On-line services of the University of Warsaw
You are not logged in | log in

French Studies (S2-FLR)

(in Polish: Filologia romańska, stacjonarne, drugiego stopnia)
second cycle programme
full-time, 2-year studies
Language: French

Limit miejsc: 34, w tym: 32miejsca dla kandydatów posiadających dyplom ukończenia studiów na kierunku filologia romańska lub kierunku o równoważnych kierunkowych efektach uczenia się oraz 2 miejsca dla kandydatów posiadających dyplom ukończenia studiów na kierunku innym niż filologia romańska lub kierunku o równoważnych efektach uczenia się.

 • Dziedzina nauki: dziedzina nauk humanistycznych
 • Dyscypliny naukowe: językoznawstwo i literaturoznawstwo

Program studiów

Studia trwają cztery semestry, są prowadzone w języku francuskim i pozwalają uzyskać dyplom magistra filologii romańskiej. Instytut Romanistyki uczestniczy także, we współpracy z Uniwersytetem w Poitiers, w polsko-francuskim programie wspólnych magisteriów, umożliwiającym uzyskanie podwójnego dyplomu magistra.

Program studiów łączy doskonalenie kompetencji w języku francuskim w mowie i w piśmie na poziomie C2 według Europejskiego systemu opisu kształcenia językowego z rozwijaniem wiedzy literaturoznawczej i językoznawczej oraz kształceniem umiejętności badawczych, przekładowych i glottodydaktycznych.

Przedmioty obowiązkowe:

 • praktyczna nauka języka francuskiego: wypowiedź ustna i pisemna, przekład na język francuski, przemiany społeczne w krajach obszaru francuskojęzycznego,
 • seminarium magisterskie: literackie, językoznawcze lub glottodydaktyczne (do wyboru),
 • zajęcia z metodologii badań w literaturoznawstwie, językoznawstwie lub glottodydaktyce (w zależności od wyboru seminarium magisterskiego),
 • seminaria tematyczne i wykłady monograficzne z powyższych dziedzin (do wyboru).

Moduły do wyboru:

Moduł ogólny
Pozwala zdobyć wszechstronną, pogłębioną wiedzę humanistyczną dzięki zwiększonej liczbie seminariów tematycznych i wykładów monograficznych z literatury i kultury francuskiej oraz krajów francuskojęzycznego obszaru kulturowego (m.in. Belgia, Kanada, Afryka Północna), jak również językoznawstwa, w tym analizy dyskursu i socjolingwistyki.

Nie ma dodatkowej wstępnej kwalifikacji kandydatów.

Moduł metodyczny
Pozwala na uzyskanie uprawnień do nauczania języka francuskiego w szkole podstawowej i wyższych etapach edukacyjnych. Jest przeznaczony dla:

 • studentów, którzy rozpoczęli moduł metodyczny na studiach pierwszego stopnia,
 • studentów rozpoczynających moduł metodyczny.

Moduł obejmuje zajęcia specjalistyczne z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki języków obcych oraz praktyki zawodowe dydaktyczne.

Nie ma dodatkowej wstępnej kwalifikacji kandydatów.

Moduł przekładowy
Przygotowuje do zawodu tłumacza, rozwijając wiedzę z zakresu przekładoznawstwa oraz umiejętności przekładu z j. francuskiego na j. polski i z j. polskiego na j. francuski. W trakcie zajęć studenci poznają techniki przekładowe oraz tłumaczą zróżnicowane tematycznie i gatunkowo teksty, np. z dziedziny kultury i sztuki, turystyki, ekonomii i prawa.

Kwalifikacja na moduł przekładowy odbywa się na podstawie:

 1. oceny z praktycznej nauki języka francuskiego uzyskanej po III roku studiów licencjackich,
 2. wyniku testu sprawdzającego predyspozycje do pracy przekładowej na podstawie krótkich ćwiczeń translatorskich z j. francuskiego na j. polski i z j. polskiego na j. francuski.

Zapisy odbywają się w trybie tradycyjnym, to jest przez złożenie do kierownika studiów podania o przyjęcie na moduł przekładowy.

Informacje praktyczne

Zajęcia odbywają się od poniedziałku do czwartku, w godz. 8:00-15:00, w budynku Wydziału Neofilologii przy ul. Dobrej 55 (III p.). Budynek znajduje się naprzeciwko gmachu Biblioteki Uniwersyteckiej (BUW), jest nowocześnie wyposażony i dostosowany do potrzeb osób z niepełnosprawnością ruchową.

Więcej informacji na stronie Instytutu Romanistyki.

Sylwetka absolwenta/absolwentki:

Program studiów pozwala osiągnąć następujące kompetencje:

 • umiejętność biegłego posługiwania się językiem francuskim na poziomie C2 według Europejskiego systemu opisu kształcenia językowego;
 • umiejętność przekładu pisemnego różnych gatunków tekstów z j. francuskiego na j. polski i z j. polskiego na j. francuski oraz podstawowe umiejętności z zakresu przekładu ustnego (moduł przekładowy oraz, w mniejszym zakresie, moduł ogólny studiów);
 • pogłębioną znajomość literatury, kultury i historii Francji oraz, w mniejszym zakresie, francuskojęzycznego obszaru kulturowego;
 • pogłębioną znajomość problemów politycznych i społecznych współczesnej Francji oraz, w mniejszym zakresie, francuskojęzycznego obszaru kulturowego;
 • uprawnienia nauczyciela języka francuskiego na wszystkich etapach edukacyjnych
 • umiejętności badawcze: umiejętność pogłębionej analizy i interpretacji tekstów literackich oraz faktów językowych, umiejętność przeprowadzenia badania naukowego z zakresu literaturoznawstwa, językoznawstwa lub glottodydaktyki, umiejętność zredagowania tekstu naukowego w języku francuskim.

Absolwenci podejmują pracę w zawodzie tłumacza mowy żywej i różnych gatunków tekstów pisanych. Są również zatrudniani w polskich i międzynarodowych instytucjach, w których praca wymaga biegłej znajomości języka francuskiego – przedsiębiorstwach, administracji, organizacjach pozarządowych, instytucjach kultury, wydawnictwach, mediach i in. Znaczna część absolwentów, którzy zrealizowali moduł metodyczny, podejmuje pracę nauczyciela języka francuskiego. Absolwenci są także przygotowani do podjęcia studiów doktoranckich na kierunkach humanistycznych.

ECTS Coordinators:

Qualification awarded:

Magister in French studies

Access to further studies:

doctoral school, non-degree postgraduate education

Learning outcomes

The student who has completed the second grade of the studies in French philology:
• has a deepened knowledge of the range and importance of the humanities, especially philology, of the specific character of their subject and methodology;
• has an extended knowledge of the notions and the corresponding terms used to describe the language, the literature, and the methodology of foreign language teaching; understands their position relating to other domains of humanities;
• possesses a deepened knowledge of the main currents in linguistics, literature, methodology of foreign language teaching, and of the recent achievements in these domains;
• has an extended knowledge of the culture of France and of French-speaking countries;
• has extended research skills, including analyzing papers of other authors, synthesizing different ideas and opinions, choosing adequate methods and constructing research instruments, processing and presenting results, all in order to solve complex problems in an original way, well enough to take part in scientific discussions and to prepare his/her own theses;
• possesses the active and passive linguistic competence in oral and written French on the C2 ESOKJ level;
• can correctly translate texts belonging to different genres from French into Polish and from Polish into French;
• is aware of the level of his/her knowledge of French, understands the need to continuously educate oneself and to develop one’s personality; evaluates his/her own competences, develops skills, sets himself/herself goals in self-development and education. Can inspire and organize the learning process of other people;
• can actively participate in the culture of France and French-speaking countries, using different media and forms, is an ambassador of French culture in Poland and of the Polish culture in France.

Admission procedures:

Visit the following page for details on admission procedures: https://irk.oferta.uw.edu.pl/