On-line services of the University of Warsaw
You are not logged in | log in
Study programmes > All studies > Medicine > Medicine, full-time, long cycle programme, 6-year studies

Medicine, full-time, long cycle programme, 6-year studies (SJ-PRK-KL)

(in Polish: Kierunek lekarski, stacjonarne, jednolite magisterskie)
long cycle programme
full-time, 6-year studies
Language: Polish

Studia na kierunku lekarskim są sześcioletnimi jednolitymi studiami magisterskimi o profilu ogólnoakademickim. Program studiów jest zgodny z aktualnymi standardami kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu lekarza, określonymi w rozporządzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 26 lipca 2019 r. Kierunek lekarski wpisuje się w najlepsze praktyki kształcenia Uniwersytetu Warszawskiego, a wyróżniają go następujące elementy:

  • nacisk na rozwój naukowy studentów,
  • wysokie umiędzynarodowienie,
  • nowe technologie stosowane w nauczaniu i praktyce medycznej,
  • humanizacja medycyny,
  • indywidualizacja ścieżek kształcenia.

Szczególna uwaga będzie poświęcona rozwojowi naukowemu studentów i ich udziałowi w prowadzonych na uczelni projektach badawczych. Będzie to możliwe dzięki:

  • udziałowi studentów w działalności naukowo-badawczej w ramach kół naukowych, współpracy międzywydziałowej oraz własnej bazie dydaktycznej Wydziału Medycznego;
  • indywidualizacji podejścia do kształcenia studentów;
  • wdrażaniu nauczania w oparciu o wiedzę praktyczną, bezpośredni kontakt z pacjentem i zastosowaniu praktyki klinicznej od początku studiów;
  • unikalnemu na skalę krajową elementowi kształcenia, jakim będzie obowiązkowy udział każdego studenta w co najmniej jednym projekcie naukowo-badawczym w 6-letnim cyklu kształcenia.

Studia lekarskie na Uniwersytecie Warszawskim będą prowadzone z zapewnieniem ich znaczącego umiędzynarodowienia. Cel ten zostanie osiągnięty dzięki specjalistycznym lektoratom z języków obcych, zapewniających wysoką biegłość językową studentów, udziałowi nauczycieli akademickich i studentów w wymianie międzynarodowej, jak i prowadzeniu zajęć przez nauczycieli akademickich zza granicy. Szczególne możliwości rozwoju studentów w tym zakresie wynikają z udziału Uniwersytetu Warszawskiego w Sojuszu 4EU+, stanowiącego sojusz europejskich uczelni, do którego należą również: Uniwersytet Karola w Pradze (Czechy), Uniwersytet w Heidelbergu (Niemcy), Uniwersytet Sorboński (Francja), Uniwersytet Kopenhaski (Dania), Uniwersytet w Mediolanie (Włochy) oraz Uniwersytet Genewski (Szwajcaria). Ponadto Uniwersytet Warszawski współpracuje z ponad 350 zagranicznymi instytucjami z ponad 70 krajów w ramach umów o współpracy bezpośredniej z uczelniami europejskimi, amerykańskimi, azjatyckimi i afrykańskimi. Wielu partnerów zagranicznych prowadzi kształcenie w dziedzinie medycyny.

Kolejny element wyróżniający na kierunku lekarskim to wykorzystanie w procesie kształcenia nowych technologii. Kształcenie będzie oparte na współpracy oraz wykorzystywaniu unikalnej i specjalistycznej bazy laboratoryjnej, dydaktycznej oraz infrastrukturalnej innych wydziałów Uniwersytetu Warszawskiego, zarówno w zakresie nauk podstawowych, przedklinicznych, jak i klinicznych. Kształcenie kliniczne realizowane będzie w nowoczesnych, warszawskich placówkach medycznych.

W procesie kształcenia, począwszy od pierwszego roku studiów, intensywnie będą wykorzystywane metody symulacji medycznych. Do dyspozycji studentów będzie specjalistyczny sprzęt przeznaczony do symulacji medycznych, a także pomieszczenia do rozwijania własnych projektów badawczych oraz samokształcenia. Co więcej, wprowadzenie dodatkowych zajęć z wykorzystaniem narzędzi cyfrowych i sztucznej inteligencji umożliwi uatrakcyjnienie procesu dydaktycznego i wszechstronne przygotowanie studentów w zakresie umiejętności analitycznych oraz wykorzystywania potencjału BIG DATA, narzędzi cyfrowych i sztucznej inteligencji w procesach leczenia pacjentów.

Wśród elementów innowacyjnych kierunku lekarskiego na UW znajdzie się również nowe podejście do kształcenia lekarzy zgodnie z ideą humanizacji medycyny, polegającej na wzmacnianiu m.in. aspektów komunikacji z pacjentem, kompleksowym podejściu do pacjenta i jego bezpieczeństwa, współpracy w zespole terapeutycznym osób z różnych grup zawodowych w systemie ochrony zdrowia. Będzie to możliwe dzięki zaangażowaniu pozostałych wydziałów i innych jednostek organizacyjnych naszej uczelni.

Niezwykle istotne będzie także indywidualne podejście do studenta, w ramach którego realizowane będą najlepsze praktyki dydaktyczne Uniwersytetu Warszawskiego, m.in. praca w małych grupach zajęciowych, sprzyjająca tworzeniu i pielęgnowaniu relacji mistrz-uczeń. Dodatkowy nacisk położony będzie na kształcenie nie tylko kompetencji kluczowych, lecz również na rozwijanie kompetencji uniwersalnych u studentów. W programie studiów przewidziano znaczną liczbę godzin w bezpośrednim kontakcie z prowadzącymi zajęcia nauczycielami akademickimi. Studenci kierunku lekarskiego będą również mieli możliwość skorzystania z bogatej oferty zajęć do wyboru realizowanych tak na Wydziale Medycznym, jak i na pozostałych 24 wydziałach uczelni oraz innych jednostkach w ramach unikatowej w skali kraju oferty przedmiotów ogólnouniwersyteckich.

Celem procesu kształcenia na kierunku lekarskim jest przygotowanie do uzyskania przez absolwentów kwalifikacji zawodowych zgodnych z obowiązującym standardem kształcenia, aktualnymi i przyszłymi potrzebami rynku pracy oraz otoczenia społeczno-gospodarczego. Mowa tu o wyposażeniu absolwentów w aktualną wiedzę medyczną, umiejętności praktyczne i kompetencje społeczne, a także osadzeniu w realiach dynamicznie rozwijających się nauk medycznych i zmieniających się warunków pracy. Nadrzędnym celem realizowanego programu jest wykształcenie absolwenta kierunku lekarskiego w taki sposób, aby posiadał wiedzę teoretyczną i umiejętności praktyczne, umożliwiające samodzielną pracę w zawodzie lekarza, szczególnie w zakresie profilaktyki, diagnostyki, leczenia, rehabilitacji i orzecznictwa w oparciu o zasady science based medicine, komunikacji klinicznej, aktualne standardy i procedury postępowania oraz literaturę naukową, oraz pozwalające na prowadzenie badań naukowych w naukach medycznych.

Absolwent kierunku lekarskiego będzie przygotowany do udzielania świadczeń w placówkach o zróżnicowanym profilu, takich jak: podstawowa opieka zdrowotna, lecznictwo szpitalne, ambulatoryjna opieka specjalistyczna, jednostki naukowe oraz instytucje ochrony zdrowia. Absolwenci kierunku lekarskiego będą mieli możliwość podjęcia szkolenia specjalizacyjnego w szczegółowych specjalnościach lekarskich. Poza praktyką kliniczną, będą mogli także realizować ścieżkę rozwoju naukowego poprzez kontynuowanie kształcenia w szkołach doktorskich oraz osiągać kolejne szczeble awansu naukowego.

Qualification awarded:

Masters degree in medicine

Access to further studies:

doctoral school, non-degree postgraduate education

Professional status:

1. Access to further education: doctoral schools, non-degree postgraduate studies 2. A graduate of the medical faculty acquires the right to practice medicine after completing at least a 12-month postgraduate internship and passing the Medical Final Examination with a positive result. The rules of practicing the profession of a doctor are regulated by the Act of 5 December 1996 on the professions of doctor and dentist (Journal of Laws of 2022, item 1731).

Learning outcomes

The graduate knows and understands:
(K_W1) development, structure and functions of the human body in normal and pathological conditions
(K_W2) symptoms and course of diseases
(K_W3) methods of diagnostic and therapeutic procedures appropriate for specific disease states (K_W4) ethical, social and legal conditions for practicing the medical profession and the principles of health promotion, and bases his knowledge on scientific evidence
(K_W5) methods of conducting scientific research
(K_W6) economic, legal, ethical and other conditions of various types of professional activity related to the medical field, including the principles of industrial property protection and copyright law
(K_W7) basic principles of creation and development of various forms of entrepreneurship.

Skills: the graduate is able to:
(K_U1) recognize medical problems and determine priorities in medical management
(K_U2) recognize life-threatening conditions and require immediate medical intervention
(K_U3) plan the diagnostic procedure and interpret its results
(K_U4) implement appropriate and safe therapeutic procedures and predict its effects
(K_U5) plan their own educational activity and constantly improve their knowledge in order to update their knowledge
(K_U6) inspire the learning process of others
(K_U7) communicate with the patient and his family in an atmosphere of trust, taking into account the patient's needs and pass on unfavorable information
(K_U8) communicate with colleagues in the team and share knowledge
(K_U9) critically evaluate the results of scientific research and properly justify the position
(K_U10) use their knowledge - formulate and solve complex and unusual problems and innovatively perform tasks in unpredictable conditions by: proper selection of sources and information from them, evaluation, critical analysis, synthesis, creative interpretation and presentation of this information, selection and application appropriate methods and tools, including advanced information and communication techniques
(K_U11) use a foreign language at B2+ level of the Common European Framework of Reference for Languages and specialist terminology
(K_U12) critically evaluate the existing state of science and formulate original research theses.

Social competences: the graduate is ready to:
(K_K1) establishing and maintaining deep and respectful contact with the patient, as well as showing understanding for differences in worldviews and cultures
(K_K2) being guided by the good of the patient
(K_K3) observe medical confidentiality and patient rights
(K_K4) taking actions towards the patient based on ethical principles, with awareness of social conditions and limitations resulting from the disease
(K_K5) perceiving and recognizing their own limitations and making self-assessment of educational deficits and needs
(K_K6) promoting healthy behaviors
(K_K7) use objective sources of information
(K_K8) formulate conclusions from their own measurements or observations
(K_K9) implement the principles of professional camaraderie and cooperation in a team of specialists, including representatives of other medical professions, also in a multicultural and multinational environment
(K_K10) formulating opinions on various aspects of professional activity
(K_K11) accepting responsibility related to decisions made as part of professional activity, including in terms of their own and other people's safety
(K_K12) efficient organization of own and team work as part of the implementation of joint tasks and projects and critical assessment of the progress in achieving the assumed goals
(K_K13) lifelong learning, including the use of the latest professional literature (also in foreign languages) and expert advice
(K_K14) behave in a professional manner and observe the rules of professional ethics.

Admission procedures:

Visit the following page for details on admission procedures: https://irk.oferta.uw.edu.pl/