On-line services of the University of Warsaw
You are not logged in | log in
Study programmes > All studies > Chemistry > Chemistry, full time 2 year programme leading to Master's Degree

Chemistry, full time 2 year programme leading to Master's Degree (S2-CH)

(in Polish: Chemia, stacjonarne, drugiego stopnia)
second cycle programme
full-time, 2-year studies
Language: Polish

Studia prowadzone są w języku polskim.

 • Dziedzina: nauki ścisłe i przyrodnicze, dyscyplina: nauki chemiczne
 • Liczba semestrów: 4
 • Liczba punktów ECTS konieczna do ukończenia studiów na danym poziomie: 120
 • Tytuł zawodowy nadawany absolwentom: magister
 • Zajęcia odbywają się na Kampusie Ochota, na Wydziale Chemii UW, przy ulicy Pasteura 1.
 • Szczegółowy program studiów dostępny jest tutaj.

Podczas studiów II stopnia student musi odbyć nie mniej niż 1000 godzin i 120 ECTS. Najpóźniej w drugim semestrze studenci powinni dokonać wyboru ścieżki, w ramach której przygotowują się do wykonywania prac magisterskich. Specjalizacje są przyporządkowane do poszczególnych zakładów dydaktycznych. Drugi rok studiów przeznaczony jest na wykonanie pracy magisterskiej w określonej pracowni naukowej zakładu dydaktycznego, w którym student odbywał specjalizację. Na przygotowanie projektu magisterskiego na Wydziale Chemii UW przeznaczone jest znacznie więcej godzin i punktów ECTS niż przewidują standardy. W trakcie studiów II stopnia na kierunku Chemia student może nabyć uprawnienia do nauczania chemii w szkołach.

Absolwent studiów II stopnia kierunku Chemia:

 • posiada wiedzę w dziedzinie chemii, rozszerzoną w stosunku do studiów I stopnia;
 • wykazuje biegłą znajomość zagadnień z zakresu wybranej specjalizacji;
 • jest przygotowany do pracy w laboratoriach chemicznych, zarówno tradycyjnych jak i wyposażonych w zaawansowaną aparaturę badawczą;
 • umie gromadzić i krytycznie analizować dane potrzebne do przygotowania publikacji naukowej;
 • potrafi przygotować i prezentować referaty, a także prowadzić merytoryczne dyskusje ze specjalistami;
 • posiada umiejętności wystarczające do rozwiązywania problemów chemicznych, również niestandardowych, zwłaszcza w zakresie wybranej specjalizacji;
 • ma wpojone nawyki ustawicznego kształcenia i rozwoju zawodowego;
 • jest przygotowany do organizowania pracy grupowej i do kierowania pracą zespołową.


Absolwent ma możliwość podjęcia dalszego kształcenia na studiach doktoranckich w kraju lub za granicą.

Absolwent zainteresowany pracą zawodową może starać się o zatrudnienie w laboratoriach przemysłowych i badawczych o profilach chemicznych lub pokrewnych. Może także podjąć pracę w wydawnictwach naukowych. Absolwent, który podczas studiów zrealizował blok pedagogiczny ma uprawnienia do nauczania chemii w szkołach gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. Może on ubiegać się o zatrudnienie w szkole, w ośrodkach kształcenia nauczycieli oraz innych instytucjach oświatowych.

ECTS Coordinators:

Qualification awarded:

Second cycle degree - magister - in chemistry

Access to further studies:

doctoral school, non-degree postgraduate education

Learning outcomes

1. Have a firm knowledge on the role of chemistry in science and the importance of chemistry for development of humankind.
2. Know, understand and be able to explain the mathematical descriptions of basic chemical processes and phenomena.
3. Be able to apply appropriate methods and to use modern instrumental techniques to solve problems in their particular area of specialization.
4. Be able to critically analyze the results of their experiments and to discuss the possible errors and the uncertainty of the measurements.
5. Have advanced chemical knowledge and the skills enabling them to use the modern library search tools to locate, retrieve and assess the sound scientific information.
6. Be able to present the results of their work in the form of a presentation or a thesis that include a description of their research goal, applied methodology and the critical discussion of the final results in comparison to other research in the field.
7. Be skilled at efficient work organization, both individually and in a group, in order to realize projects and critically assess the research progress.
8. Be able to construct opinions on the professional issues and to argue for them both among chemists and non-chemists and both in Polish and a foreign language.

Course structure diagram:

Abbreviations used in tables:
lect - Lecture
cl - Class
sem_mgr - Master's seminar
c - Pass/fail
g - Grading
First semester of first year in chemistryECTSlectclsem_mgrexam
6
Total:6
Second semester of first year in chemistryECTSlectclsem_mgrexam
3
13
6
Total:22
Third semester of second year in chemistryECTSlectclsem_mgrexam
Specialization Laboratory 2g
Master’s Thesis Seminar 1115g
Total:115
Fourth semester of second year in chemistryECTSlectclsem_mgrexam
Master’s Thesis Laboratoryg
Master’s Thesis Seminar 2330c
General university courses6
Total:930

Admission procedures:

Visit the following page for details on admission procedures: https://irk.oferta.uw.edu.pl/