On-line services of the University of Warsaw
You are not logged in | log in
Study programmes > All studies > Russian Studies > Russian Studies, full-time-first cycle programme

Russian Studies, full-time-first cycle programme (S1-PRK-FLROS)

(in Polish: Filologia rosyjska, studia pierwszego stopnia, stacjonarne)
first cycle programme
full-time, 3-year studies
Language: Polish

Opis studiów

Studia stacjonarne pierwszego stopnia na kierunku filologia rosyjska są przyporządkowane do dziedziny nauk humanistycznych i dyscyplin naukowych językoznawstwo oraz literaturoznawstwo. Ich celem jest wykształcenie specjalistów władających językiem rosyjskim w mowie i piśmie na poziomie C1 według Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy, wyposażonych w wiedzę na temat języka i literatury rosyjskiej oraz przeszłości i współczesności Rosji w perspektywie kulturowej i społecznej, a także dobrze zorientowanych w kontaktach polsko-rosyjskich w różnych sferach kultury. Katedra Rusycystyki jest jedyną jednostką na Uniwersytecie Warszawskim prowadzącą studia w zakresie filologii rosyjskiej, mającą prawie 70-letnią tradycję i szeroką rozpoznawalność w kraju i za granicą. Kształcenie w zakresie filologii rosyjskiej uzasadnia, z jednej strony, posługiwanie się językiem rosyjskim przez dużą część ludności świata, zamieszkującą nie tylko Federację Rosyjską, ale także liczne kraje europejskie i azjatyckie, oraz, z drugiej, znaczący wkład Rosjan w światowe dziedzictwo kulturowe i cywilizacyjne.

Studia na kierunku filologia rosyjska są oparte na połączeniu tradycji filologicznej z nowoczesną dydaktyką realioznawczą. Program studiów obejmuje zarówno obowiązkowe przedmioty kierunkowe, jak i kierunkowe przedmioty do wyboru.

Na studia na kierunku filologia rosyjska (licencjackie) przyjmowane są osoby zarówno ze znajomością, jak i bez znajomości języka rosyjskiego (tzw. grupa zerowa). Od roku akademickiego 2019/2020 rekrutacja do obu grup odbywa się wspólnie. O zakwalifikowaniu do grupy ze znajomością i bez znajomości języka rosyjskiego decydują wyniki testu poziomującego, przeprowadzanego w Katedrze Rusycystyki UW w czasie dni adaptacyjnych dla nowo przyjętych studentów pierwszego roku (koniec września).

Zajęcia kierunkowe, prowadzone przez doświadczoną kadrę katedry, odbywają się w budynku przy ul. Dobrej 55. Zajęcia rozpoczynają się najwcześniej o godz. 8:00, kończą najpóźniej o godz. 16:30; odbywają się we wskazane w siatce zajęć dni od poniedziałku do piątku. Zajęcia z przedmiotów kierunkowych i obowiązkowych przedmiotów o innym charakterze są ze sobą skorelowane w siatce zajęć. W gmachu przy ul. Dobrej 55 jest zlokalizowana biblioteka, zapewniająca studentom literaturę naukową, a także gabinety pracowników katedry, odbywających w nich dyżury konsultacyjne.

Strona internetowa Katedry Rusycystyki

Sylwetka absolwenta

Efekty uczenia się obejmują wiedzę i umiejętności filologiczne w zakresie stanu współczesnego języka rosyjskiego i jego przemian historycznych oraz w zakresie dziejów literatury rosyjskiej wraz z obudową kontekstową o charakterze realioznawczym. Ponadto obejmują one wyspecjalizowane umiejętności komunikacyjne w obszarze biznesowym oraz przekładowe w zakresie języka rosyjskiego i polskiego. Absolwent osiąga poziom znajomości języka rosyjskiego C1. Absolwent jest świadomy roli i miejsca kultury rosyjskiej w europejskiej spuściźnie cywilizacyjnej i specyfiki kontaktów polsko-rosyjskich. W zakresie kompetencji społecznych absolwent czuje potrzebę zachowania dziedzictwa kulturowego oraz poszanowania odmiennych kultur, poglądów i postaw.

Studia na kierunku filologia rosyjska przygotowują do podjęcia badań naukowych. Absolwent – w trakcie studiów mający stały dostęp do wyników badań naukowych w obrębie przedmiotu studiów i dyscyplin pokrewnych – umie zidentyfikować problem badawczy w zakresie filologii rosyjskiej i wybrać dla niego właściwe ujęcie metodologiczne, prowadzące do jego rozstrzygnięcia i zaprezentowania rezultatów. Absolwent ma świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności oraz przydatności społecznej prowadzenia filologicznych badań naukowych.

Ukończenie studiów na kierunku filologia rosyjska pozwala kontynuować naukę na studiach drugiego stopnia lub podjąć pracę zawodową w instytucjach kultury, mediach, firmach handlowych, w szczególności w instytucjach, których celem jest współpraca między Polską i innymi państwami Unii Europejskiej a Federacją Rosyjską. Zdobyta wiedza i umiejętności oraz kompetencje społeczne zapewniają absolwentom elastyczność zawodową i otwartość na wyzwania społeczne współczesnego świata.

ECTS Coordinators:

Qualification awarded:

First cycle degree - licencjat - in Russian Studies

Access to further studies:

second cycle programme

Learning outcomes

The graduate knows and understands at an advanced level: linguistic and literary terminology, historical transformations, the contemporary state of the Russian language and methodology of linguistic and literary studies, as well as at the basic level history, realities and culture of Russia; the graduate is able to use both spoken and written Russian at C1 level according to CEFR including business communication, the graduate is able to select and apply basic strategies and techniques of translation, can do individual and team research in the field of Russian philology both at the concept and the implementation stages.

Admission procedures:

Visit the following page for details on admission procedures: https://irk.oferta.uw.edu.pl/