On-line services of the University of Warsaw
You are not logged in | log in
Study programmes > All studies > Internal Security > Internal security, full-time studies, first cycle

Internal security, full-time studies, first cycle (S1-BW)

(in Polish: Bezpieczeństwo wewnętrzne, stacjonarne, pierwszego stopnia)
first cycle programme
full-time, 3-year studies
Language: Polish

Ogólna charakterystyka

Od kilku lat wzrasta znaczenie bezpieczeństwa wewnętrznego i porządku publicznego w polityce prowadzonej przez organy władzy publicznej. Sektor administracji publicznej, gospodarczy i społeczny potrzebują wykwalifikowanej kadry m.in. do prowadzenia spraw państwa i obywateli w stanach kryzysowych i różnego rodzaju zagrożeń, prowadzenia różnorakich szkoleń (np. z zakresu bezpieczeństwa społeczności lokalnych, bezpieczeństwa ekologicznego itp.) czy też zabezpieczania prowadzonej działalności gospodarczej. Odpowiadając na zapotrzebowanie rynku pracy Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych jako jeden z pierwszych ośrodków akademickich w Polsce zdecydował o uruchomieniu studiów na kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne.

Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych posiada wysoko wykwalifikowaną i doświadczoną kadrę naukową, której reprezentanci od lat prowadzą intensywne badania nad problematyką bezpieczeństwa państwa. Potencjał naukowy i dydaktyczny wzbogacony jest również przez współpracę z innymi uczelniami oraz innymi jednostkami UW. W ramach realizacji studiów na kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne prowadzona jest stała współpraca z instytucjami i służbami, wspomagającymi proces praktycznego przygotowania absolwentów do przyszłej pracy (między innymi z Komendą Główną Policji, Ministerstwem Spraw Wewnętrznych i Administracji, Służbą Graniczną, Centralnym Zarządem Służby Więziennej).

Studia I stopnia (licencjackie) trwają sześć semestrów i są przeznaczone dla absolwentów szkół średnich. Mogą na nie aplikować osoby posiadające polską, zagraniczną, międzynarodową lub europejską maturę. Kwalifikacja na studia stacjonarne odbywa się na podstawie wyników maturalnych.

Podstawowym celem kształcenia na kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne, jest realizacja zapotrzebowania na specjalistyczną wiedzę i praktyczne przygotowanie funkcjonariuszy, urzędników i doradców w zakresie bezpieczeństwa państwa oraz utrzymania porządku publicznego. Profil kształcenia stanowi między innymi odpowiedź na potrzebę podnoszenia kwalifikacji zawodowych funkcjonariuszy różnych służb państwowych (np. policji, straży granicznej).

Od V semestru studiów studenci dokonują także wyboru jednej z trzech atrakcyjnych specjalizacji:

  • Administracja porządku publicznego,
  • Komunikowanie w dziedzinie bezpieczeństwa wewnętrznego,
  • Zarządzanie kryzysowe.

Zajęcia odbywają się od poniedziałku do piątku w godzinach 800 -2000, głównie na terenie Kampusu Centralnego Uniwersytetu Warszawskiego przy ul. Krakowskie Przedmieście.

Sylwetka absolwenta

Absolwent studiów I stopnia posiada wiedzę z zakresu zagadnień społecznych i prawnych, dzięki którym ma umiejętność analizy zjawisk związanych z bezpieczeństwem w skali globalnej, państwowej, regionalnej i lokalnej. Zna pozycję ustrojową, zadania i zasady funkcjonowania centralnych i terenowych organów władzy publicznej, w szczególności odpowiedzialnych za bezpieczeństwo wewnętrzne. Absolwent posiada wiedzę z zakresu wszystkich najważniejszych dziedzin bezpieczeństwa państwa (np. bezpieczeństwa społecznego, ustrojowo-politycznego, ekologicznego, kulturowego) oraz umiejętności i kompetencje społeczne pozwalające na wykorzystanie zdobytej wiedzy w praktyce życia społecznego oraz zawodowego. Absolwent posiada umiejętności rozwiązywania podstawowych problemów zawodowych, jest samodzielny i odpowiedzialny w działaniach oraz ma umiejętność pracy zespołowej. Ma kompetencje niezbędne do kierowania zespołami ludzkimi oraz umiejętność zbierania, hierarchizowania, przetwarzania i przekazywania informacji.

Absolwent zna język obcy na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy oraz umie posługiwać się językiem specjalistycznym niezbędnym do wykonywania zawodu.

Absolwent jest przygotowany do podjęcia studiów II stopnia zarówno na kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne, jak i na innych rodzajach studiów w dziedzinie nauk społecznych.

ECTS Coordinators:

Qualification awarded:

First cycle degree - licencjat - in internal security

Access to further studies:

second cycle programme

Learning outcomes

Knowledge:

-Has general knowledge about fundamental concepts for internal security as a sub-area of social sciences and knowledge of methodological instruments, various types of social structures and institutions, their elements and mutual relations and the processes of changes occurring in them (family, professional group, corporation, local, ethnic, national, national communities, civil society), about political and legal order, also in terms of the cultural region or on a global scale;
-Has knowledge about the types of social ties (family, cultural, professional, corporate, economic, political, legal ones), with particular emphasis on those that are important for the safety of people and groups in which they live;
-Has knowledge about man as the creator of culture and the entity constituting the social structure and creating a specific order ensuring safe conditions for the functioning of human beings, society and the state;
-Has knowledge about the norms and rules governing socio-political structures and institutions (and the views on the essence of those structures and institutions), with particular emphasis on those that help maintain the socio-political order and security;
-Has knowledge about conflicts and crises occurring in societies and countries (and the mechanisms of their resolution) in historical and contemporary terms;
-Has knowledge about the attributes and mechanisms of a modern state (primarily a democratic state): law, the system of state bodies (with particular emphasis on the authorities responsible for creating security policy), government and local government administration (with particular emphasis on entities responsible for implementing security policy), institutions specialized in the field of state security, non-governmental organizations, economic system; has knowledge about the functioning of the state in states of emergency;
-Has knowledge about threats to the functioning of the modern state and society and their transformations (e.g. organized crime, terrorism, environmental threats) and the methods and mechanisms of counteracting them;
-Has knowledge about fundamental rights and freedoms as well as human and civil obligations as well as measures to protect rights and freedoms;
-Has knowledge about the relations between socio-political structures on an international and intercultural scale, with particular emphasis on the relations that constitute international order and security;
-Has knowledge about the basics of intellectual property protection and copyright.
-Knows the general principles of creating and developing forms of individual entrepreneurship with the use of knowledge in the field of social sciences, with particular emphasis on the knowledge about state security.
-Has elementary knowledge of occupational health and safety.

Skills:

-Has the ability to observe and interpret social and political phenomena of various nature and to perceive their mutual relations and dependencies;
-Has the ability to understand the causes and course as well as to forecast and predict security phenomena (including various types of crises).
-Can use theoretical knowledge to describe security issues of various nature;
-Has the ability to collect, prioritize, process and present security information;
-Is able to use the acquired knowledge - including that acquired during apprenticeships - in practical and professional operation, solving and implementing specific tasks;
-Has language skills appropriate for the completed field of study, in line with the requirements for B2 level.

Social competence:

-Can identify and define the basic priorities to counteract threats to the functioning social structures, the state and the legal and political order prevailing in it;
-Can work in teams (operating in various types of social and political institutions, including, for example, government and local administration bodies, non-governmental organizations) established in order to counteract threats to individuals and social and state structures; is able to lead small teams.
-Participates in building civic activity projects with full understanding of the multifaceted nature of this activity;
-Can communicate with the environment, providing it (using modern techniques), in a competent and professional manner, with information about the existing threats and methods of protection against them;
-Is aware of the importance of behaving in a professional and ethical manner;
-Can deepen, complete and improve the acquired knowledge;
-Demonstrates entrepreneurship, enabling effective functioning on the labor market.
-Understands the need to take care of their own physical fitness throughout their life, necessary to maintain health and perform professional activity

Admission procedures:

Visit the following page for details on admission procedures: https://irk.oferta.uw.edu.pl/