On-line services of the University of Warsaw
You are not logged in | log in
Study programmes > All studies > Prospecting Geology > Prospecting geology, full-time, first cycle degree

Prospecting geology, full-time, first cycle degree (S1-GEP)

(in Polish: Geologia poszukiwawcza, stacjonarne, pierwszego stopnia)
first cycle programme
full-time, 3-year studies
Language: Polish

Kierunek geologia poszukiwawcza, studia stacjonarne, pierwszego stopnia, dziedzina nauk ścisłych i przyrodniczych, dyscyplina nauki o Ziemi i środowisku.

Kierunek studiów geologia poszukiwawcza, studia licencjackie, nawiązuje do podstawowych trendów rozwoju nauk przyrodniczych oraz wyzwań związanych z aplikacją wiedzy geologicznej dla potrzeb zrównoważonego rozwoju. Jest unikalną szkołą myślenia, wiązania faktów w wielowymiarowej osnowie czasu i przestrzeni. Geologia poszukiwawcza to studia nie tylko w zakresie poszukiwania złóż ale także w szeroko rozumianym odtwarzaniu dziejów Ziemi – ewolucji kontynentów i oceanów, powstawaniu orogenów, stratygrafii skał osadowych, czy wreszcie ewolucji świata roślin i zwierząt. Program studiów jest efektem ciągłego procesu modyfikowania i poszerzania oferty edukacyjnej skorelowanej z postępem w różnych działach nauk geologicznych oraz zmianami zapotrzebowania specjalizacyjnego na rynku pracy.

Program studiów I stopnia na kierunku geologia poszukiwawcza ma interdyscyplinarny charakter, łącząc zagadnienia związane z szeroko rozumianymi naukami o Ziemi (prócz geologii także elementy biologii, chemii czy fizyki), z możliwością ich praktycznej aplikacji (geofizyka, opracowania numeryczne). Program studiów umożliwia zdobywanie wiedzy teoretycznej (wykłady, ćwiczenia), w dużej mierze opiera się jednak na przedmiotach realizowanych w formie praktycznej (praktika, zajęcia laboratoryjne, kursy terenowe) stawiając na kreatywność, samodzielność studenta oraz naukę samodzielnego prowadzenia badań. Zajęcia odbywają się na Kampusie Ochota, część kursów terenowych prowadzona jest również w Europejskim Centrum Edukacji Geologicznej w Chęcinach.

Uzyskiwane określonych w programie studiów umiejętności w zakresie rozpoznawania różnorodnych aspektów środowiska geologicznego związane jest z zastosowaniem nowoczesnego, intensywnie rozwijanego instrumentarium badań polowych i laboratoryjnych oraz znajomości zarówno perspektywicznych możliwości zastosowań jak i ograniczeń metodyki. Absolwent studiów I stopnia na kierunku geologia poszukiwawcza zna budowę geologiczną i zasadnicze fakty z historii geologicznej Polski oraz ważniejszych regionów świata. Posiada wiedzę na temat powstawania i budowy minerałów i skał, a także na temat organizmów kopalnych i ich skamieniałości. Zna procesy kształtujące powierzchnię Ziemi i czynniki wpływające na klimat. Potrafi wykonywać mapy i przekroje geologiczne oraz dokonywać różnorodnych pomiarów geodezyjnych, geologicznych i geofizycznych. Umie określić właściwości hydrogeologiczne i geologiczno-inżynierskie skał oraz ocenić wpływ działalności człowieka na środowisko. Potrafi zaprojektować poszukiwania głównych typów kopalin.

Celem studiów na kierunku geologia poszukiwawcza jest wykształcenie absolwenta:

  • posiadającego rzetelną wiedzę i umiejętności w zakresie geomorfologii, stratygrafii, sedymentologii, paleontologii, geochemii, mineralogii, petrologii jak również geologii złóż;
  • potrafiącego posługiwać się nomenklaturą przyrodniczą przy opisie i modelowaniu podstawowych zjawisk i procesów geologicznych;
  • posiadającego wiedzę i umiejętności z zakresu metodyki prowadzenia prac dokumentacyjnych a także badań naukowych z wykorzystaniem specjalistycznych narzędzi laboratoryjnych i informatycznych;
  • posiadającego potrzebę ciągłego pogłębiania zdobytej wiedzy i dalszego doskonalenia nabytych umiejętności profesjonalnych, w ramach różnorodnych form ustawicznego samokształcenia;
  • potrafiącego korzystać z literatury specjalistycznej krajowej i zagranicznej, jak również prezentować poznane treści czy wyniki swoich własnych badań;
  • posiadającego umiejętności językowe (poziom B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego);
  • posiadającego przygotowanie do podjęcia kształcenia na studiach II stopnia.

Wiedza i umiejętności nabyte podczas studiów umożliwiają absolwentom kierunku geologia poszukiwawcza podjęcie pracy na poziomie odtwórczym (zawodowym). Absolwenci są przygotowani do podjęcia studiów drugiego stopnia jak również do podjęcia pracy zarówno w jednostkach administracji regionalnej (urzędy wojewódzkie i powiatowe) jak i centralnej (np. Ministerstwo Klimatu i Środowiska), w firmach prowadzących różnorodne prace geologiczne (oddział geologiczny Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa), czy też w instytucjach państwowych (Państwowy Instytut Geologiczny – Państwowy Instytut Badawczy, jednostki badawcze PAN).

ECTS Coordinators:

Qualification awarded:

First cycle degree - licencjat - in prospecting geology

Access to further studies:

second cycle programme

Learning outcomes

The graduate achieves the following learning outcomes defined for the study programme:
- demonstrates knowledge on the structure and geological history of the most important orogens in Poland, demonstrates knowledge on the basic resources exploited in these areas, recognizes their processing techniques and applications
- demonstrates basic knowledge on extinct organisms (invertebrates, vertebrates, plants and microorganisms), recognizes basic fossils characteristic of Phanerozoic systems
- demonstrates theoretical knowledge for autonomous preparation of geological maps, in geological remote sensing and subsurface geological mapping
- has knowledge of the basic crystal laws and systems as well as properties of crystals; understands the optical features of crystals and their significance for rock recognition and determination of technical properties of minerals and their orientation; has an opinion on the formation and occurrence of minerals in the natural environment and on their application as raw materials
- is able to analyse the evolution of facies environments with regard to geotectonic transformations and evolution of biotic transformations in selected intervals of Earth’s history; is prepared to interpret orogenic phenomena based on analytical data; is able of combining data from different branches of geology in a consistent unity that allows recognizing the history of selected regions of Europe in particular stratigraphic intervals
- has knowledge to explain relationships between the microstructure of various substances and their macroscopic properties; is able of linking properties of elements and compounds with their atomic structure and types of chemical bonds; can determine the shape of simple chemical compounds; can conduct simple chemical calculations
- has knowledge to classify and analyse basic tectonic structures and apply principles of determining their age, determine deformational processes leading to their formation and reconstruct stress fields responsible for their formation; has skills in using stereographic projections
- knows how to apply methods of geomorphological analysis, recognizes land forming processes and land forms in lowlands, knows how to indicate the relationship between sediment type and form of its occurrence, knows how to recognize, describe the features and determine the origin of Quaternary deposits, autonomously measures, prepares and describes geological sections and cross-sections
- has competence in the application of a correct set of research tools in the recognition and prospecting for particular ore resources and is able to recognise geological environments favouring the basic genetic types of resources, is able to design a generalized program for prospecting and research for basic types of resources.

Admission procedures:

Visit the following page for details on admission procedures: https://irk.oferta.uw.edu.pl/