Serwisy internetowe Uniwersytetu Warszawskiego
Nie jesteś zalogowany | zaloguj się
Kierunki studiów > Studia I stopnia > Samorząd terytorialny i polityka regionalna > Samorząd terytorialny i polityka regionalna, stacjonarne, pierwszego stopnia

Samorząd terytorialny i polityka regionalna, stacjonarne, pierwszego stopnia (S1-STPR)

Pierwszego stopnia
Stacjonarne, 3-letnie
Język: polski

Studia stacjonarne I stopnia na kierunku „Samorząd terytorialny i polityka regionalna” mają charakter interdyscyplinarny - obejmują przede wszystkim przedmioty z zakresu dwóch dyscyplin nauk społecznych: nauk prawnych oraz nauk o polityce i administracji. Program studiów obejmuje jednak także podstawy wiedzy ekonomicznej i socjologicznej. W trakcie studiów studenci poznają mechanizmy funkcjonowania struktur administracji publicznej, zwłaszcza samorządowej, organów i instytucji Unii Europejskiej, jak również przesłanki i mechanizmy procesów rozwojowych w układzie terytorialnym (lokalnym i regionalnym). Poznają także prawne i praktyczne uwarunkowania procesów programowania i realizacji planów i strategii rozwojowych, w tym pozyskiwania środków finansowych na rozwój lokalny i regionalny ze źródeł krajowych i zagranicznych. Uzyskują szeroką wiedzę z zakresu zasad organizacji i funkcjonowania administracji publicznej oraz jej otoczenia instytucjonalnego. Unikalną cechą studiów jest połączenie nabywania wiedzy i umiejętności w zakresie przedmiotów prawniczych, administracyjnych, politologicznych, ekonomicznych, socjologicznych, oraz umiejętności z zakresu zarządzania. W szczególności studenci uzyskują niezbędną dla wykonywania zawodu wiedzę z zakresu mikro- i makroekonomii, statystyki i demografii, socjologii (wraz z metodyką prowadzenia badań społecznych), prawa ustrojowego, ze szczególnym uwzględnieniem ustroju samorządu terytorialnego, prawa cywilnego, zwłaszcza prawa umów (wraz z zastosowaniami tego prawa w funkcjonowaniu administracji), ogólnego prawa administracyjnego oraz postępowania administracyjnego i sądowo-administracyjnego, publicznego prawa gospodarczego oraz prawa finansowego, nauki o administracji, polityki społecznej oraz zarządzania w administracji. Studenci odbywają także praktyki, przede wszystkim w urzędach administracji publicznej, w wymiarze 160 godzin.

Celem kształcenia na studiach I stopnia jest pozyskanie wiedzy i umiejętności uwzględniających najnowsze osiągnięcia nauk administracyjno-prawnych i politologicznych, w tym zagadnienia e-Government, good governance oraz podstawy ekonomicznej analizy prawa. Absolwent uzyskuje szeroką wiedzę z zakresu nauk prawnych i społecznych, zwłaszcza nauk z zakresu administracji i politologii, oraz podstawową wiedzę ekonomiczną. Celem studiów jest ponadto nabycie umiejętności dotyczących warsztatu badawczego, który musi być stosowany podczas pisania pracy licencjackiej (w tym: gromadzenia, pod opieką promotora, literatury przedmiotu, źródeł i aktów prawnych oraz ich analizy). Studentowi przekazywane są także zasady etyczne i prawne związane z respektowaniem własności intelektualnej. Podczas studiów I stopnia student opanowuje język obcy na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy oraz uczy się posługiwania językiem specjalistycznym z zakresu administracji, prawa i ekonomii, w stopniu koniecznym do wykonywania zawodu. Zajęcia w formie ćwiczeń lub warsztatów prowadzone są z podziałem na grupy obejmujące nie więcej niż kilkanaście osób. Zajęcia prowadzone są w budynkach zlokalizowanych w Kampusie Głównym UW.

Absolwent potrafi wykorzystywać wiedzę w pracy zawodowej, z zachowaniem zasad etycznych. Jest przygotowany do pracy w różnych jednostkach administracji publicznej – przede wszystkim samorządowej (zarówno gminnej i powiatowej, jak i wojewódzkiej), ale także rządowej, a zwłaszcza w urzędach obsługujących poszczególne organy administracji. Absolwenci mogą także znaleźć zatrudnienie w przedsiębiorstwach prowadzących działalność w zakresie gospodarki komunalnej, organizacjach gospodarczych i społecznych, instytucjach i organizacjach międzynarodowych oraz w przedsiębiorstwach specjalizujących się we współpracy albo świadczących rozmaite usługi na rzecz jednostek samorządu terytorialnego. Absolwenci są przygotowani do sprawnego posługiwania się dostępnymi środkami informacji, narzędziami i technikami poznawanymi w ramach prowadzonych przedmiotów, a także do samodzielnego doskonalenia i uzupełniania nabytej wiedzy i umiejętności. Mogą kształcić się dalej na studiach magisterskich (drugiego stopnia) na kierunku Samorząd terytorialny i polityka regionalna, jak również na innych kierunkach pokrewnych, przede wszystkim z zakresu prawa, administracji, politologii i ekonomii, następnie zaś – na odpowiednich studiach doktoranckich.

Koordynatorzy ECTS:

Przyznawane kwalifikacje:

Licencjat na kierunku samorząd terytorialny i polityka regionalna

Dalsze studia:

studia drugiego stopnia

Efekty kształcenia

1. Efekty kształcenia dla kierunku samorząd terytorialny i polityka regionalna (8 najważniejszych)
- ma podstawową wiedzę o strukturach państwowych i samorządu terytorialnego oraz podstawowych elementach tych struktur,
- ma podstawową wiedzę o funkcjonowaniu jednostek i grup w społeczeństwie oraz o przemianach struktur i więzi lokalnych i regionalnych,
- zna współczesne nurty teoretyczne i koncepcje nt. funkcjonowania samorządu terytorialnego i społeczeństwa obywatelskiego oraz ewolucje poglądów na te zagadnienia,
- potrafi właściwie diagnozować problemy ze sfery polityki regionalnej i lokalnej,
- ma umiejętności krytycznej analizy zadań samorządu terytorialnego i prognozowania zbiorowych potrzeb w wymiarze lokalnym i regionalnym,
- prawidłowo posługuje się systemami normatywnymi oraz wybranymi normami i regułami (prawnymi, zawodowymi, moralnymi) w celu rozwiązania konkretnego zadania z zakresu funkcjonowania administracji publicznej,
- rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie w związku ze zmianami otoczenia prawnego i instytucjonalnego oraz otoczenia społecznego,
- umie uczestniczyć w przygotowaniu projektów społecznych (politycznych, gospodarczych, obywatelskich), uwzględniając aspekty prawne, ekonomiczne i polityczne w wymiarze lokalnym i regionalnym.

2. Wymiar studiów w punktach ECTS i liczba semestrów
- Liczba pkt ECTS: 180
- liczba semestrów: 6

3. Program nie jest oparty na standardach kształcenia nauczycieli.

4. Liczba punktów ECTS przypadająca na zajęcia z zakresu nauk podstawowych, zajęcia o charakterze praktycznym, w tym laboratoria i zajęcia projektowe, zajęcia modułowe.
- Liczba punktów ECTS przypadająca na zajęcia z zakresu nauk podstawowych: 75
- Liczba punktów ECTS przypadająca na zajęcia o charakterze praktycznym, w tym laboratoria i zajęcia projektowe, zajęcia modułowe: 54

5. Informacje o praktykach (jeżeli są przewidziane w programie studiów) z podaniem wymiaru i liczby punktów ECTS
Praktyki zawodowe obejmują 160 h i 8 pkt ECTS.
Uzyskane w wyniku praktyk kompetencje:
- potrafi posługiwać się aktami prawnymi i dokumentami strategicznymi opracowanymi na różnych szczeblach zarządzania sprawami publicznymi (właściwie je identyfikować i interpretować);
- ma umiejętności krytycznej analizy zadań samorządu terytorialnego i prognozowania zbiorowych potrzeb w wymiarze lokalnym i regionalnym;
- prawidłowo posługuje się systemami normatywnymi oraz wybranymi normami i regułami (prawnymi, zawodowymi, moralnymi) w celu rozwiązania konkretnego zadania z zakresu funkcjonowania administracji publicznej;
- potrafi wskazać aksjologiczne i praktyczne dylematy w pracy pracownika samorządu terytorialnego;
- potrafi myśleć i działać w sposób przedsiębiorczy;
- potrafi uzupełniać i doskonalić nabytą wiedzę i umiejętności.
Praktyka może się odbywać w jednostkach gospodarczych, jednostkach administracji państwowej, administracji samorządowej, organizacjach pozarządowych, placówkach oświatowych, służby zdrowia, kultury, instytucjach naukowo-badawczych lub innych jednostkach organizacyjnych. Student może skorzystać z oferty praktyk, przedstawionej przez Pełnomocnika ds. praktyk lub też mogą odbyć praktyki w samodzielnie wybranych jednostkach (po wcześniejszym porozumieniu z Pełnomocnikiem). Praktyki mają w szczególności na celu:
•poszerzenie wiedzy zdobytej na studiach i rozwijanie umiejętności jej wykorzystania,
•zapoznanie studenta ze specyfiką środowiska zawodowego,
• kształtowanie konkretnych umiejętności zawodowych związanych bezpośrednio z miejscem odbywania praktyki,
• kształtowanie umiejętności skutecznego komunikowania się w organizacji,
• poznanie funkcjonowania struktury organizacyjnej, zasad organizacji pracy i podziału kompetencji, procedur, procesu planowania pracy, kontroli,
• doskonalenie umiejętności organizacji pracy własnej, pracy zespołowej, efektywnego zarządzania czasem, sumienności, odpowiedzialności za powierzone zadania,
• doskonalenie umiejętności posługiwania się językiem obcym w sytuacjach zawodowych,
• nabycie umiejętności prowadzenia negocjacji,
• przygotowanie studenta do samodzielnego wykonywania zadań,
• stworzenie warunków do zawodowej aktywizacji studenta,
•poznanie zasad funkcjonowania rynku pracy.

Kwalifikacja:

Ze szczegółowymi kryteriami kwalifikacji można zapoznać się na stronie: https://irk.uw.edu.pl/