On-line services of the University of Warsaw
You are not logged in | log in
Study programmes > All studies > Biotechnology > Biotechnology, full-time second-cycle studies

Biotechnology, full-time second-cycle studies (S2-BT)

(in Polish: Biotechnologia, stacjonarne, drugiego stopnia)
second cycle programme
full-time, 2-year studies
Language: Polish

Limit miejsc: 70, w tym: nie więcej niż 56 miejsc dla kandydatów kwalifikowanych na podstawie wyników dotychczasowych studiów oraz nie mniej niż 14 miejsc dla kandydatów kwalifikowanych na podstawie rozmowy.

Nazwa kierunku studiów – biotechnologia.

Język, w którym ma być prowadzony kierunek studiów - polski.

Studia stacjonarne drugiego stopnia o profilu ogólnoakademickim.

Dziedzina nauk ścisłych i przyrodniczych.

Dyscyplina - nauki biologiczne.

Dyscyplina wiodąca - nauki biologiczne.

Specjalności na kierunku biotechnologia:

 • biotechnologia medyczna;
 • biotechnologia molekularna;
 • mikrobiologia stosowana.

Profil ogólnoakademicki najlepiej odpowiada całokształtowi edukacji prowadzonej dla studiów II stopnia na kierunku biotechnologia, której celem nadrzędnym jest przekazanie studentom wiedzy i zaawansowanych umiejętności praktycznych właściwych dla biotechnologa, przy jednoczesnym ukazaniu tej wiedzy w szerokim kontekście procesów biologicznych zachodzących w przyrodzie.

Studia na kierunku biotechnologia oferują studentom dostęp do aktualnej wiedzy oraz nowoczesnej aparatury i umiejętności na najwyższym poziomie światowym.

Podczas studiów studenci uzyskiwane praktyczne umiejętności stosowania zaawansowanych technik biotechnologicznych. Studenci sami wykonują badania naukowe (szczególnie podczas zajęć laboratoryjnych), a ponadto są zaangażowani w badania naukowe prowadzone na Wydziale Biologii, co znajduje odzwierciedlenie w przygotowywanych przez nich pracach dyplomowych. Studenci często zostają również współautorami przygotowywanych przez naukowców z Wydziału Biologii opracowań naukowych.

Cele kształcenia:

Ogólnym celem kształcenia jest zdobycie specjalistycznej wiedzy i umiejętność zastosowania zaawansowanych technik molekularnych i biotechnologicznych.

Absolwenci kierunku biotechnologia:

 1. posiadają umiejętność pracy indywidualnej i zespołowej oraz krytycznej analizy uzyskanych wyników;
 2. są przygotowani do podjęcia pracy w laboratoriach badawczych, analitycznych i diagnostycznych, firmach farmaceutycznych, oraz wykonywania prac badawczych z użyciem materiału biologicznego, w tym GMO;
 3. o ile zaliczą oferowany przez Wydział Biologii blok przedmiotów pedagogicznych, uzyskują uprawnienia do nauczania przyrody lub innych przedmiotów o profilu biologicznym w szkołach podstawowych;
 4. posiadają umiejętność przekazywania wiedzy o roli i osiągnięciach biotechnologii we współczesnym świecie i są przygotowani do pracy w redakcjach czasopism naukowych;
 5. są przygotowani do podjęcia studiów III stopnia.

Absolwenci studiów II stopnia kierunku biotechnologia mogą:

 • kontynuować kształcenie na studiach III stopnia w różnych placówkach badawczych;
 • być zatrudnieni w instytucjach badawczych: medycznych, farmaceutycznych, rolniczych, kosmetycznych, biotechnologicznych, prowadzących analizy i badania molekularne;
 • nauczać przyrody lub innych przedmiotów o profilu biologicznym w szkołach, o ile zaliczą oferowany przez Wydział Biologii blok przedmiotów pedagogicznych i uzyskają stosowne uprawnienia.

Liczba punktów ECTS konieczna dla uzyskania tytułu zawodowego określonej dla rozpatrywanego programu kształcenia – 120 ECTS. Przedmioty do wyboru - 74 ECTS. Łączna liczba punktów ECTS, którą student musi uzyskać na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich i studentów - 88. Liczba punktów ECTS obejmująca zajęcia związane z prowadzoną w uczelni działalnością naukową w dyscyplinie lub dyscyplinach dla profilu ogólnoakademickiego 114.

Informacja o infrastrukturze.

Wydział dysponuje nowoczesnymi pomieszczeniami do prowadzenia zajęć dydaktycznych - aule wykładowe (360, 100 i 70 miejsc) oraz sale seminaryjne wyposażone są w urządzenia do prezentacji audiowizualnej.

Pracownie komputerowe

Posiadamy 2 pracownie komputerowe (32 i 24 stanowiska pracy). Studenci, mają dostęp do sieci komputerowej. W sumie Wydział dysponuje ponad 500 komputerami.

Laboratoria dydaktyczne i pracownie specjalistyczne

Laboratoria dydaktyczne wyposażone są w nowoczesny sprzęt i aparaturę. Posiadamy sześć pracowni: Analizy Skażeń Środowiska, Dydaktyki Biologii, Ekotoksykologii, Fitotronowa, Izotopowa i Mikroskopii Elektronowej i Konfokalnej, wyposażonych w wysokiej klasy specjalistyczną aparaturę. Sprzęt będący w posiadaniu poszczególnych zakładów jest także wykorzystywany dla potrzeb dydaktyki.

Mamy 3, dostępne w ciągu całego roku, stacje terenowe:
1. Białowieska Stacja Geobotaniczna (24 miejsca),
2. stacja w Pilchach (24 miejsca),
3. stacja w Urwitałcie (42 miejsca).

Biblioteka Wydziały Biologii (BWB) posiada księgozbiór liczący ponad 70 tys. woluminów, w tym ok. 50 tys. książek i ponad 20 tys. czasopism. BWB ściśle współpracuje z innymi bibliotekami UW i Biblioteką Uniwersytecką w Warszawie poprzez tworzenie centralnego katalogu online, obsługę Systemu Wypożyczeń Międzywydziałowych oraz udział w ogólnouniwersyteckim systemie informacyjno-bibliotecznym. Czytelnie tradycyjna i komputerowa BWB są ogólnie dostępne. Wypożyczalnia obsługuje tylko studentów i pracowników UW.

Program studiów dostępny jest na stronie Wydziału Biologii.

ECTS Coordinators:

Qualification awarded:

Second cycle degree - magister - in Biotechnology in neurobiology and neurodegenerative diseases
Second cycle degree - magister - in biotechnology, speciality: applied microbiology
Second cycle degree - magister - in biotechnology, speciality: Medical Biotechnology
Second cycle degree - magister - in biotechnology, speciality: Molecular Basis and Therapy of Lifestyle Diseases
Second cycle degree - magister - in biotechnology, speciality: molecular biotechnology
Second cycle degree - magister - in biotechnology, speciality: Sten Ceells in Biology and Medicine

Access to further studies:

doctoral school, non-degree postgraduate education

Learning outcomes

We have more than one version of this field. Click below and select the version you want to see:

None

Course structure diagram:

Abbreviations used in tables:
lect - Lecture
cl - Class
lab_spe - Specialization lab
prac_mgr - Master Diploma Laboratory
sem - Seminar
sem_spe - Specialization seminar
e - Examination
g - Grading

Admission procedures:

Visit the following page for details on admission procedures: https://irk.oferta.uw.edu.pl/