On-line services of the University of Warsaw
You are not logged in | log in
Study programmes > All studies > Russian Studies > Russian Studies, full-time, second cycle programme

Russian Studies, full-time, second cycle programme (S2-PRK-FLROS)

(in Polish: Filologia rosyjska, studia drugiego stopnia, stacjonarne)
second cycle programme
full-time, 2-year studies
Language: Polish

Opis studiów

Studia stacjonarne drugiego stopnia na kierunku filologia rosyjska są przyporządkowane do dziedziny nauk humanistycznych i dyscyplin naukowych językoznawstwo oraz literaturoznawstwo. Ich celem jest wykształcenie specjalistów władających językiem rosyjskim w mowie i piśmie na poziomie C2 według Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy, wyposażonych w wiedzę kontekstową na temat przeszłości i współczesności Rosji w perspektywie kulturowej oraz społecznej. Katedra Rusycystyki jest jedyną jednostką na Uniwersytecie Warszawskim prowadzącą studia w zakresie filologii rosyjskiej, mającą prawie 70-letnią tradycję i szeroką rozpoznawalność w kraju i za granicą. Kształcenie w zakresie filologii rosyjskiej uzasadnia, z jednej strony, posługiwanie się językiem rosyjskim przez dużą część ludności świata, zamieszkującą nie tylko Federację Rosyjską, ale także liczne kraje europejskie i azjatyckie, oraz, z drugiej, znaczący wkład Rosjan w światowe dziedzictwo kulturowe i cywilizacyjne.

Studia na kierunku filologia rosyjska, oparte na połączeniu tradycji filologicznej z nowoczesną dydaktyką realioznawczą, są przeznaczone dla absolwentów różnych kierunków studiów licencjackich władających językiem rosyjskim na poziomie C1

Zajęcia kierunkowe, prowadzone przez doświadczoną kadrę katedry, odbywają się w budynku przy ul. Dobrej 55. Zajęcia rozpoczynają się najwcześniej o godz. 8:00, kończą najpóźniej o godz. 16:30; odbywają się we wskazane w siatce zajęć dni od poniedziałku do piątku. Zajęcia z przedmiotów kierunkowych i obowiązkowych przedmiotów o innym charakterze są ze sobą skorelowane w siatce zajęć. W gmachu przy ul. Dobrej 55 jest zlokalizowana biblioteka, zapewniająca studentom literaturę naukową, a także gabinety pracowników katedry, odbywających w nich dyżury konsultacyjne.

Strona internetowa Katedry Rusycystyki

Sylwetka absolwenta

Efekty uczenia się obejmują wiedzę i umiejętności filologiczne w zakresie tendencji rozwojowych współczesnego języka rosyjskiego, problematyki literatury rosyjskiej oraz współczesnych realiów społeczno-politycznych i gospodarczych. Kształcenie w zakresie języka rosyjskiego, prowadzące do osiągnięcia poziomu C2, jest zorientowane w szczególności na pisemne i ustne wypowiedzi w obszarze języka ekonomii i finansów oraz specjalistyczne kompetencje w obszarze przekładu polsko-rosyjskiego i rosyjsko-polskiego w obrębie tekstów literackich i tekstów użytkowych. W zakresie kompetencji społecznych absolwent czuje potrzebę zachowania dziedzictwa kulturowego oraz poszanowania odmiennych kultur, poglądów i postaw.

Absolwent jest przygotowany do samodzielnego prowadzenia badań naukowych w zakresie filologii rosyjskiej oraz upublicznienia ich wyników w postaci pisemnej i ustnej.

Ukończenie studiów na kierunku filologia rosyjska pozwala kontynuować naukę na studiach trzeciego stopnia lub podjąć pracę zawodową w instytucjach kultury, mediach, firmach handlowych, w szczególności w instytucjach, których celem jest współpraca między Polską i innymi państwami Unii Europejskiej a Federacją Rosyjską. Zdobyta wiedza i umiejętności oraz kompetencje społeczne zapewniają absolwentom elastyczność zawodową i otwartość na wyzwania społeczne współczesnego świata.

Na stacjonarnych studiach drugiego stopnia na kierunku filologia rosyjska dodatkową ofertę kształcenia stanowi fakultatywny moduł glottodydaktyczny, który jest nieodpłatnym kursem psychologiczno-pedagogicznym. Studenci, którzy zrealizują program fakultatywnego modułu glottodydaktycznego, uzyskają uprawnienia do wykonywania zawodu nauczyciela języka rosyjskiego w szkole podstawowej, ponadpodstawowej oraz w innych placówkach oświatowych zajmujących się nauczaniem języka rosyjskiego.

Program fakultatywnego modułu glottodydaktycznego na stacjonarnych studiach drugiego stopnia na kierunku filologia rosyjska został dostosowany do wymogów nowego standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela zgodnie z rozporządzeniem Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 lipca 2019 roku (Dz. U. z 2019 r. poz. 1450).

Program fakultatywnego modułu glottodydaktycznego jest realizowany w ciągu dwóch lat studiów. Wszystkie przedmioty i praktyki znajdujące się w tym programie są obowiązkowe, aby zdobyć pełne przygotowanie dydaktyczne i pedagogiczne oraz wiedzę z zakresu psychologii, niezbędną do wykonywania zawodu nauczyciela języka rosyjskiego na I i II etapie edukacyjnym.

ECTS Coordinators:

Qualification awarded:

Second cycle degree - magister- in Russia Studies

Access to further studies:

doctoral school, non-degree postgraduate education

Learning outcomes

The graduate has achieved the learning outcomes defined for the program of the field of study.
The graduate knows and understands at an extended level: linguistic and literary terminology, theories of linguistic and literary studies, contemporary trends of development of the Russian language in connection with the phenomena of social life and the realities of Russia as well as their historical factors; the graduate is able to use both spoken and written Russian at C2 level according to the CEFR including economics and finance, the graduate is able to select and apply the advanced translation strategies and techniques, can do complicated individual and team research in the field of Russian philology both at the concept and the implementation stages.

Admission procedures:

Visit the following page for details on admission procedures: https://irk.oferta.uw.edu.pl/