On-line services of the University of Warsaw
You are not logged in | log in
Study programmes > All studies > Nuclear Chemistry and Radiopharmaceuticals > Nuclear Chemistry and Radiopharmaceuticals, full time, first cycle programme

Nuclear Chemistry and Radiopharmaceuticals, full time, first cycle programme (S1-PRK-CHJR)

(in Polish: Chemia jądrowa i radiofarmaceutyki , stacjonarne, pierwszego stopnia)
first cycle programme
full-time, 3-year studies
Language: Polish

Studia prowadzone są w języku polskim.

Dziedzina: nauki ścisłe i przyrodnicze, dyscyplina: nauki chemiczne

Liczba semestrów: 6

Liczba punktów ECTS konieczna do ukończenia studiów na danym poziomie: 180

Tytuł zawodowy nadawany absolwentom: licencjat

Zajęcia odbywają się na Kampusie Ochota, na Wydziale Chemii UW, przy ulicy Pasteura 1

Szczegółowy program studiów: tutaj

Chemia Jądrowa i Radiofarmaceutyki to kierunek studiów zapewniający kształcenie wysokiej klasy specjalistów, którzy będą posiadali szeroką wiedzę z zakresu metod syntezy radiofarmaceutyków lub umiejętności bezpiecznej pracy z izotopami promieniotwórczymi. Dodatkowo, interdyscyplinarne podejście do kształcenia powoduje ujęcie w programie studiów ChJR wiedzy z różnych działów chemii (analitycznej, nieorganicznej, organicznej), ale także fizyki czy biologii.

W ramach obowiązkowych przedmiotów, przeprowadzone zostaną zajęcia z dozymetrii i ochrony radiologicznej. Zajęcia te, wraz z pozostałymi przedmiotami kierunkowymi, np. Chemią jądrową i radiacyjną, oferowane będą w takim wymiarze godzin, aby absolwent Kierunku ChJR będzie mógł przystąpić do państwowego egzaminu na Inspektora Ochrony Radiologicznej.

Dodatkowo, obowiązkowe praktyki zawodowe, przewidziane podczas III roku studiów, w firmach zajmujących się pracą z wykorzystaniem radioizotopów i/lub promieniowania jonizującego, wzmocnią kompetencje zawodowe przyszłych absolwentów kierunku ChJR.

Absolwent kierunku Chemia Jądrowa i Radiofarmaceutyki będzie posiadał następujące kompetencje:

  • szeroką wiedzę i doświadczenie praktyczne z zakresu współczesnej chemii i fizyki jądrowej ze szczególnym uwzględnieniem nowoczesnych technik laboratoryjnych;
  • wiedzę i doświadczenie praktyczne z zakresu syntezy preparatów promieniotwórczych wykorzystywanych w medycynie, a także z zakresu wykorzystywania technik radiochemicznych;
  • planowania i przeprowadzania badań i pomiarów z zakresu chemii jądrowej z wykorzystaniem nowoczesnej aparatury badawczej oraz umiejętności interpretacji ich wyników z wykorzystaniem aktualnego stanu wiedzy naukowej;
  • w zakresie dozymetrii promieniowania jonizującego.

ECTS Coordinators:

Qualification awarded:

First cycle degree - licencjat – in Nuclear Chemistry and Radiopharmaceuticals

Access to further studies:

second cycle programme

Learning outcomes

The graduate has achieved the learning outcomes defined for bachelor’s degree program of the Nuclear Chemistry and Radiopharmaceuticals study.
The graduate has the knowledge and skills that allow analysing issues in the field of physics, chemistry and sciences about radioactivity. The graduate can determine relationships between physical and chemical properties of the elements and chemical compounds and knows how to correlate position of the element in the periodic table with electronic structure of the atoms and the molecules. The graduate is familiar with standard methods used for detecting ionizing radiation and the methods of synthesis of radiopharmaceuticals. The graduate can assess this knowledge using professional literature and can accurately and coherently express himself orally and in writing using specialized terminology.

Knowledge:
- the graduate recognises significance of chemistry as a branch of exact and natural sciences and its contribution to the development of our civilization. The graduate knows basic concepts and laws of chemistry and is familiar with the symbolism, nomenclature and chemical notation. The graduate understands chemical equations;
- the graduate knows basic concepts related to higher mathematics and understands them to a degree necessary for the quantitative description, understanding and modelling of physical and chemical problems of medium complexity;
- the graduate is familiar with the basics of construction and operation of scientific apparatus and laboratory equipment used in physics and chemistry
- the graduate knows the theoretical basis of various molecular spectroscopy methods and techniques and is familiar with applications of various molecular spectroscopy techniques;
- the graduate knows the methods of synthesizing diagnostic and therapeutic isotopes and radiopharmaceuticals;
- the graduate knows the basic properties of nuclear radiation and its interaction with matter;
- the graduate is familiar with the radiological protection rules and is familiar with respective legal regulations in force in Poland;
- the graduate knows the basic concepts of nuclear and particle physics and is familiar with nuclear reactions and radioactivity phenomena.

Skills:
-the graduate possesses the skills of planning and performing quantitative analyses and knows how to formulate qualitative conclusions on this basis;
- the graduate has the ability to plan and perform simple experimental tests or observations and has the ability to analyze their results;
- the graduate has the ability to clearly present a specific problem in the field of physics, chemistry and radioactivity science along with the methods of solving it;
- the graduate possesses the skills of using the nuclide map, tables and diagrams of nuclear energy levels;
- the graduate has the ability to prepare and supervise radiological protection procedures in an organizational unit and has the ability to conduct dosimetric control of individual workers and their working environment;
- the graduate possesses the skill of choosing an appropriate detector to detect a selected type of radiation;

Social competences:
- the graduate is ready for a further training and has the ability to find himself required information in the literature, including foreign languages texts;
- the graduate has the ability to critically assess the advancement of one's knowledge (consults an expert in case of difficulties with solving the problem on its own). Is ready to independently undertake and initiate simple research activities;
- the graduate follows the rules of professional ethics and is accustomed to demand such behaviour from others (being convinced of the importance of behaving in a professional manner);
- the graduate is ready to determine the scope of his/her own knowledge and skills and is ready to improve professional and personal competences;
- the graduate is ready for fulfilling social and professional obligations, co-organizing activities for the benefit of the social environment;
- the graduate has the ability to think and act in an entrepreneurial manner

Admission procedures:

Visit the following page for details on admission procedures: https://irk.oferta.uw.edu.pl/