On-line services of the University of Warsaw
You are not logged in | log in
Study programmes > All studies > Scientific Information and Library Studies > Scientific information and library studies, full-time, first cycle programme

Scientific information and library studies, full-time, first cycle programme (S1-BN)

(in Polish: Informacja naukowa i bibliotekoznawstwo, stacjonarne, pierwszego stopnia)
first cycle programme
full-time, 3-year studies
Language: Polish

Celem studiów I stopnia (licencjackich) jest wykształcenie profesjonalistów w dziedzinie informacji (informatologów i bibliotekoznawców) tak, aby mogli realizować zadania związane z tworzeniem, zarządzaniem i korzystaniem z najnowocześniejszych, ale także tradycyjnych źródeł informacji.

Kierunek studiów Informacja naukowa i bibliotekoznawstwo związany jest z naukami społecznymi, w programie pojawiają się również treści z nauk humanistycznych.

Wiodącą dyscypliną studiów jest Nauka o komunikacji społecznej i mediach. Inne dyscypliny, które są reprezentowane w programie studiów to: Psychologia, Historia, Językoznawstwo, Filozofia, Literaturoznawstwo.

Studia I stopnia zapoznają z podstawowymi teoriami i szkołami informatologicznymi i bibliologicznymi, dotyczącymi procesów informacyjnych.

Wiedza kierunkowa jest przekazywana na szerokim tle teoretycznym (Psychologia, Historia, Językoznawstwo, Filozofia, Literaturoznawstwo). Studia zapoznają z metodami i technikami badań w omawianym zakresie. Zaznajamiają z podstawowymi typami źródeł informacyjnych, przygotowują do samodzielnego korzystania z nich dla potrzeb własnych i użytkowników, a także przygotowania ich z wykorzystaniem dostępnych technologii teleinformatycznych (ważnym aspektem jest digitalizacja zasobów i zasady tworzenia bibliotek cyfrowych). Szczególną uwagę zwraca się na umiejętność oceny, selekcji i weryfikacji informacji pod względem jej jakości i relewantności.

W programie studiów uwzględnione są treści dotyczące badań i zaspokajania potrzeb informacyjnych różnorodnych grup użytkowników funkcjonujących w środowisku i umożliwianie im partycypacji w życiu lokalnej społeczności, także w wyniku poznania swoich małych ojczyzn i budowania swojego dziedzictwa kulturowego. W efekcie poznania prezentowanych zagadnień i uzyskanych kompetencji absolwenci mają możliwość aktywnego uczestniczenia w pracach instytucji działających na potrzeby organizacji społeczności lokalnych, budowania sieci komunikacji i współpracy lokalnych podmiotów, a także stymulowania i aktywizacji mieszkańców.

Absolwent studiów jest więc przygotowywany do pracy centrach informacyjnych, bibliotekach i innych instytucjach kultury (np. ośrodkach kultury) zajmujących się tworzeniem, gromadzeniem, przechowywaniem, organizowaniem i udostępnianiem informacji w różnych formach i nośnikach. Nieodzownym elementem tego przygotowania jest poznanie narzędzi pracy, ale także form i metod pracy z użytkownikami.

W trakcie studiów istnieje możliwość (dla chętnych) zrealizowania przedmiotów z bloku pedagogiczno-psychologicznego, dzięki którym student uzyskuje kwalifikacje pedagogiczne, potrzebne w pracy z dziećmi i młodzieżą, oraz niezbędne w pracy nauczyciela bibliotekarza. Szczegółowe informacje znajdują się na https://www.wdib.uw.edu.pl/studia/opis-studiow/programy-studiow.

Szczególne znaczenie dla realizacji celów kształcenia mają praktyki zawodowe realizowane w trakcie trzech lat studiów (w programie przewidzianych po I i II roku studiów). Ich celem jest zapoznanie studenta z warsztatem pracy w różnych instytucjach zajmujących się zarządzaniem informacją (np. ośrodkach informacji, bibliotekach) oraz wyszukiwaniem i organizacją zasobów informacyjnych pod kątem zróżnicowanych grup użytkowników, a także ukazanie możliwości adaptacji tej wiedzy do pracy w innych instytucjach zajmujących się wspieraniem edukacji (również środowiskowej), umacnianiem potencjału rozwojowego społeczności, rozwijaniem i wspieraniem integracji i aktywności lokalnej.

Realizacja programu studiów nakierowana jest na osiąganie efektów kształcenia w zakresie wiedzy, umiejętności oraz kompetencji społecznych, które są niezbędne na współczesnym rynku pracy. Niezbędne są we wszystkich instytucjach zajmujących się gromadzeniem, opracowaniem, przetwarzaniem i udostępnianiem informacji. Zakładane efekty kształcenia osiągnięte zostaną poprzez realizację program studiów, który jest zamieszczony na stronie https://www.wdib.uw.edu.pl/studia/opis-studiow/programy-studiow.

Program studiów I stopnia na kierunku informacja naukowa i bibliotekoznawstwo jest tak opracowany, że umożliwia kontynuację wybranych treści na studiach II stopnia.

ECTS Coordinators:

Qualification awarded:

First cycle degree - licencjat - in information and book studies

Access to further studies:

second cycle programme

Learning outcomes

Knowledge. A graduate:
• has a general knowledge of main development trends and achievements in library and information science, as well as related disciplines.
• knows and understands basic methods of analysis and interpretation of different works of culture, as well as fundamental concepts and principles concerning copyright and intellectual rights’ protection applicable either in library and information activity or in education processes.
• has a general knowledge of libraries and other cultural institutions, as well as contemporary cultural life.

Skills. A graduate:
• retrieves, analyses, evaluates, selects and uses information from different sources for either own or the users’ needs.
• supervised by a tutor, develops own knowledge and research skills in library and information science.
• recognizes different types of documents, libraries, and information institutions, analyses them critically and interprets, using typical methods, to describe their meanings, social influence, and place in historical and cultural processes.

Personal and social abilities. A graduate:
• understands the need of life long learning.
• properly identifies and solves dilemma of library and information profession.
• is aware of the responsibility for regional, national, and European cultural heritage.

Admission procedures:

Visit the following page for details on admission procedures: https://irk.oferta.uw.edu.pl/