On-line services of the University of Warsaw
You are not logged in | log in
Study programmes > All studies > Cross-cultural Communication - Asia and Africa > Cross-cultural Communication - Asia and Africa, full time, second cycle

Cross-cultural Communication - Asia and Africa, full time, second cycle (S2-PRK-KMAA)

(in Polish: Komunikacja międzykulturowa - Azja i Afryka, stacjonarne, drugiego stopnia)
second cycle programme
full-time, 2-year studies
Language: Polish

Koncepcja kształcenia na kierunku „Komunikacja międzykulturowa” zakłada zdobycie przez studenta wiedzy na temat teorii dotyczących kultur i komunikacji, a także wiedzy na temat wybranych aspektów konkretnych kultur. Istotą realizacji tego programu studiów jest szerokie przedstawienie zagadnienia dialogu międzykulturowego, zależności pomiędzy kulturami oraz zachodzących pomiędzy nimi procesów. Studia przygotowują studenta do połączenia wiedzy i praktyki w pracy na rzecz uświadamiania i nauczania innych sposobu rozwiązania problemów wynikających z różnic kulturowych.

Program studiów kierunku komunikacja międzykulturowa reprezentuje humanistykę o mocno interdyscyplinarnym charakterze. Mimo, że dominującą dyscypliną reprezentowaną przez oferowane w programie studiów zajęcia jest nauka o kulturze i religii, to znalazły się w nim również zajęcia przyporządkowane innym dyscyplinom nauk humanistycznych, tj. literaturoznawstwo, językoznawstwo, historia czy filozofia.

Celem kształcenia w ramach kierunku komunikacja międzykulturowa jest przygotowanie specjalistów, znających zasady funkcjonowania w świecie i środowisku wielokulturowym. Będą oni potrafili minimalizować problemy wynikające z różnorodności kultur oraz będą twórczo wykorzystywać różnice kulturowe m.in. w zarządzaniu zespołami wielokulturowymi.

W trakcie studiów każdy student ma możliwość nauki w stopniu podstawowym (poziom A1) dwóch języków orientalnych (japoński/arabski). Nauka obu języków służy uświadomieniu różnic kulturowych, które zostaną ukazane przez język jako system komunikacji ukształtowany w konkretnej kulturze.

Wiedza będzie przekazywana w formie wykładów i utrwalana w ramach zajęć seminaryjnych i konwersatoriów. Inne zajęcia natomiast (przeważnie w formie warsztatów, również praktyk), pozwolą na zdobycie umiejętności zastosowania zdobytej wiedzy w praktyce. Zajęcia warsztatowe mają uwrażliwić studentów na kwestie różnorodności kultur, nauczyć umiejętności określenia obszarów, gdzie uwarunkowania kulturowe mogą zadecydować o możliwościach wzajemnego zrozumienia (to jest komunikacji), a także uczyć metod porozumiewania się z przedstawicielami innych kultur. W ramach tych zajęć podnoszone są kompetencje przydatne w kontaktach personalnych — oferują naukę odpowiedniego przedstawiania wizerunku własnej kultury i osoby w komunikacji z innymi.

Zajęcia prowadzone są przez wysoko wykwalifikowaną kadrę, przede wszystkim wykładowców Wydziału Orientalistycznego, którzy prowadzą badania w dziedzinie komunikacji interpersonalnej i międzykulturowej, kultury masowej, popularnej i kultury kulinarnej. Wielu z nich jest jedynymi w Polsce specjalistami badającymi zagadnienia związane z tym obszarem geograficznym czy kulturowym.

Realizacja programu studiów komunikacja międzykulturowa pozwala jego uczestnikom na osiągniecie synergii poznawczej i ukształtowanie nowego nurtu myślenia i świadomości społecznej, na które składają się, tak dziś potrzebne, zrozumienie, otwartość i tolerancja wobec innych oraz dostrzeżenie wartości własnej kultury i postaw etycznych wypływających z kręgu europejskiego. Wartością dodaną dla uczestników tych studiów jest uwrażliwienie na wagę komunikacji międzykulturowej w budowaniu silnego, sprawiedliwego i tolerancyjnego społeczeństwa obywatelskiego, jak również uświadomienie sobie możliwości wzbogacenia własnej kultury o inne wzorce i idee, dzięki którym umacnia się także poczucie wartości rodzimych postaw i zachowań.

Na potrzeby realizacji programu studiów Wydział Orientalistyczny dysponuje dobrze wyposażonymi i przygotowanymi salami na terenie Kampusu Głównego przy Karkowskim Przedmieściu. Program studiów przewiduje obok zajęć merytorycznych (wykłady, seminaria, ćwiczenia etc.) również realizację raz w miesiącu dwudniowego bloku warsztatów do wyboru. Tygodniowy plan przewiduje zajęcia w godzinach porannych i popołudniowych w dni robocze.

Program przewiduje również obowiązek odbycia praktyk, które mają przygotować studenta do przyszłej pracy zawodowej. Praktyki, służące zastosowaniu nabytej wiedzy, umiejętności i kompetencji, mogą być realizowane w instytucjach upowszechniania kultury m.in. muzeach, w domach kultury, organizacjach pozarządowych oraz w urzędach administracji państwowej czy polskich placówkach dyplomatycznych w krajach Azji i Afryki, a także w wielokulturowych zespołach pracowniczych firm i korporacji.

Więcej szczegółowych informacji na temat programu studiów oraz kierunku znajdują się na stronie internetowej: www.orient.uw.edu.pl

Sylwetka absolwenta

Ukończenie kierunku komunikacja międzykulturowa gwarantuje zdobycie:

  • uniwersalnego klucza wiedzy międzykulturowej,
  • umiejętności prowadzenia szkoleń w zakresie zależności pomiędzy kulturami,
  • wiedzy na temat uwarunkowań niezbędnych do prowadzenia konstruktywnej komunikacji
  • wiedzy na temat specyficznych cech komunikacyjnych społeczeństw pozaeuropejskich,
  • umiejętności współpracy niezależnie od różnic politycznych, ideowych i wyznaniowych,
  • umiejętności zarządzania zespołem wielokulturowym

Zdobyta na studiach wiedza może być wykorzystana w pracy w dyplomacji, biznesie, w służbach państwowych, w szeroko pojętej edukacji (między innymi do prowadzenia szkoleń dla urzędników, do pracy z dziećmi i młodzieżą, w domach kultury czy organizacjach pozarządowych lub agendach instytucji międzynarodowych) oraz w sferze upowszechniania kultury. Nabyte w trakcie studiów kompetencje społeczne gwarantują w pracy zawodowej sprawne poruszanie się w zróżnicowanym kulturowo środowisku oraz umiejętność minimalizowania zagrożeń związanych z nieporozumieniami kulturowymi.

ECTS Coordinators:

Qualification awarded:

Second Cycle Degree - Magisterium (M.A.) - Cross-cultural Communication — Asia and Africa

Access to further studies:

doctoral school, non-degree postgraduate education

Learning outcomes

1. Learning outcomes:

A graduate of second cycle degree studies in the field of Oriental Studies-Cross-cultural Communication - Asia and Africa Studies:

has in-depth and detailed knowledge (including terminology, theory and methodology) in the field of linguistics or history or socio-social issues or intercultural communication
has extended and systematised knowledge of particular problems pertaining to the cultures of Asia and Africa (within the scope of culture and literature or language or philosophy and
religion or history and socio-political issues) in a comparative perspective

knows and understands the rules of copyright and intellectual property management
has wide and profound knowledge of the functioning of languages in the social and cultural space with a reference to the chosen Oriental or Asian language
has wide knowledge of the structures and social relations as well as socio-cultural behavior of selected region in Asia or Africa, which enables professional verbal communication in social
and intercultural contexts
has knowledge of rules of communication, writing, reading in a selected Oriental or African language
has orientation in contemporary cultural and social life in a selected region in Asia or Africa
knows and understands the local academic tradition (methods of analysis, interpretation and evaluation) regarding intercultural communication
knows and understands advanced methods of analysis, interpretation and evaluation of various communication methods
has detailed knowledge pertaining to the state of research on chosen issues related to intercultural communication of Asia and Africa cultures as well as in-depth knowledge of
research centers in Poland and all over the world
has knowledge of a language of selected regions in Asia or Africa
demonstrates extended knowledge on chosen issues related to culture of a selected region in Asia or Africa
2. Number of ECTS points: 120, number of semesters: 4.

3. The programme of study is not based on standards.

4. Number of ECTS points covering elective courses - 84 ECTS

The total number of ECTS points a student must obtain as part of classes conducted with direct participation of academic or other teachers people conducting classes - min. 109 ECTS

Number of ECTS points in the course of classes in the field of humanities or social sciences (no less than 5 ECTS) - in the case of study fields assigned to disciplines within the fields other than the humanities or social sciences - min. 5 ECTS

Number of ECTS points including classes shaping practical skills for a practical profile - Not applicable
Number of ECTS points covering classes related to academic activity conducted in the university in the discipline or disciplines for the general academic profile - 67 ECTS

5. Dimension, number of ECTS points, rules and form of apprenticeship – 30 hours, 3 ECTS, independent search for a place to complete apprenticeships

Admission procedures:

Visit the following page for details on admission procedures: https://irk.oferta.uw.edu.pl/