On-line services of the University of Warsaw
You are not logged in | log in
Study programmes > All studies > Economics > Economics, extramural, second cycle programme

Economics, extramural, second cycle programme (NZ2-PRK-EK)

(in Polish: Ekonomia, niestacjonarne (zaoczne), drugiego stopnia)
second cycle programme
extramural, 2-year studies
Language: Polish

Celem kształcenia na zaocznych studiach II stopnia jest przygotowanie absolwentów do pracy zawodowej na stanowiskach ekonomistów i pokrewnych, w tym finansistów, menedżerów, analityków.

Studenci realizują specjalność Ekonomia Przedsiębiorczości.

Absolwent jest przygotowany do kariery na szczeblach kierowniczych i eksperckich, w kraju i za granicą, zwłaszcza w zawodach analityków, specjalistów, konsultantów w sektorze komercyjnym lub publicznym albo na skraju tych dwóch sektorów. Posiada również umiejętności niezbędne do prowadzenia doradczej albo własnej działalności. Drugiego takiego programu studiów zaocznych, kładącego duży nacisk na podstawy teoretyczne ekonomii, zaawansowane narzędzia analityczne, a zarazem powiązanego z przedmiotami zapewniającymi umiejętności praktyczne, nie ma w ofercie edukacyjnej.

Student ma pogłębioną wiedzę z mikroekonomii i makroekonomii, zna jej zaawansowane teorie i metody analityczne. W szczególności zna i rozumie teorie działania przedsiębiorstwa, wie, jak przebiegają procesy ekonomiczne w mikro- i makroskali, w warunkach gospodarki zamkniętej i otwartej. Rozumie ich powiązanie z innymi procesami, zwłaszcza społecznymi.

Student zna i rozumie praktyczną przydatność narzędzi analiz ilościowych w ekonomii – metod matematycznych, statystyki matematycznej, ekonometrii. Zna narzędzia informatyczne potrzebne w zastosowaniach ekonomicznych. Potrafi wykorzystać wiedzę z zakresu matematyki, zaawansowanych metod statystycznych i ekonometrycznych oraz umiejętność wykorzystania oprogramowania analitycznego STATA, Excel, Maxima do przeprowadzania zaawansowanej ilościowej analizy problemów ekonomicznych, finansowych i zarządczych.

Student programu posiada pogłębioną wiedzę w dziedzinie finansów, rachunkowości zarządczej i controllingu, wspartej znajomością polskich i międzynarodowych standardów rachunkowości.

Student umie analizować przebieg zjawisk gospodarczych z perspektywy ekonomicznej i społecznej. Potrafi wyjaśniać działania w mikro- i makroskali z perspektywy poznanych teorii, wyjaśniać i przewidywać działanie firm, wybierać dla nich najkorzystniejsze warianty w zależności od struktur rynkowych, na których one działają. Student ma umiejętność prowadzenia działalności gospodarczej, zwłaszcza prowadzenia rachunkowości i wykorzystywania jej instrumentów dla analizy sytuacji przedsiębiorstwa.

Student ma rozległą wiedzę z zakresu teorii i praktyki działania przedsiębiorstwa. Zna metody analizy rynku, wie, jak funkcjonuje rynek kapitałowy, zna zasady prowadzenia rachunku inwestycyjnego. Umie ponadto projektować strategie firm w zakresie finansów, marketingu, zarządzania produkcją, zarządzania jakością produktu, zarządzania personelem.

Posiada w tym zakresie umiejętność przygotowania analiz ekonomicznych i finansowych, projektów doradczych, dokumentacji finansowej, budżetów i biznesplanów, a także długoterminowych prognoz finansowych. Wysoko rozwinięte umiejętności analityczne są także przydatne w planowaniu i wdrażaniu strategii marketingowych, sporządzaniu prognoz i statystyk sprzedażowych, jak i planowaniu, monitorowaniu i realizacji i zarządzania projektami

Program studiów integruje wiedzę specjalistyczną i szeroką, akademicką wiedzę ogólną z zakresu ekonomii, prawa, finansów i zarządzania oraz dyscyplin komplementarnych. W szczególności, zostaje pogłębiona wiedza i praktyczne umiejętności z zakresu teorii przedsiębiorstwa, finansów przedsiębiorstw oraz mechanizmów działania rynków (organizacja rynku), w tym także kapitałowych.

Dzięki tak skonstruowanemu programowi absolwent jest zdolny do podejmowania różnorodnych wyzwań i specjalistycznych zadań w obszarach działalności przedsiębiorstw, obejmujących zarówno procesy zarządzania majątkiem, jak i procesy inwestycyjne oraz doradcze. W porównaniu do studiów z zakresu zarządzania dysponuje szerszą wiedzą i umiejętnościami analitycznymi, zwłaszcza w zakresie analiz ilościowych.

Kierunek jest prowadzony przez Wydział Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego, który:

  • znajduje się w 5% najlepszych instytucji naukowych Europy, międzynarodowej bazy RePEC;
  • jako jedyny ośrodek w Polsce posiada 3 prestiżowe Certyfikaty Doskonałości Kształcenia Polskiej Komisji Akredytacyjnej, obejmujące w momencie oceny wszystkie prowadzone przez Wydział kierunki;
  • zgodnie z ogólnopolskim rankingiem magazynu Perspektywy 2020 prowadzi najlepszy w Polsce kierunek „Ekonomia” oraz drugi w kraju „Finanse i rachunkowość”;
  • w rankingu dziennika “Rzeczpospolita” z 2019 r., tworzonego na podstawie danych Ogólnopolskiego systemu monitorowania Ekonomicznych Losów Absolwentów szkół wyższych (ELA) Wydział i jego absolwenci plasują się na 1. miejscu osiągając najwyższe średnie zarobki w Polsce, w pierwszym roku po uzyskaniu dyplomu.

Qualification awarded:

Master's degree in economics, speciality economics of entrepreneurship

Access to further studies:

doctoral school, non-degree postgraduate education

Learning outcomes

The graduate of this specialization:
- knows in-depth theories of micro and macroeconomics, including the theory of the firm and market organization, as well as econometric methods used in business;
- knows the principles of the functioning of the national and international economy, including corporate finance, and the principles of accounting used in business;
- knows the position of economic theories and concepts related to them in social sciences and their historical conditions and the relationship between economics and other social sciences;
- knows the rules of intellectual property protection and legal matters, in particular in business;
- can use econometric modelling, supported by in-depth knowledge of the necessary mathematical and statistical tools, forecast time series, use analytical and IT tools such as STATA, Excel, Maxima;
- can analyse phenomena in the economy and national and international enterprises, using methods and tools supporting the analysis of economic processes and accounting standards;
- can identify, interpret and explain complex phenomena in business using the knowledge of the theory of economics and related social sciences;
- can identify, interpret and explain complex phenomena in business using the knowledge of finance, accounting, and firm theory;
- can prepare reports and present effectively the results of independent analyses and teamwork, also in English at the B2 + level; can participate in debates, critically refer to the results of their own analyses and compare them with scientific research in economics and finance; understands the importance of lifelong learning, and also can plan, organize their own and teamwork effectively;
- is prepared to critically evaluate the achievements of microeconomics, macroeconomics, the theory of finance and the firm, particularly in relation to business;
- is prepared to think and act entrepreneurially, socially, and ethically in business and its environment; and
- is prepared to follow professional ethical standards in the business.

Admission procedures:

Visit the following page for details on admission procedures: https://irk.oferta.uw.edu.pl/