On-line services of the University of Warsaw
You are not logged in | log in
Study programmes > All studies > Applied Hispanic Studies > Applied Hispanics, evening, first cycle

Applied Hispanics, evening, first cycle (NW1-PRK-HS)

(in Polish: Hispanistyka stosowana, niestacjonarne (wieczorowe), pierwszego stopnia)
first cycle programme
full-time, 3-year studies
Language: Spanish, Polish

Kierunek oferuje szeroki zakres umiejętności i wiedzy związanych z porozumiewaniem się w języku hiszpańskim oraz umożliwia dostęp do kultury Hiszpanii i Ameryki Łacińskiej poprzez studia nad literaturą, sztuką i historią tego obszaru językowego. Przedmiotem badań jest również sam język.

Studenci mają możliwość uczenia się języka hiszpańskiego od podstaw (po trzech latach intensywnej nauki osiągają poziom C1), a także pogłębiania znajomości wybranego innego języka obcego w ramach ogólnouniwersyteckich lektoratów. Duża liczba godzin zajęć poświęconych praktycznej nauce języka hiszpańskiego w połączeniu z szerokim wachlarzem zajęć do wyboru, prowadzonych od drugiego roku studiów w całości w języku hiszpańskim, zapewniają absolwentom Hispanistyki Stosowanej możliwość zdobycia wiedzy pozwalającej na twórczą interpretację oraz czynne uczestnictwo w zjawiskach kulturowych i społecznych zachodzących w świecie hiszpańskojęzycznym.

Kadra naukowa i dydaktyczna skupiająca najlepszych w kraju oraz uznanych za granicą specjalistów oferuje studentom kierunku zajęcia, na których zdobywają wiedzę zróżnicowaną i umiejętnie zsyntetyzowaną. Podczas zajęć studenci zachęcani są do samodzielnego poszukiwania interesujących ich treści i rozwiązań.

Studenci zapoznają się z najważniejszymi zagadnieniami dotyczącymi dziejów oraz dziedzictwa kulturowego Hiszpanii i Ameryki Łacińskiej, uczą się rozumienia podłoża zjawisk, które znajdują się w centrum zainteresowań współczesnych badaczy oraz twórców kultury. Wielość zagadnień, ich wzajemne przeplatanie się i powiązania pomagają studentom Hispanistyki Stosowanej w wypracowaniu postawy otwartości oraz kształtują ich kreatywność i ciekawość świata, czemu sprzyjają wyjazdy do Hiszpanii w ramach Programu Erasmus.

Studenci kierunku Hispanistyka stosowana mają możliwość realizacji poza programem studiów fakultatywnego modułu przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela języka hiszpańskiego. Program modułu obejmuje w sumie sześć semestrów, a jego realizację należy rozpocząć na studiach I stopnia, aby uzyskać uprawnienia do nauczania języka hiszpańskiego po ukończeniu studiów II stopnia.

Zajęcia oferowane przez Instytut Studiów Iberyjskich i Iberoamerykańskich odbywają się w budynku przy ul. Oboźnej 8, wchodzącym w skład Kampusu Głównego UW oraz w nowoczesnym budynku przy ul. Dobrej 55, naprzeciwko nowego BUW-u. Zajęcia prowadzone są po godzinie 15:00.

Absolwenci są przygotowani do wejścia na krajowy i zagraniczny rynek pracy dzięki znajomości języka hiszpańskiego na poziomie zaawansowanym, są również przygotowani do odnalezienia się w realiach życia każdego z licznych krajów hiszpańskojęzycznych. Wielowymiarowy charakter zajęć pozwala im na podejmowanie pracy związanej z tłumaczeniami, redakcją tekstów, podróżami, public relations a także w instytucjach kultury czy środkach masowego przekazu.

Ukończenie Hispanistyki Stosowanej jest też znakomitą podstawą do podjęcia studiów drugiego stopnia, oferowanych przez Instytut Studiów Iberyjskich i Iberoamerykańskich na kierunku Filologia Iberyjska. Poziom merytoryczny a także inne atuty studiów I stopnia w Instytucie Studiów Iberyjskich i Iberoamerykańskich sprawiły, iż zostały one w roku akademickim 2017/18 ocenione przez Polską Komisję Akredytacyjną na ocenę wyróżniającą. Jest to wielki zaszczyt oraz docenienie jakości naszego kształcenia.

ECTS Coordinators:

Qualification awarded:

(in Polish) Licencjat na kierunku hispanistyka stosowana

Access to further studies:

second cycle programme

Learning outcomes

Knowlege: upon graduation the student knows
K_W01 Basic connections of Hispanic studies with other disciplines of the humanities, especially linguistics P6S_WG
K_W02 basic methods of text analysis representing various registers and functional styles of the Spanish language and knows the basic terminology in the description of the language and understands its sources and applications; P6S_WG
K_W03 basic terminology of the field of research covering selected areas of scientific disciplines specific to Iberian studies; P6S_WG
K_W04 the history of Spanish and Latin American literature (trends, currents of a given era, main authors and their work) in a systematic way P6S_WG
K_W05 Basic connections between Spanish and Latin American literature as well as their individual and interlinked historical and cultural processes; P6S_WG
K_W06 the most important events in the history of Spain and Latin America and important aspects of Spanish culture and language; P6S_WG
K_W07 the mechanisms of Spanish language evolution and its features in particular periods at a basic level; P6S_WG
K_W08 basic aspects of descriptive grammar of the Spanish language (phonetics, phonology, morphology, syntax); P6S_WG
K_W09 basic concepts and principles in the field of intellectual property and copyright protection; P6S_WK
K_W10 basic health and safety rules, P6S_WK
K_W11 basic aspects of cultural studies of Spanish-speaking countries. P6S_WK
Abilities: upon graduation the student is able to
K_U01 read and understand Spanish texts; P6S_UW
K_U02 present their views, opinions, discuss, present prepared issues in Spanish; P6S_UK
K_U03 identify different types of Spanish-language texts, place them in a general historical and cultural context, and analyze them using basic terminology and appropriate methods; P6S_UW
K_U04 independently acquire knowledge and develop skills using appropriate sources from selected areas of science and scientific disciplines relevant to hispanic studies (dictionaries, lexicons, encyclopedias, source texts, monographic studies, etc.); P6S_UU
K_U05 write an essay in Spanish (term paper, bi-term paper, as well as bachelor's degree dissertation) using appropriate methods and sources in scientific disciplines specific to Hispanic studies; P6S_UW
K_U06 prepare oral presentations in Spanish using appropriate methods and sources in scientific disciplines specific to Hispanic studies; P6S_UW
K_U07 use basic terminology in the field of linguistics and other fields specific to Hispanic studies; P6S_UK
K_U08 use Spanish at the C1 level, i.e. have active and passive language competence in the field of Spanish, can easily understand all types of written and spoken language texts, use idiomatic expressions and colloquialisms, and have knowledge of the principles of pragmatics of communication language, P6S_UK
K_U09 Use another foreign language at B2 level, P6S_UK
K_U10 communicate using various communication channels and techniques with specialists in selected fields of science and scientific disciplines relevant to Hispanic studies, P6S_UK
Social competences: upon graduation the student is capable of
K_K01 critical assessment of their knowledge and skills, independent and autonomous work, and understands the need for improvement and lifelong learning; P6S_KK
K_K02 planning and organizing work, entrepreneurship and team collaboration, and compliance with professional ethics; P6S_KR
K_K03 active participation in the culture of the studied regions using various forms and media and to work in a team performing various roles, P6S_KR
K_K04 Being informed about current processes and phenomena occurring in the language, culture and literature of Spanish speaking countries. P6S_KR

Admission procedures:

Visit the following page for details on admission procedures: https://irk.oferta.uw.edu.pl/