On-line services of the University of Warsaw
You are not logged in | log in
Study programmes > All studies > Internal Security > Internal security, full-time studies, second cycle

Internal security, full-time studies, second cycle (S2-BW)

(in Polish: Bezpieczeństwo wewnętrzne, stacjonarne, drugiego stopnia)
second cycle programme
full-time, 2-year studies
Language: Polish

Ogólna charakterystyka

Od kilku lat wzrasta znaczenie bezpieczeństwa wewnętrznego i porządku publicznego w polityce prowadzonej przez organy władzy publicznej. Sektor administracji publicznej, gospodarczy i społeczny potrzebują wykwalifikowanej kadry m.in. do prowadzenia spraw państwa i obywateli w stanach kryzysowych i różnego rodzaju zagrożeń, prowadzenia różnorakich szkoleń (np. z zakresu bezpieczeństwa społeczności lokalnych, bezpieczeństwa ekologicznego itp.) czy też zabezpieczania prowadzonej działalności gospodarczej. Odpowiadając na zapotrzebowanie rynku pracy Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych jako jeden z pierwszych ośrodków akademickich w Polsce zdecydował o uruchomieniu studiów na kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne.

Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych posiada wysoko wykwalifikowaną i doświadczoną kadrę naukową, której reprezentanci od lat prowadzą intensywne badania nad problematyką bezpieczeństwa państwa. Potencjał naukowy i dydaktyczny wzbogacony jest również przez współpracę z innymi uczelniami oraz innymi jednostkami UW. W ramach realizacji studiów na kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne prowadzona jest stała współpraca z instytucjami i służbami, wspomagającymi proces praktycznego przygotowania absolwentów do przyszłej pracy (między innymi z Komendą Główną Policji, Ministerstwem Spraw Wewnętrznych i Administracji, Służbą Graniczną, Centralnym Zarządem Służby Więziennej).

Studia przeznaczone są dla osób z tytułem zawodowym licencjata, inżyniera, magistra dowolnego kierunku studiów i są realizowane w formie stacjonarnej.

Studia trwają cztery semestry, zaś od drugiego semestru studenci dokonują wyboru jednej z dwóch specjalizacji:

  • Bezpieczeństwo energetyczne
  • Zarządzanie kryzysowe.

Zajęcia odbywają się od poniedziałku do piątku w godzinach 800 -2000, głównie na terenie Kampusu Centralnego Uniwersytetu Warszawskiego przy ul. Krakowskie Przedmieście.

Program kształcenia łączy walory klasycznych studiów uniwersyteckich, dających stosowną podbudowę teoretyczną i metodologiczną z odpowiedzią na konieczność kształcenia w wyspecjalizowanych, praktycznych dziedzinach dotyczących bezpieczeństwa jednostki, społeczności oraz instytucji związanych z funkcjonowaniem władzy publicznej.

Sylwetka absolwenta

Absolwent studiów II stopnia posiada pogłębioną wiedzę z zakresu zagadnień społecznych, politycznych i psychologicznych oraz umiejętność konfrontowania jej z elementami rzeczywistości wpływającej na stan bezpieczeństwa wewnętrznego i porządku publicznego. Dysponuje odpowiednim zakresem wiedzy humanistycznej, umiejętnością rozumienia idei i złożoności bezpieczeństwa oraz wyboru optymalnego w danych warunkach działania. Absolwent uwzględnia ryzyko i przewiduje skutki podejmowanych decyzji, rozwiązuje złożone problemy zawodowe, planuje samodzielną działalność zawodową (w tym związaną z powołaniem własnego podmiotu gospodarczego), kreatywnie uczestniczy w pracy zespołowej oraz kieruje zespołami ludzkimi. Absolwent potrafi uzasadnić podjęte działania i decyzje a jednocześnie umie ponosić za nie odpowiedzialność.

Szczegóły na stronie Wydziału Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych.

ECTS Coordinators:

Qualification awarded:

Secondy cycle degree - magister - in internal security

Access to further studies:

doctoral school, non-degree postgraduate education

Learning outcomes

Knowledge: The graduate knows and understands:

- the essence, place, and significance of internal security as a field in social sciences, and its (subject-matter and methodological) relations to other sciences, having extensive and in-depth knowledge about research methods and techniques, as well as descriptive tools used in security;
- the various kinds of social ties, especially those which are important to the safety of an individual and of groups they live in, as well as the changes they undergo, and the creative activities of individuals in establishing social, economic, and political order;
- the norms and rules governing structures and institutions, such as legal, social, and psychological mechanisms which aim to prevent and solve conflicts and crises, and to maintain social and political order as well as security both in Poland and abroad;
- the organisation, functioning, and tasks of the modern-day state, specialised in various aspects of security that are of social, economic, ecological, military, political and systemic, and other natures;
- the measures safeguarding human and citizen rights and freedoms;
- institutional solutions within the international security and cooperation system used to counter regional and global threats (e.g., terrorist threats);
- the views on structures, institutions, mechanisms, and norms in terms of issues in social and state security – both modern and historical, taking into account the main mechanisms behind the development of this field;
- the rules and notions concerning copyright and industrial property protection, with the need to manage intellectual property resources;
- the general rules governing the establishment and development of forms of individual entrepreneurship, using knowledge in social sciences, and in particular in state security.

Skills: The graduate is able to:

- analyse and explain interrelations and interdependencies between social and political phenomena of various nature, particularly with respect to security in the broad sense;
- analyse various social phenomena (using deep theoretical assessments), particularly those which concern security, and especially crisis situations and threats to individuals, society, and the state;
- use their theoretical knowledge (especially methodological knowledge) to independently describe issues of security (including through written studies), putting forward research hypotheses and verifying them;
- independently provide opinions, forecasts, and suggested solutions (along with their implementation) on security-related phenomena, mechanisms, and institutions, taking into account the application of modern information and communication techniques;
- prepare public speeches (including debate moderation) concerning issues in security and related areas;
- use a foreign language in line with the requirements for level B2+ on the scales of the Common European Framework of Reference for Languages, and in particular be familiar with terminology concerning internal security;
- work in specialised teams established to prevent various sorts of threats, as well as take on independent and responsible work within them;
- manage a team and be responsible for its organisation and work results;
- broaden, update, and improve knowledge and skills gained, being especially prepared to enrol in a third-cycle degree programme, and shape others in that respect.

Social competences: The graduate is ready to:

- set priorities for the performance of tasks consisting in the prevention of threats against social and state structures, and the maintenance of a certain order within them;
- participate in creating and coordinating social projects in security, and predict legal, social, economic, and political effects of their own operations;
- behave professionally and ethically, and promote these values as they hold their professional positions;
- use the knowledge gained in various types and forms of professional activity, as well as in other social situations which require solving a specific problem, especially taking into account the ability to critically analyse whether the knowledge gained is effective and useful, and efficiently use normative systems;
- demonstrate entrepreneurship that allows them to effectively function on the labour market, especially as regards taking action to establish their own business.

Admission procedures:

Visit the following page for details on admission procedures: https://irk.oferta.uw.edu.pl/