Serwisy internetowe Uniwersytetu Warszawskiego
Nie jesteś zalogowany | zaloguj się
Kierunki studiów > Studia I stopnia > Politologia > Politologia, stacjonarne, pierwszego stopnia

Politologia, stacjonarne, pierwszego stopnia (S1-PO)

Pierwszego stopnia
Stacjonarne, 3-letnie
Język: polski

Ogólna charakterystyka

Politologia to nauka społeczna zajmująca się polityką rozumianą jako całokształt działalności związanej ze sprawowaniem władzy politycznej, jej funkcją i rolą w życiu społecznym, a także teorią jej organizacji. Do podstawowych kategorii tej nauki należy państwo. Politologia opisuje jego historyczny rozwój, funkcje, charakter i sposób funkcjonowania. Bada jego ustrój i reżim polityczny. Politologia zajmuje się także funkcjonowaniem organizacji międzynarodowych, charakterystyką współczesnych problemów globalnych, integracją europejską, etc. W wymiarze krajowym przedmiotem jej zainteresowania są także administracja, samorząd lokalny, komunikowanie polityczne, czy wreszcie trzeci sektor i społeczeństwo obywatelskie.

Od wielu lat politologia pozostaje także jednym z najpopularniejszych kierunków studiów. Jej interdyscyplinarny charakter sprawia, że zarówno w Europie, jak i w Stanach Zjednoczonych jest jednym z najchętniej wybieranych kierunków w ramach studiów I stopnia . Polskim liderem kształcenia na kierunku politologia jest bez wątpienia Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych UW, najstarszy i największy ośrodek politologiczny w Polsce. Najwyższe standardy potwierdzają Certyfikat Jakości Kształcenia przyznany przez Uniwersytecką Komisję Akredytacyjną i pozytywna ocenaPaństwowej Komisji Akredytacyjnej dla kierunku politologia. Dominującą pozycję weryfikują także coroczne rankingi przygotowywane przez opiniotwórcze pisma społeczno-polityczne.

Studia I stopnia (licencjackie) trwają sześć semestrów i są przeznaczone dla absolwentów szkół średnich. Mogą na nie aplikować osoby posiadające polską, zagraniczną, międzynarodową lub europejską maturę.

Studia realizowane są w formie stacjonarnej. Kwalifikacja na studia stacjonarne odbywa się na podstawie wyników maturalnych.

Na drugim roku studiów studenci dokonują wyboru jednej z kilku atrakcyjnych specjalizacji:

  • Państwo i administracja
  • Ustrojowa
  • Historyczno-politologiczna
  • Marketing polityczny

Zajęcia odbywają się od poniedziałku do piątku w godzinach 800 -2000, głównie na terenie Kampusu Centralnego Uniwersytetu Warszawskiego przy ul. Krakowskie Przedmieście.

Praktyki nie są obowiązkowe (istnieje możliwość fakultatywnego zrealizowania praktyk studenckich).

Sylwetka absolwenta

Absolwent studiów I stopnia posiada ogólną wiedzę pozwalającą zrozumieć zjawiska i procesy polityczne zachodzące w skali globalnej, regionalnej, państwowej i lokalnej a także pozwalające analizować zależności między funkcjonowaniem instytucji politycznych, społeczeństw i jednostek ludzkich. Zna historyczne uwarunkowania oraz współczesne mechanizmy działania systemów politycznych.

Absolwent posiada umiejętności wykorzystania zdobytej wiedzy w pracy zawodowej i życiu z zachowaniem zasad etycznych. Umie rozwiązywać proste problemy zawodowe, uczestniczyć w pracy zespołowej, kierować zespołami ludzkimi, wykonującymi zadania zlecone, komunikować się z otoczeniem, zbierać, hierarchizować, przetwarzać i przekazywać informacje.

Absolwent zna język obcy na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy oraz umie posługiwać się językiem specjalistycznym niezbędnym do wykonywania zawodu.

Absolwent jest przygotowany do pracy w administracji rządowej i samorządowej, organach partii politycznych, organizacjach gospodarczych i społecznych, instytucjach i organizacjach międzynarodowych a także w mediach oraz szkolnictwie. Jest również przygotowany do podjęcia studiów drugiego stopnia.

Szczegóły na stronie Wydziału Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych.

Koordynatorzy ECTS:

Przyznawane kwalifikacje:

Licencjat na kierunku politologia

Dalsze studia:

studia drugiego stopnia

Efekty kształcenia

Wiedza: absolwent zna i rozumie
– specyfikę nauk społecznych na tle innych nauk oraz charakter nauk o polityce i jej miejsce w obszarze nauk społecznych;
– rolę człowieka w życiu społecznym w perspektywie historycznej i współczesnej oraz w wymiarze politycznym, ekonomicznym (w tym również w odniesieniu do działalności zawodowej i przedsiębiorczości) i kulturowym, a także jego interakcje z najbliższym otoczeniem oraz struktury, w ramach których odbywają się te interakcje, wraz z ich zmianami;
– warunki i formy uczestnictwa w życiu społecznym na różnych jego poziomach;
– wybrane zjawiska władzy, polityki, administracji oraz prawa w wymiarze polskim, europejskim i światowym, a także zasady funkcjonowania systemu politycznego oraz innych organizacji i instytucji społeczno-politycznych;
– zjawiska demokracji, społeczeństwa obywatelskiego oraz specyfikę myśli i kultury politycznej w perspektywie historycznej i współczesnej oraz w wymiarze polskim, europejskim i światowym;
– różne koncepcje polityki, wartości oraz normy społeczne, a także najważniejsze kierunki badań politologicznych oraz ich relacje z badaniami w innych obszarach nauk społecznych;
– mechanizmy działania politycznego (rządzenia i podejmowania decyzji) oraz komunikowania się w przestrzeni politycznej;
– podstawowe pojęcia i zasady z zakresu ochrony własności intelektualnej oraz prawa autorskiego.

Umiejętności: absolwent potrafi
– obserwować i interpretować zjawiska społeczne i polityczne rozmaitej natury oraz dostrzegać ich wzajemne relacje i zależności;
– identyfikować przyczyny i przebieg zjawisk dotyczących sfery polityki oraz prognozować je; potrafi także badać i wyjaśniać rolę struktur społecznych, ekonomicznych i kulturowych we współczesnym świecie;
– wykorzystywać wiedzę teoretyczną z zakresu nauki o polityce oraz powiązanych z nią dyscyplin w celu analizowania i interpretowania zjawisk i procesów w obszarze polityki;
– wskazać i wyjaśnić zasady oraz wartości demokratycznego państwa, a także społeczeństwa obywatelskiego; umie ocenić kulturowy dorobek człowieka, ze szczególnym uwzględnieniem kultury politycznej;
– uczyć się całe życie oraz uzupełniać wiedzę, a także doskonalić i poszerzać umiejętności zawodowe;
– wskazać założenia różnych koncepcji polityki oraz ocenić ich efektywność oraz dostrzegać relacje między polityką a zjawiskami i procesami historycznymi, ekonomicznymi, społecznymi i kulturowymi;
– posługiwać się systemem aksjonormatywnym oraz konkretnymi regułami i normami w obszarze związanym z działalnością publiczną oraz dostrzegać i analizować dylematy etyczne;
– samodzielnie zdobywać wiedzę z wykorzystaniem różnych źródeł informacji oraz nowoczesnych technologii;
– prezentować własne interpretacje zjawisk politycznych, uzasadniać je oraz konfrontować z poglądami innych studentów i różnych autorów;
– gromadzić, hierarchizować i przetwarzać informacje oraz tworzyć indywidualnie oraz grupowo prace pisemne i projekty dotyczące zagadnień szczegółowych z wykorzystaniem podstawowych ujęć teoretycznych oraz różnorodnych źródeł;
– przygotować wystąpienia ustne dotyczące zagadnień szczegółowych z wykorzystaniem podstawowych ujęć teoretycznych oraz różnorodnych źródeł;
– posługiwać się językiem obcym na poziomie B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego.

Kompetencje społeczne: absolwent jest gotów do
– aktywnego uczestniczenia w życiu publicznym, także w zespołach realizujących cele społeczne, polityczne i obywatelskie; potrafi myśleć i działać w sposób przedsiębiorczy;
– pracy indywidualnej i grupowej w zakresie realizacji projektów badawczych i społecznych, a także odpowiedniego określania priorytetów służących realizacji określonych przez siebie i innych zadań;
– prawidłowego identyfikowania i rozstrzygania dylematów związanych z wykonywaniem zawodu.

Kwalifikacja:

Ze szczegółowymi kryteriami kwalifikacji można zapoznać się na stronie: https://irk.uw.edu.pl/