tym:

 • wiedzy o języku (zwłaszcza o języku polskim), w zakresie systemów gramatycznego i leksykalnego; zróżnicowania: dialektalnego, terytorialnego, społecznego i funkcjonalnego polszczyzny;
 • kultury języka, zwłaszcza w zakresie: norm poprawnościowych polszczyzny; oceny procesów i zjawisk obserwowanych w zachowaniach językowych i komunikacyjnych współczesnych Polaków;
 • komunikacji językowej i niejęzykowej, a zwłaszcza w zakresie pragmatyki tych zachowań oraz strategii osiągania celów wypowiedzi.

2. psychopedagogicznych podstawach logopedii, w tym:

 • psychologii rozwojowej i klinicznej dziecka, szczególnie w zakresie: teoretycznych podstaw opisu rozwoju małego dziecka oraz zagrożeń tego rozwoju;
 • przyswajania języka przez dzieci w normie rozwojowej oraz zasad i norm komunikacji werbalnej i niewerbalnej, a także zaburzeń i opóźnień w rozwoju mowy i języka;
 • pedagogicznych aspektów przyswajania języka i mowy, takich m.in. jak wpływ rodziny i najbliższego otoczenia dziecka; programy edukacji językowej dziecka;
 • pedagogiki i dydaktyki wczesnoszkolnej.

3. medycznych podstaw logopedii, w tym:

 • anatomii i fizjologii człowieka;
 • pediatrii, ortodoncji, neurologii dziecięcej.

4. zaburzeń mowy i zasad postępowania logopedycznego, w tym:

 • klasyfikacji zaburzeń mowy;
 • etiologii zaburzeń mowy w zakresie dyslalii i dysleksji;
 • profilaktyki logopedycznej;
 • terapii logopedycznej.

Absolwenci studiów na kierunku logopedia ogólna i kliniczna zdobywają umiejętności w zakresie:

 1. wykorzystania podstawowych metod i technik badań logopedycznych, przede wszystkim dokonywania badań przesiewowych i diagnostycznych wśród dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym, których celem jest wskazanie dzieci z wadami wymowy oraz opóźnionym rozwojem mowy;
 2. opisu i kwalifikacji wad wymowy;
 3. usprawniania narządów artykulacyjnych i usuwania wad wymowy;
 4. współpracy z lekarzem, psychologiem i pedagogiem w celu ustalania metod i trybu postępowania terapeutycznego w zakresie komunikacji (werbalnej i niewerbalnej).

W programie studiów prócz różnorodnych przedmiotów obowiązkowych znajdują się także przedmioty do wyboru. Studenci mogą zapisać się na zajęcia wprowadzające tematykę m.in. stymulacji rozwoju mowy i języka czy przygotowania glottodydaktycznego logopedy do pracy z dziećmi dwujęzycznymi.

Studenci kierunku logopedia ogólna i kliniczna przygotowują się do prowadzenia badań w zakresie prawidłowego i zaburzonego rozwoju mowy dziecka: zbierania materiału badawczego w grupie dzieci oraz jego analizowania, co pozwala na poznawanie charakterystycznych zachowań rozwojowych u dzieci w danym wieku. Badania prowadzone są także w ramach seminariów licencjackich, których uczestnicy rejestrują oraz analizują zachowania językowe i pozajęzykowe m.in. u dzieci z dyslalią lub/i opóźnionym rozwojem mowy.

Absolwent studiów pierwszego stopnia na kierunku logopedia ogólna i kliniczna posiada wiedzę i umiejętności z zakresu: profilaktyki logopedycznej, diagnozowania i korygowania wad wymowy, diagnozowania i stymulowania rozwoju mowy i języka u dzieci z opóźnionym jej rozwojem.

Po ukończeniu studiów pierwszego stopnia absolwent może kontynuować studia na drugim stopniu na kierunku logopedia ogólna i kliniczna.

W ramach studiów studenci realizują:

 • praktyki logopedyczne w wymiarze 90 godzin w placówkach oświatowych (poradniach psychologiczno-pedagogicznych, przedszkolach i szkołach), w placówkach służby zdrowia (szpitalach, poradniach przyszpitalnych) i innych jednostkach organizacyjnych (gabinetach logopedycznych, żłobkach, fundacjach itp.)
 • praktyki pedagogiczne w wymiarze 150 godzin w szkołach podstawowych, poradniach psychologiczno-pedagogicznych oraz innych placówkach prowadzących działalność wychowawczą z dziećmi i młodzieżą.

Aktualny program studiów na rok akademicki 2019/2020 znajduje się TUTAJ.

Zajęcia na kierunku logopedia ogólna i kliniczna realizowane są zarówno w budynkach dydaktycznych Uniwersytetu Warszawskiego (Kampus Główny i okolice), jak również Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego (Kampus Banacha oraz Kampus Lindleya).

Qualification awarded:

First cycle degree - licencjat - in General and Clinical Speech and Language Therapy
First cycle degree - licencjat - in General and Clinical Speech and Language Therapy, specjality: General Speech and Language Therapy
First cycle degree - licencjat - in General and Clinical Speech and Language Therapy, specjality: Speech and Language Therapy in School and Didactics of Polish Language

Access to further studies:

second cycle programme

Learning outcomes

We have more than one version of this field. Click below and select the version you want to see:

Field of study: General and Clinical Speech and Language Therapy, first cycle programme, specialisation: Glottodidactics

The learning outcomes of the programme:

A graduate:

has the basic knowledge of the language system defined as a competence of its speakers, knows the rules of identification and recognition of the units of various sub-systems; has basic and well-ordered knowledge of the structure and functions of the speech organs; has the basic and well-ordered knowledge of the stylistic (territorial, social, and functional) differentiation of the Polish language, and knowledge of the correctness standards (the orthophonic and orthographic standards – standards pertaining to the morphology, syntax, and lexis), which permits the description of phenomena occurring in the behaviours of contemporary Polish speakers.

has the basic knowledge of the conditions of individual development; understands the features of the cognitive processes: perception, attention, memory, thinking, learning; has the basic knowledge of the cognitive, emotional, and moral development of the human being.

knows the aims and essence, as well as the principles of teaching (rules, standards), teaching and upbringing methods (teacher's behaviour), organisational forms of teaching and upbringing, and the methods and principles of evaluating the pupils’ progress in learning and development, especially in their pre-school and early school years.

knows the aims and principles of special pedagogy, selected methods in special pedagogy employed in reaching education and rehabilitation effects in teaching of the disabled; knows the basic concepts and terminology of special pedagogy; understands the system of care, education, and consultation for the disabled.

understands the health paradigms and health behaviours, as well as the factors responsible for human health; is aware of hazards to human health and life.

knows how to use the basic theoretical knowledge of linguistics and psycholinguistics, psychology, pedagogy, logopedics, and medicine in making assessments and judgments of speech and language, its development and disorders, and also to programme treatment procedures and collaboration with other specialists.

understands the structure and function of the organs of speech: the breathing, phonatory, articulatory apparatus; has the basic, sound knowledge of the disorders and retardations of the language and speech system, knows the basic categories of the disorders of speech and language and its development.

has the basic and well-ordered knowledge of the speech and language disorders, i.e. aphasia, dysarthria, speech and language underdevelopment conditioned by: hearing loss, anatomical damage and/or brain disfunction; mental retardation, autism; knows the basic logopedic terminology, can identify symptoms of speech disorders and plan the process of improvement in various types of dyslalia and slow development of speech and language, reading, and writing; knows a variety of key methods and techniques used in logopedic examination.

has the basic and sound knowledge of alternative communication and methods supporting the development of speech and language.

ECTS points required for the studies: 180, number of terms: 6.

The standards of teacher training are based on the Regulation of the Minister of Science and Higher Education of January 17, 2012, on the standards of training which prepares students for the teaching profession.

The number of ECTS points scored by taking:
- classes in core subjects: 134 ECTS
- practical classes (including labs and projects): 27 ECTS
- free-choice module classes: 59 ECTS

Information about the practice, its length and the required number of ECTS points

Logopedic practice:

The practice in logopedics is done in logopedics surgeries, psychological and pedagogical consultation clinics, and in kindergartens during 90 hours (4 ECTS) in the mid-year format: continuous and non-continuous.

Specialisation in glottodidactics:

The teaching practice comprises practical work at a primary school (2nd stage of education, forms 4-6), 120 hours (4 ECTS points), and the pedagogical and psychological practice, 40 hours (4 pts ECTS). The teacher training formula is consistent with the guidelines set forth in the Regulation of the Minister of Science and Higher Education of January 17, 2012, on the standards of training which prepares students for the teaching profession. The 40-hour glottodidactic training is run as part of the subject: The methodology of teaching Polish as a foreign language (overall 2 ECTS points).

Course structure diagram:

Abbreviations used in tables:
lect - Lecture
cl - Class
kon - Seminar
kint - E-learning course
praktyka - Placement
war - Workshops
c - Pass/fail
e - Examination
g - Grading

Admission procedures:

Visit the following page for details on admission procedures: https://irk.oferta.uw.edu.pl/