Serwisy internetowe Uniwersytetu Warszawskiego
Nie jesteś zalogowany | zaloguj się
Kierunki studiów > Studia I stopnia > Polityka społeczna > Polityka społeczna, stacjonarne, pierwszego stopnia

Polityka społeczna, stacjonarne, pierwszego stopnia (S1-SP)

Pierwszego stopnia
Stacjonarne, 3-letnie
Język: polski

Ogólna charakterystyka

Polityka społeczna jest częścią nauk o polityce, jednak od klasycznej politologii odróżnia ją to, że zajmuje się polityką bezpośrednio kształtującą codzienne życie ludzi . Studenci na kierunku polityka społeczna uczą się kształtować szczegółowe polityki publiczne wobec takich kwestii jak edukacja, ochrona zdrowia, zatrudnienie, migracje i integracja społeczno-kulturowa, mieszkalnictwo, rodzina czy niepełnosprawność.

Współczesne procesy polityczne, gospodarcze, społeczne i kulturowe, np. integracja regionalna w Europie, globalizacja i nasilenie migracji międzynarodowych, wzrost aktywności zawodowej kobiet, zmiany wzorów życia rodzinnego, stwarzają nowe problemy i wyzwania, które wymagają innowacyjnych i kreatywnych rozwiązań. Bez gruntownej i interdyscyplinarnej wiedzy o współczesnym świecie i jego przemianach trudno takie rozwiązania zaproponować.

Zmiany na rynku pracy wciąż zwiększają zapotrzebowanie na dobrze i wszechstronnie przygotowanych absolwentów studiów wyższych, świadomych potrzeby samokształcenia, podnoszenia kwalifikacji, innowacyjności. Efektywne wykorzystanie środków Unii Europejskiej wymaga przygotowania fachowych kadr, które będą w stanie kompetentnie tworzyć projekty przedsięwzięć i wprowadzać je w życie. Potrzebna jest kadra twórców regionalnych i lokalnych strategii społecznych, ewaluatorów projektów i ich efektów.

Wąska specjalizacja odchodzi w przeszłość. Pracownicy i przedsiębiorcy są elastyczni, zmieniają miejsca pracy i kierunki działalności gospodarczej oraz uczą się przez całe zawodowe życie. Studia na polityce społecznej proponują podróż po świecie współczesnych nauk społecznych z wyraźniejszym niż gdzie indziej nastawieniem na problemy życia codziennego i zawodowego ludzi oraz dają wiedzę i umiejętności ich rozwiązywania.

Program studiów

Studia I stopnia (licencjackie) trwają sześć semestrów i są przeznaczone dla absolwentów szkół średnich. Mogą na nie aplikować osoby posiadające polską, zagraniczną, międzynarodową lub europejską maturę. Studia realizowane są w formie stacjonarnej, a kwalifikacja odbywa się na podstawie wyników maturalnych.

Studia I stopnia na kierunku polityka społeczna to nowoczesne studia z zakresu nauk społecznych. Studia obejmują m.in. przedmioty socjologiczne, ekonomiczne, politologiczne i prawne. Kierunek ma charakter interdyscyplinarny, gdyż wielostronne spojrzenie na procesy społeczne ułatwia zrozumienie i zmienianie rzeczywistości, a także radzenie sobie w życiu zawodowym. Studenci poznają więc genezę i rozwój instytucji sfery społecznej w Polsce i Europie, sektory i dziedziny polityki społecznej oraz ich wzajemne powiązania, lokalne, regionalne, krajowe, międzynarodowe i ponadnarodowe wymiary polityki społecznej, jak też główne źródła informacji o sferze społecznej. Uczą się także rozumienia kluczowych pojęć i teorii polityki społecznej oraz innych podstawowych nauk społecznych, powiązań między wartościami i zasadami polityki społecznej a interesami ekonomicznymi i politycznymi, diagnozowania problemów i kwestii społecznych, metod badań społecznych oraz projektowania rozwiązań problemów społecznych.

Zajęcia prowadzone są w formie konwersatoriów, ćwiczeń i warsztatów w mniejszych grupach, co stwarza lepsze warunki do uczenia się. Systematyczna ewaluacja jakości zajęć pozwala na szybkie wyciąganie wniosków. Głos studentów jest zawsze brany pod uwagę.

Szczegółowy program studiów I stopnia (licencjackich) na stronie Wydziału Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych.

Sylwetka absolwenta

Absolwent studiów ma podstawową wiedzę o rodzajach, przejawach, strukturze i dynamice problemów społecznych w skali krajowej, lokalnej, globalnej oraz związkach między nimi i ich strukturalnych uwarunkowaniach, zna najważniejsze współczesne i historyczne nurty teoretyzowania o problemach społecznych i ich przyczynach oraz ma ogólną wiedzę o potrzebach człowieka i jego psychologicznych podstawach funkcjonowania w świecie społecznym.

Absolwent potrafi interpretować zjawiska społeczne trafnie rozpoznając problemy społeczne, kwestie społeczne i ryzyka socjalne a także wskazać główne gospodarcze oraz społeczno-demograficzne uwarunkowania problemów społecznych.

Koordynatorzy ECTS:

Przyznawane kwalifikacje:

Licencjat na kierunku polityka społeczna

Dalsze studia:

studia drugiego stopnia

Efekty kształcenia

Wiedza: absolwent zna i rozumie
– terminologię nauki o polityce społecznej i ma wiedzę o miejscu nauki o polityce społecznej w systemie nauk, jak również zna i rozumie podstawowe metody i techniki prowadzenia badań w obszarze polityki społecznej;
– rodzaje, przejawy, struktury i dynamikę problemów społecznych w skali krajowej, lokalnej, globalnej oraz związki między nimi i ich strukturalne uwarunkowania w kontekście polityki społecznej;
– przemiany więzi i struktur rodzinnych, sąsiedzkich, lokalnych, zawodowych; ma zaawansowaną wiedzę o charakterze, źródłach i konsekwencjach tych zmian dla polityki społecznej;
– potrzeby człowieka i jego psychologiczne podstawy funkcjonowania w świecie społecznym w kontekście polityki społecznej;
– podstawy funkcjonowania instytucji rodziny, jej historyczne przemiany i zasady polityki społecznej wobec rodziny;
– podstawowe zasady funkcjonowania rynku i gospodarki rynkowej, zarówno jako podstaw dla tworzenia i rozwoju różnych form przedsiębiorczości, jak i kontekstu dla powstawania i rozwiązywania problemów społecznych;
– zasady zabezpieczenia społecznego i dostarczania usług społecznych;
– znaczenie i zasady polityki społecznej w sferze rynku pracy;
– system instytucji polityki społecznej w ujęciu krajowym i na szczeblu Unii Europejskiej, w tym prawno-administracyjne podstawy i zakres przedmiotowy działania krajowych i lokalnych podmiotów polityki społecznej oraz zasady finansowania i zarządzania instytucjami polityki społecznej;
– podstawowe pojęcia i zasady z zakresu ochrony własności przemysłowej i praw autorskich.

Umiejętności: absolwent potrafi
– interpretować zjawiska społeczne trafnie rozpoznając problemy społeczne, kwestie społeczne i ryzyka socjalne oraz umie wskazać ich gospodarcze i społeczno-demograficzne uwarunkowania w kontekście polityki społecznej;
– krytycznie analizować programy społeczne i działania polityki społecznej w różnych skalach i dziedzinach, w tym wskazać interesy i systemy wartości w programie społecznym oraz wyjaśnić ich związek z konkretnymi rozwiązaniami;
– wskazać świadczenia i usługi społeczne przysługujące osobom i grupom w określonych sytuacjach;
– zaprojektować i zrealizować proste badanie społeczne w obszarze polityki społecznej, prawidłowo dobierając i stosując odpowiednie metody i narzędzia, w tym zaawansowane techniki informacyjno-komunikacyjne;
– zaprojektować prostą koncepcję programu społecznego lub interwencji społecznej;
– tworzyć pisemne opracowania prowadzonych przez siebie badań, w tym analizy i prognozy odnoszące się do wiedzy związanej z polityką społeczną;
– publicznie prezentować prowadzone przez siebie badania, analizy i prognozy w obszarze polityki społecznej, a także uczestniczyć w debacie na temat zagadnień z obszaru polityki społecznej;
– posługiwać się językiem obcym na poziomie B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego;
– planować i organizować własną pracę, a także zbudować zespół zadaniowy i w jego ramach współpracować aktywnie z innymi osobami realizując zadania z zakresu polityki społecznej;
– uzupełniać i doskonalić swoją wiedzę i umiejętności z zakresu polityki społecznej w ramach edukacji ustawicznej, a także rozumie konieczność ustawicznego uczenia się.

Kompetencje społeczne: absolwent jest gotów do
– krytycznej oceny posiadanej przez siebie wiedzy i zewnętrznych komunikatów z obszaru polityki społecznej, a także uznania znaczenia dowodów naukowych dla polityki społecznej jako działalności praktycznej;
– uczestniczenia w przygotowywaniu projektów badawczych i tworzeniu koncepcji programów społecznych z obszaru polityki społecznej, wykorzystując zdobytą w czasie studiów wiedzę oraz potrafiąc ją uzupełniać, w tym korzystając ze wsparcia ekspertów, jak też skutecznie współpracując z innymi osobami;
– myślenia i działania w sposób przedsiębiorczy;
– prawidłowego identyfikowania i rozstrzygania dylematów związanych z wykonywaniem zawodów z obszaru polityki społecznej.

Kwalifikacja:

Ze szczegółowymi kryteriami kwalifikacji można zapoznać się na stronie: https://irk.uw.edu.pl/