On-line services of the University of Warsaw
You are not logged in | log in
Study programmes > All studies > Internal Security > Internal security, full-time studies, first cycle

Internal security, full-time studies, first cycle (S1-BW)

(in Polish: Bezpieczeństwo wewnętrzne, stacjonarne, pierwszego stopnia)
first cycle programme
full-time, 3-year studies
Language: Polish

Ogólna charakterystyka studiów

Współczesny świat jest pełen wyzwań i kryzysów, pojawiają się nowe zagrożenia, a te które były znane dotychczas eskalują. W takim kontekście ogromnie wzrasta znaczenie bezpieczeństwa wewnętrznego i porządku publicznego w polityce prowadzonej przez organy władzy publicznej. Sektor administracji publicznej, gospodarczy, społeczny i prywatny potrzebują wykwalifikowanej kadry m.in. do prowadzenia spraw państwa i obywateli w stanach kryzysowych i różnego rodzaju zagrożeń, czy też zabezpieczania prowadzonej działalności gospodarczej. Jeśli zatem interesujesz się problematyką bezpieczeństwa, dostrzegasz wagę tego wymiaru i z tą sferą łączysz swoją zawodową przyszłość te studia są dla Ciebie.

Struktura studiów

Studia I stopnia (licencjackie) trwają sześć semestrów i są przeznaczone dla absolwentów szkół średnich oraz studentów, którzy chcą zdobyć nowy, atrakcyjny dyplom. Mogą na nie aplikować osoby posiadające polską, zagraniczną, międzynarodową lub europejską maturę. Kwalifikacja na studia stacjonarne odbywa się na podstawie wyników maturalnych.

Od V semestru studiów studenci dokonują także wyboru jednej z trzech atrakcyjnych specjalizacji:

 • Zarządzanie kryzysowe - to specjalizacja dla studentów, którzy swą przyszłość widzą w zawodach związanych z zarządzaniem sferą bezpieczeństwa w instytucjach publicznych i prywatnych. Tu realizowane są takie przedmioty jak: Zarządzanie kryzysowe we współczesnych państwach, Zachowania jednostki w sytuacjach ekstremalnych, System penitencjarny, Negocjacje i mediacje w sytuacjach kryzysowych.
 • Komunikowanie w zakresie bezpieczeństwa wewnętrznego – to specjalizacja dla studentów, którzy swą przyszłość widzą w zakresie uczestnictwa lub kierowania zespołami odpowiedzialnymi za komunikację z zakresu bezpieczeństwa instytucji publicznych i prywatnych, kontaktów z mediami. Tu realizowane są takie przedmioty jak: Elementy prawa prasowego w zakresie bezpieczeństwa wewnętrznego, Strategie informacyjne państw w sytuacjach zagrożeń, Nowe media, Kreowanie wizerunku instytucji bezpieczeństwa wewnętrznego, Współpraca z mediami.
 • Administracja porządku publicznego – to specjalizacja dla studentów, którzy swą przyszłość widzą w administracji publicznej związanej z bezpieczeństwem: instytucjach publicznych, władzy samorządowej. Tu realizowane są takie przedmioty jak: Kancelarie tajne i prowadzenie dokumentacji niejawnej, Postępowanie administracyjne, Zadania administracji terytorialnej w obszarze bezpieczeństwa wewnętrznego, Gra decyzyjna, Współpraca służb, inspekcji i straży.

Zajęcia odbywają się w dni powszednie, głównie w nowym, komfortowym budynku Collegium Politicum oraz na Kampusie Centralnym Uniwersytetu Warszawskiego.

Sylwetka absolwenta

Naszym celem jest przekazanie wszechstronnej wiedzy z zakresu nauk społecznych ukierunkowanych na sferę bezpieczeństwa. Nasi Absolwenci mają pogłębioną wiedzę z zakresu problematyki bezpieczeństwa i jego zagrożeń we współczesnym świecie, państwie, jego instytucjach i podmiotach prywatnych. Mają wszechstronną wiedzę w zakresie zrozumienia specyfiki bezpieczeństwa, jego uwarunkowań i aspektów np.: psychologicznych, socjologicznych, administracyjnych, prawnych, ekonomicznych i kulturowych. Nabywają także kompetencje i umiejętności praktyczne, niezbędne do pracy zawodowej.

Absolwenci kierunku Bezpieczeństwo Wewnętrzne zdobywają umiejętności w zakresie rozwiązywania problemów, optymalizacji decyzji, kierowania zespołem ludzkim, prowadzenia negocjacji, zarządzania kryzysami. Mają rozwinięte kompetencje techniczne, w zakresie pozyskiwania, przetwarzania i zarządzania informacjami. Potrafią sprawnie posługiwać się językiem obcym, niezbędnym w pracy zawodowej, co najmniej na poziomie B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy. Dzięki realizacji praktyk zawodowych nabywają kompetencje i umiejętności niezbędne do podjęcia pracy zgodnie ze swymi preferencjami.

Absolwenci są także wszechstronnie przygotowani do podjęcia studiów II stopnia zarówno na kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne, jak i na innych rodzajach studiów w dziedzinie nauk społecznych.

Perspektywy pracy zawodowej

Podjęcie studiów na najlepszej Uczelni w Polsce i na najwyżej ocenionym kierunku w zakresie bezpieczeństwa otwiera znakomite perspektywy pracy zawodowej. Jakość naszego dyplomu jest potwierdzona renomą Wydziału oraz wynikami rankingów i niezależnych ocen. Pozyskana wiedza oraz kompetencje i umiejętności pozwalają na podjęcie pracy jako np.:

 • funkcjonariusz służ publicznych z zakresu bezpieczeństwa,
 • pracownik ochrony infrastruktury krytycznej,
 • specjalista z zakresu zarządzania kryzysowego,
 • doradca i analityk z zakresu bezpieczeństwa,
 • specjalista z zakresu organizacji i zabezpieczenia imprez masowych,
 • pracownik z zakresu komunikacji w sektorze bezpieczeństwa i kontaktu z mediami,
 • audytor w wymiarze bezpieczeństwa i wielu innych.

Naszym atutem są badania naukowe

Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych posiada wysoko wykwalifikowaną i doświadczoną kadrę naukową. Wykładowcy od lat prowadzą intensywne badania nad problematyką bezpieczeństwa. Nasi Pracownicy są doceniani za jakość publikacji, biorą udział w konferencjach naukowych w kraju i za granicą, odbywają zagraniczne staże, zdobywają nagrody, pozyskują granty na badania. Dzięki temu Studenci otrzymują pogłębioną i aktualną wiedzę na temat współczesnych zagrożeń i narzędzi zarządzania bezpieczeństwem. Stanowimy zgrany i przyjazny dla Studentów zespół. Dla nas praca na Uniwersytecie jest pasją.

Stawiamy na jakość zajęć dydaktycznych

Studia Bezpieczeństwo wewnętrzne I stopnia, mają profil praktyczny. W ramach ich programu realizowane są nie tylko przedmioty wiedzy ogólnej (np.: teorii bezpieczeństwa, psychologiczne, socjologiczne, prawne, ekonomiczne), lecz duży udział mają przedmioty ukierunkowane na zdobycie kompetencji praktycznych, niezbędnych w pracy zawodowej. Na studiach Bezpieczeństwo Wewnętrzne, zajęcia prowadzą doświadczeni dydaktycy, a także liczne grono specjalistów, którzy zawodowo zajmują się problemami bezpieczeństwa np.: pracownicy służb mundurowych, administracji publicznej, praktycy działań w zakresie zarządzania bezpieczeństwem, komunikacją w zakresie bezpieczeństwa, analitycy i doradcy.

W trakcie studiów prowadzone są takie zajęcia jak: Podstawy wiedzy o prawie, Podstawy psychologii, Konflikty społeczno-polityczne świata, Współczesny terroryzm, Bezpieczeństwo ekologiczne, Technologie informacyjne, Prawo karne, Zarządzenie w sytuacjach kryzysowych, System ratownictwa medycznego, Kryminalistyka, Przestępczość we współczesnym świecie i wiele innych. Studenci mają możliwość rozwijania kompetencji językowych korzystając z szerokiej oferty lektoratów i zainteresowań w ramach przedmiotów do wyboru (OGUN).

Gwarantowana jakość studiów na kierunku Bezpieczeństwo Wewnętrzne

Nasze atuty w zakresie jakości studiów, prowadzonych badań, jakości dydaktyki, zaplecza materialnego, są potwierdzone w niezależnych postępowaniach ewaluacyjnych i rankingach kierunków studiów:

 • całościowym potwierdzeniem jakości studiów jest zajęcie pierwszego miejsca w Polsce kierunku Bezpieczeństwo Wewnętrzne na Wydziale Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych UW w rankingu „Perspektywy 2022”. Jesteśmy najlepsi w Polsce wśród Uczelni które oferują kierunki związane z bezpieczeństwem.
 • w ramach ostatniej ewaluacji naukowej dyscyplina Nauki o Bezpieczeństwie na Uniwersytecie Warszawskim otrzymała najwyższą możliwą i rzadko przyznawaną kategorię A+ , co stanowi o jakości naszej kadry naukowej i badań na kierunku Bezpieczeństwo Wewnętrzne.
 • w roku 2020 kierunek Bezpieczeństwo Wewnętrzne na Wydziale Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych UW otrzymał także pozytywną ocenę Polskiej Komisji Akredytacyjnej.

Szczegóły na stronie https://rekrutacja.wnpism.uw.edu.pl/

O Wydziale

Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych UW jest jedną z największych tego typu jednostek dydaktyczno-badawczych w Europie Środkowo-Wschodniej. Jest również największym ośrodkiem politologicznym w Polsce.

Studiuje u nas ponad 3 000 studentów a nasze kierunki od wielu lat zajmują pierwsze miejsce w rankingu Perspektyw , co czyni je najlepszymi w Polsce!

Strona wydziału: wnpism.uw.edu.pl

Facebook: facebook.com/wnpism

ECTS Coordinators:

Qualification awarded:

First cycle degree - licencjat - in internal security

Access to further studies:

second cycle programme

Learning outcomes

Knowledge: The graduate knows and understands:
- the fundamental concepts of internal security as a sub-field of social sciences, as well as the methodological tools, different types of social structures and institutions, their elements and mutual relations as well as the processes of changes that take place within them (family, professional group, corporation, local, ethnic, national or state community, civil society), political and legal order, including the cultural region dimension or the global scale;
- the types of social bonds (family, cultural, professional, corporate, economic, political, legal), with particular emphasis on those of importance for the safety of people and groups they live in;
- the role of the human being as a creator of culture and the subject that constitutes social structure and creates a particular order ensuring safe conditions for the functioning of individuals, the society and the state;
- the norms and principles governing social and political structures and institutions (as well as the views on the essence of such structures and institutions), with particular emphasis on those which have for their purpose the maintenance of social and political order and security;
- the conflicts and crises occurring in societies and states (including their solving mechanisms), in both historical and contemporary perspective;
- the attributes and mechanisms governing a modern state (especially a democratic state): the legislation, the system of state organs (with particular emphasis on those responsible for shaping the security policy), governmental and self-governmental administration (with particular emphasis on the entities responsible for enforcing the security policy), specialised institutions operating in the field of state security, non-governmental organisations, the economic system, the operation of the state under emergency conditions;
- the dangers to the operation of a modern state and society as well as their transformations (e.g. organised crime, terrorism, environmental threats) and the ways and mechanisms for counteracting them;
- the relations between social and political structures in the international and intercultural scope, with particular emphasis on relations that are vital for international order and security;
- the principles of industrial property protection and copyright law relevant to professional activities in the field of internal security; he/she is familiar with the standards of conducting a business activity and identifies the need for entrepreneurship in professional development.

Skills: The graduate is able to:
- discern the plurality and diversity of standpoints and opinions and to discuss them;
- work in teams (operating in various social and political institutions, including governmental and self-governmental administration bodies, non-governmental organisations) established in order to counteract threats to individuals as well as social and state structures; he/she is able to manage small teams;
- collect, hierarchise, process and present information in the field of security;
- use the acquired knowledge – including that acquired in the course of professional internships – in practical and professional activities, solving and implementing specific tasks;
- communicate in a foreign language, in line with the requirements stipulated for the CERF B2 level;
- communicate with his/her environment, conveying, in a competent and professional manner and with the use of modern techniques, the information on existing threats and the means of protection against them;
- broaden, complement and perfect the acquired knowledge and to use it for solving professional problems.

Social competences: The graduate is ready to:
- identify and define basic priorities for counteracting threats to the functioning social structures, the state and its legal and political order;
- develop civic activity projects with a full understanding of the multidimensionality of this activity;
- conduct him/herself in a professional and ethical way in the course of professional activity;
- take venturesome actions, enabling him/her to effectively operate on the labour market;
- observe and interpret social and political phenomena of various nature, and to discern their mutual relations and dependencies.

Admission procedures:

Visit the following page for details on admission procedures: https://irk.oferta.uw.edu.pl/