On-line services of the University of Warsaw
You are not logged in | log in
Study programmes > All studies > Hungarian Studies > Hungarian Studies, full-time M.A. – Studies

Hungarian Studies, full-time M.A. – Studies (S2-PRK-HUN)

(in Polish: Hungarystyka, stacjonarne, drugiego stopnia)
second cycle programme
full-time, 1,5-year studies
Language: Polish, Hungarian

Hungarystyka należy do dziedziny nauk humanistycznych. Studia na tym kierunku są prowadzone w Katedrze Hungarystyki i obejmują dwie główne dyscypliny: językoznawstwo i literaturoznawstwo, z których ta pierwsza jest dyscypliną wiodącą. Są to studia o profilu ogólnoakademickim.

Absolwent studiów drugiego stopnia reprezentuje wysoki poziom przygotowania ogólnohumanistycznego. W trakcie studiów trwających trzy semestry rozwija kompetencję językową w zakresie języka węgierskiego na poziomie bardzo zaawansowanym (poziom C2) – potrafi zrozumieć z łatwością wszystkie rodzaje tekstów języka pisanego i mówionego, złożone strukturalnie i językowo. Uczestnicząc w rozmowie, potrafi posługiwać się wyrażeniami idiomatycznymi i kolokwializmami. Potrafi napisać tekst naukowy i publicystyczny, streszczenie i recenzję pracy specjalistycznej i literackiej. Absolwent ma także szczegółową wiedzę z zakresu gramatyki, stylistyki, historii języka kierunkowego. Ma wiedzę niezbędną w profesjonalnej analizie i interpretacji tekstów reprezentujących różne gatunki i style funkcjonalne języka węgierskiego. Posiada znajomość reguł pragmatyki komunikacji językowej, potrafi porozumiewać się z wykorzystaniem różnych kanałów i technik komunikacyjnych. Student na podstawie oryginalnych źródeł zapoznaje się ze współczesnymi zjawiskami w kulturze i społeczeństwie Węgier. W trakcie zajęć specjalizacyjnych językoznawczych albo literaturoznawczych zdobywa szczegółową wiedzę merytoryczną niezbędną do przygotowanie pracy magisterskiej i przydatną w przyszłej pracy zawodowej. Dzięki rozbudowanym zajęciom z translatoryki poznaje warsztat tłumacza tekstów pisanych oraz mówionych (w tym język prawniczy, biznesu i administracji publicznej), w szczególności w zakresie tłumaczenia tekstów urzędowych, prawniczych i literackich. Poprzez realizowanie takich przedmiotów jak m. in.

  • Współczesne życie literackie,
  • Współczesne badania językoznawcze,
  • Współczesne zjawiska w kulturze i społeczeństwie Węgier

absolwenci są zorientowani we współczesnej sytuacji kraju, którego język poznają. W trakcie studiów kładziony jest nacisk zarówno na pracę samodzielną (która ma na celu wypracowanie nawyku śledzenia wydarzeń kulturalnych, społecznych jak również obserwację tendencji zmian w zakresie języka kierunkowego), jak i na pracę zespołową, co jest szczególnie ważne w odnalezieniu się na rynku pracy.

Program studiów na kierunku hungarystyka zapewnia metodologiczne i merytoryczne przygotowanie studenta w zakresie wiedzy filologicznej (językoznawczej, literaturoznawczej). Uzupełnia ją wiedza z zakresu kulturoznawstwa i problematyki społecznej. Realizacja programu studiów drugiego stopnia, przygotowuje absolwenta do prowadzenia badań naukowych w zakresie hungarystyki, co może być realizowane w czasie studiów doktoranckich. Absolwenci studiów magisterskich na kierunku hungarystyka, potrafią aktywnie włączyć się w uczestnictwo w kulturze studiowanego regionu (Węgier) korzystając z różnych mediów i form, aktywnie uczestniczyć w inicjatywach społecznych, działać w sposób przedsiębiorczy w kontekście wielokulturowym.

Absolwent studiów drugiego stopnia jest bardzo dobrze przygotowany do wykonywania zawodu tłumacza, wydawcy, organizatora i propagatora kultury w regionie środkowoeuropejskim, a także do podjęcia pracy w międzynarodowych instytucjach gospodarczych i społeczno-politycznych. Jak wynika z ofert, jakie w ostatnich latach napływają do Katedry Hungarystyki absolwenci z bardzo dobrą znajomością języka węgierskiego są poszukiwani przez pracodawców, mogą znaleźć zatrudnienie w wielu firmach działających w obrębie Europy Środkowej.

Katedra Hungarystyki bierze udział w wielu międzynarodowych i krajowych projektach badawczych. Studenci hungarystyki mają możliwość uczestnictwa w licznych wymianach międzynarodowych nie tylko w ramach programu ERASMUS, ale także na podstawie umów bilateralnych między Polską a Węgrami. Oferta stypendialna na studiach drugiego stopnia obejmuje głownie wyjazdy semestralne, oraz krótsze, studyjne w celu zbierania materiałów do pracy magisterskiej. Katedra Hungarystyki uczestniczy także w projektach obejmujących uczelnie Europy Środkowej np. od kilku lat współpracuje w ramach CENTRAL-Network (projekt pt. „Hungarian Studies”), w którym partnerami są: Uniwersytet Warszawski, Uniwersytet Karola w Pradze, Uniwersytet ELTE w Budapeszcie, Uniwersytet w Wiedniu, Uniwersytet im. Humboldta w Berlinie. Współpraca związana jest z organizacją konferencji, warsztatów, wymiany studentów, wykładowców.

Zajęcia objęte programem studiów (program i plan studiów są dostępne na stronie www.hungarystyka.uw.edu.pl) odbywają się w nowoczesnym budynku przy ul. Dobrej 55 naprzeciwko gmachu Biblioteki Uniwersyteckiej. Sale dydaktyczne w większości wyposażone są w sprzęt audiowizualny co w dużej mierze podnosi efektywność prowadzonych tam zajęć.

Więcej informacji na stronie Katedry Hungarystyki

Plan studiów dostępny jest TUTAJ.

ECTS Coordinators:

Qualification awarded:

Second cycle degree - magister - in Hungarian Studies

Access to further studies:

doctoral school, non-degree postgraduate education

Learning outcomes

None

Admission procedures:

Visit the following page for details on admission procedures: https://irk.oferta.uw.edu.pl/