On-line services of the University of Warsaw
You are not logged in | log in
Study programmes > All studies > Classics > Classics, full-time, first cycle programme

Classics, full-time, first cycle programme (S1-FLKLS-FKL)

(in Polish: Filologia klasyczna i studia śródziemnomorskie, stacjonarne, pierwszego stopnia)
first cycle programme
full-time, 3-year studies
Language: Polish
  • Nazwa kierunku: Filologia klasyczna i studia śródziemnomorskie
  • Poziom studiów: studia pierwszego stopnia
  • Forma studiów: stacjonarne
  • Dziedzina: nauki humanistyczne
  • Dyscypliny: literaturoznawstwo i językoznawstwo
  • Dyscyplina wiodąca: literaturoznawstwo

Opis programu studiów

Program studiów przewiduje zajęcia z praktycznej nauki obu języków klasycznych – starogreckiego i łacińskiego, literatury i kultury starożytnej Grecji i Rzymu, historii i filozofii starożytnej, podstaw literaturoznawstwa i językoznawstwa, metryki starożytnej, redakcji tekstu, edycji i krytyki tekstu, recepcji kultury antycznej, cyfryzacji humanistyki oraz szeroką gamę zajęć fakultatywnych (m.in. z epigrafiki, papirologii, patrystyki, literatury i myśli renesansowej, retoryki antycznej, języków nowożytnych jak włoski, nowogrecki czy rumuński) i ogólnouniwersyteckich. Na III roku zaplanowane są również praktyki zawodowe (40 godzin) w wybranej przez studenta instytucji naukowej, kulturalnej lub organizującej proces wydawniczy, w szczególności w archiwum, bibliotece lub redakcji. Celem praktyk jest m.in. poszerzenie wiedzy zdobytej w ramach zajęć i rozwijanie umiejętności jej wykorzystania.

Aktualny program kierunku studiów można znaleźć na stronie Instytutu Filologii Klasycznej.

Większość zajęć odbywa się w budynku Instytutu Filologii Klasycznej przy ul. Krakowskie Przedmieście 1, gdzie znajdują się nowoczesne sale wykładowe i przestronna biblioteka.

Sylwetka absolwenta

Uzyskane efekty uczenia się (patrz niżej) pozwalają absolwentowi kierunku na samodzielną interpretację tekstów, a także wykorzystanie zdobytej wiedzy z zakresu historii starożytnej i kultury antycznej, ogólnej wiedzy z zakresu literaturoznawstwa i językoznawstwa do dalszych studiów i przyszłej pracy badawczej. Przygotowanie z zakresu edycji i krytyki tekstu oraz wszechstronnej redakcji tekstów współczesnych (redakcja naukowa, edytorstwo) umożliwia podjęcie pracy w redakcjach, archiwach i bibliotekach oraz w innych instytucjach związanych z kulturą i edukacją. Absolwenci filologii klasycznej i studiów śródziemnomorskich już właściwie są – a niedługo będą na pewno – jedynymi specjalistami w Polsce, którzy będą w stanie zrozumieć teksty kultury powstałe w języku łacińskim od czasów starożytnych do XIX wieku, nie wspominając o tekstach starogreckich. Po ukończeniu studiów pierwszego stopnia istnieje możliwość kontynuowania nauki na studiach drugiego stopnia.

Najważniejsze efekty uczenia się po ukończeniu studiów pierwszego stopnia (pełna lista na stronie Instytutu Filologii Klasycznej).

W zakresie wiedzy absolwent zna i rozumie literaturę starożytnej Grecji i Rzymu jej rolę w rozwoju literatury europejskiej i światowej; gramatykę i leksykę obu języków; miejsce i rolę wiedzy literaturoznawczej w kształtowaniu literatury europejskiej i światowej; znaczenie wiedzy o transmisji i recepcji literatury klasycznej na grunt literatury światowej oraz szeroko pojętej kultury współczesnej (media, teatr, film, architektura, muzyka, sztuka); podstawową terminologię krytyczną; metrykę starożytną; główne kierunki rozwoju i najważniejsze nowe osiągnięcia w obszarze filologii klasycznej i rozumie ich wagę dla rozwoju nauk humanistycznych; rolę powiązań filologii klasycznej z pokrewnymi naukami humanistycznymi; teorię, metodologię i terminologię z zakresu badań literaturoznawczych i językoznawczych w dziedzinie filologii klasycznej; wagę znajomości innych nauk humanistycznych, w tym historii starożytnej, filozofii, nauki o kulturze i religii, w procesie analizy historycznoliterackiej; wybrany język obcy nowożytny na poziomie B2; różnorodne narzędzia i metody wyszukiwania oraz prezentowania wiedzy; zasady ochrony własności intelektualnej.

W zakresie umiejętności absolwent potrafi komunikować się z otoczeniem naukowym i społecznym, z pomocą różnych technik komunikacyjnych, w języku rodzimym i obcym nowożytnym (poziom B2); wyszukiwać informacje w źródłach pisanych i elektronicznych, analizować je, oceniać, , dobierać właściwe metody i narzędzia badawcze oraz opracowywać i prezentować wyniki badań w zakresie filologii klasycznej w dyscyplinie literaturoznawczej i językoznawczej; samodzielnie zdobywać wiedzę w zakresie dyscypliny wiodącej i rozwijać swoje umiejętności badawcze; tworzyć prace pisemne oraz przygotowywać wystąpienia ustne, w języku polskim lub obcym, dotyczące szczegółowych zagadnień w zakresie filologii klasycznej, z wykorzystaniem podstawowych koncepcji teoretycznych z zakresu literaturoznawstwa i językoznawstwa.

W zakresie kompetencji społecznych absolwent jest gotów do organizowania własnego warsztatu badawczego i krytycznej oceny własnej wiedzy i dokonań; samodzielnego podejmowania działań profesjonalnych; uczestniczenia w życiu społecznym, naukowym i kulturalnym oraz podejmowania starań na rzecz zachowania dziedzictwa kulturowego, szczególnie grecko-rzymskiego.

ECTS Coordinators:

Qualification awarded:

First cycle degree - licencjat - Classical Philology and mediterranean studies in classical philology
First cycle degree - licencjat - Classical Philology and mediterranean studies

Access to further studies:

second cycle programme

Learning outcomes

We have more than one version of this field. Click below and select the version you want to see:

The major learning outcomes:

Knowledge
The student
– possesses basic knowledge of ancient Greek and Latin, their origins and development;
– knows the basic grammar and lexis of the two classical languages;
– has basic linguistic knowledge;
– possesses basic knowledge of ancient literature, including its periodization, genology, and the authors’ classical canons;
– has basic knowledge about the transmission and reception of classical literature in world literature and broadly perceived contemporary culture (mass media, theatre, film, architecture, music, art);
– is familiar with the basic terminology and research methodologies used in classical philology;
– has basic knowledge about the nature, development, and historical context of the social and political institutions of ancient Greece and Rome;
– has basic knowledge about the impact of the achievements of Greek and Roman culture on later culture.

Skills
The student
– is capable of communicating using various techniques and channels of communication with specialists in other humanities disciplines, in a native and a foreign language (B2 level);
– possesses rudimentary research skills (formulation and analysis of research problems, choice of methodology and research tools, development and presentation of research outcomes) so as to be able to handle typical tasks/problems in classical philology;
– can read and translate Latin and Greek texts of low and medium level of difficulty;
– can position literary texts in a general historical and cultural context;
– can identify various types of texts and products of ancient material and literary culture and can make their critical analysis and interpretation using the relevant methods to determine their meanings, social impact, position in the historical and cultural process, and their artistic and cognitive value.

Attitudes
The student
– values the cultural tradition and heritage of mankind, being aware of their responsibility for the protection of the cultural heritage, especially the culture of ancient Greece and Rome;
– understands the role of ancient culture studies in maintaining and developing social bonds at various levels.

The total number of ECTS credits required to complete the programme: 180.
The number of semesters: 6.
The number of ECTS credits to be taken from core classes: 165.
The number of ECTS credits to be taken from practical classes: 119.
The number of ECTS credits required to come from free-choice modules: 30.

Admission procedures:

Visit the following page for details on admission procedures: https://irk.oferta.uw.edu.pl/