On-line services of the University of Warsaw
You are not logged in | log in
Study programmes > All studies > Hispanic Studies > Hispanic Studies, full-time, first cycle

Hispanic Studies, full-time, first cycle (S1-PRK-IBERH)

(in Polish: Iberystyka: hispanistyka, stacjonarne, pierwszego stopnia)
first cycle programme
full-time, 3-year studies
Language: Spanish, Polish

Studia na kierunku Iberystyka: Hispanistyka oferują studentom szeroki zakres umiejętności i wiedzy związanych z porozumiewaniem się w języku hiszpańskim oraz umożliwiają włączenie się w życie kulturalne Hiszpanii i Ameryki Łacińskiej poprzez studia nad literaturą, sztuką i historią tego obszaru językowego.

Studenci mają możliwość uczenia się języka hiszpańskiego od podstaw (po trzech latach nauki osiągają poziom C1) lub kontynuowania nauki rozpoczętej wcześniej, a także pogłębiania znajomości wybranego innego języka obcego w ramach ogólnouniwersyteckich lektoratów. Duża liczba godzin zajęć poświęconych praktycznej nauce języka kierunkowego (języka hiszpańskiego) w połączeniu z szerokim wachlarzem zajęć do wyboru zapewniają absolwentom kierunku Iberystyka: Hispanistyka możliwość twórczej interpretacji oraz czynnego uczestnictwa w zjawiskach kulturowych i społecznych zachodzących w świecie hiszpańskojęzycznym. Intensywny charakter nauczania sprawia, iż nabyte kompetencje językowe zbliżają hispanistów do rodzimych użytkowników języka.

Kadra naukowa i dydaktyczna skupiająca najlepszych w kraju oraz uznanych za granicą specjalistów oferuje studentom kierunku zajęcia, na których zdobywają wiedzę zróżnicowaną i umiejętnie zsyntetyzowaną. Podczas zajęć Studenci zapoznają się z najważniejszymi zagadnieniami dotyczącymi dziejów oraz dziedzictwa kulturowego Hiszpanii i Ameryki Łacińskiej. Ucząc się rozumienia podłoża zjawisk, które znajdują się w centrum zainteresowań współczesnych badaczy oraz twórców kultury, studenci zachęcani są do samodzielnego poszukiwania interesujących ich treści i rozwiązań.

Wielość poruszanych zagadnień i ich wzajemne powiązania pomagają studentom Hispanistyki w wypracowaniu postawy otwartości na to, co inne oraz kształtują ich kreatywność i ciekawość świata, czemu sprzyjają wyjazdy do Hiszpanii w ramach Programu Erasmus.

Studenci kierunku Iberystyka: Hispanistyka mają możliwość realizacji poza programem studiów fakultatywnego modułu przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela języka hiszpańskiego. Program modułu obejmuje w sumie sześć semestrów, a jego realizację należy rozpocząć na studiach I stopnia, aby uzyskać uprawnienia do nauczania języka hiszpańskiego po ukończeniu studiów II stopnia.

Zajęcia oferowane przez Instytut Studiów Iberyjskich i Iberoamerykańskich odbywają się w budynku przy ul. Oboźnej 8, wchodzącym w skład Kampusu Głównego UW oraz w nowoczesnym budynku przy ul. Dobrej 55, naprzeciwko nowego BUW-u. Godziny zajęć na studiach stacjonarnych uzależnione są od wyboru grup zajęciowych dokonywanego przez Studentów.

Absolwenci kierunku Iberystyka: Hispanistyka są przygotowani do wejścia na rynek pracy krajowy i zagraniczny dzięki znajomości języka hiszpańskiego na poziomie zaawansowanym, są również przygotowani do odnalezienia się w realiach życia każdego z licznych krajów hiszpańskojęzycznych. Wielowymiarowy charakter studiów pozwala im na podejmowanie pracy związanej z tłumaczeniami, redakcją tekstów, podróżami, public relations, a także w instytucjach kultury czy środkach masowego przekazu.

Iberystyka: Hispanistyka jest też znakomitą podstawą do podjęcia studiów drugiego stopnia, oferowanych przez Instytut Studiów Iberyjskich i Iberoamerykańskich na kierunku Filologia Iberyjska. Poziom merytoryczny a także inne atuty studiów I stopnia w Instytucie Studiów Iberyjskich i Iberoamerykańskich sprawiły, iż zostały one w roku akademickim 2017/18 ocenione przez Polską Komisję Akredytacyjną na ocenę wyróżniającą. Jest to wielki zaszczyt oraz docenienie jakości kształcenia w naszym Instytucie.

ECTS Coordinators:

Qualification awarded:

(in Polish) Licencjat na kierunku iberystyka: hispanistyka

Access to further studies:

second cycle programme

Learning outcomes

Knowledge: upon graduation the student knows
K_W01 how to link Hispanic studies with other disciplines of the humanities on a basic level, including the study of culture and religion of Spanish-speaking countries P6S_WG
K_W02 basic methods of analyzing Spanish-language literary works, i.e. basic knowledge of Spanish and Latin American literature and its specificity as a discipline P6S_WG
K_W03 basic terminology, subject and fields of research covering selected fields of science and scientific disciplines relevant to Iberian studies; P6S_WG
K_W04 the history of Spanish and Latin American literature (trends, currents of a given periods, main authors and their work); P6S_WG
K_W05 the basics of the connections between Spanish and Latin American literature within historical and cultural processes; P6S_WG
K_W06 the most important events in the history of Spain and Latin America and important aspects of Spanish culture and language; P6S_WG
K_W07 to a basic extent, the mechanisms of Spanish language evolution and its features in specific periods; P6S_WG
K_W08 basic aspects of descriptive grammar of the Spanish language (phonetics, phonology, morphology, syntax); P6S_WG
K_W09 basic concepts and principles in the field of intellectual property protection and copyright P6S_WK
K_W10 basic health and safety rules. P6S_WK
Abilities: upon graduation the student knows how to
K_U01 read and understand Spanish language texts; P6S_UW
K_U02 present their views, opinions, discuss, present prepared issues in Spanish; P6S_UK
K_U03 identify different types of Spanish-language texts, place them in a general historical and cultural context, and analyze them using basic terminology and appropriate methods; P6S_UW
K_U04 independently acquire knowledge and develop skills using appropriate sources from selected fields of science and scientific disciplines specific to Hispanic studies (dictionaries, lexicons, encyclopedias, source texts, monographic studies, etc.); P6S_UU
K_U05 write an essay in Spanish (term paper, bi-term paper, as well as bachelor's degree dissertation) using appropriate methods and appropriate sources of the scientific disciplines appropriate for Hispanic studies; P6S_UW
K_U06 prepare oral presentations in Spanish using appropriate methods and sources for the fields of scientific disciplines specific to Hispanic studies; P6S_UW
K_U07 use basic theoretical approaches, research paradigms and concepts specific to the literary studies of the Spanish language field and other scientific disciplines relevant to Hispanic studies; P6S_UO
K_U08 use Spanish at C1 level P6S_UK
K_U09 use another foreign language at B2 level P6S_UK
K_U10 communicate using various communication channels and techniques with specialists in selected fields of science and scientific disciplines specific to Hispanic studies. P6S_UK
Social competences: upon graduation the student is capable of
K_K01 critical assessment of their own knowledge and skills and understands the need for continuous improvement and development; P6S_KK
K_K02 planning and organizing work, developing their entrepreneurship, team collaboration and compliance with professional ethics; P6S_KR
K_K03 active participation in the culture of the studied region using various forms and media and to work both in a team performing various roles and in an autonomous manner; P6S_KR
K_K04 Keeping informed about contemporary processes and phenomena occurring in the language, culture and literature of Spanish speaking countries P6S_KR

Admission procedures:

Visit the following page for details on admission procedures: https://irk.oferta.uw.edu.pl/