On-line services of the University of Warsaw
You are not logged in | log in

French Studies (S1-FLR)

(in Polish: Filologia romańska, stacjonarne, pierwszego stopnia)
first cycle programme
full-time, 3-year studies
Language: French, Polish
 • Dziedziny nauki: dziedzina nauk humanistycznych
 • Dyscypliny naukowe: językoznawstwo i literaturoznawstwo

Program studiów

Studia trwają sześć semestrów i pozwalają uzyskać tytuł licencjata filologii romańskiej. Są skierowane zarówno do osób ze znajomością języka francuskiego (grupa Język francuski zaawansowany), jak i do tych, które dopiero zaczynają naukę tego języka (grupa Język francuski od podstaw). Od roku akademickiego 2019/2020 rekrutacja do obu grup odbywa się wspólnie, a o zakwalifikowaniu do grupy zaawansowanej lub od podstaw decydują wyniki testu poziomującego, przeprowadzanego pod koniec września, podczas dni adaptacyjnych dla nowo przyjętych studentów pierwszego roku.

Zróżnicowana oferta dydaktyczna umożliwia studentom z obu grup opanowanie języka francuskiego na poziomie C1 według Europejskiego systemu opisu kształcenia językowego oraz zdobycie wszechstronnej wiedzy filologicznej, pozwalającej rozumieć i interpretować zjawiska językowe, kulturowe i literackie.

Program studiów obejmuje:

 • praktyczną naukę języka francuskiego, łączącą rozwijanie ogólnej kompetencji językowej z nauką wybranych specjalistycznych odmian języka oraz wiedzą na temat Francji i krajów frankofońskich;
 • przedmioty kierunkowe obowiązkowe, w ramach których studenci zdobywają podstawową wiedzę z zakresu historii literatury francuskiej, historii i kultury Francji, filozofii francuskiej, teorii literatury, językoznawstwa, gramatyki opisowej języka francuskiego;
 • konwersatoria literaturoznawcze, kulturoznawcze i językoznawcze do wyboru, w ramach których studenci mogą pogłębić interesujące ich zagadnienia, m.in. z zakresu literatury najnowszej, literatury krajów francuskojęzycznego obszaru kulturowego (Belgia, Kanada, Afryka Północna...), teatru francuskiego, kultury Francji, leksykografii, socjolingwistyki, analizy dyskursu, językoznawstwa kontrastywnego;
 • seminarium licencjackie do wyboru, w ramach którego studenci przygotowują pracę licencjacką w jednej z trzech dziedzin – literaturoznawstwo, językoznawstwo, glottodydaktyka – opartą na samodzielnie przeprowadzonym prostym postępowaniu badawczym.

Program studiów dla grupy Język francuski od podstaw przewiduje zwiększoną liczbę godzin praktycznej nauki języka. Na pozostałych zajęciach język francuski jest wprowadzany stopniowo. Studenci trzeciego roku uczestniczą we wspólnych zajęciach dla obu grup, które odbywają się wyłącznie w języku francuskim.

Program studiów dla grupy Język francuski zaawansowany umożliwia wybór modułu metodycznego (program: Język francuski zaawansowany z modułem metodycznym), który pozwala zrealizować przedmioty potrzebne do uzyskania uprawnień do nauczania języka francuskiego na studiach magisterskich. Moduł metodyczny jest realizowany od drugiego semestru I roku studiów. Obejmuje zajęcia specjalistyczne z pedagogiki, psychologii, emisji głosu i dydaktyki języków obcych oraz praktyki zawodowe dydaktyczne. Studenci realizują mniej konwersatoriów do wyboru (literaturoznawczych, historyczno-kulturowych i językoznawczych). Uwaga: Dokument potwierdzający uprawnienia nauczycielskie jest wydawany dopiero wraz z dyplomem magistra.

Informacje praktyczne

Zajęcia odbywają się w budynku Wydziału Neofilologii przy ul. Dobrej 55 (III p.), naprzeciwko gmachu Biblioteki Uniwersyteckiej (BUW). Budynek jest nowocześnie wyposażony i dostosowany do potrzeb osób z niepełnosprawnością ruchową.

Więcej informacji na stronie Instytutu Romanistyki: http://irom.wn.uw.edu.pl

Sylwetka absolwenta/absolwentki:

Program studiów pozwala osiągnąć następujące kompetencje:

 • umiejętność biegłego posługiwania się językiem francuskim na poziomie C1 według Europejskiego systemu opisu kształcenia językowego;
 • znajomość literatury, kultury i historii Francji oraz, w mniejszym zakresie, francuskojęzycznego obszaru kulturowego;
 • znajomość problemów politycznych i społecznych współczesnej Francji oraz, w mniejszym zakresie, francuskojęzycznego obszaru kulturowego;
 • znajomość procesów zachodzących w języku oraz jego funkcji w komunikacji społecznej i międzykulturowej;
 • podstawowe umiejętności badawcze: umiejętność analizy tekstów literackich i faktów językowych, umiejętność przeprowadzenia prostego postępowania badawczego w zakresie literaturoznawstwa, językoznawstwa lub glottodydaktyki, umiejętność przedstawienia opracowanego zagadnienia w języku francuskim w formie ustnej i pisemnej.

Studia rozwijają także kompetencje społeczne przydatne w przyszłej karierze zawodowej, takie jak: umiejętność komunikacji w środowisku wielokulturowym, umiejętność argumentacji, kultura języka, umiejętność pracy w zespole, umiejętność uczenia się i rozwiązywania problemów.

Absolwenci znajdują zatrudnienie w polskich i międzynarodowych instytucjach, w których praca wymaga zaawansowanej znajomości języka francuskiego i kultury krajów francuskojęzycznych – przedsiębiorstwach, administracji, organizacjach pozarządowych, instytucjach kultury, wydawnictwach, mediach i in. Absolwenci są także przygotowani do podjęcia studiów II stopnia (magisterskich) na kierunku filologia romańska, które umożliwiają uzyskanie uprawnień do nauczania języka francuskiego na wszystkich etapach edukacji (moduł metodyczny) oraz kompetencji tłumaczeniowych (moduł przekładowy).

ECTS Coordinators:

Qualification awarded:

Licencjat in French studies

Access to further studies:

second cycle programme

Learning outcomes

The student who has completed the first grade of the studies in French philology:
• has a basic knowledge of the range and importance of the humanities, especially philology, of the specific character of their subject and methodology;
• knows the basic notions and the corresponding terms used to describe the language, the literature, and the methodology of foreign language teaching;
• demonstrates a basic knowledge of the main currents in linguistics, literature, methodology of foreign language teaching, and of the recent achievements in these domains;
• has a basic knowledge of the range of the French studies in the humanities’ system, and of their connections to other scientific disciplines through the object of study and the methodology;
• possesses basic research skills, including the formulating and analysis of research problems, the choice of methodology and of the instruments of research, the processing and presentation of the results, well enough to take part in discussion during the classes and preparing papers on subjects belonging to the French studies domain;
• is able to use basic theoretical approaches, research paradigms and notions relative to linguistics, literature, methodology of foreign language teaching;
• can use substantive arguments using the ideas of other authors and formulate conclusions;
• possesses the active and passive linguistic competence in oral and written French on the C1 ESOKJ level,
• can participate actively in the culture of France and French-speaking countries, using different media and forms, is an ambassador of French culture in Poland and of the Polish culture in France.

Admission procedures:

Visit the following page for details on admission procedures: https://irk.oferta.uw.edu.pl/