On-line services of the University of Warsaw
You are not logged in | log in
Study programmes > All studies > Internal Security > Internal security, full-time studies, first cycle

Internal security, full-time studies, first cycle (S1-BW)

(in Polish: Bezpieczeństwo wewnętrzne, stacjonarne, pierwszego stopnia)
first cycle programme
full-time, 3-year studies
Language: Polish

Ogólna charakterystyka

Od kilku lat wzrasta znaczenie bezpieczeństwa wewnętrznego i porządku publicznego w polityce prowadzonej przez organy władzy publicznej. Sektor administracji publicznej, gospodarczy i społeczny potrzebują wykwalifikowanej kadry m.in. do prowadzenia spraw państwa i obywateli w stanach kryzysowych i różnego rodzaju zagrożeń, prowadzenia różnorakich szkoleń (np. z zakresu bezpieczeństwa społeczności lokalnych, bezpieczeństwa ekologicznego itp.) czy też zabezpieczania prowadzonej działalności gospodarczej. Odpowiadając na zapotrzebowanie rynku pracy Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych jako jeden z pierwszych ośrodków akademickich w Polsce zdecydował o uruchomieniu studiów na kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne.

Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych posiada wysoko wykwalifikowaną i doświadczoną kadrę naukową, której reprezentanci od lat prowadzą intensywne badania nad problematyką bezpieczeństwa państwa. Potencjał naukowy i dydaktyczny wzbogacony jest również przez współpracę z innymi uczelniami oraz innymi jednostkami UW. W ramach realizacji studiów na kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne prowadzona jest stała współpraca z instytucjami i służbami, wspomagającymi proces praktycznego przygotowania absolwentów do przyszłej pracy (między innymi z Komendą Główną Policji, Ministerstwem Spraw Wewnętrznych i Administracji, Służbą Graniczną, Centralnym Zarządem Służby Więziennej).

Studia I stopnia (licencjackie) trwają sześć semestrów i są przeznaczone dla absolwentów szkół średnich. Mogą na nie aplikować osoby posiadające polską, zagraniczną, międzynarodową lub europejską maturę. Kwalifikacja na studia stacjonarne odbywa się na podstawie wyników maturalnych.

Podstawowym celem kształcenia na kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne, jest realizacja zapotrzebowania na specjalistyczną wiedzę i praktyczne przygotowanie funkcjonariuszy, urzędników i doradców w zakresie bezpieczeństwa państwa oraz utrzymania porządku publicznego. Profil kształcenia stanowi między innymi odpowiedź na potrzebę podnoszenia kwalifikacji zawodowych funkcjonariuszy różnych służb państwowych (np. policji, straży granicznej).

Od V semestru studiów studenci dokonują także wyboru jednej z trzech atrakcyjnych specjalizacji:

  • Administracja porządku publicznego,
  • Komunikowanie w dziedzinie bezpieczeństwa wewnętrznego,
  • Zarządzanie kryzysowe.

Zajęcia odbywają się od poniedziałku do piątku w godzinach 800 -2000, głównie na terenie Kampusu Centralnego Uniwersytetu Warszawskiego przy ul. Krakowskie Przedmieście.

Sylwetka absolwenta

Absolwent studiów I stopnia posiada wiedzę z zakresu zagadnień społecznych i prawnych, dzięki którym ma umiejętność analizy zjawisk związanych z bezpieczeństwem w skali globalnej, państwowej, regionalnej i lokalnej. Zna pozycję ustrojową, zadania i zasady funkcjonowania centralnych i terenowych organów władzy publicznej, w szczególności odpowiedzialnych za bezpieczeństwo wewnętrzne. Absolwent posiada wiedzę z zakresu wszystkich najważniejszych dziedzin bezpieczeństwa państwa (np. bezpieczeństwa społecznego, ustrojowo-politycznego, ekologicznego, kulturowego) oraz umiejętności i kompetencje społeczne pozwalające na wykorzystanie zdobytej wiedzy w praktyce życia społecznego oraz zawodowego. Absolwent posiada umiejętności rozwiązywania podstawowych problemów zawodowych, jest samodzielny i odpowiedzialny w działaniach oraz ma umiejętność pracy zespołowej. Ma kompetencje niezbędne do kierowania zespołami ludzkimi oraz umiejętność zbierania, hierarchizowania, przetwarzania i przekazywania informacji.

Absolwent zna język obcy na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy oraz umie posługiwać się językiem specjalistycznym niezbędnym do wykonywania zawodu.

Absolwent jest przygotowany do podjęcia studiów II stopnia zarówno na kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne, jak i na innych rodzajach studiów w dziedzinie nauk społecznych.

ECTS Coordinators:

Qualification awarded:

First cycle degree - licencjat - in internal security

Access to further studies:

second cycle programme

Learning outcomes

Knowledge:
He/she has well-established knowledge of:
- the norms and rules prevailing in the structures and social and political institutions with particular emphasis on those which are to maintain social and political order and security;
- the conflicts and crises occurring in societies and countries (as well as mechanisms to solve them) in terms of historical and contemporary;
- the attributes and mechanisms of the modern state (especially a democratic state): the law, the system of state institutions (with particular emphasis on institutions responsible for creating security policy), central and local government (particularly those responsible for the implementation of security policy), as well as of the institutions specialized in safety state, non-governmental organizations, the economic system;
- the functioning of the state in emergencies;
the threats to the functioning of modern state and society and their transformations (eg. organized crime, terrorism, the threat of ecological nature), and the ways and mechanisms to counter threats.

Skills
He/she is able to:
- understand the causes and course and forecasting and predicting phenomena safety (including various types of crises);
- use of theoretical knowledge to describe the security issues for a variety of capacities;
- collection, structure, process and present of information in the field of safety;
use the acquired knowledge in practical and professional operation, troubleshooting and implementing specific tasks.

Social competences:
He/she is able to:
- identificate and definite of core priorities to address threats to the functioning of social structures, state and reigning in the legal and political governance;
- work in teams (operating in all kinds of social and political institutions, including eg. organs of central and local government, non-governmental organizations) established in order to counter threats to individuals and social structures and state;
- manage of small teams;
- communicate with the environment and the transmission in a competent manner of information about threats and ways of protection against threats.

Admission procedures:

Visit the following page for details on admission procedures: https://irk.oferta.uw.edu.pl/