On-line services of the University of Warsaw
You are not logged in | log in
Study programmes > All studies > Internal Security > Internal security, part-time studies, second cycle

Internal security, part-time studies, second cycle (NZ2-BW)

(in Polish: Bezpieczeństwo wewnętrzne, niestacjonarne (zaoczne) drugiego stopnia)
second cycle programme
extramural, 2-year studies
Language: Polish

Ogólna charakterystyka

Od kilku lat wzrasta znaczenie bezpieczeństwa wewnętrznego i porządku publicznego w polityce prowadzonej przez organy władzy publicznej. Sektor administracji publicznej, gospodarczy i społeczny potrzebują wykwalifikowanej kadry m.in. do prowadzenia spraw państwa i obywateli w stanach kryzysowych i różnego rodzaju zagrożeń, prowadzenia różnorakich szkoleń (np. z zakresu bezpieczeństwa społeczności lokalnych, bezpieczeństwa ekologicznego itp.) czy też zabezpieczania prowadzonej działalności gospodarczej. Odpowiadając na zapotrzebowanie rynku pracy Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych jako jeden z pierwszych ośrodków akademickich w Polsce zdecydował o uruchomieniu studiów na kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne.

Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych posiada wysoko wykwalifikowaną i doświadczoną kadrę naukową, której reprezentanci od lat prowadzą intensywne badania nad problematyką bezpieczeństwa państwa. Potencjał naukowy i dydaktyczny wzbogacony jest również przez współpracę z innymi uczelniami oraz innymi jednostkami UW. W ramach realizacji studiów na kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne prowadzona jest stała współpraca z instytucjami i służbami, wspomagającymi proces praktycznego przygotowania absolwentów do przyszłej pracy (między innymi z Komendą Główną Policji, Ministerstwem Spraw Wewnętrznych i Administracji, Służbą Graniczną, Centralnym Zarządem Służby Więziennej).

Studia II stopnia przeznaczone są dla osób z tytułem zawodowym licencjata, inżyniera, magistra dowolnego kierunku studiów i są realizowane w formie niestacjonarnej zaocznej.

Studia trwają cztery semestry, zaś od drugiego semestru studenci dokonują wyboru jednej z dwóch specjalizacji:

  • Bezpieczeństwo energetyczne
  • Zarządzanie kryzysowe

Zajęcia odbywają się w soboty i niedziele, co około dwa tygodnie, w godzinach 800-2000, głównie na terenie Kampusu Centralnego Uniwersytetu Warszawskiego przy ul. Krakowskie Przedmieście.

Program kształcenia łączy walory klasycznych studiów uniwersyteckich, dających stosowną podbudowę teoretyczną i metodologiczną z odpowiedzią na konieczność kształcenia w wyspecjalizowanych, praktycznych dziedzinach dotyczących bezpieczeństwa jednostki, społeczności oraz instytucji związanych z funkcjonowaniem władzy publicznej.

Sylwetka absolwenta

Absolwent studiów II stopnia posiada pogłębioną wiedzę z zakresu zagadnień społecznych, politycznych i psychologicznych oraz umiejętność konfrontowania jej z elementami rzeczywistości wpływającej na stan bezpieczeństwa wewnętrznego i porządku publicznego. Dysponuje odpowiednim zakresem wiedzy humanistycznej, umiejętnością rozumienia idei i złożoności bezpieczeństwa oraz wyboru optymalnego w danych warunkach działania. Absolwent uwzględnia ryzyko i przewiduje skutki podejmowanych decyzji, rozwiązuje złożone problemy zawodowe, planuje samodzielną działalność zawodową (w tym związaną z powołaniem własnego podmiotu gospodarczego), kreatywnie uczestniczy w pracy zespołowej oraz kieruje zespołami ludzkimi. Absolwent potrafi uzasadnić podjęte działania i decyzje a jednocześnie umie ponosić za nie odpowiedzialność.

ECTS Coordinators:

Qualification awarded:

Secondy cycle degree - magister - in internal security

Access to further studies:

doctoral school, non-degree postgraduate education

Learning outcomes

Knowledge: the graduate knows and understands

-Has in-depth knowledge of the essence, place and importance of internal security as a discipline of social sciences and its relations (subject and methodological ones) with other areas of science, and also has an extended and in-depth knowledge of research methods and techniques as well as description tools used in the field of security.
-Has in-depth knowledge of various types of social ties, with particular emphasis on those categories of ties that are important for the safety of a person and the groups in which that person lives, and about the processes of changes occurring in them, as well as human creative activity in the field of creating social, political and economic orders.
-Has in-depth knowledge of the norms and rules prevailing in structures and institutions, as well as mechanisms, e.g. psychological, social, legal, for preventing and resolving conflicts and crises, and maintaining the socio-political order and security in Poland and in the world.
-Has extended and in-depth knowledge of the organization, operation and tasks of modern state institutions, specialized in various dimensions of security (military, political and systemic, economic, social, environmental, etc.).
-Has in-depth knowledge of measures to protect human and civil rights and freedoms.
-Has in-depth knowledge of institutional solutions in the international security system and international cooperation serving regional and global threats (e.g. of a terrorist nature).
-Has in-depth knowledge of views on structures, institutions, mechanisms and standards in the field of security of society and the state, both contemporary and from the perspective of their historical evolution.
-Has knowledge of the concepts and principles of industrial property and copyright protection and understands the need to manage intellectual property resources knows the general principles of creating and developing forms of individual entrepreneurship with the use of knowledge in the field of social sciences, with particular emphasis on the knowledge about state security.

Skills: the graduate can

-Has the ability to in-depth analysis and explain the mutual relations and dependencies of social and political phenomena of various nature, especially with regard to broadly understood security.
-Understands and analyzes (with the use of theoretically in-depth assessment) various social phenomena, primarily those related to security, with particular emphasis on crisis situations and threats to individuals, society and the state.
-Can use the theoretical knowledge at an advanced level (with particular emphasis on methodological knowledge) to independently describe (including prepare papers on) safety issues. Can make research hypotheses and verify them.
-Has the ability to formulate independent opinions, forecasts and proposals for solutions (and their implementation) in the field of phenomena, mechanisms and institutions of security.
-Has an advanced ability to prepare public speeches in Polish and a foreign language in the scope relevant to security issues and related disciplines.
-Has language skills appropriate for the completed field of study, in line with the requirements for B2+ level.
-Can work in specialized teams, established to counteract various types of threats and undertake responsible and independent tasks in them.
-Is able to lead a team, taking responsibility for its organization and work results.
Is able to deepen, supplement and improve the acquired knowledge and skills, in particular, is prepared to undertake third-cycle studies, as well as direct others in that area.

Social competences: the graduate is ready to

-Is able to indicate and define a wide range of priorities for the implementation of tasks in the field of counteracting threats to state and social structures and maintaining a specific order in them.
-Is able to participate in creating and coordinating social projects in the field of security and can predict the social, political, legal and economic effects of their own activities.
-Is aware of the importance of behaving in a professional and ethical manner and is able to promote those values in the performance of professional roles.
-Is able to use the acquired knowledge in various scopes and forms of professional work and other social situations requiring solving a specific problem, with particular emphasis on the ability to critically analyze the effectiveness and usefulness of the acquired knowledge and efficient use of normative systems.
-Shows entrepreneurship, enabling effective functioning on the labor market; in particular, knows how to undertake actions aimed at establishing their own economic entity.

Admission procedures:

Visit the following page for details on admission procedures: https://irk.oferta.uw.edu.pl/