On-line services of the University of Warsaw
You are not logged in | log in
Study programmes > All studies > Internal Security > Internal security, part-time studies, second cycle

Internal security, part-time studies, second cycle (NZ2-BW)

(in Polish: Bezpieczeństwo wewnętrzne, niestacjonarne (zaoczne) drugiego stopnia)
second cycle programme
extramural, 2-year studies
Language: Polish

Ogólna charakterystyka studiów

Współczesny świat jest pełen wyzwań i kryzysów, pojawiają się nowe zagrożenia, a te które były znane dotychczas eskalują. W takim kontekście ogromnie wzrasta znaczenie bezpieczeństwa wewnętrznego i porządku publicznego w polityce prowadzonej przez organy władzy publicznej. Sektor administracji publicznej, gospodarczy, energetyczny, społeczny i prywatny potrzebują wykwalifikowanej kadry m.in. do prowadzenia spraw państwa i obywateli w stanach kryzysowych i różnego rodzaju zagrożeń, czy też zabezpieczania prowadzonej działalności gospodarczej. Jeśli zatem interesujesz się problematyką bezpieczeństwa, dostrzegasz wagę tego wymiaru i z tą sferą łączysz swoją zawodową przyszłość te studia są dla Ciebie.

Struktura studiów

Studia II stopnia (magisterskie) trwają cztery semestry. Studia przeznaczone są dla osób z tytułem zawodowym licencjata, inżyniera, magistra dowolnego kierunku studiów i są realizowane w formie niestacjonarnej. Kwalifikacja na studia niestacjonarne odbywa się na podstawie średniej ocen ze studiów i oceny końcowej na dyplomie.

Od drugiego semestru studenci dokonują wyboru jednej z dwóch specjalizacji:

 • Zarządzanie kryzysowe - to specjalizacja dla studentów, którzy swą przyszłość widzą w zawodach związanych z zarządzaniem sferą bezpieczeństwa w instytucjach publicznych i prywatnych. To specjalizacja dla studentów, którzy chcą pogłębić wiedzę z zakresu zarządzania kryzysowego uzyskaną na studiach I stopnia oraz dla tych, którzy zyskać chcą nowe kompetencje zawodowe. Realizowane są tu takie przedmioty jak: Przestępczość transgraniczna i handel ludźmi, Klęski żywiołowe i awarie techniczne, Rozwiązywanie konfliktów, Analiza informacji w systemie bezpieczeństwa państwa i inne.
 • Bezpieczeństwo energetyczne - to specjalizacja odnosząca się wprost do współczesnych zagrożeń w tej płaszczyźnie. Tu studenci nabywają kompetencje do analizy i doradztwa w zakresie sektora energetycznego, zarządzania sferą bezpieczeństwa energetycznego i transformacją energetyczną. Realizowane są tu takie przedmioty jak: Polityka energetyczna Polski, Odnawialne źródła energii, Planowanie i finansowanie inwestycji w sektorze energetycznym, Megatrendy w sektorze energii, Polityka klimatyczno-energetyczna UE.

Zajęcia odbywają się w weekendy (8 zjazdów w semestrze), głównie w nowym, komfortowym budynku Collegium Politicum oraz na Kampusie Centralnym Uniwersytetu Warszawskiego.

Sylwetka absolwenta

Naszym celem jest przekazanie wszechstronnej i pogłębionej wiedzy na temat współczesnych zagrożeń dla bezpieczeństwa państwa. Program studiów łączy walory klasycznych studiów uniwersyteckich, dających niezbędną podbudowę teoretyczną i metodologiczną z odpowiedzią na konieczność kształcenia w wyspecjalizowanych, praktycznych dziedzinach dotyczących bezpieczeństwa jednostki, społeczności, instytucji związanych z funkcjonowaniem władzy publicznej i sektora prywatnego.

Absolwenci studiów II stopnia posiadają pogłębioną wiedzę z zakresu zagadnień społecznych, politycznych i psychologicznych oraz umiejętność konfrontowania jej z elementami rzeczywistości wpływającej na stan bezpieczeństwa wewnętrznego i porządku publicznego. Dysponują odpowiednim zakresem wiedzy humanistycznej, umiejętnością rozumienia idei i złożoności bezpieczeństwa oraz wyboru optymalnego w danych warunkach działania. Absolwenci uwzględniają ryzyko i przewidują skutki podejmowanych decyzji, rozwiązują złożone problemy zawodowe, planują samodzielną działalność zawodową (w tym związaną z powołaniem własnego podmiotu gospodarczego), kreatywnie uczestniczą w pracy zespołowej oraz kierują zespołami ludzkimi.

Perspektywy pracy zawodowej

Podjęcie studiów na najlepszej Uczelni w Polsce i na najwyżej ocenionym kierunku w zakresie bezpieczeństwa otwiera znakomite perspektywy pracy zawodowej. Jakość naszego dyplomu jest potwierdzona renomą Wydziału oraz wynikami rankingów i niezależnych ocen. Pozyskana wiedza oraz kompetencje i umiejętności pozwalają na podjęcie pracy jako np.:

 • specjalista z zakresu zarządzania kryzysowego,
 • doradca i analityk z zakresu bezpieczeństwa,
 • pracownik ochrony infrastruktury krytycznej,
 • specjalista z zakresu organizacji i zabezpieczenia imprez masowych,
 • analityk, doradca w sektorze bezpieczeństwa energetycznego,
 • doradca w zakresie odnawialnych źródeł energii,
 • funkcjonariusz służb publicznych z zakresu bezpieczeństwa,
 • audytor w wymiarze bezpieczeństwa i wielu innych.

Naszym atutem są badania naukowe

Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych posiada wysoko wykwalifikowaną i doświadczoną kadrę naukową. Wykładowcy od lat prowadzą intensywne badania nad problematyką bezpieczeństwa. Nasi Pracownicy są doceniani za jakość publikacji, biorą udział w konferencjach naukowych w kraju i za granicą, odbywają zagraniczne staże, zdobywają nagrody, pozyskują granty na badania. Dzięki temu Studenci otrzymają pogłębioną i aktualną wiedzę na temat współczesnych zagrożeń i narzędzi zarządzania bezpieczeństwem. Stanowimy zgrany i przyjazny dla Studentów zespół.

Naszą siłą jest jakość zajęć dydaktycznych

Studia Bezpieczeństwo wewnętrzne II stopnia, mają profil ogólnouniwersytecki, w ramach ich programu realizowane są zarówno przedmioty ukazujące problematykę bezpieczeństwa z różnych perspektyw (np.: teorii, metodologii, wymiarów, uwarunkowań bezpieczeństwa), lecz także przedmioty ukierunkowane na zdobycie kompetencji praktycznych, niezbędnych w pracy zawodowej. Na studiach Bezpieczeństwo Wewnętrzne, zajęcia prowadzą doświadczeni dydaktycy, a także liczne grono specjalistów, którzy zawodowo zajmują się problemami bezpieczeństwa np.: pracownicy służb mundurowych, administracji publicznej, praktycy działań w zakresie zarządzania bezpieczeństwem, analitycy i doradcy sfery bezpieczeństwa energetycznego.

W trakcie studiów prowadzone są takie zajęcia jak: Psychologia społeczna, Bezpieczeństwo ekonomiczne, Studia nad wywiadem, Bezpieczeństwo cybernetyczne, Strategie zapobiegania przestępczości, Badania nad wojną i pokojem, Zwalczenie terroryzmu, Przestępczość transgraniczna i handel ludźmi. Studenci mają możliwość rozwijania zainteresowań w ramach szerokiej bazy przedmiotów do wyboru (OGUN) oraz podniesienia kwalifikacji w zakresie posługiwania się zawodowym językiem obcym.

Gwarantowana jakość studiów na kierunku Bezpieczeństwo Wewnętrzne

Nasze atuty w zakresie jakości studiów, prowadzonych badań, dydaktyki, zaplecza materialnego, są potwierdzone w niezależnych postępowaniach ewaluacyjnych i rankingach kierunków studiów:

 • całościowym potwierdzeniem jakości studiów jest zajęcie pierwszego miejsca w Polsce kierunku Bezpieczeństwo Wewnętrzne na Wydziale Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych UW w rankingu „Perspektywy 2022”. Jesteśmy najlepsi w Polsce wśród Uczelni które oferują kierunki związane z bezpieczeństwem.
 • w ramach ostatniej ewaluacji naukowej dyscyplina Nauki o Bezpieczeństwie na Uniwersytecie Warszawskim otrzymała najwyższą możliwą i rzadko przyznawaną kategorię A+ , co stanowi o jakości naszej kadry naukowej i badań na kierunku Bezpieczeństwo Wewnętrzne.
 • w roku 2020 kierunek Bezpieczeństwo Wewnętrzne na Wydziale Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych UW otrzymał także pozytywną ocenę Polskiej Komisji Akredytacyjnej.

Szczegóły na stronie https://rekrutacja.wnpism.uw.edu.pl/

O Wydziale

Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych UW jest jedną z największych tego typu jednostek dydaktyczno-badawczych w Europie Środkowo-Wschodniej. Jest również największym ośrodkiem politologicznym w Polsce.

Studiuje u nas ponad 3 000 studentów a nasze kierunki od wielu lat zajmują pierwsze miejsce w rankingu Perspektyw , co czyni je najlepszymi w Polsce!

Strona wydziału: wnpism.uw.edu.pl

Facebook: facebook.com/wnpism

ECTS Coordinators:

Qualification awarded:

Secondy cycle degree - magister - in internal security

Access to further studies:

doctoral school, non-degree postgraduate education

Learning outcomes

Knowledge: The graduate knows and understands:

- the essence, place, and significance of internal security as a field in social sciences, and its (subject-matter and methodological) relations to other sciences, having extensive and in-depth knowledge about research methods and techniques, as well as descriptive tools used in security;
- the various kinds of social ties, especially those which are important to the safety of an individual and of groups they live in, as well as the changes they undergo, and the creative activities of individuals in establishing social, economic, and political order;
- the norms and rules governing structures and institutions, such as legal, social, and psychological mechanisms which aim to prevent and solve conflicts and crises, and to maintain social and political order as well as security both in Poland and abroad;
- the organisation, functioning, and tasks of the modern-day state, specialised in various aspects of security that are of social, economic, ecological, military, political and systemic, and other natures;
- the measures safeguarding human and citizen rights and freedoms;
- institutional solutions within the international security and cooperation system used to counter regional and global threats (e.g., terrorist threats);
- the views on structures, institutions, mechanisms, and norms in terms of issues in social and state security – both modern and historical, taking into account the main mechanisms behind the development of this field;
- the rules and notions concerning copyright and industrial property protection, with the need to manage intellectual property resources;
- the general rules governing the establishment and development of forms of individual entrepreneurship, using knowledge in social sciences, and in particular in state security.

Skills: The graduate is able to:

- analyse and explain interrelations and interdependencies between social and political phenomena of various nature, particularly with respect to security in the broad sense;
- analyse various social phenomena (using deep theoretical assessments), particularly those which concern security, and especially crisis situations and threats to individuals, society, and the state;
- use their theoretical knowledge (especially methodological knowledge) to independently describe issues of security (including through written studies), putting forward research hypotheses and verifying them;
- independently provide opinions, forecasts, and suggested solutions (along with their implementation) on security-related phenomena, mechanisms, and institutions, taking into account the application of modern information and communication techniques;
- prepare public speeches (including debate moderation) concerning issues in security and related areas;
- use a foreign language in line with the requirements for level B2+ on the scales of the Common European Framework of Reference for Languages, and in particular be familiar with terminology concerning internal security;
- work in specialised teams established to prevent various sorts of threats, as well as take on independent and responsible work within them;
- manage a team and be responsible for its organisation and work results;
- broaden, update, and improve knowledge and skills gained, being especially prepared to enrol in a third-cycle degree programme, and shape others in that respect.

Social competences: The graduate is ready to:

- set priorities for the performance of tasks consisting in the prevention of threats against social and state structures, and the maintenance of a certain order within them;
- participate in creating and coordinating social projects in security, and predict legal, social, economic, and political effects of their own operations;
- behave professionally and ethically, and promote these values as they hold their professional positions;
- use the knowledge gained in various types and forms of professional activity, as well as in other social situations which require solving a specific problem, especially taking into account the ability to critically analyse whether the knowledge gained is effective and useful, and efficiently use normative systems;
- demonstrate entrepreneurship that allows them to effectively function on the labour market, especially as regards taking action to establish their own business.

Admission procedures:

Visit the following page for details on admission procedures: https://irk.oferta.uw.edu.pl/