On-line services of the University of Warsaw
You are not logged in | log in
Study programmes > All studies > Economics > Economics, full-time, second cycyle programme

Economics, full-time, second cycyle programme (S2-PRK-EK)

(in Polish: Ekonomia, stacjonarne, drugiego stopnia)
second cycle programme
full-time, 2-year studies
Language: Polish

Celem kształcenia na kierunku Ekonomia jest wykształcenie wysoko wyspecjalizowanych analityków, bankowców i wysokiej klasy pracowników administracji publicznej wyższego szczebla, angażujących się w zespoły badawcze, skupiające kadrę naukowo-dydaktyczną wyspecjalizowaną w zaawansowanych metodach badawczych.

W ramach studiów stacjonarnych drugiego stopnia na kierunku Ekonomia oferowane są dwie specjalności:

  • Ekonomia Międzynarodowa,
  • Ekonomia Przedsiębiorstwa.

Wybór specjalności następuje przed pierwszym semestrem studiów.

W programie specjalności Ekonomia Międzynarodowa realizowane są przedmioty z zakresu ekonomii, finansów, makroekonomii gospodarki otwartej oraz gospodarki światowej. W ramach przedmiotów kierunkowych, student otrzymuje wiedzę na temat zasad funkcjonowania finansów i rynków międzynarodowych oraz międzynarodowych instytucji życia publicznego. Jest to możliwe dzięki szerokiemu zakresowi przedmiotów kształcących umiejętności narzędziowe oraz szerokiej prezentacji teorii ekonomicznych, ze szczególnym naciskiem na korzystanie z literatury anglojęzycznej.

Absolwenci specjalności Ekonomia Międzynarodowa dysponują umiejętnością analizowania procesów zachodzących w gospodarce światowej i oceny ich wpływu na konkurencyjność przedsiębiorstw oraz umiejętnością weryfikowania poznanych zagadnień teoretycznych z wykorzystaniem danych empirycznych.

Program studiów na specjalności Ekonomia Przedsiębiorstwa zakłada integrację wiedzy specjalistycznej z szeroko pojętą, akademicką wiedzą ogólną. W ramach proponowanych zajęć studenci przeprowadzają analizy finansowe i strategiczne zarówno małych firm, jak i wielkich korporacji. Studenci w swoich badaniach za pomocą metod ekonomicznych i matematycznych analizują zjawiska zachodzące w sferze biznesu, takie jak różne aspekty działalności przedsiębiorstwa w sferze mikro- i makroekonomicznej czy ekonomiczne i organizacyjne uwarunkowania działalności podmiotów gospodarczych. Badania obejmują w szczególności wykorzystanie wiedzy o teorii i praktyce zarządzania finansami przedsiębiorstwa, sposobach analizy i interpretacji jego wyników finansowych, jak i sposobach analizy jego otoczenia do interpretacji złożonych procesów kształtujących zarówno małe firmy, jak i wielkie korporacje.

Absolwenci specjalności Ekonomia Przedsiębiorstwa są zdolni do podejmowania różnorodnych wyzwań i zadań specjalistycznych w obszarach działalności przedsiębiorstw (czy grup kapitałowych), obejmujących zarówno procesy zarządzania majątkiem, jak i procesy inwestycyjne oraz doradcze.

Szczegółowe opisy specjalności dostępne są na stronie Wydziału Nauk Ekonomicznych UW.

Qualification awarded:

Master's degree in economics, speciality: business economics
Master's degree in economics, speciality: international economics

Access to further studies:

doctoral school, non-degree postgraduate education

Admission procedures:

Visit the following page for details on admission procedures: https://irk.oferta.uw.edu.pl/