On-line services of the University of Warsaw
You are not logged in | log in
Study programmes > All studies > Classics > Classics, full-time, second cycle programme

Classics, full-time, second cycle programme (S2-FLKLS-FKL)

(in Polish: Filologia klasyczna i studia śródziemnomorskie, stacjonarne, stacjonarne, drugiego stopnia)
second cycle programme
full-time, 2-year studies
Language: Polish
  • Nazwa kierunku: Filologia klasyczna i studia śródziemnomorskie
  • Poziom studiów: studia drugiego stopnia
  • Forma studiów: stacjonarne
  • Dziedzina: nauki humanistyczne
  • Dyscypliny: literaturoznawstwo i językoznawstwo
  • Dyscyplina wiodąca: literaturoznawstwo

Opis programu studiów

Studia drugiego stopnia zapewniają wykształcenie w zakresie literaturoznawstwa i językoznawstwa w dziedzinie filologii klasycznej, ściśle związanej z innymi naukami o starożytności, takimi jak historia, archeologia, wiedza o sztuce, prawoznawstwo, filozofia. Program studiów drugiego stopnia obejmuje m.in. metodologię badań literackich, seminaria łacińskie i greckie, recepcję kultury antycznej, filozofię. Co roku oferta dydaktyczna rozszerzana jest o problematykę interdyscyplinarną w ramach zajęć fakultatywnych m.in. z zakresu: epigrafiki, papirologii, patrystyki, literatury i myśli renesansowej, retoryki antycznej, języków nowożytnych jak włoski, nowogrecki czy rumuński. Student realizuje program w ramach wybranego modułu klasycznego lub neolatynistycznego. Wskazanie modułu jest wymagane przy składaniu dokumentów na studia.

Moduł klasyczny
Student pogłębia wiedzę oraz rozpoczyna badania własne w zakresie języków klasycznych – greki i łaciny, literatury i kultury greckiej i łacińskiej, oraz ich recepcji w epokach późniejszych. Oferowane są m.in. zajęcia z gramatyki historycznej języka greckiego i łacińskiego, stylistyki łacińskiej oraz greckiej, czy językoznawstwa. Moduł obejmuje także zajęcia specjalizacyjne z zakresu edytorstwa i redakcji tekstów – umiejętności nie do przecenienia w pracy badawczej, a zwłaszcza przy publikowaniu jej efektów.

Moduł neolatynistyczny
Moduł łączy w sobie elementy filologii klasycznej, historii kultury, komparatystyki i filozofii, co decyduje o jego unikalnym charakterze. Jednocześnie specjalizacja jest zgodna z profilem badawczym Instytutu – w ramach modułu proponowane są studentowi zajęcia z historii literatury nowołacińskiej, kultury renesansu i baroku, seminaria i translatoria nowołacińskie.

Specjalizacja nauczycielska
Student może zrealizować program specjalizacji nauczycielskiej (nieobowiązkowej) dającej uprawnienia do prowadzenia przedmiotu Język łaciński i kultura antyczna w szkolnictwie ogólnokształcącym (zob. strona z programem studiów).

Aktualny program kierunku studiów można znaleźć na stronie Instytutu Filologii Klasycznej.

Większość zajęć odbywa się w budynku Instytutu Filologii Klasycznej przy ul. Krakowskie Przedmieście 1, gdzie znajdują się nowoczesne sale wykładowe i przestronna biblioteka.

Sylwetka absolwenta

Uzyskane efekty uczenia się (patrz niżej) zapewniają absolwentowi szerokie wykształcenie humanistyczne. Absolwenci filologii klasycznej i studiów śródziemnomorskich już właściwie są – a niedługo będą na pewno – jedynymi specjalistami w Polsce, którzy będą w stanie zrozumieć teksty kultury powstałe w języku łacińskim od czasów starożytnych do XIX wieku, nie wspominając o tekstach starogreckich. Absolwenci znajdują pracę m.in. w redakcjach, wydawnictwach, archiwach, bibliotekach oraz innych instytucjach związanych z kulturą i edukacją. Nabyte dodatkowo umiejętności dydaktyczno-pedagogiczne w ramach specjalizacji nauczycielskiej umożliwiają podjęcie pracy w szkole średniej. Po ukończeniu studiów drugiego stopnia istnieje możliwość kontynuowania nauki i badań w szkołach doktorskich.

Najważniejsze efekty uczenia się po ukończeniu studiów drugiego stopnia (pełna lista na stronie Instytutu Filologii Klasycznej).

Wiedza: absolwent zna i rozumie wagę pogłębionej znajomości literatury starożytnej Grecji i Rzymu (moduł klasyczny), renesansu i baroku (moduł neolatynistyczny) w kontekście literaturoznawstwa europejskiego i światowego; w stopniu pogłębionym gramatykę i leksykę obu języków klasycznych, zasady translatoryki, główne kierunki rozwoju i stanowiska teorii literaturoznawczych i językoznawczych od czasów starożytnych do współczesności, rolę transmisji i recepcji literatury klasycznej na grunt literatury światowej oraz szeroko pojętej kultury współczesnej, rolę tradycji krytycznoliterackiej w kształtowaniu historii literatury, terminologie, teorie i metodologie literaturoznawcze i językoznawcze; wybrany język obcy na poziomie B2+.

Umiejętności: absolwent potrafi w stopniu pogłębionym porozumiewać się przy użyciu różnych technik komunikacyjnych ze specjalistami rozmaitych dyscyplin humanistycznych (zwłaszcza w zakresie literaturoznawstwa) w języku rodzimym i obcym nowożytnym (na poziomie B2+), a także popularyzować wiedzę o literaturze greckiej i łacińskiej; wyszukiwać, analizować, oceniać, selekcjonować i integrować informacje z różnych źródeł oraz formułować na tej podstawie krytyczne sądy; pisać i redagować teksty w języku łacińskim.

Kompetencji społeczne: absolwent jest gotów do organizowania własnego warsztatu badawczego i krytycznej oceny własnej wiedzy i dokonań; samodzielnego podejmowania działań profesjonalnych; uczestniczenia w życiu społecznym, naukowym.

ECTS Coordinators:

Qualification awarded:

Second cycle degree - magister - Classical philology and mediterranean studies in classical philology
Second cycle degree - magister - Classical philology and mediterranean studies

Access to further studies:

doctoral school, non-degree postgraduate education

Learning outcomes

We have more than one version of this field. Click below and select the version you want to see:

The major learning outcomes:

Knowledge
The student
– depending on the specialty, possesses advanced knowledge of both or one of the classical languages, their origins and development;
– depending on the specialty, knows the grammar and lexis of both or one of the classical languages at an advanced level;
– is familiar with the basics of translation theory;
– has advanced linguistic knowledge within the specialty area;
– possesses advanced knowledge of ancient literature, including its periodization, genology, and the authors’ classical canons;
– has detailed knowledge about the reception of classical literature in world literature and broadly perceived contemporary culture;
– has comprehensive and thorough knowledge of the relationship betwen the specialty area and related humanities disciplines;
– possesses advanced knowledge of the terminology and research methodologies used in the specialty area;
– has advanced knowledge about the impact of the achievements of Greek and Roman culture on later culture.

Skills
The student
– can read and translate, on their own, Latin and Greek texts of varying levels of difficulty;
– is able to aquire knowledge and boost their research skills on their own, as well as take autonomous actions leading to self-improvement and steering their career;
– is capable of applying the knowledge of other humanities disciplines in the analysis and interpretation of literary texts;
– can position literary texts in a precise historical and cultural context;
– can analyse and interpret literary texts by applying complex critical terminology while being able to explain the choice of the adopted methodology;
– can critically analyse and interpret various types of texts and products of ancient material and literary culture by applying original approaches which take account of the latest achievements of the humanities, so as to determine their meanings, social impact, position in the cultural and historical process, and their artistic and cognitive value.

Attitudes
The student
– values the cultural tradition and heritage of mankind, being aware of their responsibility for the protection of the cultural heritage, especially the culture of ancient Greece and Rome;
– understands, at an advanced level, the role of ancient culture studies in maintaining and developing social bonds at various levels.

The total number of ECTS credits required to complete the programme: 120.
The number of semesters: 4.
The programme is based on the Regulation of the Minister of Science and Higher Education of January 17, 2012, on the standards of training which prepares students for the teaching profession.
The number of ECTS credits to be taken from core classes: 109.
The number of ECTS credits to be taken from practical classes: the classical module – 87; the Neo-Latin module – .
The number of ECTS credits required to come from free-choice modules: 72.

Information about teaching practice:
The student who has chosen the teaching specialization has to do a 120-hour teaching practice at school equalling 8 ECTS credits and 30 hours of psychological-pedagogical practice equalling 2 ECTS .

Admission procedures:

Visit the following page for details on admission procedures: https://irk.oferta.uw.edu.pl/