On-line services of the University of Warsaw
You are not logged in | log in
Study programmes > All studies > Cultural Studies of Central and Eastern Europe > Cultural Studies of Central and Eastern Europe, full-time, second cycle programme

Cultural Studies of Central and Eastern Europe, full-time, second cycle programme (S2-PRK-KUESW)

(in Polish: Kulturoznawstwo Europy Środkowo-Wschodniej, stacjonarne, drugiego stopnia)
second cycle programme
full-time, 2-year studies
Language: Polish

Studia II stopnia łączą fundament teoretyczny, prezentujący teorię i metodologię badań nad kulturą oraz koncepcje regionu, z wymiarem praktycznym, obejmującym wiedzę o dziejach i współczesności kultur Europy Środkowo-Wschodniej, problematykę relacji interkulturowych i naukę języków krajów regionu. Zgodnie z takim profilem kształcenia, kierunek przyporządkowany jest do dziedziny nauk humanistycznych w dyscyplinie Nauki o kulturze i religii.

O oryginalności kierunku decyduje możliwość samodzielnego wyboru zakresu tematycznego studiów oraz połączenie wiedzy o kulturze krajów regionu z praktyczną nauką języka. Studenci mogą wybrać dwie spośród ścieżek kształcenia, odpowiadających poszczególnym krajom Europy Środkowo-Wschodniej (Białoruś, Czechy i Słowacja, Litwa i kraje bałtyckie, Niemcy i Austria, Rosja, Ukraina). Każda ścieżka składa się z bloków zajęć poświęconych historii, współczesnym obliczom i specyfice kultury kraju regionu oraz z zajęć językowych, na których studenci poznają języki wybranych przez siebie krajów na kolejnych poziomach zaawansowania. Bloki poświęcone kulturze krajów regionu obejmują m.in. kontekst interkulturowy, ze szczególnym uwzględnieniem konfliktów i relacji międzynarodowych w granicach regionu i w perspektywie globalnej, problematykę narodu, religii i tożsamości, a także zagadnienia związane z rozwojem i funkcjonowaniem mediów w wybranych przez studenta krajach (piśmiennictwo i druk, audiowizualność, nowe media). Dopełnieniem ścieżek są zajęcia poświęcone profilowanej pod kątem specyfiki regionu teorii i metodologii badań nad kulturą, swoistości regionu i jego miejscu w kulturze europejskiej. Istotne miejsce w programie zajmują warsztaty kompetencji miękkich. Cały program odwołuje się do koncepcji „wyobraźni antropologicznej” jako metody postrzegania i rozumienia zjawisk i procesów kształtujących odrębność i uniwersalność kultur regionu.

Od roku akademickiego 2022/2023 studenci mają również fakultatywną możliwość wzięcia udziału w programie studiów dwustronnych realizowanych wspólnie z Uniwersytetem Poczdamskim (Niemcy), kończących się uzyskaniem podwójnego (polskiego i niemieckiego) dyplomu ukończenia studiów drugiego stopnia. Wybór ścieżki Międzynarodowe Studia Europy Środkowo-Wschodniej (Polska, Białoruś, Ukraina) wiąże się z wyjazdem na stypendium i uczestnictwem w zajęciach na trzecim semestrze studiów w uczelni partnerskiej.

Integralną częścią programu studiów magisterskich jest studium terenowe, a więc wyjazd o charakterze naukowym i warsztatowym do znaczących miejskich i prowincjonalnych ośrodków kultury w Polsce i w krajach regionu (przykładowo: Wilno, Grodno, Lwów, Ośrodek Pogranicze w Sejnach). Studenci mogą też wyjeżdżać na studia częściowe w ramach programu Erasmus oraz korzystać z dofinansowania na badania własne.

Wiedza, umiejętności i kompetencje absolwentów studiów magisterskich pozwalają im zarówno na kontynuowanie nauki na kolejnych studiach magisterskich lub na studiach doktoranckich, przede wszystkich na kierunkach przyporządkowanych do dziedzin nauk humanistycznych i społecznych – a w ramach tych dziedzin również na prowadzenie badań naukowych w instytucjach akademickich i pozaakademickich – jak i na podjęcie pracy zawodowej.

Absolwenci kulturoznawstwa Europy Środkowo-Wschodniej, przygotowani do profesjonalnego podejmowania kwestii wielokulturowości i różnic kulturowych w regionie, znaleźć mogą zatrudnienie w sektorach takich jak: branża medialna i szerzej, opiniotwórcza (media tradycyjne i portale internetowe, w tym społecznościowe), służba publiczna (z możliwością pracy w dyplomacji i instytucjach międzynarodowych w ramach organizacji partnerskich i sojuszniczych - Unia Europejska, NATO, ONZ), instytucje kultury oraz organizacje samorządowe i pozarządowe. Z tej perspektywy znajomość całego regionu, który jest definiowany politycznie, kulturowo i gospodarczo na mapie świata, jest bardziej poszukiwana niż znajomość (nawet gruntowna, filologiczna) jednego kraju. Absolwenci kulturoznawstwa Euify;"ropy Środkowo-Wschodniej nabywają umiejętności przydatnych również w branży turystycznej, handlowej i marketingowej, gdzie mogą pracować jako specjaliści do tworzenia strategii marketingowych w regionie, zdolni do przełożenia specyfiki regionu na język reklamy.

Zajęcia odbywają się od poniedziałku do piątku w okolicy Kampusu Głównego na Powiślu, w nowym budynku Wydziału Lingwistyki Stosowanej przy ulicy Dobrej 55.

ECTS Coordinators:

Qualification awarded:

Second cycle degree - magister - Inter-Cultural studies of Central and Eastern Europe

Access to further studies:

doctoral school, non-degree postgraduate education

Learning outcomes

Upon completion of second cycle degree programme, a student will:
• have broadened knowledge concerning the region (two selected states), with particular focus on cultural changes in the region; offer detailed characterization of selected issues of broadly defined cultural life; conduct a critical analysis of cultural, historical, social, literary events etc. in the states of the region.
• have systematized, broadened knowledge within the framework of terminology and methodology of cultural studies including historical perspective of East-Central Europe (trends, texts, researchers of cultural studies) and the specific character of these studies' development in the states of the region
• analyse, interpret and value impact of historical events on the development of the literature of the states of the region
• have detailed knowledge concerning diversity of trends, styles and tendencies of each stage of development of culture and art, as well as, literature and language of at least two states of the region
• at the advanced level, know the historical and political-cultural events of the selected states of the region, and offer detailed characterization of activities of outstanding individuals who have influenced history of nations
• offer detailed description of political and national transformations, as well as, religion-related and cultural processes within the area of East-Central Europe from the ancient times to the 20th century
• have broadened detailed knowledge of contemporary Belarus, Lithuania, Germany, Austria, Poland, Russia and Ukraine, from the half of the 20th century to present time with particular focus on political, ethnic, military and religion-related issues
• interpret and conduct critical analysis of; using original approaches, connections between the history of the region and contemporary culture and literature of the states of the region
• have language skills concerning three foreign languages — one of these at B2+ level and two selected languages of the states of the region at B.2 level (for students who continue their major programme) or at B.1 (for students who begin their major programme)

Admission procedures:

Visit the following page for details on admission procedures: https://irk.oferta.uw.edu.pl/