On-line services of the University of Warsaw
You are not logged in | log in
Study programmes > All studies > Journalism and Media Studies > Journalism and media studies, extramural studies, first-cycle programme

Journalism and media studies, extramural studies, first-cycle programme (NZ1-DM)

(in Polish: Dziennikarstwo i medioznawstwo, niestacjonarne (zaoczne), pierwszego stopnia)
first cycle programme
extramural, 3-year studies
Language: Polish

Kierunek rokrocznie uzyskuje najwyższe noty w rankingu „Perspektywy” w grupie kierunków dziennikarstwo i komunikacja społeczna (pierwsze miejsca w latach 2014 –2022).

Studia zaoczne I stopnia o profilu praktycznym trwają 6 semestrów. Liczba punktów ECTS konieczna do uzyskania tytułu zawodowego licencjata wynosi 180.

Wiodącą dyscypliną na kierunku dziennikarstwo i medioznawstwo są nauki o komunikacji społecznej i mediach. Podstawą programu kształcenia są przedmioty obowiązkowe z zakresu szeroko rozumianych nauk o mediach takie jak: prawo prasowe z elementami własności intelektualnej, polski system medialny, systemy medialne na świecie, język wypowiedzi medialnej, retoryka i erystyka, teoria komunikacji społecznej. Program przewiduje także przedmioty kształcenia ogólnego takie jak: podstawy prawa, teoria ekonomii, wybrane zagadnienia historii powszechnej, filozofia.

Istotnym elementem kształcenia są przedmioty ukierunkowane na poszerzenie wiedzy i umiejętności o charakterze specjalistycznym i praktycznym realizowane w ramach trzech specjalności do wyboru:

  • dziennikarstwo
  • fotografia i nowe media,
  • public relations i marketing medialny.

Rekrutacja na specjalności odbywa się pod koniec pierwszego semestru studiów. Warunkiem uruchomienia specjalności: fotografia i nowe media oraz public relations i marketing medialny jest zrekrutowanie grupy liczącej minimum 25 osób. Na wskazanych dwóch specjalnościach obowiązują także limity przyjęć do 30 osób. Limity (minimalnej i maksymalnej liczby osób rekrutowanych) obowiązują nadto na specjalizacjach, które student wybiera w ramach specjalności dziennikarskiej.

Informacje dotyczące rekrutacji na poszczególne specjalności studenci znajdą na stronie Wydziału Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii. Tu znajdują się także informacje dotyczącej rekrutacji na specjalizacje w ramach specjalności dziennikarskiej.

Większość przedmiotów obowiązkowych w programie studiów ma charakter praktyczny. Oznacza to nakierowanie na osiąganie efektów uczenia w zakresie umiejętności wykorzystania wiedzy oraz kompetencji społecznych, które są niezbędne na współczesnym rynku pracy. Zakładane efekty uczenia są osiągane poprzez realizację części modułów w formie konwersatoriów i ćwiczeń prowadzonych w małych grupach. Program studiów jest zamieszczony na stronie Wydziału Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii.

Szczególne znaczenie dla realizacji efektów uczenia mają praktyki zawodowe realizowane w trakcie trzech lat studiów w wymiarze godzinowym wskazanym w programie studiów. Celem praktyk jest przygotowanie studentów do wymagań współczesnego rynku pracy. Praktyki zawodowe odbywają się w publicznych i niepublicznych instytucjach związanych z funkcjonowaniem rynku mediów (stacje telewizyjne, stacje radiowe, biura prasowe, portale internetowe) oraz zaplecza medialnego takich jak koncerny medialne, agencje reklamowe, firmy PR.

Absolwent specjalności dziennikarstwo uzyskuje umiejętności pozwalające mu na samodzielną pracę w instytucjach medialnych, takich jak redakcje prasowe, radiowe, telewizyjne, redakcje portali internetowych, inne podmioty rynku nowych mediów.

Absolwent specjalności public relations i marketing medialny posiada umiejętności niezbędne do pracy jako specjalista public relations i marketingu medialnego oraz promocji organizacji publicznych, komercyjnych i pozarządowych. Jako specjalista public relations może samodzielnie wykonywać zadania związane z profesjonalną komunikacją podmiotów. Ma umiejętności potrzebne do pracy w zespołach realizujących projekty PR.

Absolwent specjalności fotografia i nowe media posiada praktyczne umiejętności z zakresu technik fotograficznych, fotografii cyfrowej oraz umie realizować krótkie formy filmowe. Jest gotów do samodzielnej pracy, w której swobodnie posługuje się różnorodnymi technikami fotograficznymi. Zna współczesne miejsca publikacji zdjęć i umie przygotować swoje prace do umieszczenia w mediach tradycyjnych i cyfrowych.

ECTS Coordinators:

Qualification awarded:

First cycle degree - licencjat - in Journalism and media studies

Access to further studies:

second cycle programme

Learning outcomes

Knowledge: the graduate knows and understands
K_W01 – various media structures and institutions in the information society at the national, European and global scale
K_W02 – structures, institutions and social processes in the liberal democratic society
K_W03 - types, ways and effects of social communication and telecommunication
K_W04 – the legal institutions and relationships occurring between them occurring in democratic states
K_W05 - normative acts regulating the functioning of the media system, as well as the information and telecommunications systems
K_W06 – the most influential philosophical trends
K_W07 – the most important figures, institutions, events and processes of the last 200 years
K_W08 – economic institutions, phenomena, relations and processes that determine the functioning of the free market at the national, European and global level
K_W09 – genres and types of journalistic expression
K_W10 – structures, tasks and goals of entities constituting the economic system and participating as commissioners and principals in the media system
K_W11 – health and safety rules in the lecture hall, fire protection rules and first aid rules
K_W12 – disciplines related to visual arts like printing, image processing and graphic design, which allow to carry out team and interdisciplinary tasks
K_W13 – the principles governing the profession of the artist photographer, using modern multimedia techniques in the financial, marketing and legal context, with emphasis on copyrights and related rights
K_W14 – methods and tools of effective communication.
Professional skills: the graduate is able to
K_U01 – identify social groups and recognize and manage relationships between them
K_U02 – distinguish individual institutions of the Polish media system and analyze the relationships between them
K_U03 – characterize and use different styles of expression
K_U04 – identify, analyze and manage communication relationships at interpersonal, group, institutional and mass levels
K_U05 - analyze different legal acts and their impact on the functioning of the media system, and the information and telecommunication systems
K_U06 – distinguish philosophical trends shaping modern value systems
K_U07 – organize, analyze and connect various facts, problems, events and historical processes
K_U08 – build an effective persuasive message
K_U09 – identify the objectives of scientific projects dedicated to the media and adapt the repertoire of research techniques and tools to them
K_U10 – identify and analyze political, social, economic and cultural problems, as well as collect and compare different ways of dealing with specific difficulties, indicating the most effective ones
K_U11 – create effective and persuasively successful media messages
K_U12 – prepare public speeches in oral and written form in Polish and a foreign language
K_U13 – understand the mutual relationship between the form of the work and its message, anticipating the effects of the work in the social, aesthetic, cultural and legal context
K_U14 – properly understand issues related to media art, especially the principles of creating a media message and combining aesthetic and information functions
K_U15 – independently perform basic tasks related to the communication of organizations and entities
K_U16 – identify research objectives of projects related to internet communication and telecommunications
K_U17 – use a foreign language in the field of media studies in accordance with the requirements set out for level B2 of the Common European Framework of Reference for Languages.
Social skills: the graduate is prepared to
K_K01 – co-create effective professional teams and organize own and team work as part of the implementation of joint tasks and projects
K_K02 – co-create research projects of various types aimed at analyzing media entities, being able to define own judgements and thoughts on social, scientific and ethical issues
K_K03 – adapt swiftly and effectively to a new situation, social group or new changing circumstances that may occur during professional or creative work
K_K04 – take responsibility and bear the consequences of actions in the media sphere
K_K05 – present own creative work in a conscious and professional manner
K_K06 – act professionally within the entrusted tasks, especially those related to communication.

Admission procedures:

Visit the following page for details on admission procedures: https://irk.oferta.uw.edu.pl/