On-line services of the University of Warsaw
You are not logged in | log in
Study programmes > All studies > Economics > Economics, extramural, second cycle programme

Economics, extramural, second cycle programme (NZ2-PRK-EK)

(in Polish: Ekonomia, niestacjonarne (zaoczne), drugiego stopnia)
second cycle programme
extramural, 2-year studies
Language: Polish

Celem kształcenia na zaocznych studiach II stopnia jest przygotowanie absolwentów do pracy zawodowej na stanowiskach ekonomistów i pokrewnych, w tym finansistów, menedżerów, analityków.

Absolwent jest przygotowany do kariery na szczeblach kierowniczych i eksperckich, w kraju i za granicą, zwłaszcza w zawodach analityków, specjalistów, konsultantów w sektorze komercyjnym lub publicznym albo na skraju tych dwóch sektorów. Posiada również umiejętności niezbędne do prowadzenia doradczej albo własnej działalności. Studenci poza podstawowymi, ekonomicznymi kompetencjami uzyskują kompetencje z zakresu ekonomii międzynarodowej i uzupełniających ją szczegółowych dyscyplin. Drugiego takiego programu studiów zaocznych, kładącego duży nacisk na podstawy teoretyczne ekonomii, zaawansowane narzędzia analityczne, a zarazem powiązanego z przedmiotami zapewniającymi umiejętności praktyczne, nie ma w ofercie edukacyjnej.

Student ma pogłębioną wiedzę z mikroekonomii i makroekonomii, zna jej zaawansowane teorie i metody analityczne. W szczególności zna i rozumie teorie działania przedsiębiorstwa, wie, jak przebiegają procesy ekonomiczne w mikro- i makroskali, w warunkach gospodarki zamkniętej i otwartej. Rozumie ich powiązanie z innymi procesami, a zwłaszcza społecznymi. Student wie, jak zmieniały się warunki życia gospodarczego. Student ma wiedzę w zakresie dyscyplin przydatnych w prowadzeniu działalności gospodarczej: finansów, rachunkowości zarządczej i finansowej, prawa handlowego, zarządzania zasobami ludzkimi. Student zna i rozumie praktyczną przydatność narzędzi analiz ilościowych w ekonomii – metod matematycznych, statystyki matematycznej, ekonometrii. Zna narzędzia informatyczne potrzebne w zastosowaniach ekonomicznych. Student umie analizować przebieg zjawisk gospodarczych z perspektywy ekonomicznej i społecznej. Potrafi wyjaśniać działania w mikro- i makroskali z perspektywy poznanych teorii, wyjaśniać i przewidywać działanie firm, wybierać dla nich najkorzystniejsze warianty w zależności od struktur rynkowych, na których one działają. Potrafi analizować procesy ekonomiczne poznanymi narzędziami statystycznymi i ekonometrycznymi. Potrafi używać w zastosowaniach analitycznych i innych zawodowych narzędzia informatyczne. Student ma umiejętność prowadzenia działalności gospodarczej, zwłaszcza prowadzenia rachunkowości i wykorzystywania jej instrumentów dla analizy sytuacji przedsiębiorstwa. Potrafi podjąć się zarządzania kapitałem ludzkim, wykorzystywać rachunek inwestycyjny w projektowaniu inwestycji oraz oceniać szanse i ryzyko działań na rynku kapitałowym.

Student, ma pogłębioną wiedzę w zakresie teorii i praktyki działania przedsiębiorstwa. Zna metody analizy rynku, wie, jak funkcjonuje rynek kapitałowy, zna zasady prowadzenia rachunku inwestycyjnego. Umie ponadto projektować strategie firm w zakresie finansów, marketingu, zarządzania produkcją, zarządzania jakością produktu, zarządzania personelem. Umie dostosować swoje wybory do warunków rynku kapitałowego. Program integruje wiedzę specjalistyczną i szeroką, akademicką wiedzę ogólną z zakresu ekonomii, prawa, finansów i zarządzania oraz dyscyplin komplementarnych. W szczególności, zostaje pogłębiona wiedza i praktyczne umiejętności z zakresu teorii przedsiębiorstwa, finansów przedsiębiorstw oraz mechanizmów działania rynków (organizacja rynku), w tym także kapitałowych. Dzięki tak skonstruowanemu programowi absolwent jest zdolny do podejmowania różnorodnych wyzwań i specjalistycznych zadań w obszarach działalności przedsiębiorstw, obejmujących zarówno procesy zarządzania majątkiem, jak i procesy inwestycyjne oraz doradcze. W porównaniu do studiów z zakresu zarządzania dysponuje szerszą wiedzą i umiejętnościami analitycznymi, zwłaszcza w zakresie analiz ilościowych.

Qualification awarded:

Master's degree in economics, speciality economics of entrepreneurship

Access to further studies:

doctoral school, non-degree postgraduate education

Admission procedures:

Visit the following page for details on admission procedures: https://irk.oferta.uw.edu.pl/