On-line services of the University of Warsaw
You are not logged in | log in
Study programmes > All studies > Internal Security > Internal security, part-time studies, first cycle

Internal security, part-time studies, first cycle (NZ1-BW)

(in Polish: Bezpieczeństwo wewnętrzne, niestacjonarne (zaoczne), pierwszego stopnia)
first cycle programme
extramural, 3-year studies
Language: Polish

Ogólna charakterystyka

Od kilku lat wzrasta znaczenie bezpieczeństwa wewnętrznego i porządku publicznego w polityce prowadzonej przez organy władzy publicznej. Sektor administracji publicznej, gospodarczy i społeczny potrzebują wykwalifikowanej kadry m.in. do prowadzenia spraw państwa i obywateli w stanach kryzysowych i różnego rodzaju zagrożeń, prowadzenia różnorakich szkoleń (np. z zakresu bezpieczeństwa społeczności lokalnych, bezpieczeństwa ekologicznego itp.) czy też zabezpieczania prowadzonej działalności gospodarczej. Odpowiadając na zapotrzebowanie rynku pracy Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych jako jeden z pierwszych ośrodków akademickich w Polsce zdecydował o uruchomieniu studiów na kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne.

Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych posiada wysoko wykwalifikowaną i doświadczoną kadrę naukową, której reprezentanci od lat prowadzą intensywne badania nad problematyką bezpieczeństwa państwa. Potencjał naukowy i dydaktyczny wzbogacony jest również przez współpracę z innymi uczelniami oraz innymi jednostkami UW. W ramach realizacji studiów na kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne prowadzona jest stała współpraca z instytucjami i służbami, wspomagającymi proces praktycznego przygotowania absolwentów do przyszłej pracy (między innymi z Komendą Główną Policji, Ministerstwem Spraw Wewnętrznych i Administracji, Służbą Graniczną, Centralnym Zarządem Służby Więziennej).

Studia I stopnia (licencjackie) trwają sześć semestrów i są przeznaczone dla absolwentów szkół średnich. Mogą na nie aplikować osoby posiadające polską, zagraniczną, międzynarodową lub europejską maturę. Studia realizowane są w formie stacjonarnej i niestacjonarnej (zaocznej). Kwalifikacja na studia stacjonarne odbywa się na podstawie wyników maturalnych, zaś na studia zaoczne na podstawie złożonych dokumentów.

Podstawowym celem kształcenia na kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne, jest realizacja zapotrzebowania na specjalistyczną wiedzę i praktyczne przygotowanie funkcjonariuszy, urzędników i doradców w zakresie bezpieczeństwa państwa oraz utrzymania porządku publicznego. Profil kształcenia stanowi między innymi odpowiedź na potrzebę podnoszenia kwalifikacji zawodowych funkcjonariuszy różnych służb państwowych (np. policji, straży granicznej).

Od V semestru studiów studenci dokonują także wyboru jednej z trzech atrakcyjnych specjalizacji:

  • Administracja porządku publicznego,
  • Komunikowanie w dziedzinie bezpieczeństwa wewnętrznego,
  • Zarządzanie kryzysowe.

Zajęcia odbywają się w soboty i niedziele, co około dwa tygodnie, w godzinach 800-2000, głównie na terenie Kampusu Centralnego Uniwersytetu Warszawskiego przy ul. Krakowskie Przedmieście.

Sylwetka absolwenta

Absolwent studiów I stopnia posiada wiedzę z zakresu zagadnień społecznych i prawnych, dzięki którym ma umiejętność analizy zjawisk związanych z bezpieczeństwem w skali globalnej, państwowej, regionalnej i lokalnej. Zna pozycję ustrojową, zadania i zasady funkcjonowania centralnych i terenowych organów władzy publicznej, w szczególności odpowiedzialnych za bezpieczeństwo wewnętrzne. Absolwent posiada wiedzę z zakresu wszystkich najważniejszych dziedzin bezpieczeństwa państwa (np. bezpieczeństwa społecznego, ustrojowo-politycznego, ekologicznego, kulturowego) oraz umiejętności i kompetencje społeczne pozwalające na wykorzystanie zdobytej wiedzy w praktyce życia społecznego oraz zawodowego. Absolwent posiada umiejętności rozwiązywania podstawowych problemów zawodowych, jest samodzielny i odpowiedzialny w działaniach oraz ma umiejętność pracy zespołowej. Ma kompetencje niezbędne do kierowania zespołami ludzkimi oraz umiejętność zbierania, hierarchizowania, przetwarzania i przekazywania informacji.

Absolwent zna język obcy na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy oraz umie posługiwać się językiem specjalistycznym niezbędnym do wykonywania zawodu.

Absolwent jest przygotowany do podjęcia studiów II stopnia zarówno na kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne, jak i na innych rodzajach studiów w dziedzinie nauk społecznych.

Szczegóły na stronie Wydziału Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych.

ECTS Coordinators:

Qualification awarded:

First cycle degree - licencjat - in internal security

Access to further studies:

second cycle programme

Learning outcomes

Knowledge: The graduate knows and understands:
- the fundamental concepts of internal security as a sub-field of social sciences, as well as the methodological tools, different types of social structures and institutions, their elements and mutual relations as well as the processes of changes that take place within them (family, professional group, corporation, local, ethnic, national or state community, civil society), political and legal order, including the cultural region dimension or the global scale;
- the types of social bonds (family, cultural, professional, corporate, economic, political, legal), with particular emphasis on those of importance for the safety of people and groups they live in;
- the role of the human being as a creator of culture and the subject that constitutes social structure and creates a particular order ensuring safe conditions for the functioning of individuals, the society and the state;
- the norms and principles governing social and political structures and institutions (as well as the views on the essence of such structures and institutions), with particular emphasis on those which have for their purpose the maintenance of social and political order and security;
- the conflicts and crises occurring in societies and states (including their solving mechanisms), in both historical and contemporary perspective;
- the attributes and mechanisms governing a modern state (especially a democratic state): the legislation, the system of state organs (with particular emphasis on those responsible for shaping the security policy), governmental and self-governmental administration (with particular emphasis on the entities responsible for enforcing the security policy), specialised institutions operating in the field of state security, non-governmental organisations, the economic system, the operation of the state under emergency conditions;
- the dangers to the operation of a modern state and society as well as their transformations (e.g. organised crime, terrorism, environmental threats) and the ways and mechanisms for counteracting them;
- the relations between social and political structures in the international and intercultural scope, with particular emphasis on relations that are vital for international order and security;
- the principles of industrial property protection and copyright law relevant to professional activities in the field of internal security; he/she is familiar with the standards of conducting a business activity and identifies the need for entrepreneurship in professional development.

Skills: The graduate is able to:
- discern the plurality and diversity of standpoints and opinions and to discuss them;
- work in teams (operating in various social and political institutions, including governmental and self-governmental administration bodies, non-governmental organisations) established in order to counteract threats to individuals as well as social and state structures; he/she is able to manage small teams;
- collect, hierarchise, process and present information in the field of security;
- use the acquired knowledge – including that acquired in the course of professional internships – in practical and professional activities, solving and implementing specific tasks;
- communicate in a foreign language, in line with the requirements stipulated for the CERF B2 level;
- communicate with his/her environment, conveying, in a competent and professional manner and with the use of modern techniques, the information on existing threats and the means of protection against them;
- broaden, complement and perfect the acquired knowledge and to use it for solving professional problems.

Social competences: The graduate is ready to:
- identify and define basic priorities for counteracting threats to the functioning social structures, the state and its legal and political order;
- develop civic activity projects with a full understanding of the multidimensionality of this activity;
- conduct him/herself in a professional and ethical way in the course of professional activity;
- take venturesome actions, enabling him/her to effectively operate on the labour market;
- observe and interpret social and political phenomena of various nature, and to discern their mutual relations and dependencies.

Admission procedures:

Visit the following page for details on admission procedures: https://irk.oferta.uw.edu.pl/