On-line services of the University of Warsaw
You are not logged in | log in
Study programmes > All studies > Foreign Language and Culture Studies > Foreign language and cultural studies, full-time, first cycle

Foreign language and cultural studies, full-time, first cycle (S1-FLKU)

(in Polish: Studia filologiczno-kulturoznawcze, stacjonarne, pierwszego stopnia)
first cycle programme
full-time, 4-year studies
Language: English, French, Spanish, German, Portuguese, Italian

Studia filologiczno-kulturoznawcze to unikatowy w skali europejskiej kierunek umożliwiający jednoczesne studiowanie dwóch wybranych filologii w ramach oferty Wydziału Neofilologii UW z dużym naciskiem na przedmioty komparatystyczne oraz z zakresu komunikacji międzykulturowej i dyplomacji.

Studia trwają 4 lata (8 semestrów). Celem programu jest zapewnienie wszechstronnego wykształcenia filologicznego w ramach kultury, literatury i języka dwóch wybranych obszarów językowych. Dzięki przedmiotom literaturoznawczym oraz kulturoznawczym studenci zyskują narzędzia do analizy porównawczej między kulturami i literaturami różnych krajów zachodniego kręgu kulturowego.

Studia kładą też nacisk na umiejętność prowadzenia dialogu międzykulturowego, uwrażliwiają na różnice kulturowe i dzięki praktycznym przedmiotom z zakresu komunikacji międzykulturowej i dyplomacji, dają także umiejętności zawodowe pożądane na rynku pracy.

Na kierunku Studia filologiczno-kulturoznawcze każdy student realizuje dwie spośród sześciu dostępnych ścieżek filologicznych:

  • filologia angielska,
  • filologia romańska,
  • hispanistyka,
  • portugalistyka,
  • germanistyka,
  • italianistyka.

Spośród powyższych opcji trzy z nich: hispanistyka, portugalistyka i italianistyka mogą być uczone od poziomu początkującego. Do pozostałych potrzebna jest znajomość języka na poziomie matury rozszerzonej. Docelowo każda ścieżka prowadzi do uzyskaniu kompetencji językowych na poziomie zaawansowanym (C1).

Warto też dodać, że studia oferują trzeci język obcy w ramach zajęć lektoratowych Wydziału Neofilologii, dzięki którym można osiągnąć kompetencję językową na poziomie co najmniej średnio zaawansowanym (B1).

Dużym atutem kierunku jest możliwość łączenia dowolnych ścieżek, z zastrzeżeniem aby co najmniej jedna była na rozszerzonym poziomie językowym od początku studiów. Wybór tej ścieżki determinuje egzamin maturalny z języka obcego na poziomie rozszerzonym. Egzamin z drugiego języka obcego uprawnia do wyboru ścieżki z tego języka, o ile egzamin jest na poziomie rozszerzonym, bądź jednej z 3 ścieżek od poziomu początkującego: hispanistyka, portugalistyka lub italianistyka, niezależnie od poziomu egzaminu maturalnego. Innymi słowy studenci mogą mieć różne kombinacje filologiczne, ale dzięki przedmiotom kierunkowym realizowanym po polsku zapewniona jest tożsamość kierunku.

Zajęcia odbywają się w nowym budynku Wydziału Neofilologii przy ul. Dobrej 55.

Warto też nadmienić, że cechą wszystkich ścieżek filologicznych jest oferowanie specjalistycznych zajęć autorskich do wyboru, prowadzonych przez pracowników naukowo-dydaktycznych wybranych jednostek Wydziału Neofilologii na podstawie swoich aktualnych badań naukowych.

Studenci mają też możliwość udziału w szeregu praktyk zawodowych w instytucjach/firmach bazujących na dialogu międzykulturowym, w tym w instytucjach współpracujących z placówkami dyplomatycznymi.

Studenci SFK mają możliwość korzystania z oferty stypendiów zagranicznych (ERASMUS). Dzięki 4-letnim studiom licencjackim nie tylko jest łatwiej zaplanować taki wyjazd stypendialny, ale też jest możliwość dwóch semestralnych wyjazdów do różnych krajów.

Więcej informacji o studiach filologiczno-kulturoznawczych można znaleźć na stronie: sfk.uw.edu.pl

Sylwetka absolwenta

Absolwent studiów filologiczno-kulturoznawczych zna biegle dwa języki obce na poziomie C1 oraz trzeci język na poziomie co najmniej B1. Posiada dobrą znajomość literatury i kultury obszarów językowych wybranych ścieżek filologicznych. Dzięki przedmiotom metodologicznym i komparatystycznym potrafi rozpoznać i analizować zjawiska kultury i literatury, rozumie zasady ich funkcjonowania. Absolwent SFK ma także wysokie kompetencje międzykulturowe - umiejętność współpracy z osobami pochodzącymi z różnych kultur, a dzięki umiejętności analizy porównawczej gotów jest do kreatywnej pracy w środowisku zawodowym

ECTS Coordinators:

Qualification awarded:

First cycle degree - licencjat - in foreign language and cultural studies

Access to further studies:

second cycle programme

Learning outcomes

We have more than one version of this field. Click below and select the version you want to see:

The graduate achieved the learning outcomes as defined for the progamme of study.
1.has the basic knowledge of terminology in literary and culture studies typical of selected philological specialities
2.has the basic knowledge of scientific methodology in literary and culture studies
3.has knowledge of processes and levels of both written and oral communication in selected languages
4.has knowledge of history, history of literature, and history of art of selected philological specialities
5.has the basic knowledge of aspects of geography, history, politics, economy, culture, and society of selected countries within philological specialities
6.can interpret, analyse, order, synthesise study materials and phenomena form the perspective of language, culture, society, history, and economy
7.knows the English language at the level of at least C1 according to Common European Framework of Reference for Languages
8.knows another selected language of B philological speciality at the level of at least C1 according to Common European Framework of Reference for Languages
9.knows another selected language of C philological speciality at the level of at least B2 according to Common European Framework of Reference for Languages
10.is ready to participate in the national culture consciously, respects the European cultural heritage, shows understanding and interest in the diversity of the cultures of the world

ECTS requirements and number of semesters: 240 ECTS, 8 semesters

The Foreign Language and Cultural Studies Teacher Training Program is in compliance with the articles of the Ministry of Higher Education and Science Regulation no. D20120131 dated 17.01.2012 (Journal of Laws entry: Dz.U. 2012 nr 0 poz. 131).

ECTS point allocation:
Introductory courses: 185 ECTS
Practical Courses: 78 ECTS (Practical Language A, B and C)
Modular Elective Courses: 73 ECTS

Admission procedures:

Visit the following page for details on admission procedures: https://irk.oferta.uw.edu.pl/