On-line services of the University of Warsaw
You are not logged in | log in
Study programmes > All studies > Journalism and Media Studies > (in Polish) Dziennikarstwo i medioznawstwo, stacjonarne, drugiego stopnia

(in Polish) Dziennikarstwo i medioznawstwo, stacjonarne, drugiego stopnia (S2-PRK-DM)

(in Polish: Dziennikarstwo i medioznawstwo, stacjonarne, drugiego stopnia)
second cycle programme
full-time, 2-years of study
Language: Polish

Studia stacjonarne II stopnia o profilu praktycznym na kierunku dziennikarstwo i medioznawstwo trwają 4 semestry. Liczba punktów ECTS konieczna do uzyskania tytułu zawodowego magistra wynosi 120. Wiodącą dyscypliną na kierunku dziennikarstwo i medioznawstwo są nauki o komunikacji społecznej i mediach.

Podstawą programu kształcenia na kierunku dziennikarstwo i medioznawstwo są przedmioty obowiązkowe z zakresu szeroko rozumianych nauk o mediach takie jak: Główne nurty kultury światowej i polskiej XX i XXI wieku, Problemy prawne mediów, reklamy i public relations, Psychologia mediów, Społeczne i kulturowe oddziaływanie mediów, Ekonomika mediów, Metody badań medioznawczych, Media lokalne i środowiskowe, Pragmatyka językowa, Semiotyka mediów, Analiza medialnych dyskursów kulturowych, Rynki medialne, PR w Internecie i mediach społecznościowych.

Treści kształcenia uzupełniają przedmioty ukierunkowane na poszerzenie wiedzy i umiejętności o charakterze specjalistycznym i praktycznym realizowane w ramach czterech różnych specjalności:

  • Dziennikarstwo,
  • Fotografia prasowa, reklamowa i wydawnicza,
  • Public relations i marketing medialny,
  • Dokumentalistyka. Reportaż. Film TV.

Rekrutacja na specjalności odbywa się pod koniec pierwszego semestru studiów. Warunkiem uruchomienia specjalności: Fotografia prasowa, reklamowa i wydawnicza oraz Public relations i marketing medialny jest zrekrutowanie grupy liczącej minimum 25 osób. Na specjalności Dokumentalistyka. Reportaż. Film TV minimalny limit wynosi 15 osób. Na specjalnościach Fotografia prasowa, reklamowa i wydawnicza, oraz Public relations i marketing medialny obowiązują także limity przyjęć do 30 osób przyjmowanych, a na specjalności Dokumentalistyka. Reportaż. Film TV do 20 osób. Limity (minimalnej i maksymalnej liczby osób rekrutowanych) obowiązują nadto na specjalizacjach, które student wybiera w ramach specjalności dziennikarskiej.

W ramach rekrutacji na specjalności studenci poza wskazaniem preferowanej specjalności będą mogli wykazać się doświadczeniem/dorobkiem potwierdzającym ich zainteresowanie specjalnością. Informacje dotyczące kwalifikacji na poszczególne specjalności studenci znajdą na stronie Wydziału Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii. Tu znajdują się także informacje dotyczącej rekrutacji na specjalizacje w ramach specjalności dziennikarskiej.

W programie studiów przewidziany jest wspólny blok zajęć o charakterze podstawowym, wprowadzający studenta/kę w tematykę analiz dyskursów medialnych, genologii i hermeneutyki tekstów, psychologii mediów, ekonomiki mediów, propedeutyki badań opinii publicznej. Natomiast każda ze specjalizacji zawiera odrębny blok modułów o charakterze specjalizacyjnym i warsztatowym.

Przedmioty obowiązkowe w programie studiów mają wymiar zarówno teoretyczny, jak i praktyczny.

Oznacza to nakierowanie na osiąganie efektów kształcenia w zakresie praktycznego wykorzystania wiedzy, umiejętności oraz kompetencji społecznych, które bez wątpienia okażą się niezbędne na współczesnym rynku pracy. Zakładane efekty kształcenia osiągnięte zostaną poprzez realizację części modułów w formie konwersatoriów i ćwiczeń prowadzonych w małych grupach. Dokładny program studiów jest zamieszczony na stronie Wydziału Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii.

Szczególne znaczenie dla realizacji celów kształcenia mają praktyki zawodowe realizowane w trakcie dwóch lat studiów w wymiarze nie mniejszym niż 6 miesięcy. Celem praktyk jest praktyczne przygotowanie studenta/ki do wymagań współczesnego rynku pracy. Praktyki zawodowe odbywać się będą w publicznych i niepublicznych instytucjach związanych z funkcjonowaniem rynku mediów (stacje telewizyjne, stacje radiowe, biura prasowe, portale internetowe) oraz zaplecza medialnego takich jako koncerny medialne, agencje reklamowe, firmy PR.

Absolwent specjalności Dziennikarstwo uzyskuje umiejętności pozwalające mu na całkowicie samodzielną pracę w klasycznych instytucjach medialnych (redakcje prasowe, radiowe, telewizyjne).

Absolwent po skończeniu specjalności Public relations i marketing medialny będzie posiadał umiejętność prowadzenia działalności specjalisty public relations i marketingu medialnego oraz promocji wszelkich instytucji publicznych i państwowych, firm i przedsiębiorstw państwowych i prywatnych. Od specjalistów wykonujących obowiązki specjalisty public relations oczekuje się samodzielnego wykonywania zadań związanych z komunikacją wewnętrzną i zewnętrzną podmiotów. Może być również aktywnym uczestnikiem w pracach większych zespołów ludzkich realizujących konkretne projekty PR, w pracach zespołów działających dla różnych wspólnot i instytucji.

Absolwent specjalności Fotografia prasowa reklamowa i wydawnicza będzie posiadał praktyczne umiejętności z zakresu technik fotograficznych, fotografii cyfrowej, projektowania graficznego, obrazowania graficznego, oraz będzie umiał wykorzystać ich zalety, a także rozpoznać ograniczenia w ich zastosowaniu w pracy zawodowej. Będzie przygotowany do swobodnego funkcjonowania w świecie sztuki, jako autor dzieł, ale też jako organizator działań fotograficznych, kurator wystaw i teoretyk obrazów realizowanych metodami fotograficznymi.

Absolwent specjalności Dokumentalistyka. Reportaż, Film TV zdobywa umiejętności potrzebne to samodzielnego tworzenia reportaży prasowych, radiowych, fotoreportaży, a także praktyczne umiejętności potrzebne do pracy z dźwiękiem i obrazem (montaż, sztuka realizacji dźwięku).

ECTS Coordinators:

Qualification awarded:

Second cycle degree - magister - in journalism and media studies

Access to further studies:

doctoral school, non-degree postgraduate education

Learning outcomes

We have more than one version of this field. Click below and select the version you want to see:

Student after graduation has expanded knowledge:
1) about the research methods and techniques enabling accurate collation and analysis of the various phenomena of media in their sociological, political, cultural, legal and economic aspects.
2) about the rights associated with the creation and processing of various journalism works
3) about the processes, phenomena and historical events, determining certain changes in the structure of the political system
Student is able to:
1) identify the most important problems of social structures, political, economic and cultural and explain the relationships between the identified social community subsystems
2) characterize certain phenomena and processes in the perspective of forecasting the consequences and the expected behavior of the main actors of the media system
3) identify, explain and take into account in his actions norms and ethical principles of participation, co-creation and the management of relationships between individuals, groups and institutions as a journalist, marketer, public relations specialist or media expert
4) combine facts, collate the data and explain the process within prepared on his own public speaking and reports summarizing activity in the certain field
Student after graduation:
1) understands the issues, the ephemeral and the lability of mediatised relations occurring between the different actors of media systems and recognizes the desirability of constant updating of acquired information and opinions.
2) is able to play a leadership role in task groups dedicated to various media expert projects
3) sees ambiguity, risk of generalizations and excessive detail errors in identifying, describing, and finally analysing the different processes and phenomena occurring in actually existing mediatised social, political and economic structures. He is continuously verifying acquired knowledge and creating hierarchy within cognitive structures.

Admission procedures:

Visit the following page for details on admission procedures: https://irk.oferta.uw.edu.pl/