On-line services of the University of Warsaw
You are not logged in | log in
Study programmes > All studies > Computational Engineering > Computational Engineering, full-time, second cycle programme

Computational Engineering, full-time, second cycle programme (S2-PRK-IO)

(in Polish: Inżynieria obliczeniowa, stacjonarne, drugiego stopnia)
second cycle programme
full-time, 1,5-year studies
Language: Polish

Rekrutacja na semestr letni.

Inżynieria obliczeniowa to kierunek studiów stacjonarnych drugiego stopnia o profilu praktycznym uruchomiony przez ICM UW w semestrze zimowym 2016/2017. Oferta studiów skierowana jest przede wszystkim do absolwentów studiów inżynierskich (studia pierwszego stopnia, 7-semestralne, zakończone uzyskaniem tytułu inżyniera) lub magisterskich. Studia trwają 3 semestry, kończą się uzyskaniem tytułu zawodowego magistra. Kierunek inżynieria obliczeniowa przyporządkowany jest do dyscypliny informatyka w dziedzinie nauk ścisłych i przyrodniczych.

Program studiów dotyczy zastosowania obliczeń naukowych, w tym obliczeń wykorzystujących systemy wielkoskalowe, do rozwiązywania zaawansowanych problemów naukowych i technicznych. Obecnie w Polsce pojawia się coraz większe zapotrzebowanie na wykorzystanie symulacji komputerowych w różnych dziedzinach nauki, gospodarki i biznesu. Modelowanie komputerowe jest niezbędne do zbudowania gospodarki opartej o wiedzę.

W trakcie studiów na kierunku inżynieria obliczeniowa studenci uzyskują podstawową wiedzę z zakresu systemów wielkoskalowych, ich architektury, a także zarządzania nimi i wykorzystania w wybranych dziedzinach. Zapoznają się z metodami przetwarzania, analizy i wizualizacji wielkich danych w tym metodami uczenia maszynowego i sztucznej inteligencji. Poznają metody i paradygmaty programowania systemów wielkoskalowych ze szczególnym uwzględnieniem programowania równoległego i rozproszonego, w tym systemów gridowych oraz przetwarzania w chmurze. Zdobywają wiedzę na temat wybranej dziedziny zastosowań obliczeń wielkoskalowych, wykorzystywanych algorytmów i metod obliczeniowych, a także biorą udział w projektach obliczeniowych z wykorzystaniem superkomputerów.

Nauka na kierunku inżynieria obliczeniowa, ze względu na unikatowy charakter i niewielką liczbę studentów, jest oparta o realizację projektów z wykorzystaniem istniejącej infrastruktury obliczeniowej. Studenci mają do dyspozycji laboratorium komputerowe, korzystają z superkomputerów Cray XC40 (Okeanos), klastra obliczeniowego (Hydra) oraz systemu analityki dużych danych (Enigma). Oprócz uczestnictwa w tradycyjnych wykładach studenci w ramach ćwiczeń biorą udział w zadaniach związanych z bieżącym utrzymaniem systemów obliczeniowych ICM. Studenci są włączani w realizację projektów badawczych i rozwojowych prowadzonych w ICM, mogą także realizować własne projekty. Duzy nacisk kładziony jest na rozwój kompetencji miękkich wymaganyuch od absolwentów kierunków informatycznych takich jak umiejętność prezentacji, pracy grupowej, funkcjonowania w interdyscyplinarnym zespole.

Studenci inżynierii obliczeniowej biorą udział w konkursach i hackathonach zajmując czołowe lokaty.

Istotnym elementem studiów praktycznych są 3-miesięczne praktyki, które odbywają się w Centrum Technologii ICM UW lub w firmach z sektora IT w formie prac indywidualnych lub zespołowych realizowanych pod opieką pracowników ICM UW.

Szczegółowy opis studiów dostępny jest na stronie: http://www.icm.edu.pl/studia.

Qualification awarded:

Second cycle degree – magister- in computational engineering

Access to further studies:

doctoral school, non-degree postgraduate education

Learning outcomes

do zweryfikowania

Effects of learning for studies in the field of computational engineering are described in the Annex to Resolution No. 397 of the Senate of the University of Warsaw of 24 June 2015.
As a result of education at the second level studies on computational engineering with a practical profile, graduate:
- has knowledge of the mathematics necessary to study the chosen branch of computer science;
- knows advanced methods of designing and analyzing the computational complexity of algorithms and sequential, parallel and distributed programs;
- knows the principles of operation and application of the most important algorithms used in computer simulations in a selected field (approximation, FFT, fast exponential algorithms, heuristics, Monte Carlo methods, genetic algorithms);
- knows the methods of statistical data analysis;
- knows the issues of construction, operation and design of local and extensive computer networks and modern computer systems;
- has knowledge in the field of modeling of the various phenomena and natural processes and has knowledge of specialized IT tools;
- knows in depth the selected techniques of data acquisition and modeling of social structures and processes occurring in them, as well as identifying the rules that govern them;
- has basic knowledge of intellectual property management, can use patent information systems;
- can plan and carry out computer simulations, analyze their results and draw conclusions;
- can analyze the problem and determine algorithms and calculation methods useful for solving it;
- can assess the suitability and the possibility of using new hardware and programming solutions to solve computational problems in a chosen field of application;
- can determine the directions of further learning and realize the process of self-education;
- knows how to use English at intermediate level and use specialized vocabulary allowing reading professional literature (B2+ level);
- knows and adheres to the principles and standards of the IT profession, including ethical standards; understands the social role of the IT profession.

Number of ECTS credits for the studies:90
Number of semesters: 3
Number of ECTS credits for the learning outcomes achieved in basic courses: 82,5
Number of ECTS credits for the learning outcomes achieved in practical courses: 55,5
Number of ECTS credits for the learning outcomes achieved in elective courses: 36

Program of practical profile studies provides a compulsory professional placement – 3 months; 11,5 ECTS credits.

Admission procedures:

Visit the following page for details on admission procedures: https://irk.oferta.uw.edu.pl/