On-line services of the University of Warsaw
You are not logged in | log in
Study programmes > All studies > Internal Security > Internal security, part-time studies, second cycle

Internal security, part-time studies, second cycle (NZ2-BW)

(in Polish: Bezpieczeństwo wewnętrzne, niestacjonarne (zaoczne) drugiego stopnia)
second cycle programme
extramural, 2-year studies
Language: Polish

Ogólna charakterystyka

Od kilku lat wzrasta znaczenie bezpieczeństwa wewnętrznego i porządku publicznego w polityce prowadzonej przez organy władzy publicznej. Sektor administracji publicznej, gospodarczy i społeczny potrzebują wykwalifikowanej kadry m.in. do prowadzenia spraw państwa i obywateli w stanach kryzysowych i różnego rodzaju zagrożeń, prowadzenia różnorakich szkoleń (np. z zakresu bezpieczeństwa społeczności lokalnych, bezpieczeństwa ekologicznego itp.) czy też zabezpieczania prowadzonej działalności gospodarczej. Odpowiadając na zapotrzebowanie rynku pracy Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych jako jeden z pierwszych ośrodków akademickich w Polsce zdecydował o uruchomieniu studiów na kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne.

Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych posiada wysoko wykwalifikowaną i doświadczoną kadrę naukową, której reprezentanci od lat prowadzą intensywne badania nad problematyką bezpieczeństwa państwa. Potencjał naukowy i dydaktyczny wzbogacony jest również przez współpracę z innymi uczelniami oraz innymi jednostkami UW. W ramach realizacji studiów na kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne prowadzona jest stała współpraca z instytucjami i służbami, wspomagającymi proces praktycznego przygotowania absolwentów do przyszłej pracy (między innymi z Komendą Główną Policji, Ministerstwem Spraw Wewnętrznych i Administracji, Służbą Graniczną, Centralnym Zarządem Służby Więziennej).

Studia II stopnia przeznaczone są dla osób z tytułem zawodowym licencjata, inżyniera, magistra dowolnego kierunku studiów i są realizowane w formie niestacjonarnej zaocznej.

Studia trwają cztery semestry, zaś od drugiego semestru studenci dokonują wyboru jednej z dwóch specjalizacji:

  • Bezpieczeństwo energetyczne
  • Zarządzanie kryzysowe

Zajęcia odbywają się w soboty i niedziele, co około dwa tygodnie, w godzinach 800-2000, głównie na terenie Kampusu Centralnego Uniwersytetu Warszawskiego przy ul. Krakowskie Przedmieście.

Program kształcenia łączy walory klasycznych studiów uniwersyteckich, dających stosowną podbudowę teoretyczną i metodologiczną z odpowiedzią na konieczność kształcenia w wyspecjalizowanych, praktycznych dziedzinach dotyczących bezpieczeństwa jednostki, społeczności oraz instytucji związanych z funkcjonowaniem władzy publicznej.

Sylwetka absolwenta

Absolwent studiów II stopnia posiada pogłębioną wiedzę z zakresu zagadnień społecznych, politycznych i psychologicznych oraz umiejętność konfrontowania jej z elementami rzeczywistości wpływającej na stan bezpieczeństwa wewnętrznego i porządku publicznego. Dysponuje odpowiednim zakresem wiedzy humanistycznej, umiejętnością rozumienia idei i złożoności bezpieczeństwa oraz wyboru optymalnego w danych warunkach działania. Absolwent uwzględnia ryzyko i przewiduje skutki podejmowanych decyzji, rozwiązuje złożone problemy zawodowe, planuje samodzielną działalność zawodową (w tym związaną z powołaniem własnego podmiotu gospodarczego), kreatywnie uczestniczy w pracy zespołowej oraz kieruje zespołami ludzkimi. Absolwent potrafi uzasadnić podjęte działania i decyzje a jednocześnie umie ponosić za nie odpowiedzialność.

ECTS Coordinators:

Qualification awarded:

Secondy cycle degree - magister - in internal security

Access to further studies:

doctoral school, non-degree postgraduate education

Learning outcomes

KNOWLEDGE
He/she has deepened knowledge of the essence, place and importance of internal security as sub-area of the social sciences and its relations (thematic and methodological ) with other sub-areas of the social sciences. He/she has well-established knowledge of the nature of the social sciences, their place in the system of sciences and relations to other sciences.
He/she has deepened knowledge of creative human activity regarding establishing social, political and economic order.
He/she has deepened knowledge of the norms and rules prevailing in the structures and institutions to maintain social and political order and security.
He/she has comprehensive and deepened knowledge of the various types of institutions and mechanisms (eg. psychological, legal) aimed at preventing and resolving conflicts and crises occurring in the modern state of different political regimes, with particular emphasis on the democratic state, and of the processes of changes in those mechanisms and institutions.
He/she has comprehensive and deepened knowledge of the creation and use of institutions and mechanisms to face threats to the functioning of the modern state and society, and about the processes of changes.
He/she has deepened knowledge of the institutional arrangements in the system of international security and international cooperation serving regional and global threats (such as terrorist threats).

SKILLS
He/she is able to understand and analyze (using an in-depth assessment) various social phenomena, in particular related to safety, with a particular attention to crises and threats to individuals, society and the state.
He/she is able to formulate independent opinions, predictions and suggestions about solutions (and their implementation) in the range of phenomena, mechanisms and security institutions.

SOCIAL COMPETENCES
He/she is able to work in specialized teams set up to counteract various threats and carry out responsible and independent tasks inside them.
He/she is aware of the importance of maintaining a professional and ethical manner and is able to promote these values.

1. Time study and ECTS credits and the number of students – 120 hours; 4 semesters;
2. –
3. ECTS credits per classes in basic sciences – 18 ECTS; modular classes to choose – 43 ECTS
4. –

Admission procedures:

Visit the following page for details on admission procedures: https://irk.oferta.uw.edu.pl/