On-line services of the University of Warsaw
You are not logged in | log in
Study programmes > All studies > German Studies > German studies, extramural, second cycle programme

German studies, extramural, second cycle programme (NZ2-GER)

(in Polish: Germanistyka, niestacjonarne (zaoczne), drugiego stopnia)
second cycle programme
extramural, 2-year studies
Language: German, Polish

Atuty kierunku

Kierunek germanistyka to kierunek interdyscyplinarny z dziedziny nauk humanistycznych. Studia mają profil ogólnoakademicki, obejmują moduły służące zdobywaniu przez studenta pogłębionej wiedzy i umiejętności teoretycznych w zakresie językoznawstwa germańskiego i literaturoznawstwa krajów niemieckiego obszaru językowego i są powiązane z badaniami naukowymi prowadzonymi w Instytucie Germanistyki.

Student realizuje zajęcia obowiązkowe wspólne dla wszystkich studentów kierunku oraz wybrane zajęcia z bloków: Historia kultury i komparatystyka kulturowa, Komunikacja międzykulturowa, Glottodydaktyka, Językoznawstwo z elementami tłumaczeń, Historia literatury i krytyki literackiej oraz translatoryka literacka, w taki sposób, by łącznie uzyskał min. 60 punktów ECTS rocznie. Szczegółowy program studiów jest dostępny na stronie internetowej Instytutu Germanistyki.

Zajęcia odbywają się w soboty i niedziele, z reguły co dwa tygodnie, w Instytucie Germanistyki na Wydziale Neofilologii Uniwersytetu Warszawskiego, ul. Dobra 55.

Koncepcja kształcenia stawia na nabycie pogłębionej wiedzy z zakresu języka, literatury i kultury krajów niemieckiego obszaru językowego, przy czym wiedza ta dotyczy działań językowych w wymiarze międzykulturowym. Zdobyta wiedza odnosi się zasadniczo do działań językowych we współczesnej niemczyźnie i polszczyźnie, uwzględniając również warsztat tłumacza.

Sylwetka absolwenta

Po ukończeniu dwuletniego kształcenia na studiach II stopnia absolwent

zna i rozumie:

 • specyfikę przedmiotową i metodologiczną właściwą dla studiowanego kierunku, którą jest w stanie rozwijać twórczo i stosować w działalności profesjonalnej, terminologię z zakresu studiowanego kierunku na poziomie rozszerzonym
 • powiązania kierunku germanistyka z innymi dziedzinami nauk humanistycznych i społecznych
 • podstawowe pojęcia i zasady z zakresu ochrony własności intelektualnej i prawa autorskiego oraz konieczność zarządzania zasobami własności intelektualnej
 • zjawiska naukowe i kulturalne w Polsce i krajach niemieckojęzycznych, a zwłaszcza ma pogłębioną wiedzę o powiązaniach nowych badań i trendów z zakresu studiowanego kierunku z innymi dyskursami humanistycznymi
 • terminologię, teorię i metodologię z zakresu dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiów germanistyki
 • współczesne dokonania ośrodków i szkół badawczych, obejmujące wybrane obszary dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiów germanistyki

potrafi:

 • wykorzystać nabyte umiejętności badawcze, obejmujące krytyczną analizę wytworów kultury i zjawisk społecznych krajów niemieckiego obszaru językowego, syntezę różnych idei i poglądów, dobór metod i konstruowanie narzędzi badawczych, opracowanie i prezentację wyników, pozwalające na oryginalne rozwiązywanie złożonych problemów w zakresie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiów germanistyki
 • samodzielnie zdobywać wiedzę w zakresie studiowanego kierunku i poszerzać umiejętności badawcze oraz podejmować autonomiczne działania zmierzające do rozwijania zdolności i kierowania własną karierą zawodową
 • wykorzystać nabyte umiejętności językowe w zakresie rozumienia i tworzenia tekstów ustnych i pisemnych z wykorzystaniem terminologii fachowej
 • posługiwać się drugim językiem obcym na poziomie minimum B2+ według Europejskiego systemu opisu kształcenia językowego
 • posługiwać się językiem niemieckim na poziomie minimum C1 według Europejskiego systemu opisu kształcenia językowego

jest gotów do:

 • współdziałania w grupie, przyjmując w niej różne role
 • rozstrzygania dylematów związanych z wykonywaniem przyszłego zawodu

Perspektywy

Absolwent studiów II stopnia porusza się swobodnie na rynku pracy w szeroko pojętym obszarze kultury, ponieważ zdobył wiedzę i umiejętności pozwalające mu na podjęcie pracy m.in. jako: tłumacz, krytyk literacki i teatralny, dziennikarz, nauczyciel języka niemieckiego (jeśli posiada stosowne uprawnienia), lektor języka niemieckiego. Dzięki umiejętnościom integrowania wiedzy z różnych dziedzin kultury sprawdzi się on ponadto w turystyce, na rynku usług dla ludności, w tym w szczególności w obsłudze klienta zagranicznego, a także jako pracownik administracji publicznej, czyli we wszystkich tych obszarach gospodarki, w których wymagana jest szeroka wiedza o społeczeństwie i jego kulturze oraz znajomość języków obcych.

ECTS Coordinators:

Qualification awarded:

Magister in German studies

Access to further studies:

doctoral school, non-degree postgraduate education

Learning outcomes

The graduate:
- has orderly, advanced knowledge of the subject knowledge, terminology and methodology of German studies;
- knows and understands the basic concepts and principles of intellectual property protection and copyright, and the need to manage intellectual property resources;
- has orderly, advanced knowledge of terminology and analysis, interpretation and valuation methods used in translation studies and the study of cultural transfer in the area of literature, and of the links between these disciplines and the theory of literature, text linguistics, history of literature, linguistics, philosophy, history and cultural studies;
- has orderly knowledge of German professional terminology used in such areas as law, economics, and employment;
- has detailed knowledge of the application of theories of applied linguistics and related disciplines to the teaching of German language and culture to learners of different age groups;
- has a workshop preparation for translating literary texts and texts in humanities, and the ability to conduct translation criticism and analyze issues related to the transfer, penetration and relations between literary phenomena in Poland, in German-speaking countries and between them;
- has a workshop preparation for translating documents and transactional texts using knowledge of intercultural translation;
- has the ability to integrate knowledge of various academic disciplines in the areas of Polish, German and comparative cultural studies, especially ethnology, history, history of art, musicology, study of literature, theater studies, philosophy and sociology, as well as the ability to use and popularize this knowledge;
- actively participates in various activities aimed at preserving the cultural heritage of the region, country and Europe.

2. The duration of the studies and number of ECTS points:
- 4 semesters
- 120 ECTS
3. The teacher education programme commenced in the academic year 2012/2013 has been conducted according to standards based on the Ordinance of the Minister of Science and Higher Education of 17 January 2012 on the standards of education preparing for the teaching profession (Journal of Laws, 2012/0 item 131). The description of student internships is provided in Annex No 1.

4. Distribution of ECTS points:
- courses in basic sciences: 75
- practical courses: 6
- elective modular courses: 39

5. The programme of studies does not provide for professional internships.

Admission procedures:

Visit the following page for details on admission procedures: https://irk.oferta.uw.edu.pl/