On-line services of the University of Warsaw
You are not logged in | log in
Study programmes > All studies > Instrumental Chemical Analysis > Chemical Instrumental Analysis, full-time 3,5 year programme leading to Bachelor's Degree (inżynier)

Chemical Instrumental Analysis, full-time 3,5 year programme leading to Bachelor's Degree (inżynier) (S1-PRK-CHAI)

(in Polish: Chemiczna analiza instrumentalna, stacjonarne, pierwszego stopnia)
first cycle programme
full-time, 3,5-year studies
Language: Polish

Studia prowadzone są w języku polskim.

 • Dziedzina: nauki ścisłe i przyrodnicze, dyscyplina: nauki chemiczne
 • Liczba semestrów: 7
 • Liczba punktów ECTS konieczna do ukończenia studiów na danym poziomie: 210
 • Tytuł zawodowy nadawany absolwentom: inżynier
 • Zajęcia odbywają się na Kampusie Ochota, na Wydziale Chemii UW, przy ulicy Pasteura 1.
 • Szczegółowy program studiów dostępny jest tutaj.

Program studiów realizowany na kierunku Chemiczna Analiza Instrumentalna (studia pierwszego stopnia) obejmuje oprócz podstaw z zakresu chemii również podstawowe zagadnienia z zakresu matematyki oraz fizyki. Szczególny nacisk położony jest na dynamicznie rozwijające się metody instrumentalne i techniki pomiarowe, szeroko wykorzystywane w laboratoriach, w celu fizykochemicznej analizy zarówno nowo otrzymanych substancji takich jak: nowe leki, katalizatory, źródła energii, bioczujniki, jak i nowe materiały grafenowe czy nanocząstki metali i półprzewodników. Dużo zajęć z przedmiotów podstawowych pozwoli na bardzo dobre przygotowanie absolwentów tego kierunku do włączenia się w przyszłości w badania naukowe. Efekty kształcenia, przyjęte dla ww. kierunku, zakładają m.in., że absolwent będzie potrafił przeprowadzić szeroko pojęte analizy fizyko-chemiczne posługując się wybranymi technikami i metodami analizy instrumentalnej. Program studiów zapewnia studentom przygotowanie do zaplanowania i wykonania prostych badań doświadczalnych. Studenci zapoznają się także z takimi zagadnieniami, jak: organizacja kosztów i wydatków, sposoby oszacowania kosztów analiz chemicznych oraz zarządzanie personelem.

Absolwent studiów I stopnia kierunku Chemiczna Analiza instrumentalna:

 • posiada rzetelną wiedzę w zakresie ogólnych zagadnień z głównych dziedzin chemii: ogólnej, kwantowej, analitycznej, fizycznej, organicznej, bionieorganicznej, nieorganicznej, spektroskopii molekularnej, krystalografii i analizy struktury związków oraz technologii chemicznej;
 • zna postawy wyższej matematyki oraz fizyki, niezbędne w zaawansowanej edukacji chemicznej;
 • zna oraz potrafi używać podstawowych i zaawansowanych technik pomiarowych w celu analizy fizyko-chemicznej oraz chemicznym sprzętem laboratoryjnym;
 • zna zasady bezpiecznego posługiwania się substancjami chemicznymi i postępowania z odpadami;
 • zna podstawowe aspekty budowy i działania nowoczesnej aparatury pomiarowej wspomagającej badania naukowe w chemii;
 • potrafi samodzielnie zdobywać wiedzę i rozwijać swoje profesjonalne umiejętności, korzystając z różnych źródeł (pisanych i elektronicznych), w tym także w języku obcym;
 • potrafi dokonać krytycznej analizy istniejących rozwiązań technicznych w szczególności aparatury analitycznej;
 • potrafi korzystać z literatury naukowej, gromadzić i krytycznie analizować dane, przygotowywać i prezentować referaty;
 • zna podstawy programowania i umie posługiwać się różnymi systemami komputerowymi;
 • jest przygotowany do pracy w zespołach interdyscyplinarnych i wspólnego rozwiązywania problemów zawodowych.

Absolwent ma możliwość podjęcia dalszego kształcenia na studiach II stopnia w kraju lub za granicą.

Absolwent zainteresowany pracą zawodową może starać się o zatrudnienie w takich sektorach gospodarki jak analityka żywności, kryminalistyka, badania kliniczne, farmaceutyka, analiza nowych materiałów i pokrewne.

ECTS Coordinators:

Qualification awarded:

First-cycle studies - inżynier - in Chemical Instrumental Analysis

Access to further studies:

second cycle programme

Learning outcomes

1. Understands the role of chemistry and chemical analysis in science and its importance in the development of civilization.
2. Knows basic mathematical formulas and operations and understand the importance of mathematics in science.
3. Knows the technical specifications and operating principles of modern instrumentation used in modern chemical analysis.
4. Is able to use the laws of chemistry to solve specific problems.
5. Is able to apply mathematical methods to solve selected problems in chemistry, physics and chemical analysis.
6. Is able to use basic laws of physics to solve selected problems in chemistry, physics and chemical analysis.
7. Is able to use academic resources and to apply basic theoretical frameworks in writing reports on selected chemical and analytical problems in Polish and English.
8. Understands the need for further education. Is able to find required information in local and international professional literature.

Admission procedures:

Visit the following page for details on admission procedures: https://irk.oferta.uw.edu.pl/