On-line services of the University of Warsaw
You are not logged in | log in
Study programmes > All studies > Belarusian Studies with English Language > Belarusian Studies with English Language

Belarusian Studies with English Language (S1-PRK-FLBIALA)

(in Polish: Filologia białoruska z językiem angielskim, stacjonarne pierwszego stopnia)
first cycle program
full-time, 3-year studies
Language: Polish

Studia licencjackie na kierunku filologia białoruska z językiem angielskim ukazują dziedzictwo kulturowe i językowe Białorusi, wspólnotę historyczną Słowian Wschodnich oraz specyfikę życia i kultury białoruskiej mniejszości narodowej w Polsce. Zajęcia prowadzone są przede wszystkim w ramach dwóch dyscyplin naukowych, tj. literaturoznawstwa oraz językoznawstwa, które jest dyscypliną wiodącą.

Katedra Białorutenistyki Uniwersytetu Warszawskiego, założona w 1956, pełni ważną funkcję jako instytucja działająca na rzecz poszerzenia wiedzy o Białorusi w wymiarze językowym, literaturoznawczym i kulturowym. Katedra od wielu lat inicjuje i współorganizuje różne przedsięwzięcia, w tym współpracę naukowo-dydaktyczną z uczelniami oraz placówkami naukowymi w Polsce i na Białorusi: wymiany studenckie, wyjazdy w ramach programu Erasmus, staże naukowe, konferencje, wykłady gościnne, projekty badawcze, jak również działania popularyzatorskie, promujące język, literaturę i kulturę białoruską w Polsce i na świecie.

Kształcenie filologiczne w zakresie białorutenistycznym uzupełnione jest praktyczną nauką języka angielskiego. W ramach studiów istnieje ponadto możliwość uczestniczenia w fakultatywnych zajęciach z praktycznej nauki języka rosyjskiego. Studia na kierunku filologia białoruska z językiem angielskim są unikatową formą kształcenia na całym świecie. Katedra Białorutenistyki Uniwersytetu Warszawskiego jest jedyną samodzielną polską jednostką oferującą pełny program trzystopniowego kształcenia filologów białoruskich ze znajomością języka angielskiego (studia trzeciego stopnia – doktoranckie – w zakresie filologii białoruskiej oferowane są przez Wydział Lingwistyki Stosowanej). Oferta Katedry Białorutenistyki jest zatem jedyną możliwością nie tylko na zdobycie rzetelnej wiedzy dotyczącej obszaru białoruskojęzycznego, ale także doskonalenia biegłości językowej z zakresu języka angielskiego oraz rosyjskiego.

Celem studiów licencjackich na kierunku filologia białoruska z językiem angielskim jest wykształcenie specjalistów w dziedzinie białorutenistyki posiadających szczegółową wiedzę dotyczącą procesów kształtowania historii, kultury, współczesności i języka Białorusi (jej miejsca w Europie i stosunków z innymi państwami), wyposażonych w praktyczne umiejętności, takie jak znajomość języka białoruskiego na poziomie C1 (edukacja językowa rozpoczyna się od poziomu zerowego), języka angielskiego na poziomie B2 plus oraz fakultatywnego języka rosyjskiego na poziomie B1 według Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego. Ponadto istotnym aspektem jest kształtowanie umiejętności poprawnego wypowiadania się w mowie i piśmie, w tym na tematy naukowe, umiejętności organizacji i koordynowania pracy w zespole. W toku kształcenia duża waga przywiązywana jest również do kompetencji społecznych studentów, między innymi do uznawania znaczenia wiedzy w rozwiązywaniu problemów poznawczych i praktycznych, umiejętności sięgania po opinie ekspertów, inicjowania badań na rzecz interesu publicznego i środowiska lokalnego czy działania w sposób przedsiębiorczy. Studenci mają także możliwość zaznajomienia się z prawami własności intelektualnej w odniesieniu do tworzonych przez siebie i innych opracowań.

Wymienione umiejętności i kompetencje – zarówno te o charakterze ogólnym, jak i specjalistyczne – umożliwiają absolwentom studiów licencjackich na kierunku filologia białoruska z językiem angielskim kontynuowanie nauki na studiach II stopnia, bądź podejmowanie pracy zawodowej w charakterze specjalistów lub ekspertów w instytucjach kultury, instytucjach współpracujących z Białorusią, organizacjach pozarządowych, mediach, szkolnictwie (po uzyskaniu uprawnień pedagogicznych), biurach tłumaczeń, administracji państwowej itp. Połączenie wiedzy ogólnohumanistycznej z wiedzą specjalistyczną, umiejętności o różnym charakterze i kompetencji społecznych oferowanych na studiach licencjackich na kierunku filologia białoruska z językiem angielskim zapewnia absolwentom elastyczność na rynku pracy i daje solidne podstawy do kontynuowania edukacji.

Zajęcia odbywają się w budynku Wydziału Lingwistyki Stosowanej przy ulicy Szturmowej 4. Program studiów oraz plan zajęć dostępny jest na stronie Katedry Białorutenistyki w zakładce Dla studentów.

ECTS Coordinators:

Qualification awarded:

(in Polish) licencjat na kierunku filologia białoruska z językiem angielskim

Access to further studies:

second cycle program

Learning outcomes

The graduate of the BA programme in Belarusian Studies with English Language is a specialist in Belarusian Studies (and has a good command of English); has a detailed knowledge of the processes of shaping the history, culture and language of Belarus along with the current situation of the country (its place in Europe and international relations); has a range of practical skills, including a fluent command of Belarusian at the C1/C2 level and English at the B2+/C1 level, writing and oral presentation skills, also in the context of academic discourse, organisational and managerial skills, including preparing an analytical dissertation and presenting conclusions. In the course of studying students also acquire social competences, which are very significant and which include becoming responsible for preserving and fostering the cultural legacy of Belarus or respecting and acting ethically towards other cultures and ethnicities.
Students of the BA/MA programme in Belarusian Studies with English Language acquire general skills and knowledge in the area of humanities, including the knowledge of terminology and research methodology common to humanities, the practical skill of evaluating and analysing cultural and linguistic phenomena both in a specialist and in a global context of humanities, the practical skill of identifying and understanding processes of creating a nation or culture. They also have the opportunity to do a course in intellectual property protection in the context of works produced by them and others as well as to acquire skills in drafting academic papers.

Admission procedures:

Visit the following page for details on admission procedures: https://irk.oferta.uw.edu.pl/