On-line services of the University of Warsaw
You are not logged in | log in
Study programmes > All studies > Administration > Administration, full-time, first cycle studies - B.A.

Administration, full-time, first cycle studies - B.A. (S1-PRK-AD)

(in Polish: Administracja, stacjonarne, pierwszego stopnia)
first cycle programme
full-time, 3-year studies
Language: Polish

Opis programu studiów:

Studia stacjonarne pierwszego stopnia (studia licencjackie) na kierunku Administracja na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego pozwalają na zdobycie ogólnej wiedzy dotyczącej reguł i zasad funkcjonowania administracji publicznej w Polsce. Studenci zdobędą informacje z zakresu regulacji ustrojowych i prawnych modeli postępowania aparatu administracyjnego, uzupełnione o elementy tzw. zarządzania sprawami publicznymi w oparciu o zadania i kompetencje w rozumieniu prawa administracyjnego. Studia te prowadzą do rozwoju u studenta umiejętności i kompetencji niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania w otaczającym go społeczeństwie, w którym państwo przez swoje organy wpływa (w ramach posiadanego władztwa administracyjnego) na liczne dziedziny życia obywateli. W szczególności studia pierwszego stopnia pozwalają na budowanie podstawowych umiejętności samokształcenia się. W połączeniu ze studiami drugiego stopnia (studia magisterskie), gwarantuje to absolwentom możliwość reagowania na zmienne i niestabilne otoczenie społeczno-gospodarcze oraz daje możliwość dostosowywania się do potrzeb pracodawców i rynku pracy.

Koncepcja kształcenia dla studiów pierwszego stopnia (studia licencjackie) na kierunku Administracja na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego zakłada, że mogą one stanowić idealną podstawę do studiów drugiego stopnia na kierunku Administracja. Mają one na celu poszerzenie zdobytej wiedzy dotyczącej administracji publicznej w Polsce oraz specjalizację w wąskich obszarach jej funkcjonowania, a także mogą stanowić niezwykle przydatną bazę do uzupełniania wiedzy i wykształcenia w ramach innych dostępnych kierunków II stopnia. W obu przypadkach studia pozwalają na rozwój kluczowych kompetencji społecznych i umiejętności, w tym w szczególności umiejętności wykorzystywania w praktyce nabytej w ramach studiów pierwszego stopnia wiedzy, metod i sztuki argumentacji, a także schematów profesjonalnego myślenia i rozumowania.

Zajęcia objęte programem studiów stacjonarnych odbywają się od poniedziałku do piątku, w budynkach znajdujących się w prestiżowych i dobrze skomunikowanych lokalizacjach w Śródmieściu – przede wszystkimna kampusie centralnym przy Krakowskim Przedmieściu lub na Powiślu (w odległości około 5-7 minut pieszo od kampusu centralnego). Budynki są w pełni dostępne i przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych. Wydział dysponuje obecnie ponad 20 salami dydaktycznymi (w 4 budynkach), pozwalającymi na komfortowe
prowadzenie i uczestniczenie w wykładach, ćwiczeniach, warsztatach oraz zajęciach seminaryjnych, a także salą do symulacji rozpraw sądowych.

Studenci zyskują ponadto dostęp do najlepiej wyposażonej biblioteki prawniczej w Polsce, obejmującej również pokaźne zbiory z zakresu prawa administracyjnego i nauki administracji.

Program studiów obowiązujący na kierunku Administracja I stopnia przewiduje obowiązek odbycia przez studenta praktyki zawodowej w wymiarze trzech tygodni. Wymiar praktyk wynosi 120 godzin.

W ramach praktyk student może odbywać praktyki sądowe w sądzie mającym siedzibę w Polsce (sądy powszechne, sądy wojskowe, Sąd Najwyższy, sądy administracyjne lub Trybunał Konstytucyjny) albo w sądzie lub trybunale mającym siedzibę w jednym z państw członkowskich Unii Europejskiej oraz może odbywać praktyki pozasądowe – mogą to być m.in. urzędy organów państwa i samorządu terytorialnego, prokuratury, kancelarie adwokackie, radcowskie, komornicze, notarialne, organizacje pozarządowe a także podmioty prowadzące działalność gospodarczą (np. banki, towarzystwa ubezpieczeniowe itp.).

Studia na kierunku Administracja (studia I stopnia, stacjonarne) zaliczane są do dziedziny nauk społecznych i dyscypliny nauki prawne.

Sylwetka absolwenta:

Dzięki uzyskaniu szerokiej i kompleksowej wiedzy ogólnoakademickiej, osoby które ukończą studia pierwszego stopnia na kierunku Administracja (studia licencjackie), są przygotowane do wejścia na konkurencyjny i wymagający rynek pracy, a także do czynnego uczestniczenia w rozmaitych wydarzeniach życia zawodowego, społecznego i gospodarczego. Nabyte i rozwinięte w trakcie studiów kompetencje interpersonalne, umiejętności sprawnego i skutecznego komunikowania się z otoczeniem, rzeczowej argumentacji i obrony prezentowanych poglądów, a także umiejętność pracy zadaniowej, pracy w grupach, wykorzystywania posiadanej wiedzy ogólnoakademickiej i problemowego sposobu myślenia w praktyce zawodowej, pozwalają absolwentom na podjęcie pracy w administracji państwowej, samorządowej, w instytucjach europejskich czy podmiotach, wykonujących przekazane im zadania i kompetencje z zakresu administracji publicznej. Posiadana wiedza, umiejętności i kompetencje pozwalają ponadto na podjęcie i sprawne prowadzenie własnej działalności gospodarczej lub współpracę z szeroko rozumianym biznesem.

Absolwent jest merytorycznie przygotowany do pracy administracyjnej w jednej z państwowych jednostek, takich jak w szczególności Policja, Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Centralne Biuro Antykorupcyjne, organy samorządu terytorialnego i wielu innych.

ECTS Coordinators:

Qualification awarded:

First cycle degree - licencjat - in administration

Access to further studies:

second cycle programme

Learning outcomes

Upon completion of the first-cycle studies in Public Administration, the Graduate:
1) has acquired basic knowledge on the nature of sciences of law and administration, their place within the system of social sciences, and the typical social structures and institutions (political, legal and economic) and their basic elements.
2) is aware of the basic problems of the particular branches of public administration and other selected social sciences.
3) demonstrates basic knowledge on the system and organs of government in Poland, and in particular about the organs of the State and local governments, as well as is able to define the existing relationships between them.
4) has developed basic awareness of an individual as a subject of the national and international law; comprehends the place of a citizen within the public administration.
5. is aware of the rules of creation and development of the forms of individual entrepreneurship, and has acquired knowledge essential for undertaking business activity.
6) is able to correctly explain and construe the basic notions and social phenomena connected to public administration; applies the basic terminology of the particular study disciplines.
7) correctly applies selected legal norms and principles, solving particular problems of law areas relevant for administrative studies, particularly in the case of matters related to his/her own area of interest (as indicated by the chosen specialisation subjects); demonstrates ability to find legal grounds, case-law and literature pertaining to the issue at stake, and on the application of ethical principles; skillfully executes administrative acts.
8) is ready to undertake clerical tasks at the middle level of management in various organisations, organs, and institutions of public administration. Skilfully uses the accessible data sources, demonstrates ability to prepare standard documents and written compositions regarding more detailed issues; unassisted is able to reach out for various data sources; is aware of and skilfully uses electronic tools.
9) is able to communicate within the work environment, work in team, organise and lead small work teams; resourcefully thinks and acts, is creative and flexible; is able to communicate with the citizens within the public administration milieu, and act ethically.
10) is able to successfully work in a team formed to prepare social projects taking into account legal, economic and political aspects (including preparation and implementation of the projects co-financed by the European Union.)

2. Duration of studies: 120 ECTS, 6 semesters

3. The curriculum is not based on the Learning Standards as set forth by the Minister of Science and Higher Education Regulation of 17 January 2012 on the Teaching standards for programmes of study preparing for the teaching profession
4. Number of ECTS for the learning outcomes achieved in courses fundamental for the area of study: 55
Number of ECTS for learning outcomes achieved in practical courses (including laboratories, and projects) – 25
Number of ECTS for learning outcomes achieved in optional courses – 56
5. Information on apprenticeship period (duration and number of ECTS)
A student must undergo an apprenticeship lasting 160 hours, credited with 5 ECTS

A student who has taken part in a students apprenticeship :
1) demonstrates ability of practical application of the theoretical knowledge on the system of Polish law for unassisted solution of specific problems in particular legal disciplines inherent for public administration.
2) has skills and has acquired experience in preparation of the basic documents, written analyses and interpretation of specific administrative-legal problems, and in preparation and presentations of expositions regarding these matters.
3) demonstrates knowledge on practical functioning of administration and on application of ethical norms at work.

Admission procedures:

Visit the following page for details on admission procedures: https://irk.oferta.uw.edu.pl/