On-line services of the University of Warsaw
You are not logged in | log in
Study programmes > All studies > Journalism and Media Studies > Journalism and media studies, extramural studies, first-cycle programme

Journalism and media studies, extramural studies, first-cycle programme (NZ1-DM)

(in Polish: Dziennikarstwo i medioznawstwo, niestacjonarne (zaoczne), pierwszego stopnia)
first cycle programme
extramural, 3-year studies
Language: Polish

Studia niestacjonarne I stopnia o profilu praktycznym na kierunku dziennikarstwo i medioznawstwo trwają 6 semestrów. Liczba punktów ECTS konieczna do uzyskania tytułu zawodowego licencjata wynosi 180.

Wiodącą dyscypliną na kierunku dziennikarstwo i medioznawstwo są nauki o komunikacji społecznej i mediach. Podstawą programu kształcenia na kierunku dziennikarstwo i medioznawstwo są przedmioty obowiązkowe z zakresu szeroko rozumianych nauk o mediach takie jak: prawo prasowe z elementami własności intelektualnej, polski system medialny, współczesne modele systemów medialnych, język wypowiedzi medialnej, retoryka i erystyka, teoria komunikacji społecznej. Nadto program przewiduje przedmioty kształcenia ogólnego takie jak: podstawy prawa, mikroekonomia, makroekonomia, historia Polski, historia powszechna po 1945 r., filozofia.

Istotnym elementem kształcenia są przedmioty ukierunkowane na poszerzenie wiedzy i umiejętności o charakterze specjalistycznym i praktycznym, realizowane w ramach trzech różnych specjalności:

  • Dziennikarstwo
  • Fotografia prasowa, reklamowa i wydawnicza,
  • Public relations i marketing medialny.

Rekrutacja na specjalności odbywa się pod koniec pierwszego semestru studiów. Warunkiem uruchomienia specjalności: Fotografia prasowa, reklamowa i wydawnicza oraz Public relations i marketing medialny jest zrekrutowanie grupy liczącej minimum 25 osób. Na wskazanych dwóch specjalnościach obowiązują także limity przyjęć do 30 osób przyjmowanych. Limity (minimalnej i maksymalnej liczby osób rekrutowanych) obowiązują nadto na specjalizacjach, które student wybiera w ramach specjalności dziennikarskiej.

Informacje dotyczące rekrutacji na poszczególne specjalności studenci znajdą na stronie Wydziału Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii. Kwalifikacja na specjalizacje w ramach specjalności dziennikarskiej odbywają się w ramach rejestracji na zajęcia w USOSweb.

Od drugiego semestru dla wszystkich specjalizacji przewidziany jest wspólny blok zajęć o charakterze podstawowym, wprowadzający studenta/kę w tematykę systemów medialnych, regulacji prawnych dotyczących mediów, technologii informacyjnych. Natomiast każda ze specjalizacji zawiera odrębny blok modułów o charakterze specjalizacyjnym i warsztatowym.

Zdecydowana większość przedmiotów obowiązkowych w programie studiów ma profil praktyczny.

Oznacza to nakierowanie na osiąganie efektów kształcenia w zakresie praktycznego wykorzystania wiedzy, umiejętności oraz kompetencji społecznych, które bez wątpienia okażą się niezbędne na współczesnym rynku pracy. Zakładane efekty kształcenia osiągnięte zostaną poprzez realizację części modułów w formie konwersatoriów i ćwiczeń prowadzonych w małych grupach. Dokładny program studiów jest zamieszczony na stronie Wydziału Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii.

Szczególne znaczenie dla realizacji celów kształcenia mają praktyki zawodowe realizowane w trakcie trzech lat studiów w wymiarze nie mniejszym niż 6 miesięcy. Celem praktyk jest praktyczne przygotowania studenta/ki do wymagań współczesnego rynku pracy. Praktyki zawodowe odbywać się będą w publicznych i niepublicznych instytucjach związanych z funkcjonowaniem rynku mediów (stacje telewizyjne, stacje radiowe, biura prasowe, portale internetowe) oraz zaplecza medialnego takich jak koncerny medialne, agencje reklamowe, firmy PR.

Absolwent specjalności Dziennikarstwo uzyskuje umiejętności pozwalające mu na całkowicie samodzielną pracę w klasycznych instytucjach medialnych (redakcje prasowe, radiowe, telewizyjne).

Absolwent po skończeniu specjalności Public relations i marketing medialny będzie posiadał umiejętność prowadzenia działalności specjalisty public relations i marketingu medialnego oraz promocji wszelkich instytucji publicznych i państwowych, firm i przedsiębiorstw państwowych i prywatnych. Od specjalistów wykonujących obowiązki specjalisty public relations oczekuje się samodzielnego wykonywania zadań związanych z komunikacją wewnętrzną i zewnętrzną podmiotów. Może być również aktywnym uczestnikiem w pracach większych zespołów ludzkich realizujących konkretne projekty PR, w pracach zespołów działających dla różnych wspólnot i instytucji.

Absolwent specjalności Fotografia prasowa reklamowa i wydawnicza będzie posiadał praktyczne umiejętności z zakresu technik fotograficznych, fotografii cyfrowej, projektowania graficznego, obrazowania graficznego, oraz będzie umiał wykorzystać ich zalety, a także rozpoznać ograniczenia w ich zastosowaniu w pracy zawodowej. Będzie przygotowany do swobodnego funkcjonowania w świecie sztuki, jako autor dzieł, ale też jako organizator działań fotograficznych, kurator wystaw i teoretyk obrazów realizowanych metodami fotograficznymi.

ECTS Coordinators:

Qualification awarded:

First cycle degree - licencjat - in Journalism and media studies

Access to further studies:

second cycle programme

Learning outcomes

We have more than one version of this field. Click below and select the version you want to see:

Knowledge
Graduate has knowledge about:
1. different structures and institutions of media in the information society at the national, European and global
2. structures, institutions and social processes in societies of liberal democracy
3. the types, methods and effects of social communication
4. legal institutions and the relationships between them in democratic countries
5. normative acts regulating the functioning of the media system
6. about the most influential philosophical currents
7. about institutions, phenomena, relations and processes of economic, determining the functioning of the free market at national, European and global
8. about the species and types of journalists expression
9. distinctive characteristics of different media systems in the world
10. transformation of the historically conditioned structures, institutions and social processes influencing contemporary liberal democracies
11. discourse and narratives with persuasive and informative character
12. history and development of media studies idea
13. different research methods and techniques and institutions dedicated to media transfers
14. the structure and function of public opinion and the ways of research

Skills
Graduate has abilities to:
1. identify social groups recognize their relationships taking place and manage
2. distinguish individual institutions Polish media system and analyze the relationships that occur between them and the trends that transform them
3. characterize and use different styles of expression
4. identify, analyze and manage relationships at the level of interpersonal communication, group, institutional, and massive
5. analyze the various acts and their impact on the functioning of the media system
6. distinguish philosophical trends affecting contemporary value systems
7. organize, analyze and combine together various facts, issues, events and historical processes
8. build an effective persuasive message
9. identify goals for research projects dedicated to media and match them with techniques and research methods
10. create effective and persuasively fortunate media messages

Competences
Graduate:
1. can co-create effective groups representing mass and alternative media staff
2. can co-create various kinds of research projects aimed at analyzing media operators, their communications and resonance that they can cause among recipients
3. can quickly and effectively adapt to the new situation, the social group in which he would work
4. knows ethic rules of PR and journalism and obeys them
5. and codes of journalism, marketing and PR activities in the sphere of media

Admission procedures:

Visit the following page for details on admission procedures: https://irk.oferta.uw.edu.pl/