On-line services of the University of Warsaw
You are not logged in | log in
Study programmes > All studies > Logistics and Administration in the Media > (in Polish) Logistyka i administrowanie w mediach, niestacjonarne (zaoczne), pierwszego stopnia

(in Polish) Logistyka i administrowanie w mediach, niestacjonarne (zaoczne), pierwszego stopnia (NZ1-LAM)

(in Polish: Logistyka i administrowanie w mediach, niestacjonarne (zaoczne), pierwszego stopnia)
first cycle programme
extramural, 3-year studies
Language: Polish

Studia skierowane są̨ do osób zainteresowanych dziennikarstwem, zapleczem organizacyjnym i technologicznym mediów. Mają przygotować specjalistów niezbędnych w każdej instytucji medialnej, potrafiących rozwiązywać problemy związane z projektowaniem, budową i funkcjonowaniem tzw. Nowych Mediów, a wśród nich internetu, wydawnictw, gazet i periodyków, stacji radiowych i telewizyjnych. W szczególności chodzi o wiedzę w zakresie ekonomiki mediów, zarządzania mediami, reklamy i marketingu oraz zastosowań technologii informacyjnych w mediach.

Kierunek Logistyka i administrowanie w mediach przygotowuje studentów do zarządzania mediami za pomocą metod i technik inżynierskich. W szczególności uczymy posługiwania się systemami informatycznego wspomagania zarządzaniem: koszty, finanse, kapitał, kadry.

Podstawą programu kształcenia na kierunku Logistyka i administrowanie w mediach są przedmioty obowiązkowe z zakresu szeroko rozumianych nauk o mediach, takie jak: Matematyka, Podstawy prawa, IT (informatyka), Fizyka, Ekonomia, Zarządzanie, Statystyka, Inżynieria systemów i analizy systemowej, Technologie informacyjne mediów, Ekonomika transportu, Finanse i rachunkowość, Logistyka i zarządzanie łańcuchem dostaw, Zarządzanie ryzykiem, Zarządzanie projektami internetowymi.

Treści kształcenia uzupełniają przedmioty ukierunkowane na poszerzenie wiedzy i umiejętności o charakterze specjalistycznym: Zarządzanie kryzysowe w logistyce, Edytory mediów, Podstawy budowy i eksploatacji sprzętu teleinformatycznego, radiowego, telewizyjnego, Marketing w mediach, Projektowanie procesów w marketingu, Logistyka obsługi klienta, Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstw medialnych.

Program na kierunku Logistyka i administrowanie w mediach może być realizowany w ramach dwóch specjalności:

  • Logistyka i marketing w mediach,
  • Zarządzanie i technologie mediów.

Specjalność studenci będą wybierać pod koniec czwartego semestru. Informacje dotyczące kwalifikacji na poszczególne specjalności studenci znajdą na stronie Wydziału Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii. Na wskazanych dwóch specjalnościach obowiązują także limity do ich uruchomienia wynosi 24 osób.

Od piątego semestru dla wszystkich specjalizacji przewidziany jest wspólny blok zajęć o charakterze podstawowym, wprowadzający studenta/kę w tematykę systemów medialnych, regulacji prawnych dotyczących mediów, technologii informacyjnych. Natomiast każda ze specjalizacji zawiera odrębny blok modułów o charakterze specjalizacyjnym i warsztatowym.

Zdecydowana większość przedmiotów obowiązkowych w programie studiów ma profil praktyczny.

Oznacza to nakierowanie na osiąganie efektów kształcenia w zakresie praktycznego wykorzystania wiedzy, umiejętności oraz kompetencji społecznych, które bez wątpienia okażą się niezbędne na współczesnym rynku pracy. Zakładane efekty kształcenia osiągnięte zostaną poprzez realizację części modułów w formie konwersatoriów i ćwiczeń prowadzonych w małych grupach. Dokładny program studiów jest zamieszczony na stronie Wydziału Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii.

Szczególne znaczenie dla realizacji celów kształcenia mają praktyki zawodowe realizowane w trakcie trzech lat studiów w wymiarze nie mniejszym niż 6 miesięcy. Celem praktyk jest praktyczne przygotowanie studenta/ki do wymagań współczesnego rynku pracy. Praktyki zawodowe odbywać się będą w publicznych i niepublicznych instytucjach związanych z funkcjonowaniem rynku mediów (stacje telewizyjne, stacje radiowe, biura prasowe, portale internetowe) oraz zaplecza medialnego takich jak koncerny medialne, agencje reklamowe, firmy PR.

Absolwenci studiów będą dysponowali umiejętnościami niezbędnymi w każdej instytucji medialnej w zakresie logistyki. Ich wiedza będzie obejmowała wszystkie kluczowe problemy związane z projektowaniem, budową i funkcjonowaniem wydawnictw gazet i periodyków, stacji radiowych i telewizyjnych oraz nowych mediów - zastosowań technologii informacyjnych do gromadzenia, obróbki i dystrybucji cyfrowych materiałów medialnych. Dzięki zajęciom praktycznym absolwenci zdobędą podstawową wiedzę konieczną do samodzielnej konstrukcji usług niezbędnych do gromadzenia, obróbki i dystrybucji materiałów dziennikarskich oraz dostateczną wiedzę potrzebną do eksperckich uzgodnień merytorycznych w tym zakresie.

Ponadto absolwenci kierunku Logistyka i administrowanie w mediach zdobędą wiedzę w zakresie: funkcjonowania mediów, PR, zarządzania firmą medialną, w tym problemów infrastruktury, bezpieczeństwa, zarządzania: kadrami, produkcją i zaopatrzeniem, a także finansami instytucji medialnej.

Kształcenie w ramach studiów będzie miało charakter interdyscyplinarny. Studia w wyniku połączenia wiedzy teoretycznej z zajęciami warsztatowymi w formie ćwiczeń i zajęciami w formie konwersatorium, zapewnią słuchaczom zdobycie nowej i udoskonalenie posiadanej wiedzy.

ECTS Coordinators:

Qualification awarded:

First cycle degree - licencjat - in Logistics and administration in the media

Access to further studies:

second cycle programme

Learning outcomes

We have more than one version of this field. Click below and select the version you want to see:

Knowledge
Graduates of media logistics shall have knowledge covering all key issues related to the design, construction and operation publishers of newspapers and periodicals, radio, television and new media - applications of information technology for collecting, processing and distribution of digital media materials. Thanks to the practical classes, graduates will gain basic knowledge necessary for self-construction services needed for the collection, processing and distribution of journalistic materials and have sufficient knowledge to expert substantive arrangements in this field.

Skills
Graduates of media logistics will gain skills in the following areas: management of media company, enterprise security management: human resources, production and supply, as well as the financial media institution. Graduates also acquire skills for logistics media marketing (economics of the media, advertising and marketing networks and their importance, commercial, corporate social responsibility of the media) and media information technology (infrastructure management of media companies, such as radio stations, TV studios, Internet projects and mobile services in the media).

Social competences
Extra competences, that Media logistics graduate will get, cover topics focused on the practical aspects of legal regulations related to logistics, issues of human resources, security of new media projects, their promotion, social role in the external environment, the study of the effect of the media on the external environment, public relations on the Internet and modern marketing strategies on the Internet.

Admission procedures:

Visit the following page for details on admission procedures: https://irk.oferta.uw.edu.pl/