On-line services of the University of Warsaw
You are not logged in | log in
Study programmes > All studies > Philosophy > Philosophy, extramural, 2nd cycle

Philosophy, extramural, 2nd cycle (NZ2-FF)

(in Polish: Filozofia, niestacjonarne (zaoczne), drugiego stopnia)
second cycle programme
extramural, 2-year studies
Language: Polish

1. Studia o profilu ogólnoakademickim, dziedzina: nauki humanistyczne, dyscyplina: filozofia.

2. Unikatowe (wyróżniające) cechy oraz cele programu:

Studia filozoficzne, przez swoje związki z innymi dziedzinami nauki, a także z szeroko rozumianą kulturą, pozwalają na zdobycie wszechstronnego wykształcenia humanistycznego, wzbogaconego o elementy wiedzy formalnej. Jak żadna inna dyscyplina akademicka, filozofia rozwija sprawności intelektualne studentów. Ćwiczy precyzję myślenia, zdolność przyswajania sobie nowych umiejętności, dyspozycję do rozumienia innych ludzi i kultur. Uczy właściwej interpretacji zachowań jednostkowych i społecznych. Pozwala poznać mechanizmy rządzące funkcjonowaniem ludzkiego umysłu, a także rozbudza wyobraźnie.

Program studiów II stopnia charakteryzuje się różnorodnością i elastycznością – wybór konkretnych przedmiotów (seminariów, fakultetów, wykładów monograficznych) zależy od zainteresowań studenta. Oferta dydaktyczna Instytutu Filozofii UW umożliwia studentowi napisanie pracy magisterskiej ściśle związanej z jego zainteresowaniami, a zatem na stanie się specjalistą w obrębie wybranej subdyscypliny (lub problematyki) filozoficznej.

3. Inne ważne informacje dotyczące realizacji studiów:

Zajęcia odbywają się w czasie 18 zjazdów sobotnio-niedzielnych (średnio dwa razy w miesiącu). Są prowadzone w salach dydaktycznych Wydziału Filozofii przy ul. Krakowskie Przedmieście 3.

4.Program studiów >> Otwórz stronę! <<

5. Sylwetka absolwenta, w tym opis efektów uczenia się, możliwości absolwenta po ukończeniu studiów:

Wiedza – absolwent zna w pogłębionym stopniu i rozumie:

 • miejsce i znaczenie filozofii w relacji do nauk, przedmiotową i metodologiczną specyfikę filozofii;
 • metody badawcze i strategie argumentacyjne wybranej dyscypliny filozoficznej oraz metody interpretacji tekstu filozoficznego;
 • terminologię filozoficzną w języku polskim oraz w wybranym języku obcym;
 • szczegółowe zagadnienia i najważniejsze nowe osiągnięcia w ramach wybranej dyscypliny filozoficznej oraz zależności między głównymi dyscyplinami filozoficznymi;
 • historyczny charakter kształtowania się idei filozoficznych, kompleksową naturę języka, normy konstytuujące i regulujące struktury i instytucje społeczne;
 • rolę refleksji filozoficznej w kształtowaniu kultury, ogólne zależności między kształtowaniem się idei filozoficznych a zmianami w kulturze i w społeczeństwie.

Umiejętności – absolwent potrafi:

 • samodzielnie tworzyć i interpretować tekst filozoficzny, komentując i konfrontując tezy pochodzące z różnych tekstów;
 • analizować argumenty filozoficzne, identyfikować składające się na nie tezy i założenia, ustalać zależności logiczne i argumentacyjne między tezami, identyfikować strategie argumentacyjne w wypowiedziach ustnych i pisemnych oraz ujawniać wady i błędy logiczne wypowiedzi ustnych i pisemnych;
 • formułować w mowie i na piśmie problemy filozoficzne, stawiać tezy oraz artykułować własne poglądy w sprawach społecznych i światopoglądowych, poprawnie stosować poznaną terminologię filozoficzną;
 • samodzielnie tłumaczyć wybrane teksty filozoficzne: z języka polskiego na język obcy i z języka obcego na język polski;
 • wyszukiwać, selekcjonować i analizować informacje ze źródeł pisanych i elektronicznych, z wykorzystaniem narzędzi wyszukiwawczych;
 • samodzielnie zdobywać wiedzę, rozwijać umiejętności badawcze oraz planować projekty badawcze (także grupowe);
 • inicjować, nadzorować i prowadzić grupową pracę badawczą, umożliwiającą rozwój naukowy i podnoszenie kwalifikacji zawodowych.

Kompetencje społeczne – absolwent jest gotów do:

 • identyfikowania posiadanej przez siebie wiedzy i umiejętności, rozpoznawania braków w tym zakresie i poszukiwania możliwości usunięcia tych braków;
 • samodzielnego podejmowania i inicjowania działań zawodowych oraz planowania i organizowania ich przebiegu;
 • etycznego działania, związanego z odpowiedzialnością za trafność przekazywanej wiedzy, uczciwością i rzetelnością;
 • dostrzegania i formułowania problemów etycznych związanych z własną pracą badawczą i odpowiedzialnością przed współpracownikami i innymi członkami społeczeństwa oraz do aktywności w rozwiązywaniu tych problemów;
 • aktywnego uczestnictwa w działaniach na rzecz zachowania dziedzictwa filozoficznego i wykorzystywania go w rozumieniu wydarzeń społecznych i kulturalnych.

Qualification awarded:

Second cycle degree - magister - in philosophy

Access to further studies:

doctoral school, non-degree postgraduate education

Learning outcomes

(1) Most important learning outcomes.

On completion of the programme of study the graduate:

KNOWLEGDE

· has comprehensive knowledge and deep understanding of the role of philosophical reflection in shaping culture;
· has extensive knowledge of the place and importance of philosophy in relation to sciences and of the objective and methodological specifics of philosophy;
· has systematized knowledge and comprehension of the main directions of basic philosophical subdisciplines and understands dependencies among these directions;
· comprehensively knows and profoundly understands chosen directions and stances in contemporary philosophy within one block of the main philosophical subdisciplines:

(a) logic and philosophy of language, metaphysics, epistemology, philosophy of mind,
(b) ethics, philosophy of politics, social philosophy,
(c) aesthetics, philosophy of culture,
(d) history of philosophy;

· has thorough knowledge of research methods and argumentative strategies of the chosen philosophical subdiscipline and thorough knowledge of the methods of philosophical texts interpretation;

SKILLS

· selects and creates argumentative strategies, constructs advanced critical arguments, formulates comprehensive responses to critique;
· acquires knowledge, develops research skills and plans research projects unassisted;
· notices dependencies between shaping of philosophical ideas and social and cultural processes and defines relations between these dependencies;

SOCIAL SKILLS

· notices and formulates ethical problems connected with his/her own research work and responsibility before coworkers and other society members and demonstrates activity in solving these problems;
· participates in social and cultural life, displays interest in innovative philosophical conceptions in connection with other parts of cultural and social life.

(2) Number of ECTS points: 120 (4 semesters).

(3) Standards for teachers: Regulation of the Minister of Science and Higher Education of July 29th 2019 concerning the standard of education preparing for the teaching profession.

(4) All ECTS points fall on basic science courses. They permit a student to choose courses worth 120 ECTS points which constitutes 100% of the total amount of ECTS points.

Admission procedures:

Visit the following page for details on admission procedures: https://irk.oferta.uw.edu.pl/