On-line services of the University of Warsaw
You are not logged in | log in
Study programmes > All studies > Administration > Administration, external, second cycle studies – M. A.

Administration, external, second cycle studies – M. A. (NZ2-AD)

(in Polish: Administracja - prawo, niestacjonarne (zaoczne), drugiego stopnia)
second cycle programme
extramural, 2-year studies
Language: Polish

Opis programu studiów:

Studia na kierunku Administracja (studia II stopnia, niestacjonarne) zaliczane są do dziedziny nauk społecznych i dyscypliny nauki prawne.

Studia drugiego stopnia (studia magisterskie) na kierunku Administracja na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego pozwalają na zdobycie szczegółowej wiedzy dotyczącej zasad funkcjonowania oraz modeli postępowania administracji publicznej jako pewnego rodzaju organizacji, a ponadto wiedzy z zakresu szeroko rozumianego zarządzania sprawami publicznymi przez podmioty wyposażone w kompetencje i zadania w rozumieniu prawa administracyjnego. Studia te prowadzą do rozwoju u studenta umiejętności i kompetencji niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania w dzisiejszym świecie, w którym państwo stara się oddziaływać i regulować w ramach posiadanego władztwa administracyjnego kolejne obszary życia.

Koncepcja kształcenia dla studiów drugiego stopnia (studia magisterskie) na kierunku Administracja na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego zakłada, że mogą one stanowić kontynuację studiów pierwszego stopnia na kierunku Administracja, prowadząc do poszerzenia zdobytej już wiedzy dotyczącej administracji publicznej w Polsce oraz specjalizacji w wąskich obszarach jej funkcjonowania, a także mogą one stanowić ciekawe uzupełnienie wiedzy i wykształcenia zdobytego w ramach innego - odrębnego kierunku studiów, o administracyjne aspekty działalności państwa i innych upoważnionych podmiotów. W obu przypadkach studia pozwalają na rozwój kluczowych kompetencji społecznych i umiejętności, w tym w szczególności umiejętności wykorzystywania w praktyce nabytej wiedzy, sposobu argumentacji i schematów profesjonalnego myślenia.

Zajęcia objęte programem studiów odbywają się podczas weekendowych zjazdów (soboty i niedziele), organizowanych najczęściej raz na dwa tygodnie. Taki model studiów pozwala na ich swobodne łączenie z pełnoetatową pracą zawodową, zdobywaniem praktyk czy realizacją własnych pasji. Wszystkie zajęcia odbywają się w budynkach znajdujących się w prestiżowych i dobrze skomunikowanych lokalizacjach w Śródmieściu - na kampusie centralnym przy Krakowskim Przedmieściu lub na Powiślu (w odległości około 5-7 minut pieszo od kampusu centralnego). Budynki są w pełni dostępne i przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych. Wydział dysponuje obecnie ponad 20 salami dydaktycznymi (w 4 budynkach), pozwalającymi na komfortowe prowadzenie i uczestniczenie w wykładach, ćwiczeniach, warsztatach oraz zajęciach seminaryjnych, a także salą do symulacji rozpraw sądowych.

Studenci zyskują ponadto dostęp do najlepiej wyposażonej biblioteki prawniczej w Polsce, obejmującej również pokaźne zbiory z zakresu prawa administracyjnego i nauki administracji.

Program studiów obowiązujący na kierunku administracja nie przewiduje obowiązku odbycia przez studenta praktyki zawodowej. Studia są prowadzone w trybie niestacjonarnym, zaś osoby studenci najczęściej posiadają już pracę. Nałożenie obowiązku odbywania praktyk zawodowych w takiej sytuacji uznane zostało za zbędne. Studenci studiów drugiego stopnia na kierunku administracja podkreślają, że oczekują uzupełnienia posiadanej wiedzy i umiejętności w szczególności o treści teoretyczne, gdyż wiedza i umiejętności praktyczne nie są im obce.

Sylwetka absolwenta:

Dzięki uzyskaniu szerokiej i kompleksowej wiedzy ogólnoakademickiej, osoby które ukończą studia drugiego stopnia na kierunku Administracja (studia magisterskie), są przygotowane do wejścia na konkurencyjny i wymagający rynek pracy, a także do czynnego uczestniczenia w rozmaitych wydarzeniach życia zawodowego, społecznego i gospodarczego. Nabyte i rozwinięte w trakcie studiów kompetencje interpersonalne, umiejętności sprawnego i skutecznego komunikowania się z otoczeniem, rzeczowej argumentacji i obrony prezentowanych poglądów, a także umiejętność pracy zadaniowej, pracy w grupach, wykorzystywania posiadanej szerokiej wiedzy ogólnoakademickiej i problemowego sposobu myślenia w praktyce zawodowej, pozwalają absolwentom na podjęcie dowolnej pracy w administracji państwowej, samorządowej, w instytucjach europejskich, czy nietypowych podmiotach, wykonujących przekazane im zadania i kompetencje z zakresu administracji publicznej. Posiadana wiedza, umiejętności i kompetencje pozwalają ponadto na podjęcie i sprawne prowadzenie własnej działalności gospodarczej lub współpracę z szeroko rozumianym biznesem.

Absolwent jest merytorycznie przygotowany do pracy administracyjnej w jednej z państwowych jednostek, takich jak w szczególności Policja, Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Centralne Biuro Antykorupcyjne i wielu innych. Absolwent studiów drugiego stopnia na kierunku Administracja, którego udział w zajęciach związanych z prowadzeniem badań naukowych, w tym przede wszystkim w seminarium magisterskim i zajęciach w ramach specjalizacji, wykazał jego predyspozycje do pracy badawczej i naukowej będzie gotowy do podjęcia i kontynuowania nauki na studiach III stopnia, zmierzających do uzyskania stopnia naukowego doktora.

ECTS Coordinators:

Qualification awarded:

Second cycle degree - magister - in administration

Access to further studies:

doctoral school, non-degree postgraduate education

Learning outcomes

Upon completion of the second cycle studies in Administration, the graduate:
1) has acquired extensive knowledge of the nature of science of law and administration, its position among social sciences, and the typical social structures and institutions (political, legal and economic) and their basic elements,
2) has acquired in-depth knowledge of the various fields of law, and in particular of administrative and legal sciences, as well as other selected social sciences; is acquainted with the origins and the evolution of particular legal institutions; shown familiarity with different views on particular legal institutions represented in the scholarship; has acquired in-depth knowledge of the content of the courses chosen within curriculum specialisation (European integration, public finances, tax administration, or administration of the law enforcement services),
3) has extensive knowledge about the system and organs of government in Poland, and in particular about the organs of the State and local governments, as well as about the existing relationships between these structures,
4) has in-depth knowledge of the legal systems, both national and international, relations within these systems and of the connections of the Polish law to international law and, in particular, to the EU law;
5) is familiar with the rules of establishment and development of individual enterprises and has the knowledge necessary to establish and conduct individual business
6) is able to explain and interpret the legal notions taught within the curriculum; utilise adequate terminology of the particular fields of study taught during the programme,
7) correctly uses selected legal norms and principles, solving particular problems of law areas relevant to administrative studies, and, in particular, the ones covered by specialisation courses chosen by the graduate in accordance to their interests; search for and find legal foundations, case law and literature on the researched subjects; apply ethical principles and as well as, independently put forward solutions to a particular problem and take decisions..
8) is prepared to independently work at higher levels of state and local government administration management, as well as to manage enterprises, non-governmental organizations, institutions of culture, political parties organs, as well as to undertake directive functions in civil service; also use the acquired knowledge to resolve problems arising at work.
9) uses complex knowledge of administrative law, budgeting, administration and functioning of the institutions both in Poland and in the European Union, in order to independently solve problems, develop and implement of projects, organize work-groups and to lead them, and to take decisions respecting human rights and ethical standards; prepare documents and papers on particular issues and independently search for all range of sources.
10) prepared to undertake research; be able to prepare projects of social dimension, taking into account all possible legal, economic and political aspects (which shall include preparation and implementation of the projects co-financed by the European Union.)

2. Duration of studies – 120 ECTS, 4 semesters

3. The curriculum does not take into account the Learning Standards as set by the Minister of Science and Higher Education Regulation of 17 January 2012 on the Teaching standards for programmes of study preparing for the teaching profession

4. Number of ECTS for the learning outcomes achieved in courses fundamental for the area of study: 120
Number of ECTS for learning outcomes achieved in practical courses (including laboratories, and projects) - 0
No of ECTS credits for the learning outcomes achieved in optional courses: 60

5. Information on placements (duration and number of ECTS ): no placements foreseen.

Admission procedures:

Visit the following page for details on admission procedures: https://irk.oferta.uw.edu.pl/