On-line services of the University of Warsaw
You are not logged in | log in

Cognitive Science (S1-KOG-3)

(in Polish: Kognitywistyka, stacjonarne, pierwszego stopnia (nowy))
first cycle programme
full-time, 3-year studies
Language: Polish

Dziedziny nauki: humanistyczne, społeczne oraz ścisłe i przyrodnicze

Dyscypliny: filozofia, informatyka, psychologia, matematyka, językoznawstwo, nauki biologiczne

Kognitywistyka jest interdyscyplinarną dziedziną wiedzy dotyczącą szeroko rozumianego poznania. Łączy ona metody nauk empirycznych (takich jak: psychologia, językoznawstwo, neurobiologia, a nawet antropologia) z narzędziami i wynikami nauk formalnych (takich jak: matematyka, logika czy informatyka). Głównymi obszarami badań kognitywistyki są problemy związane z procesami myślenia, świadomością, językiem, percepcją, sztuczną inteligencją, procesami uczenia się czy podejmowania decyzji. Program studiów skonstruowany został z myślą o tym, aby tę interdyscyplinarność w maksymalnym stopniu wyeksponować. W prowadzenie kierunku zaangażowani są naukowcy o znaczących osiągnięciach, prowadzący badania nad szeroko rozumianym ludzkim poznaniem: psychologowie, językoznawcy, filozofowie, informatycy, matematycy, neurofizjologowie. Wieloobszarowość studiów sprawia, że studenci mają możliwość poznać paradygmaty badawcze z kilku gałęzi nauki, uczą się pod okiem specjalistów różnych dziedzin. Pozwala to nie tylko na różnorodność i atrakcyjność nauczania. Zdobywają wiedzę pozwalającą poznawać i rozumieć otaczający nas świat.

Studia licencjackie na kierunku kognitywistyka są ukierunkowane na kształcenie o charakterze ogólnoakademickim ze szczególnym naciskiem na kwestie stosowalności poszczególnych teorii i paradygmatów badawczych w badaniach nad umysłem i procesami poznawczymi człowieka. Poza szeroką wiedzą teoretyczną studenci zdobywają praktyczne umiejętności programowania i analizy i interpretacji różnego rodzaju danych empirycznych. Szczególną wagę przykłada się do praktycznych zastosowań zdobytej wiedzy (psychologicznej, informatycznej, metodologicznej, językoznawczej).W ciągu trzech pierwszych semestrów studiów kognitywistycznych wszystkie przedmioty są obowiązkowe. Od czwartego semestru studenci samodzielnie wybierają przedmioty specjalizacyjne oraz realizują interdyscyplinarny zespołowy projekt badawczy, wypracowywany i dyskutowany na seminarium licencjackim. Studia na kierunku kognitywistyka zapewniają również praktyki, których zadaniem jest przede wszystkim umożliwienie studentom przygotowanie do przyszłego życia zawodowego. Program praktyk pozwala na zdobycie doświadczenia w zawodach wykorzystujących umiejętności badawcze i zdobytą wiedzę oraz rozwijanie umiejętności praktycznych związanych ze studiowanym kierunkiem.

Absolwenci I stopnia studiów kognitywistycznych zdobywają podstawową wiedzę z zakresu wspomnianych dziedzin empirycznych wraz z umiejętnościami, które umożliwią im podejmowanie pierwszych prób badawczych. Dostarczone słuchaczom narzędzia z zakresu nauk formalnych ugruntowują ich wiedzę empiryczną i umożliwiają dalszy rozwój w tych dziedzinach. Uzyskane w trakcie studiów kompetencje (w zakresie np. programowania komputerowego) są wysoko cenionymi i przydatnymi umiejętnościami zarówno ze względu na wymogi rynku pracy, jak i ze względu na prowadzenie badań naukowych.

Zajęcia odbywają się w ciągu całego dnia, na terenie Kampusu Głównego i w okolicach (Wydział Filozofii UW, ul. Krakowskie Przedmieście 3, 00-927 Warszawa; Wydział Socjologii, ul. Karowa 18, 00-324 Warszawa oraz Wydział Psychologii, ul. Stawki 5/7, 00-183) i Kampusu Ochota (Centrum Nowych Technologii UW, Banacha 2c, 02-097 oraz Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki UW, Banacha 2, 02-097).

kognitywistyka.uw.edu.pl

Qualification awarded:

First cycle degree - licencjat - in Cognitive Sciences

Access to further studies:

second cycle programme

Learning outcomes

On completion of the programme of study the graduate:

KNOWLEDGE

- has a general knowledge of the place of cognitive science in the system of science and its methodological links with other fields of science (namely with psychology, linguistics, philosophy, sciences dealing with artificial intelligence, and neuroscience);
- understands what a scientific theory is and what role it plays in explaining and predicting phenomena;
- has a basic knowledge, in neurobiological, psychological and sociological terms, of human cognitive
processes and human cognitive development;
- understands the structure of mathematical theories and is able to use formal methods to construct and analyse simple models developed in cognitive sciences;
- knows the basic constituents of computer programmes in the imperative paradigm, the basis of imperative programming paradigm and the programming tools that enable to create software that works
in different operating systems;
- knows the basic characteristics of language from the perspective of formal description, linguistics,
psychology and philosophy;
- knows the most important philosophical ideas about mind and human cognitive skills formulated before
the cognitive revolution and understands the consequences of the so called first and second cognitive revolution;

SKILLS

- applies the basic theoretical knowledge of cognitive science and related disciplines in order to analyse issues concerning mind and cognitive processes and interpret those issues on various levels;
- employs scientific reasoning, taking into account the relation between theory and empirical data; is able to design and conduct empirical research in cognitive sciences and analyse its findings;
- can analyse data, using the necessary formal and computational tools as well as statistical and analytical software, and then model and propose explanations of the studied phenomena and make
relevant predictions;
- can plan simple experiments, using specialist equipment for monitoring brain activity;
- can write and compile a simple computer programme within the imperative paradigm, is able to perform
an object-oriented analysis of programming problems and on the basis of such an analysis can create a
programme in the object-oriented paradigm;
- can write simple programmes in Python programming language that transform input data, is able to provide software for a simple psychological experiment and transform input data by means of an
independently created programme;

SOCIAL SKILLS

- can form accurate questions that provide a deeper insight into understanding of a particular problem or
help in finding the missing element of a reasoning;
- can take part in a reasoned debate, can arrive at a compromise and work out a common position;
- can work in a team.

Course structure diagram:

Admission procedures:

Visit the following page for details on admission procedures: https://irk.oferta.uw.edu.pl/