On-line services of the University of Warsaw
You are not logged in | log in
Study programmes > All studies > Scientific Information and Library Studies > Scientific information and library studies, extramural, first cycle programme

Scientific information and library studies, extramural, first cycle programme (NZ1-BN)

(in Polish: Informacja naukowa i bibliotekoznawstwo, niestacjonarne (zaoczne), pierwszego stopnia)
first cycle programme
extramural, 3-year studies
Language: Polish

Celem studiów I stopnia (licencjackich) jest wykształcenie wysokiej klasy specjalistów w dziedzinie nauki o informacji (bibliologii i informatologii), którzy posiadają wiedzę teoretyczną i praktyczną z zakresu tworzenia, wyszukiwania, organizacji oraz udostępniania zasobów informacyjnych za pomocą narzędzi różnego typu (zwłaszcza cyfrowych). Podczas zajęć studenci poznają sposoby i techniki korzystania z informacji oraz technologii informacyjno-komunikacyjnych, w tym projektowania i wykorzystania systemów informacyjnych. Poznają także specjalistyczne narzędzia umożliwiające dostęp do informacji oraz jej rzetelnej oceny. Nabywają wiedzę z zakresu wykorzystania zintegrowanych systemów bibliotecznych, multiwyszukiwarek naukowych, oprogramowania służącego tworzeniu bibliotek, archiwów i repozytoriów cyfrowych, metadanych dokumentów, ewolucji formy książki, prasy elektronicznej oraz innych problemów związanych z działalnością szeroko rozumianych instytucji informacji. Zdobywają umiejętność badania użytkowników informacji, w różnych perspektywach: czytelnika, uczestnika wydarzeń kulturalnych, klienta usług informacyjnych, mieszkańca - członka społeczności lokalnej. W efekcie poznania prezentowanych zagadnień i uzyskanych kompetencji absolwenci mają możliwość aktywnego uczestniczenia w pracach instytucji działających na potrzeby organizacji społeczności lokalnych, budowania sieci komunikacji i współpracy lokalnych podmiotów, a także stymulowania i aktywizacji mieszkańców.

Kierunek studiów informacja naukowa i bibliotekoznawstwo związany jest z naukami społecznymi, w programie pojawiają się również treści z nauk humanistycznych. Wiodącą dyscypliną studiów są nauki o komunikacji społecznej i mediach. Inne dyscypliny reprezentowane w programie studiów to: psychologia, historia, językoznawstwo, filozofia, literaturoznawstwo.

Absolwent studiów jest więc przygotowywany do pracy w centrach informacyjnych, bibliotekach i innych instytucjach kultury (np. ośrodkach kultury) zajmujących się tworzeniem, gromadzeniem, przechowywaniem, organizowaniem i udostępnianiem informacji w różnych formach i na różnych nośnikach. Nieodzownym elementem tego przygotowania jest poznanie narzędzi pracy, ale także form i metod pracy z użytkownikami informacji.

W trakcie studiów istnieje możliwość (dla chętnych) zrealizowania przedmiotów z bloku pedagogiczno-psychologicznego, dzięki którym student uzyskuje kwalifikacje pedagogiczne, potrzebne w pracy z dziećmi i młodzieżą, oraz niezbędne w pracy nauczyciela bibliotekarza. Szczegółowe informacje znajdują się na Wydziału Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii.

Szczególne znaczenie dla realizacji celów kształcenia mają praktyki zawodowe realizowane w trakcie trzech lat studiów (w programie przewidziane po I i II roku studiów). Ich celem jest zapoznanie studenta z warsztatem pracy w różnych instytucjach zajmujących się zarządzaniem informacją (np. ośrodkach informacji, bibliotekach) oraz wyszukiwaniem i organizacją zasobów informacyjnych pod kątem zróżnicowanych grup użytkowników, a także ukazanie możliwości adaptacji tej wiedzy do pracy w innych instytucjach zajmujących się wspieraniem edukacji (również środowiskowej), umacnianiem potencjału rozwojowego społeczności, rozwijaniem i wspieraniem integracji i aktywności lokalnej.

Realizacja programu studiów nakierowana jest na osiąganie efektów kształcenia w zakresie wiedzy, umiejętności oraz kompetencji społecznych, które są niezbędne na współczesnym rynku pracy. Niezbędne są we wszystkich instytucjach zajmujących się gromadzeniem, opracowaniem, przetwarzaniem i udostępnianiem informacji. Zakładane efekty kształcenia osiągnięte zostaną poprzez realizację programu studiów, który jest zamieszczony na stronie Wydziału Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii.

Program studiów I stopnia na kierunku informacja naukowa i bibliotekoznawstwo jest tak opracowany, że umożliwia kontynuację wybranych treści na studiach II stopnia.

ECTS Coordinators:

Qualification awarded:

First cycle degree - licencjat - in information and book studies

Access to further studies:

second cycle programme

Learning outcomes

Knowledge: the graduate knows and understands
K_W01 – facts, objects and phenomena as well as the theories describing them relevant to book studies, information studies and social communication and media studies, with their subject specificity
K_W02 – methodology of social communication and media sciences, as well as disciplines related to the field of study, to the extent corresponding to their interdisciplinary social and media cooperation and inspiration, with their subject specificity
K_W03 – basic general and specialist terminology in the area of social communication and media sciences, in particular book studies and information studies, as well as disciplines related to the field of study
K_W04 – basic methods of analysis and interpretation of various cultural products appropriate for social communication and media sciences, in particular book studies and information studies, as well as disciplines related to the field of study
K_W05 – rules of operation of library systems, both general and narrowed down to specific areas of research and/or professional activity
K_W06 – history and principles and forms of creation and operation of cultural and information institutions of various types
K_W07 – processes for the creation, management and assessment of the quality of document collections, as well as procedures and tools for accessing them
K_W08 – methods, forms and sociological and psycho-sociological conditions of communication with library users and other cultural institutions
K_W09 – legal, social, economic, technical and cultural aspects of the activity of cultural and information institutions
K_W10 – basic concepts and principles in the field of cultural heritage and copyright protection applicable in library and information activities and in education
K_W11 – basic sociological and psychological research directions as well as psychological characteristics of a human being
K_W12 – history of science, its development stages, structure and organization
K_W13 – selected historical issues and processes of Poland and Europe, including the historical evolution of culture
K_W14 – the construction and functioning of language as a system of signs and a tool of social communication
K_W15 – basic knowledge of literature, including belles-lettres as a cultural artifact and a source of artistic inspiration
K_W16 – basic terms and areas of philosophical research
K_W17 – basic concepts of classical logic and the method of proving in classical propositional calculus, classical predicate calculus and set theory.
Professional skills: the graduate is able to
K_U01 – use the concepts and research methodology of social communication and media sciences (book and information studies) that allow for identification and studying of problems related to the field of study
K_U02 – use the theory and methodology of the disciplines related to the field of study in the implementation of research and professional tasks
K_U03 – use the specialist terminology of social communication and media sciences, in particular book and information sciences as well as the disciplines related to the field of study
K_U04 – use information and communication techniques within the scope appropriate for the field of study
K_U05 – search, analyze and evaluate sources, as well as select and use information acquired from them for their own and other users’ purposes
K_U06 – identify and apply appropriate methods and tools for organizing and representing information
K_U07 – identify and analyze the needs of users of cultural and information institutions
K_U08 – conduct educational, animation and promotional activities related to the information and cultural activity, especially reading
K_U09 – analyze the functioning of cultural and information institutions and evaluate the effectiveness of their cultural and information services
K_U10 – communicate through various channels and techniques with specialists in the field of social communication and media sciences, including book and information studies
K_U11 – prepare oral presentations on issues of social communication and media sciences, in particular book and information studies
K_U12 – prepare various types of written works related to research problems of social communication and media sciences in the area of book and information studies
K_U13 – use a foreign language at B2 level of the Common European Framework of Reference for Languages
K_U14 – plan and organize individual and team work on tasks related to cultural and/or information activity
K_U15 – independently acquire new knowledge and skills related to the field of study and research or professional activity
Social skills: the graduate is prepared to
K_K01 – critically assess the knowledge necessary to conduct research and/or professional activities in the field of social communication and media sciences, especially book and information studies
K_K02 – recognize the importance of knowledge in solving cognitive and practical problems in the field of book and information studies, as well as use the knowledge of others in this area
K_K03 – fulfill the social obligations of a culture and/or information worker, including engaging in environmental activities and initiating activities in the public interest
K_K04 – observe and enforce the professional ethics of culture and/or information workers
K_K05 – care for the achievements and traditions of culture and/or information workers
K_K06 – think and act in an entrepreneurial way in relation to institutions and professional activities in the field of information and/or culture

Admission procedures:

Visit the following page for details on admission procedures: https://irk.oferta.uw.edu.pl/