On-line services of the University of Warsaw
You are not logged in | log in
Study programmes > All studies > Liberal Arts > Liberal Arts studies, full-time, second cycle

Liberal Arts studies, full-time, second cycle (S2-AL)

(in Polish: Artes Liberales, studia stacjonarne, drugiego stopnia)
second cycle programme
full-time, 2-year studies
Language: Polish
 • Dziedziny: dziedzina nauk humanistycznych, dziedzina nauk społecznych, dziedzina nauk ścisłych i przyrodniczych
 • Dyscypliny: nauki o kulturze i religii, nauki o sztuce, filozofia, historia, językoznawstwo, literaturoznawstwo, archeologia, nauki o polityce i administracji, psychologia, nauki socjologiczne, ekonomia i finanse, nauki biologiczne

Unikatowe (wyróżniające) cechy oraz cele programu

Studia II stopnia artes liberales to międzydziedzinowy program kształcenia adresowany do absolwentów interdyscyplinarnych i tradycyjnych kierunków studiów. Pozwala na zdobycie wszechstronnej wiedzy z zakresu nauk humanistycznych, społecznych i przyrodniczych w ramach jednej z czterech ścieżek kształcenia. Studenci komponują plan studiów w dużej części samodzielnie – ponad 2/3 programu stanowią zajęcia do wyboru.

Ważnym celem kierunku jest rozwijanie umiejętności prowadzenia badań interdyscyplinarnych. Służą temu seminaria dziedzinowe oraz kształcenie sprofilowane według zainteresowań studentów, realizowane poprzez wybór jednej ze ścieżek kształcenia.

W ramach studiów II stopnia na kierunku artes liberales realizowane są cztery ścieżki kształcenia:

 • ścieżka humanistyczno-społeczna
 • ścieżka humanistyczno-przyrodnicza
 • ścieżka społeczno-przyrodnicza
 • Cultural and Intellectual History Between East and West (Między Wschodem a Zachodem - historia kultury i myśli)

Problematyka zajęć w obrębie poszczególnych ścieżek obejmuje między innymi:

1. Ścieżka humanistyczno-społeczna

 • Jednostki a społeczeństwo
 • hermeneutyczne i socjologiczne aspekty dzieł kultury i sztuki
 • antropologiczny i społeczny wymiar praktyk kulturowych
 • refleksja o sztuce i literaturze oraz działania performatywne
 • aktywne uczestnictwo w kulturze
 • metody analizy i interpretacji tekstów kultury
 • dzieło sztuki w kulturze

2. Ścieżka humanistyczno – przyrodnicza

 • różnorodność biologiczna i kulturowa
 • animal studies
 • etologia ludzi i zwierząt
 • etyczne aspekty ekologii
 • filozoficzne konsekwencje teorii i wyników badań naukowych, w tym biologicznych
 • sztuka ludzi i zwierząt

3. Ścieżka społeczno-przyrodnicza

 • społeczne aspekty ekologii
 • zróżnicowanie społeczne i biologiczne
 • rozumienie granicy pomiędzy badaniami społecznymi i przyrodniczymi
 • nauki społeczne pomiędzy humanistyką i przyrodoznawstwem
 • społeczne i biologiczne aspekty płci
 • ewolucja biologiczna a dzieje społeczeństw
 • zmiany klimatyczne a niepokoje społeczne

4. Cultural and Intellectual History Between East and West (Między Wschodem a Zachodem - historia kultury i myśli)

 • historia kultury
 • historia myśli
 • hermeneutyka tekstów kultury
 • różnorodność europejskich tradycji akademickich
 • akademickie użycie języka obcego

Zasady wyboru ścieżek kształcenia

Student decyduje o wyborze ścieżki kształcenia, kierując się własnymi zainteresowaniami, poprzez wybór dwóch seminariów dziedzinowych oraz zajęć i kursów z odpowiedniego modułu kształcenia (humanistyczny, społeczny, przyrodniczy).

Zajęcia odbywają się w budynku Kolegium Artes Liberales przy ul. Dobrej 72, w bezpośrednim sąsiedztwie ogrodów Biblioteki Uniwersytetu Warszawskiego. Zajęcia planowane są od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 – 20.00.

Więcej informacji w tym program studiów oraz aktualne plany zajęć znajdują się na stronie internetowej kierunku: http://www.clas.al.uw.edu.pl/rekrutacja-2020

Absolwent studiów II stopnia artes liberales

Absolwent artes liberales ma interdyscyplinarną wiedzę z zakresu nauk humanistycznych, społecznych i przyrodniczych, pozwalającą mu swobodnie opisywać, analizować i rozumieć zjawiska z pogranicza tych nauk. Rozumie zależności między dyscyplinami w obrębie nauk humanistycznych, społecznych i przyrodniczych i potrafi zastosować tę wiedzę do analizy dzieł artystycznych, tekstów kultury i zjawisk społecznych. Rozumie rolę człowieka w przyrodzie.

Absolwent jest przygotowany do prowadzenia samodzielnej, interdyscyplinarnej pracy badawczej łączącej elementy nauk humanistycznych, społecznych i przyrodniczych. W szczególności absolwent potrafi samodzielnie formułować problemy i pytania badawcze, krytycznie odnosić się do tekstów naukowych w w/w dziedzinach oraz pisać teksty spełniające wymogi naukowości w języku polskim i języku obcym. Seminaria badawcze zapewniają absolwentom umiejętności warsztatowe pozwalające na kontynuację nauki na studiach doktoranckich.

Absolwent artes liberales jest gotów do podjęcia pracy w międzykulturowym i różnorodnym środowisku. Potrafi samodzielnie formułować problemy i rozwiązywać je za pomocą odpowiednio wybranych środków. Jest świadomy zmienności warunków panujących na rynku pracy i gotowy do kształcenia się przez całe życie.

ECTS Coordinators:

Qualification awarded:

Second cycle degree - magister - in Liberal Arts

Access to further studies:

doctoral school, non-degree postgraduate education

Learning outcomes

We have more than one version of this field. Click below and select the version you want to see:

The graduate
-has extensive and in-depth knowledge on the place and role of the humanities, the social, exact and natural sciences in early and contemporary culture
- has an in-depth understanding of the terminology of the humanities and social sciences and knows how to use it
- has an in-depth understanding of the terminology of literary studies, history of art, theatre and film
- has a comprehensive understanding of the terminology of cultural anthropology, ethnology, ethnography and folklore studies
- has the capacity to select and interpret a broad range of information from different textual, iconographic and electronic sources
- has the capacity to perform in-depth and extensive analyses of artistic, philosophical and sociological texts using the appropriate research tools, and to present the results of such work
- has the capacity to perform in-depth and extensive analyses of works of visual, multimedia and performative arts in an aesthetic and social context
- has research skills enabling the formulation of research problems from the humanities, philosophy, literature and arts
- has the capacity to organize and work with a group and assume different social roles within it
- participates actively in cultural and social life taking advantage of all forms offered by media, the arts and science

Admission procedures:

Visit the following page for details on admission procedures: https://irk.oferta.uw.edu.pl/