On-line services of the University of Warsaw
You are not logged in | log in
Study programmes > All studies > Informatics and Econometrics > Informatics and Econometrics, full-time, second cycle programme

Informatics and Econometrics, full-time, second cycle programme (NW2-PRK-IE)

(in Polish: Informatyka i ekonometria, niestacjonarne (wieczorowe), drugiego stopnia)
second cycle programme
full-time, 2-year studies
Language: Polish

W ramach studiów niestacjonarnych (wieczorowych) drugiego stopnia na kierunku Ekonomia; finanse i rachunkowość; informatyka i ekonometria oferowane są następujące kierunki/specjalności:

  • Kierunek Ekonomia, specjalność: Ekonomia Międzynarodowa
  • Kierunek Ekonomia, specjalność: Ekonomia Przedsiębiorstwa
  • Kierunek Finanse i Rachunkowość
  • Kierunek Informatyka i Ekonometria

Wybór kierunku i/lub specjalności następuje w trakcie składania dokumentów.

W programie specjalności Ekonomia Międzynarodowa realizowane są przedmioty z zakresu ekonomii oraz finansów, makroekonomii gospodarki otwartej oraz gospodarki światowej. W ramach przedmiotów kierunkowych student otrzymuje wiedzę na temat zasad funkcjonowania finansów i rynków międzynarodowych oraz międzynarodowych instytucji życia publicznego.

Absolwenci specjalności Ekonomia Międzynarodowa dysponują umiejętnościami analizowania procesów zachodzących w gospodarce światowej i oceny ich wpływu na konkurencyjność przedsiębiorstw oraz umiejętnością weryfikowania poznanych zagadnień teoretycznych z wykorzystaniem danych empirycznych.

Program studiów na specjalności Ekonomia Przedsiębiorstwa zakłada integrację wiedzy specjalistycznej z szeroko pojętą, akademicką wiedzą ogólną. W ramach proponowanych zajęć studenci przeprowadzają analizy finansowe i strategiczne zarówno małych firm, jak i wielkich korporacji. Studenci w swoich badaniach za pomocą metod ekonomicznych i matematycznych analizują zjawiska zachodzące w sferze biznesu, takie jak różne aspekty działalności przedsiębiorstwa w sferze mikro- i makroekonomicznej czy ekonomiczne i organizacyjne uwarunkowania działalności podmiotów gospodarczych. Badania obejmują w szczególności wykorzystanie wiedzy o teorii i praktyce zarządzania finansami przedsiębiorstwa, sposobach analizy i interpretacji jego wyników finansowych, jak i sposobach analizy jego otoczenia do interpretacji złożonych procesów kształtujących zarówno małe firmy, jak i wielkie korporacje.

Absolwenci specjalności Ekonomia Przedsiębiorstwa są zdolni do podejmowania różnorodnych wyzwań i zadań specjalistycznych w obszarach działalności przedsiębiorstw (czy grup kapitałowych), obejmujących zarówno procesy zarządzania majątkiem, jak i procesy inwestycyjne oraz doradcze.

Podczas studiów na kierunku Finanse i Rachunkowość uzyskuje się dwa zestawy wiedzy profesjonalnej. Pierwszym z nich są przedmioty zapewniające zaawansowaną wiedzę dotyczącą funkcjonowania gospodarki w skali mikro oraz makro, a także wyspecjalizowaną wiedzę z zakresu zaawansowanej ekonometrii. Drugi zestaw student otrzymuje na specjalnie ukierunkowanych zajęciach, którymi są m.in. warsztaty menedżera finansowego, analiza ekonomiczno-finansowa, finanse międzynarodowe, modelowanie rynków finansowych, prawo finansowe, ryzyko finansowe, warsztaty z analizy rynku, polityka finansowa Unii Europejskiej, rachunkowość zarządcza, standardy sprawozdawczości finansowej, rachunek kosztów.

Absolwent posiada umiejętność tworzenia prostych modeli pozwalających na kalkulowanie różnych rodzajów ryzyka w arkuszu kalkulacyjnym lub przy wykorzystaniu oprogramowania ekonometrycznego. Jest w stanie przeprowadzić analizę ekonomiczno-finansową przedsiębiorstwa, banku oraz zakładu ubezpieczeniowego. Ma umiejętności identyfikowania i rozwiązywania problemów z zakresu funkcjonowania międzynarodowego rynku walutowego i pieniężnego; wyceny instrumentów finansowych denominowanych w obcych walutach; konstruowania strategii osłony przed ryzykiem walutowym, struktury kapitałowej i budżetowania kapitałowego korporacji międzynarodowych oraz dywersyfikacji portfela aktywów zagranicznych. 

Studia drugiego stopnia na kierunku Informatyka i Ekonometria stanowią naturalną i pożądaną kontynuację studiów pierwszego stopnia na tym samym kierunku oraz na kierunkach pokrewnych. Ponadto, studia te są atrakcyjną propozycją dla osób posiadających dobre wykształcenie w zakresie matematyki i nauk ścisłych, a chcących poznać ich praktyczne zastosowanie w ekonomii, zarządzaniu, finansach i ubezpieczeniach.

Absolwent zna programy do obliczeń statystycznych i ekonometrycznych, z których najważniejsze to R, SAS, Python, VBA. Rozumie założenia modeli statystycznych używanych w zaawansowanej analizie szeregów czasowych oraz rozumie ich matematyczne podstawy. Ma pogłębioną wiedzę na temat problemów pojawiających się w trakcie analizy danych empirycznych. Zna i rozumie metody konstruowania prognoz na podstawie wybranych modeli szeregów czasowych. Zna metody symulacji, w tym metodę Monte Carlo.

Absolwent zna także zaawansowane techniki informatyczne, szczególnie z zakresu programowania. Dogłębnie zna i rozumie podstawowe konstrukcje i pojęcia programistyczne używane w strukturalnych i obiektowych językach programowania. Zna język programowania C++. Zna klasyczne algorytmy oraz struktury danych. Ma podstawową wiedzę z zakresu projektowania oprogramowania.

Kierunek jest prowadzony przez Wydział Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego, który:

  • znajduje się w 5% najlepszych instytucji naukowych Europy, międzynarodowej bazy RePEC;
  • jako jedyny ośrodek w Polsce posiada 3 prestiżowe Certyfikaty Doskonałości Kształcenia Polskiej Komisji Akredytacyjnej, obejmujące w momencie oceny wszystkie prowadzone przez Wydział kierunki;
  • zgodnie z ogólnopolskim rankingiem magazynu Perspektywy 2020 prowadzi najlepszy w Polsce kierunek „Ekonomia” oraz drugi w kraju „Finanse i rachunkowość”;
  • w rankingu dziennika “Rzeczpospolita” z 2019 r., tworzonego na podstawie danych Ogólnopolskiego systemu monitorowania Ekonomicznych Losów Absolwentów szkół wyższych (ELA) Wydział i jego absolwenci plasują się na 1. miejscu osiągając najwyższe średnie zarobki w Polsce, w pierwszym roku po uzyskaniu dyplomu.

Qualification awarded:

Master's degree in informatics and econometrics

Access to further studies:

doctoral school, non-degree postgraduate education

Learning outcomes

The graduate of this specialization:
- knows and understands in-depth theories of micro and macroeconomics, finance, insurance, mathematics, statistics, econometrics, computer science, and programming, as well as their applications in modelling social and economic processes; knows the developmental trends in the disciplines of economics and finance;
- knows and understands advanced quantitative methods used by economic and financial data analysts, including statistical, econometric, actuarial, computational, and IT methods used in the analysis of economic, financial, and management problems;
- knows and understands in-depth research methods using selected IT tools, including programming languages ​​and analytical tools from the STATA, SAS, R, Matlab, Eviews, and Maxima groups;
- knows and understands the principles of industrial property protection and copyright law applied by the data analyst in relation to knowledge and data sources and IT tools;
- can combine advanced theoretical knowledge with a comprehensive approach to data processing and analysis, including the methodology of processing large data sets ("big data") and data analysis with an undefined structure ("data mining", "text mining"); can select and apply methods and tools in the field of information and communication;
- can perform complex statistical, econometric and simulation analyses, forecast time series, apply methods of quantitative and qualitative data analysis, including factor, discriminant, cluster, and multivariate analysis, as well as report and present results, also in the English language;
- can solve tasks on a higher level of difficulty using their own methods and analytical tools created in selected programming languages ​​(C, C ++, R, Python, SQL, VBA, and 4GL) to acquire, integrate, process and analyse databases based on modern database systems; can plan and implement their own learning throughout their life;
- can lead debates, critically refer to the results of their own research and compare them with scientific research in economics and finance; can plan and organize their own and teamwork, especially of an interdisciplinary nature; can manage the work of analytical teams;
- can use English at B2 + level, including specialist terminology needed to work and conduct research in the field of economics and finance;
- is prepared to recognize a wide range of benefits of possessing the knowledge and skills related to complex data management in enterprises, research and financial institutions, banks, firms, and other entities, and is prepared to critically assess and expand their knowledge;
- is prepared to actively participate in the work of analytical teams and to fulfil social obligations, implement complex projects, think and act in an entrepreneurial way, as well as work individually and in a team in a creative way; and
- is prepared to observe professional ethical standards, fulfil the undertaken commitments, as well as develop and disseminate acquired competencies and knowledge.

Admission procedures:

Visit the following page for details on admission procedures: https://irk.oferta.uw.edu.pl/