On-line services of the University of Warsaw
You are not logged in | log in
Study programmes > All studies > Economics > Economics, full-time, second cycyle programme

Economics, full-time, second cycyle programme (S2-PRK-EK)

(in Polish: Ekonomia, stacjonarne, drugiego stopnia)
second cycle programme
full-time, 2-year studies
Language: Polish

Celem kształcenia na kierunku Ekonomia jest wykształcenie wysoko wyspecjalizowanych analityków, bankowców i wysokiej klasy pracowników administracji publicznej wyższego szczebla, angażujących się w zespoły badawcze, skupiające kadrę naukowo-dydaktyczną wyspecjalizowaną w zaawansowanych metodach badawczych.

W ramach studiów stacjonarnych drugiego stopnia na kierunku Ekonomia oferowane są dwie specjalności:

  • Ekonomia Międzynarodowa
  • Ekonomia Przedsiębiorstwa.

Wybór specjalności następuje w trakcie składania dokumentów.

W programie specjalnościEkonomia Międzynarodowa realizowane są przedmioty z zakresu ekonomii, finansów, makroekonomii gospodarki otwartej oraz gospodarki światowej. W ramach przedmiotów kierunkowych, student otrzymuje wiedzę na temat zasad funkcjonowania finansów i rynków międzynarodowych oraz międzynarodowych instytucji życia publicznego. Jest to możliwe dzięki szerokiemu zakresowi przedmiotów kształcących umiejętności narzędziowe oraz szerokiej prezentacji teorii ekonomicznych, ze szczególnym naciskiem na korzystanie z literatury anglojęzycznej.

Absolwenci specjalności Ekonomii Międzynarodowej dysponują umiejętnością analizowania procesów zachodzących w gospodarce światowej i oceny ich wpływu na konkurencyjność przedsiębiorstw oraz umiejętnością weryfikowania poznanych zagadnień teoretycznych z wykorzystaniem danych empirycznych.

Program studiów na specjalności Ekonomia Przedsiębiorstwa zakłada integrację wiedzy specjalistycznej z szeroko pojętą, akademicką wiedzą ogólną. W ramach proponowanych zajęć studenci przeprowadzają analizy finansowe i strategiczne zarówno małych firm, jak i wielkich korporacji. Studenci w swoich badaniach za pomocą metod ekonomicznych i matematycznych analizują zjawiska zachodzące w sferze biznesu, takie jak różne aspekty działalności przedsiębiorstwa w sferze mikro- i makroekonomicznej czy ekonomiczne i organizacyjne uwarunkowania działalności podmiotów gospodarczych. Badania obejmują w szczególności wykorzystanie wiedzy o teorii i praktyce zarządzania finansami przedsiębiorstwa, sposobach analizy i interpretacji jego wyników finansowych, jak i sposobach analizy jego otoczenia do interpretacji złożonych procesów kształtujących zarówno małe firmy, jak i wielkie korporacje.

Absolwenci specjalności Ekonomia Przedsiębiorstwa są zdolni do podejmowania różnorodnych wyzwań i zadań specjalistycznych w obszarach działalności przedsiębiorstw (czy grup kapitałowych), obejmujących zarówno procesy zarządzania majątkiem, jak i procesy inwestycyjne oraz doradcze.

Specjalność posiada pełną akredytację ACCA – pozwalającą na zwolnienie ze wszystkich 9 podstawowych egzaminów.

Kierunek jest prowadzony przez Wydział Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego, który:

  • znajduje się w 5% najlepszych instytucji naukowych Europy, międzynarodowej bazy RePEC;
  • jako jedyny ośrodek w Polsce posiada 3 prestiżowe Certyfikaty Doskonałości Kształcenia Polskiej Komisji Akredytacyjnej, obejmujące w momencie oceny wszystkie prowadzone przez Wydział kierunki;
  • zgodnie z ogólnopolskim rankingiem magazynu Perspektywy 2020 prowadzi najlepszy w Polsce kierunek „Ekonomia” oraz drugi w kraju „Finanse i rachunkowość”;
  • w rankingu dziennika “Rzeczpospolita” z 2019 r., tworzonego na podstawie danych Ogólnopolskiego systemu monitorowania Ekonomicznych Losów Absolwentów szkół wyższych (ELA) Wydział i jego absolwenci plasują się na 1. miejscu osiągając najwyższe średnie zarobki w Polsce, w pierwszym roku po uzyskaniu dyplomu.

Qualification awarded:

Master's degree in economics, speciality: business economics
Master's degree in economics, speciality: international economics

Access to further studies:

doctoral school, non-degree postgraduate education

Learning outcomes

We have more than one version of this field. Click below and select the version you want to see:

The graduate of this specialization:
- knows in-depth scientific theories in the areas of social and exact sciences, with elements of the humanities, especially in microeconomics, macroeconomics as well as advanced econometric methods, especially in their international perspective;
- knows in depth the dilemmas of international exchange and international relations;
- knows the position of economics in social sciences, especially in its international perspective;
- understands the principles of intellectual property protection and legal matters, especially in their international perspective;
- can analyse international economy phenomena with the use of statistical and econometric tools;
- can analyse international economy phenomena with the use of the knowledge of decision-making principles in trade, marketing, negotiations, and international finance;
- can identify, interpret and explain complex phenomena using the knowledge of microeconomics and macroeconomics theories, especially in their international perspective.
- can identify, interpret and explain complex phenomena using the knowledge of international finance, the market of production factors, and foreign trade;
- can prepare reports and present effectively the results of independent analyses and teamwork, including the English language at the B2 + level;
- is prepared to critically evaluate the achievements, theories, and thoughts of microeconomics, macroeconomics, the history of economics, finance;
- is prepared to think and act in an entrepreneurial, social, and ethical manner; and
- complies with professional ethical standards.

Admission procedures:

Visit the following page for details on admission procedures: https://irk.oferta.uw.edu.pl/