On-line services of the University of Warsaw
You are not logged in | log in
Study programmes > All studies > European Studies - European Integration > European Studies – European Integration

European Studies – European Integration (S1-EUIE-PR)

(in Polish: Europeistyka - integracja europejska, stacjonarne, pierwszego stopnia)
first cycle programme
full-time, 3-year studies
Language: Polish

Program europeistyka – integracja europejska o profilu praktycznym stawia sobie za cel przygotowanie studentów do pracy w charakterze urzędnika struktur unijnych i krajowych pracujących w obszarze spraw europejskich oraz zdobycie umiejętności prowadzenia działalności gospodarczej na rynku europejskim. Celowi temu przyświeca kompozycja efektów kształcenia i struktura programu nauczania. Koncentruje się on na wyposażeniu absolwenta w wiedzę i całą gamę kompetencji przydatnych do pracy i aktywności w sferach: administracyjnej, obywatelskiej, gospodarczej i zarządzania funduszami. Zajęcia będą prowadzić zarówno nauczyciele akademiccy, jak i osoby posiadające umiejętności praktyczne w wybranych dziedzinach.

Celem programu studiów pierwszego stopnia na kierunku europeistyka – integracja europejska w profilu praktycznym jest wyposażenie studenta w wiedzę i kompetencje, które pozwolą podjąć aktywność zawodową w sferze administracyjnej (w wymiarze europejskim i krajowym), gospodarczej i zarządzania funduszami. Studenci nabędą umiejętność wykorzystania zdobytej wiedzy w pracy zawodowej, w szczególności w obszarze rozwiązywania problemów zawodowych, uczestniczenia w pracy zespołowej, kierowania małymi zespołami ludzkimi, komunikowania z otoczeniem, zbierania, hierarchizowania, przetwarzania i przekazywania informacji.

Program kształcenia zakłada uzyskanie przez studenta biegłej znajomości języka obcego na poziomie B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy oraz umiejętności posługiwania się językiem specjalistycznym niezbędnym do wykonywania zawodu.

Od drugiego roku student realizuje jedną z dwóch dostępnych specjalności:

  • Praca w instytucjach UE
  • Fundusze UE i przedsiębiorczość

Realizacja programu kształcenia na specjalności Praca w instytucjach UE umożliwia przygotowanie do pracy w instytucjach UE, administracji publicznej szczebla rządowego i samorządowego oraz instytucjach organizacji międzynarodowych.

Po specjalności Praca w instytucjach UE absolwent posiada dodatkowo wiedzę o zasadach zatrudniania i administrowania w instytucjach UE oraz o zarządzaniu sprawami unijnymi w krajach członkowskich.

Realizacja programu kształcenia na specjalności Fundusze UE i przedsiębiorczość umożliwia nabycie umiejętności praktycznych przygotowujących do podjęcia pracy w sektorze prywatnym i realizowania zadań związanych z pozyskiwaniem i prawidłowym wykorzystaniem funduszy unijnych.

Po specjalności Fundusze UE i przedsiębiorczość absolwent posiada dodatkowo wiedzę o zasadach pozyskiwania i zarządzania funduszami unijnymi oraz zna ogólne zasady tworzenia i rozwoju form indywidualnej przedsiębiorczości oraz współpracy pomiędzy sektorem publicznym i prywatnym w realizacji celów społeczno-ekonomicznych.

Realizacja programu kształcenia wpaja potrzebę dalszego kształcenia jako warunku rozwoju zawodowego i przygotowuje do podjęcia studiów II stopnia zarówno na kierunku europeistyka, jak i na innych rodzajach studiów w obszarze nauk społecznych.

Zajęcia odbywają się na Kampusie Głównym UW, Krakowskie Przedmieście 26/28, od poniedziałku do piątku.

Szczegóły na stronie https://rekrutacja.wnpism.uw.edu.pl/

ECTS Coordinators:

Qualification awarded:

First cycle degree - licencjat - in European Studies - European Integration

Access to further studies:

second cycle programme

Learning outcomes

Knowledge:

-has basic knowledge of the nature of social sciences and their place in the system of sciences, and in particular about the relations between the subdisciplines included in European studies, i.e. administration, law, economy, political sciences and public policy sciences, oriented towards practical application in the sphere of administrative and clerical activity and entrepreneurship;
-has knowledge about the state, its evolution and structure as well as its role in contemporary integration and globalization processes;
-has basic knowledge about people and citizens as constituting diverse socio-professional structures, about their status and rights, and about the principles of their functioning in those structures in the national and European terms;
-has basic knowledge about the forms and areas of the European Union's presence in international political and economic relations;
-has knowledge about the administrative structure of the EU and European countries as well as the normative and functional and structural conditions of the competences of the EU, state and local government authorities of the member states and their mutual relations;
-has a basic knowledge of the structure and conditions of conducting specific policies by European countries and the European Union;
-has basic knowledge about the European market and the presence of countries and economies of EU Member States on it;
-has knowledge about the impact of the EU on the Member States and neighboring countries as well as the mutual relations of the EU and European countries;
-has a basic knowledge about the public and private sectors and their interrelationships and cooperation to achieve the socio-economic objectives of the EU and the Member States;
-has knowledge about the legal and social norms that constitute and regulate European social structures and institutions, including about the intellectual property protection law and the sources of those norms, their specificity, evolution and impact on human behavior;
-has knowledge about the sources, methods and tools for obtaining scientific, administrative and official information in the EU;
-has knowledge about views and their sources, about the structures and institutions of the European Union and the current functioning of the European Union;
-knows and understands the basic concepts of industrial property protection, including state secrets, protection of personal and commercial data of public and private entities, access to public information;
-knows the general principles of functioning of the economic and social sphere of the Member States and the EU as well as various forms of entrepreneurship;
-has elementary knowledge about the occupational health and safety in educational institutions.

Skills:

-can observe, interpret, analyze and describe social processes and phenomena in a scientific way, including the relationship between the areas of phenomena and processes of the political, administrative and socio-economic spheres in Europe and within European countries;
-has the ability to use the conceptual framework and nomenclature of institutions and procedures in the European Union;
-understands the conditions and mechanisms of operation of selected EU institutions and institutions of the Member States;
-is able to forecast social processes and phenomena and their practical effects with the use of standard methods and tools appropriate for social sciences, in particular in relation to socio-political and economic phenomena of the European Union and European countries;
-uses common normative systems and selected norms and rules appropriate for selected institutions and structures in order to properly manage an institution and its affairs, and to solve tasks within their competence;
-has basic organizational skills allowing for managing the job position acquired during education and apprenticeships;
-analyzes proposed solutions to specific problems in the social, political and economic areas, and proposes solutions appropriate in this regard;
-is able to develop and present the results of scientific research and use them to analyze and solve scientific problems and implement solutions to practical social problems specific to the European studies and jobs in public administration;
-has the ability to prepare papers in Polish and English on political, social, cultural and economic issues in Europe and the European Union with the use of basic terms and theoretical approaches, as well as various sources of obtaining information relevant to European studies;
-has the ability to prepare oral presentations and papers in Polish and English on political, social, cultural and economic issues in Europe and the European Union with the use of basic terms and theoretical approaches, as well as various sources of obtaining information relevant to European studies;
-has language skills in the field of European studies in accordance with the requirements specified for B2 CEFR level;
-can use sports equipment and has specialized motor skills acquired during individual or group sports activities.

Social competence:

-understands the lifelong need to learn and enrich work experience;
-is able to creatively and efficiently interact and cooperate in a group with a diversified structure and tasks, performing various roles in it;
-is able to properly define priorities for the implementation of a task defined by themselves and others, relating to educational, student and professional objectives;
-participates in civic initiatives and projects, taking into account their socio-political and economic consequences.

Course structure diagram:

Admission procedures:

Visit the following page for details on admission procedures: https://irk.oferta.uw.edu.pl/