On-line services of the University of Warsaw
You are not logged in | log in
Study programmes > All studies > Philosophy > Philosophy, full-time, 1st cycle

Philosophy, full-time, 1st cycle (S1-FF)

(in Polish: Filozofia, stacjonarne, pierwszego stopnia)
first cycle programme
full-time, 3-year studies
Language: Polish

1. Studia o profilu ogólnoakademickim, dziedzina: nauki humanistyczne, dyscyplina: filozofia.

2. Unikatowe (wyróżniające) cechy oraz cele programu:

W trakcie studiów filozoficznych studenci otrzymują gruntowne wykształcenie z zakresu historii filozofii, zdobywają wiedzę na temat aktualnego stanu badań w poszczególnych dyscyplinach filozoficznych (od teorii poznania, przez ontologię do etyki, estetyki czy filozofii kultury), a także mają możliwość zapoznania się z ogólną problematyką nauk humanistycznych oraz z podstawowymi zagadnieniami filozoficznymi nauk ścisłych. Jak żadna inna dyscyplina akademicka, filozofia rozwija sprawności intelektualne studentów. Ćwiczy precyzję myślenia, zdolność przyswajania sobie nowych umiejętności, dyspozycję do rozumienia innych ludzi i kultur. Uczy właściwej interpretacji zachowań jednostkowych i społecznych. Pozwala poznać mechanizmy rządzące funkcjonowaniem ludzkiego umysłu, a także rozbudza wyobraźnię. Zajęcia prowadzone są przez wybitnych specjalistów, posiadających duże doświadczenie dydaktyczne. Elastyczny program studiów i bardzo bogata oferta przedmiotów, w tym seminariów, pozwala na napisanie pracy dyplomowej ściśle związanej z zainteresowaniami studenta.

3. Możliwość uzyskania uprawnień nauczycielskich:

Jednostka prowadzi kształcenie przygotowujące do wykonywania zawodu nauczyciela filozofii w szkołach ponadpodstawowych i etyki w szkołach podstawowych. Nabycie uprawnień następuje po zrealizowaniu programu specjalizacji nauczycielskiej. Program jest oferowany wyłącznie studentom studiującym na kierunku filozofia. Kurs specjalizacyjny rozpoczyna się na I stopniu studiów, na II stopniu możliwa jest wyłącznie jego kontynuacja.

4. Inne ważne informacje dotyczące realizacji studiów:

Zajęcia odbywają się w salach dydaktycznych Wydziału Filozofii przy ul. Krakowskie Przedmieście 3 oraz w salach Starej Biblioteki UW na terenie kampusu głównego UW. Program studiów jest bardzo elastyczny, studenci nie są podzieleni na grupy – sami wybierają konkretne zajęcia (np. określone grupy ćwiczeniowe).

5. Program studiów >> Otwórz stronę! <<

6. Sylwetka absolwenta, w tym opis efektów uczenia się, możliwości absolwenta po ukończeniu studiów:

Wiedza – absolwent zna i rozumie:

 • miejsce i znaczenie filozofii w relacji do nauk, przedmiotową i metodologiczną specyfikę filozofii;
 • metody badawcze i strategie argumentacyjne wybranej dyscypliny filozoficznej oraz metody interpretacji tekstu filozoficznego;
 • podstawową terminologię filozoficzną w języku polskim oraz w wybranym języku obcym;
 • szczegółowe zagadnienia i najważniejsze nowe osiągnięcia w ramach wybranej dyscypliny filozoficznej oraz zależności między głównymi dyscyplinami filozoficznymi;
 • historyczny charakter kształtowania się idei filozoficznych, kompleksową naturę języka, normy konstytuujące i regulujące struktury i instytucje społeczne;
 • rolę refleksji filozoficznej w kształtowaniu kultury, ogólne zależności między kształtowaniem się idei filozoficznych a zmianami w kulturze i w społeczeństwie.

Umiejętności – absolwent potrafi:

 • tworzyć i interpretować tekst filozoficzny, komentując i konfrontując tezy pochodzące z różnych tekstów;
 • analizować proste argumenty filozoficzne, identyfikować składające się na nie tezy i założenia, ustalać zależności logiczne i argumentacyjne między tezami, identyfikować proste strategie argumentacyjne w wypowiedziach ustnych i pisemnych oraz ujawniać główne wady i błędy logiczne wypowiedzi ustnych i pisemnych;
 • formułować w mowie i na piśmie problemy filozoficzne, stawiać tezy oraz artykułować własne poglądy w sprawach społecznych i światopoglądowych, poprawnie stosować poznaną terminologię filozoficzną;
 • samodzielnie tłumaczyć wybrane teksty filozoficzne: z języka polskiego na język obcy i z języka obcego na język polski;
 • wyszukiwać, selekcjonować i analizować informacje ze źródeł pisanych i elektronicznych, z wykorzystaniem narzędzi wyszukiwawczych;
 • samodzielnie zdobywać wiedzę, rozwijać umiejętności badawcze oraz planować własne projekty badawcze, kierując się wskazówkami opiekuna naukowego;
 • prowadzić na poziomie podstawowym pracę badawczą (także interdyscyplinarną) pod kierunkiem opiekuna naukowego lub kierownika zespołu badawczego.

Kompetencje społeczne – absolwent jest gotów do:

 • identyfikowania posiadanej przez siebie wiedzy i umiejętności, rozpoznawania braków w tym zakresie i poszukiwania możliwości usunięcia tych braków;
 • inicjowania działań zawodowych oraz planowania i organizowania ich przebiegu;
 • etycznego działania, związanego z odpowiedzialnością za trafność przekazywanej wiedzy, uczciwością i rzetelnością;
 • efektywnego organizowania własnej pracy i krytycznej oceny jej stopnia zaawansowania;
 • uczestnictwa w życiu społecznym i kulturalnym, w tym w działaniach na rzecz zachowania dziedzictwa filozoficznego;
 • sprawnego współpracowania w grupie; zidentyfikowania własnego stylu uczenia się i wybrania sposobów dalszego samokształcenia; akceptowania różnorodności postaw i opinii w kontaktach interpersonalnych.

Qualification awarded:

First cycle degree - licencjat - in philosophy

Access to further studies:

second cycle programme

Learning outcomes

(1) Most important learning outcomes.

On completion of the programme of study the graduate:

KNOWLEDGE

- knows dependencies among main philosophical subdisciplines and has systematized knowledge and comprehension of the main basic directions within these subdisciplines;
- has basic knowledge of the place and significance of philosophy for sciences and of the objective and methodological specifics of philosophy;
- has knowledge of the constitutive and regulatory norms of the social structures and institutions and of the sources of these norms, their nature, changes and ways of influencing human behavior;
- knows general relations between the shaping of philosophical ideas and changes in culture and society;
- has basic knowledge of the place and significance of the field of humanities in the system of sciences and their objective, methodological and terminological specifics;

SKILLS

- finds, analyses, evaluates, selects, and uses information from printed and electronic sources;
- constructs and reconstructs argumentation of different kinds, referring to basic normative premises of a given stance or to world outlook or cultural ideas;

SOCIAL SKILLS

- efficiently organizes his/her own work and critically evaluates its stage of advancement;
- shows motivation to involved participation in social life;
- on the basis of creative analysis of new situations and problems, formulates propositions of their solutions unassisted.

(2) Number of ECTS points: 180 (6 semesters)

(3) Standards for teachers: Regulation by the Minister of Science and Higher Education of January 17th 2012 concerning standards preparing for the teaching profession.

(4) All ECTS points fall on basic science courses. They permit a student to choose courses worth 92 ECTS points which constitutes 51% of the total number of ECTS points.

Course structure diagram:

Abbreviations used in tables:
lect - Lecture
cl - Class
e - Examination

Admission procedures:

Visit the following page for details on admission procedures: https://irk.oferta.uw.edu.pl/