On-line services of the University of Warsaw
You are not logged in | log in
Study programmes > All studies > Hungarian Studies > Hungarian Studies, full-time, first cycle

Hungarian Studies, full-time, first cycle (S1-PRK-HUN)

(in Polish: Hungarystyka, stacjonarne pierwszego stopnia)
first cycle programme
full-time, 4-year studies
Language: Polish, Hungarian

Hungarystyka należy do dziedziny nauk humanistycznych. Studia na tym kierunku są prowadzone w Katedrze Hungarystyki i obejmują dwie główne dyscypliny: literaturoznawstwo i językoznawstwo, z których ta pierwsza jest dyscypliną wiodącą. Są to studia o profilu ogólnoakademickim.

Absolwent studiów pierwszego stopnia posiada kompetencję językową czynną i bierną w zakresie języka węgierskiego na poziomie zaawansowanym w języku pisanym i mówionym - poziom C1. Potrafi zrozumieć dłuższą wypowiedź, napisać tekst w podstawowych stylach funkcjonalnych (w tym styl urzędowy), i gatunkach (list, sprawozdanie, esej), zna podstawowe języki specjalistyczne (ze szczególnym uwzględnieniem terminologii prawnej i prawniczej, języka biznesu i administracji publicznej). Wysoka kompetencja językowa jest zapewniona między innymi poprzez wydłużenie okresu studiów licencjackich do 4 lat (240 pkt. ECTS), oraz dużą liczbę godzin z Praktycznego Nauczania Języka Węgierskiego na poszczególnych latach (na I roku - 12 godz. II -roku- 10, III roku -10, na IV roku - 8 godz.). Język ten nauczany jest od podstaw, od III roku wykłady prowadzone są już w języku kierunkowym.

Absolwent studiów pierwszego stopnia ma także podstawową wiedzę z zakresu gramatyki, stylistyki, historii języka węgierskiego. Ma uporządkowaną wiedzę z zakresu historii Węgier, historii literatury węgierskiej, wiedzę o współczesnych zjawiskach w literaturze. Ma podstawową wiedzę z zakresu historii kultury węgierskiej i orientację w zakresie współczesnych procesów i zjawisk w kulturze. Ma podstawową wiedzę o teorii, metodyce i praktyce translatologii. Potrafi dokonać przekładów pisemnych oraz tłumaczeń ustnych z języka węgierskiego na język polski oraz z języka polskiego na język węgierski. Posiada także kompetencję językową w zakresie drugiego języka ugrofińskiego, ma możliwość wyboru kształcenia w zakresie języka fińskiego lub estońskiego, zdobywając kompetencje umożliwiające komunikację w podstawowych sytuacjach życiowych.

Program studiów zapewnia także podstawowe kwantum wiedzy o innych ludach ugrofińskich, ich historii, językach i kulturze oraz podstawową wiedzę z teoretycznych dziedzin filologii - językoznawstwa i literaturoznawstwa, a także z antropologii kultury i filozofii.

Realizacja programu studiów pierwszego stopnia, przygotowuje absolwenta do prowadzenia badań naukowych w dziedzinie filologii ugrofińskiej. Absolwenci studiów licencjackich na kierunku hungarystyka, potrafią aktywnie włączyć się w uczestnictwo w kulturze studiowanego regionu (Węgier) korzystając z różnych mediów i form, aktywnie uczestniczyć w inicjatywach społecznych, działać w sposób przedsiębiorczy w kontekście wielokulturowym.

Studia na kierunku hungarystyka są także zorientowane na potrzeby otoczenia społecznego, gospodarczego oraz kulturalnego. Realizowany program zapewnia metodologiczne i merytoryczne przygotowanie studenta w zakresie wiedzy filologicznej (językoznawczej, literaturoznawczej). Jest ono uzupełnione przez wiedzę z zakresu historii, kulturoznawstwa, antropologii kultury oraz przedmiotów zaliczanych do dziedziny nauk społecznych. Przygotowują do studiów II stopnia, gdzie wymienione kompetencje są doskonalone.

Absolwent studiów pierwszego stopnia jest przygotowany do wykonywania zawodu tłumacza, organizatora i propagatora kultury w regionie środkowoeuropejskim, a także do podjęcia pracy w międzynarodowych instytucjach gospodarczych i społeczno-politycznych. Jak wynika z ofert, jakie w ostatnich latach napływają do Katedry Hungarystyki absolwenci z dobrą znajomością języka węgierskiego są poszukiwani przez pracodawców, mogą znaleźć zatrudnienie w wielu firmach działających w obrębie Europy Środkowej.

Katedra Hungarystyki bierze udział w wielu międzynarodowych i krajowych projektach badawczych. Studenci kierunku hungarystyka mają możliwość uczestnictwa w licznych wymianach międzynarodowych nie tylko w ramach programu ERASMUS, ale także na podstawie umów bilateralnych między Polską a Węgrami. Oferta stypendialna obejmuje wyjazdy semestralne, roczne oraz tzw. szkoły letnie. Katedra Hungarystyki uczestniczy także w projektach obejmujących uczelnie Europy Środkowej np. od kilku lat współpracuje w ramach CENTRAL-Network (projekt pt. „Hungarian Studies”), w którym partnerami są: Uniwersytet Warszawski, Uniwersytet Karola w Pradze, Uniwersytet ELTE w Budapeszcie, Uniwersytet w Wiedniu, Uniwersytet im. Humboldta w Berlinie. Współpraca związana jest z organizacją konferencji, warsztatów, wymiany studentów, wykładowców.

Zajęcia objęte programem studiów (program i plan studiów są dostępne na stronie www.hungarystyka.uw.edu.pl) odbywają się w nowoczesnym budynku przy ul. Dobrej 55 naprzeciwko gmachu Biblioteki Uniwersyteckiej. Sale dydaktyczne w większości wyposażone są w sprzęt audiowizualny co w dużej mierze podnosi efektywność prowadzonych tam zajęć.

Więcej informacji na stronie Katedry Hungarystyki

Plan studiów dostępny jest TUTAJ.

ECTS Coordinators:

Qualification awarded:

First cycle degree - licencjat- in Hungarian Studies

Access to further studies:

second cycle programme

Learning outcomes

None

Admission procedures:

Visit the following page for details on admission procedures: https://irk.oferta.uw.edu.pl/