On-line services of the University of Warsaw
You are not logged in | log in
Study programmes > All studies > Portuguese Studies > Portuguese Studies, full-time, first cycle

Portuguese Studies, full-time, first cycle (S1-PRK-IBERP)

(in Polish: Iberystyka: porugalistyka, stacjonarne, pierwszego stopnia)
first cycle programme
full-time, 3-year studies
Language: Polish, Portuguese

Studia na kierunku Iberystyka: Portugalistyka oferują szeroki zakres umiejętności i wiedzy związanych z porozumiewaniem się w języku portugalskim oraz umożliwiają dostęp do kultury Portugalii, Brazylii oraz innych krajów portugalskiego obszaru językowego poprzez studia nad ich literaturą, sztuką i historią. Studenci mają możliwość uczenia się języka portugalskiego od podstaw (po trzech latach intensywnej nauki osiągają poziom C1), a także pogłębiania znajomości wybranego innego języka obcego. Od pierwszego roku studiów zajęcia językowe prowadzone są oddzielnie dla wariantu europejskiego i brazylijskiego języka portugalskiego. Wybór wariantu językowego odbywa się w momencie składania dokumentów przez zakwalifikowanych Kandydatów. O pierwszeństwie w wyborze wariantu decyduje wynik rekrutacyjny. Ostateczne zakwalifikowanie do grup językowych w poszczególnych wariantach ogłoszone zostanie po złożeniu dokumentów przez wszystkich Kandydatów.

Kadra naukowa i dydaktyczna Instytutu, skupiająca najlepszych w kraju oraz uznanych za granicą specjalistów, oferuje studentom kierunku zajęcia, na których zdobywają wiedzę zróżnicowaną i umiejętnie zsyntetyzowaną. Podczas zajęć studenci zachęcani są do samodzielnego poszukiwania interesujących ich treści i rozwiązań.

Studenci zapoznają się – począwszy od drugiego roku studiów w języku portugalskim – z najważniejszymi zagadnieniami dotyczącymi dziejów oraz dziedzictwa kulturowego Portugalii i Brazylii, a także, co jest unikatową ofertą na polskich uczelniach wyższych, krajów PALOP (Kraje Afrykańskie Urzędowego Języka Portugalskiego) W ten sposób uczą się rozumienia podłoża zjawisk, które znajdują się w centrum zainteresowań współczesnych badaczy oraz twórców kultury.

Wielość zagadnień, ich wzajemne przeplatanie się i powiązania pomagają studentom Portugalistyki w wypracowaniu postawy otwartości oraz kształtują ich kreatywność i ciekawość świata, czemu sprzyjają wyjazdy, min. do Portugalii w ramach Programu Erasmus.

Dzięki nabytemu warsztatowi odczytywania tekstów kultury wykraczającemu poza ramy antropologii czy literaturoznawstwa, studenci stają się wykształconymi odbiorcami dzieł sztuki współczesnej. Mają również możliwość śledzenia historii literatury portugalskiej i brazylijskiej oraz afrykańskiej literatury pisanej w języku portugalskim.

Studenci kierunku Iberystyka: Portugalistyka mają możliwość realizacji poza programem studiów fakultatywnego modułu przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela języka portugalskiego. Program modułu obejmuje w sumie sześć semestrów, a jego realizację należy rozpocząć na studiach I stopnia, aby uzyskać uprawnienia do nauczania języka portugalskiego po ukończeniu studiów II stopnia.

Zajęcia oferowane przez Instytut Studiów Iberyjskich i Iberoamerykańskich odbywają się w budynku przy ul. Oboźnej 8, wchodzącym w skład Kampusu Głównego UW oraz w nowoczesnym budynku przy ul. Dobrej 55, naprzeciwko nowego BUW-u. Godziny zajęć na studiach stacjonarnych uzależnione są od wyboru grup zajęciowych dokonywanego przez Studentów.

Absolwenci kierunku Iberystyka: Portugalistyka są przygotowani do wejścia na rynek pracy krajowy i zagraniczny dzięki znajomości języka portugalskiego na poziomie zaawansowanym, są również przygotowani do odnalezienia się w realiach życia każdego z krajów portugalskojęzycznych. Wielowymiarowy charakter zajęć pozwala im na podejmowanie pracy związanej z tłumaczeniami, redakcją tekstów, podróżami, public relations, a także w instytucjach kultury czy środkach masowego przekazu.

Portugalistyka jest też znakomitą podstawą do podjęcia studiów drugiego stopnia, oferowanych przez Instytut Studiów Iberyjskich i Iberoamerykańskich na kierunku Filologia Iberyjska. Poziom merytoryczny a także inne atuty studiów I stopnia w Instytucie Studiów Iberyjskich i Iberoamerykańskich sprawiły, iż zostały one w roku akademickim 2017/18 ocenione przez Polską Komisję Akredytacyjną na ocenę wyróżniającą. Jest to wielki zaszczyt oraz docenienie jakości kształcenia w naszym Instytucie.

ECTS Coordinators:

Qualification awarded:

(in Polish) Licencjat na kierunku iberystyka: portugalistyka

Access to further studies:

second cycle programme

Learning outcomes

Knowledge: upon graduation the student knows
K_W01 the position and importance of the humanities within the system of sciences and their subject and methodological specificity P6S_WG
K_W02 basic terminology of the humanities within the disciplines in which the studies are conducted, as well as its sources and applications P6S_WG
K_W03 research methodology in the disciplines in which the studies are conducted P6S_WG
K_W04 the position of the studies of the Portuguese language countries within the humanities system and their subject and methodological connections with other scientific disciplines P6S_WG
K_W05 rules regarding language necessary for professional analysis and interpretation of texts representing various registers and functional styles of the main language (Portuguese) P6S_WG
K_W06 phenomena in the field of history, literature history and culture of the Portuguese language countries P6S_WG
K_W07 basic trends in the development of Portuguese and Brazilian philosophy P6S_WG
K_W08 determinants necessary for the professional analysis of literary, cultural, historical and linguistic processes of the Portuguese language countries P6S_WG
K_W09 current cultural life of Portugal, Brazil, Portuguese-speaking Africa and Poland P6S_WG
K_W10 basic concepts and principles in the field of intellectual property and copyright protection as well as occupational health and safety P6S_WK
Abilities: upon graduation the student is able to
K_U01 search, analyze, evaluate, select and use information using various sources and methods P6S_UW
K_U02 independently acquire knowledge and develop research skills, following the guidance of a scientific supervisor P6S_UW
K_U03 apply basic research skills, including formulation and analysis of research problems, selection of research methods and tools, development and presentation of results in the disciplines in which the studies are conducted P6S_UW
K_U04 use basic theoretical approaches, research paradigms and concepts specific to the disciplines in which the the studies are conducted (in typical professional situations) P6S_UK
K_U05 recognize various types of cultural products specific to the studies, and conduct their critical analysis and interpretation (using specific methods) to determine their meanings, social impact and place in the historical and cultural process P6S_UW
K_U06 argue substantively using the views of other authors and formulate conclusions P6S_UK
K_U07 communicate in Polish and Portuguese using various channels and communication techniques with specialists within the disciplines in which the course is conducted P6S_UK
K_U08 use the target language actively and passively at an advanced level in the written and spoken register (level C1), which enables to communicate and prepare papers and presentations in the disciplines in which the studies are conducted P6S_UK
K_U09 use another foreign language at B2 level P6S_UK
K_U10 determine the basic linguistic functions in the process of translating into / from Portuguese language P6S_UK
Social competences: upon graduation the student is capable of
K_K01 lifelong learning P6S_UU
P6S_KK
K_K02 Broadening their knowledge and language skills in the Portuguese language, continuous professional training and personal development, self-assessment of their own competences and skills improvement P6S_KO
P6S_UU
P6S_UO
K_K03 communicate and interact in Portuguese language communities P6S_KR
K_K04 defining priorities for the implementation of the task specified by themselves and others P6S_UO
P6S_KK
P6S_KO
K_K05 identifying and resolving professional dilemmas P6S_KR
K_K06 taking responsibility for preserving the cultural heritage of the studied regions and world P6S_KO
K_K07 active participation in the culture of the studied regions (Portugal / Brazil / Portuguese-speaking Africa) using various media and forms P6S_KO
K_K08 Being informed about current processes and phenomena occurring in the Portuguese language countries P6S_KR

Admission procedures:

Visit the following page for details on admission procedures: https://irk.oferta.uw.edu.pl/