On-line services of the University of Warsaw
You are not logged in | log in
Study programmes > All studies > Swiss Studies > Swiss Studies, full-time, second cycle programme

Swiss Studies, full-time, second cycle programme (S2-PRK-H-SW)

(in Polish: Helwetologia - studia szwajcarskie, stacjonarne, drugiego stopnia)
second cycle programme
full-time, 2-year studies
Language: Polish

Kierunek helwetologia – studia szwajcarskie to kierunek niszowy, integrujący dziedzinę nauk humanistycznych z dziedziną nauk społecznych. Helwetologia łączy perspektywę humanistyczną, w tym językoznawstwo i literaturoznawstwo, z perspektywą nauk społecznych, tj. naukami o polityce i administracji.

Studia mają profil ogólnoakademicki i obejmują moduły służące zdobywaniu przez studenta pogłębionej wiedzy i umiejętności teoretycznych w zakresie Szwajcarii, powiązane z badaniami naukowymi prowadzonymi w jednostkach organizacyjnych współtworzącymi kierunek helwetologia.

Wszystkie reprezentowane w ramach studiów dyscypliny naukowe splatają się ze sobą, co daje absolwentowi w efekcie kształcenia unikatowe kompetencje, umożliwiające analizę społeczno-polityczną, jak i zjawisk i tekstów kultury Polski i Szwajcarii.

Wiedza, pogłębione umiejętności oraz kompetencje społeczne będą nabywane w trakcie studiów II stopnia w ramach zajęć m.in. z kultury, literatury, socjolingwistyki, komparatystyki oraz helwetologii i metod badań helwetologicznych. Wprowadzą one w realia potencjalnej pracy zawodowej, jak i najwyższej jakości pracy naukowej. Absolwenci kierunku znajdą zatrudnienie jako dyplomaci, pracownicy agencji rządowych i pozarządowych; jako wysoko wykwalifikowani urzędnicy państwowi i personel administracyjny, a także pracownicy zarówno polskich, jak i szwajcarskich urzędów, firm, przedstawicielstw i przedsiębiorstw ze Szwajcarii działających na terenie Polski. Absolwenci mogą też pracować jako kadra w różnorodnych instytucjach upowszechniania kultury szwajcarskiej.

Absolwent kierunku:

zna i rozumie:

 • przedmiot badań helwetologicznych i jego umiejscowienie w naukach humanistycznych i społecznych,
 • terminologię na poziomie rozszerzonym, teorię, metodologię i stan badań z zakresu dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiów szwajcarskich,
 • współczesne dokonania ośrodków i szkół badawczych oraz główne tendencje rozwojowe w badaniach nad literaturą i kulturą Szwajcarii,
 • w pogłębionym stopniu wybrane fakty, procesy i zjawiska zachodzące w obszarach literatury i kultury współczesnej Szwajcarii,
 • w pogłębionym stopniu rozwój historyczny systemu politycznego Szwajcarii,
 • etyczne uwarunkowania działalności zawodowej, w tym badawczej,
 • w pogłębionym stopniu mechanizm funkcjonowania systemu językowego w Szwajcarii, jego zróżnicowania, jak i wpływu czynników społecznych na poziom umiejętności komunikacyjnych,
 • w pogłębionym stopniu wybrane zagadnienia komparatystyki kulturowej i literackiej z zakresu studiów szwajcarskich;

potrafi:

 • wykorzystać nabyte umiejętności badawcze, obejmujące: krytyczną lekturę tekstów, krytyczną analizę wytworów kultury i zjawisk społecznych Szwajcarii, syntezę różnych idei i poglądów w zakresie studiów szwajcarskich, formułowanie hipotez, dobór metod i konstruowanie narzędzi badawczych, opracowanie i prezentację wyników w zakresie niezbędnym do udziału w dyskusji naukowej i przygotowania własnych prac naukowych z wykorzystaniem różnych źródeł i ujęć teoretycznych,
 • samodzielnie zdobywać wiedzę w zakresie helwetologii i poszerzać umiejętności badawcze oraz podejmować autonomiczne działania zmierzające do rozwijania zdolności i kierowania własną karierą zawodową,
 • wykorzystać nabyte umiejętności językowe w zakresie rozumienia i tworzenia tekstów ustnych i pisemnych z wykorzystaniem terminologii fachowej,
 • posługiwać się językiem obcym (francuski, niemiecki, włoski) na poziomie minimum A2 według Europejskiego systemu opisu kształcenia językowego,
 • posługiwać się dwoma językami obcymi na poziomie minimum B2+ według Europejskiego systemu opisu kształcenia językowego w tym francuskim, niemieckim, włoskim,
 • przeprowadzić analizę socjolingwistyczną społeczeństwa różno- i wielojęzycznego, świadomy wyzwań i trudności, jakie mogą rodzić różno- i wielojęzyczność,
 • wykorzystywać posiadaną wiedzę i poszerzać umiejętności badawcze w zakresie helwetologii – formułować i rozwiązywać złożone i nietypowe problemy oraz innowacyjnie wykonywać zadania w warunkach nie w pełni przewidywalnych przez: właściwy dobór źródeł oraz informacji z nich pochodzących, dokonywanie oceny, krytycznej analizy i syntezy tych informacji, dobór oraz stosowanie właściwych metod i narzędzi lub ich przystosowanie na potrzeby zadania, w tym zaawansowanych technik informacyjno-komunikacyjnych,
 • merytorycznie argumentować z wykorzystaniem własnych poglądów oraz poglądów innych autorów w kontekście wielokulturowym oraz formułować wnioski i syntetycznie je ujmować komunikować się z użyciem specjalistycznej terminologii, wykorzystując różne kanały i techniki komunikacyjne, ze specjalistami od helwetologii,
 • planować, organizować i realizować przedsięwzięcie badawcze lub twórcze – indywidualnie i w zespole wielokulturowym; określać priorytety w realizacji zadań;

jest gotów do:

 • współdziałania w grupie, przyjmując w niej różne role,
 • odpowiedzialności za zachowanie dziedzictwa kulturowego Szwajcarii,
 • krytycznej oceny własnej wiedzy i odbieranych treści, w tym współczesnych procesów i zjawisk zachodzących w życiu kulturalnym i społeczno-politycznym Szwajcarii oraz jej stosunków z Polską; aktywnego uczestnictwa w życiu kulturalnym Szwajcarii, jak i odnoszącego się do niego, korzystając z różnych mediów i form,
 • myślenia i działania w sposób przedsiębiorczy w kontekście wielokulturowym,
 • respektowania zasad z zakresu ochrony własności intelektualnej i prawa autorskiego wypełniania zobowiązań społecznych, świadomy sensu aktywności obywatelskiej.

ECTS Coordinators:

Qualification awarded:

Magister in Swiss studies

Access to further studies:

doctoral school, non-degree postgraduate education

Learning outcomes

None

Admission procedures:

Visit the following page for details on admission procedures: https://irk.oferta.uw.edu.pl/