Serwisy internetowe Uniwersytetu Warszawskiego
Nie jesteś zalogowany | zaloguj się
Kierunki studiów > Studia I stopnia > Organizowanie rynku pracy > Organizowanie rynku pracy, stacjonarne, pierwszego stopnia

Organizowanie rynku pracy, stacjonarne, pierwszego stopnia (S1-ORP)

Pierwszego stopnia
Stacjonarne, 3-letnie
Język: polski

Organizowanie rynku pracy to studia…

… dla przyszłych specjalistów ds. HR, pośredników pracy, doradców zawodowych, trenerów pracy, specjalistów ds. szkoleń, specjalistów ds. społecznej odpowiedzialności biznesu.

Ogólna charakterystyka

Organizowanie rynku pracy to nowoczesne studia o profilu praktycznym, skierowane do osób zainteresowanych problematyką funkcjonowania rynku pracy i zarządzaniem rynkiem pracy.

Kierunek ma charakter interdyscyplinarny, gdyż do skutecznego zarządzania rynkiem pracy konieczne jest uwzględnienie wielu elementów i perspektyw. Studia obejmują przedmioty ekonomiczne, socjologiczne, politologiczne i prawne. Studenci poznają m.in. lokalne, regionalne, krajowe i międzynarodowe czynniki kształtujące rynek pracy, zagadnienia współpracy międzysektorowej oraz zasady działania Europejskiego Funduszu Społecznego. Uczą się diagnozy i monitoringu rynku pracy, a także metod prowadzenia badań społecznych. Poznają kluczowe zagadnienia z obszaru doradztwa zawodowego i planowania kariery oraz programy work-life balance.

Na zmieniającym się rynku pracy rośnie zapotrzebowanie na dobrze i wszechstronnie przygotowanych absolwentów studiów wyższych – kompetentnych, innowacyjnych, nadążających za tempem zachodzących zmian . Dla efektywnego działania na rynku pracy oraz wykorzystania środków Unii Europejskiej konieczni są fachowcy, którzy będą w stanie tworzyć projekty przedsięwzięć i skutecznie wprowadzać je w życie. Potrzebna jest kadra osób znających mechanizmy ekonomii i polityki rynku pracy oraz posiadających umiejętności niezbędne do efektywnego wykorzystania zasobów ludzkich. Kluczem do sukcesu jest dzisiaj praktyka i gruntowna wiedza na temat funkcjonowania rynku pracy. Studia organizowanie rynku pracy koncentrują się na praktycznych zagadnieniach zatrudnienia i życia zawodowego dając wiedzę oraz umiejętności konieczne do poszukiwania najlepszych rozwiązań.

Program studiów

Studia I stopnia (licencjackie) trwają sześć semestrów i są przeznaczone dla absolwentów szkół średnich. Mogą na nie aplikować osoby posiadające polską, zagraniczną, międzynarodową lub europejską maturę. Studia realizowane są w formie stacjonarnej, zaś kwalifikacja odbywa się na podstawie wyników maturalnych.

Program studiów obejmuje dwa komplementarne bloki treści kształcenia:

  • odnoszące się do wiedzy i umiejętności analitycznych z zakresu funkcjonowania rynku pracy,
  • odnoszące się do wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych związanych z bezpośrednią pracą z ludźmi w obszarze organizowania i zarządzania rynkiem pracy.

W zakresie pierwszego bloku student uzyskuje wiedzę i nabywa umiejętności z obszaru ekonomii (w tym ekonomii rynku pracy), prawa pracy, administracji publicznej, społecznych aspektów pracy, organizowania i funkcjonowania rynku pracy, a także metodologii badań prowadzonych w obszarze rynku pracy (w ujęciu statycznym i dynamicznym, także w odniesieniu do badań ewaluacyjnych). W bloku treści kształcenia odnoszących się do bezpośredniej pracy z ludźmi nacisk kładziony jest na nabywanie umiejętności i kompetencji społecznych z zakresu diagnozy kompetencji zawodowych, doradztwa zawodowego i planowania kariery zawodowej, pośrednictwa pracy w ujęciu krajowym i międzynarodowym, planowania usług rynku pracy i projektowania programów integracji i reintegracji zawodowej z wykorzystaniem odpowiednich instrumentów i uwzględnieniem sytuacji i potrzeb grup defaworyzowanych na rynku pracy, budowania zespołu zadaniowego w miejscu pracy i zarządzania nim oraz współpracy międzyorganizacyjnej.

Przygotowanie studenta do podejmowania aktywności zawodowej opiera się nie tylko na wiedzy przekazanej w trakcie zajęć uniwersyteckich, ale również na wiedzy, umiejętnościach i kompetencjach zdobytych w trakcie zajęć warsztatowych oraz praktyk. Konstrukcja programu studiów pozwala bowiem na nieustanne konfrontowanie wiedzy zdobytej podczas zajęć dydaktycznych z wiedzą i doświadczeniami zdobywanymi na zajęciach praktycznych i praktykach zawodowych. Na drugim i trzecim roku studiów studenci odbywają obowiązkowe praktyki zawodowe w wymiarze 720 godzin (w uzasadnionych przypadkach praktyki mogą być realizowane wcześniej lub w trakcie przerw międzysemestralnych).

Szczegółowy program studiów I stopnia (licencjackich) na stronie Wydziału Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych.

Sylwetka absolwenta

Absolwent studiów posiada wiedzę na temat funkcjonowania polskiego i europejskiego rynku pracy oraz kształtujących je mechanizmów. Ma podstawową wiedzę ekonomiczną i socjologiczną. Zna instrumenty prawne i finansowe polityki rynku pracy oraz zasady działania kluczowych instytucji rynku pracy.

Absolwent posiada umiejętności badania i analizy rzeczywistości społecznej oraz diagnozowania i monitoringu rynku pracy, a także projektowania rozwiązań w wymiarze indywidualnym i grupowym.

Absolwent posiada wiedzę na temat wyzwań, jakie stawia rynek pracy przed pojedynczymi ludźmi: konieczności uzyskiwania nowych kompetencji, wyboru ścieżki kariery zawodowej i jej zmiany (korekty), rozwoju umiejętności pracy w grupie, czy też organizowania pracy zespołu. Absolwent posiada umiejętności w zakresie zarządzania zasobami ludzkimi, doradztwa zawodowego, rehabilitacji zawodowej osób niepełnosprawnych, pośrednictwa pracy oraz współpracy z europejskimi strukturami wspierającymi realizację zadań z zakresu rynku pracy.

Absolwent jest przygotowany do podjęcia studiów drugiego stopnia w obszarze nauk społecznych.

Koordynatorzy ECTS:

Przyznawane kwalifikacje:

Licencjat na kierunku Organizowanie rynku pracy

Dalsze studia:

studia drugiego stopnia

Efekty kształcenia

Wiedza: absolwent zna i rozumie
– specyfikę nauk o polityce i administracji na tle innych nauk oraz miejsce nauk o pracy w obrębie nauk społecznych;
– więzi społeczne budowane w kontekście wykonywanej pracy, a także powstające na ich fundamencie normy i reguły życia społecznego;
– teorie opisujące normy i reguły organizujące pracę i rynek pracy oraz tworzone na ich podstawie struktury i instytucje społeczne; zna ich źródła, rozumie warunki i konsekwencje ich stosowania w obszarach działalności praktycznej i zawodowej;
– podstawowe struktury instytucjonalne i organizacyjne pracy i rynku pracy, relacje między nimi oraz dynamikę ich przekształceń;
– w praktyce narzędzia pozyskiwania danych na temat wytwarzanych w kontekście pracy więzi społecznych, norm i reguł oraz tworzonych przez nie instytucji, struktur i organizacji;
– podstawowe koncepcje aksjologiczne odnoszące się do pracy ludzkiej, jej roli w życiu człowieka oraz jej wpływu na kształt relacji i struktur społecznych;
– sposoby tworzenia i prowadzenia działalności komercyjnej i non– for– profit nakierowanej na rozwój więzi, norm oraz struktur pracy i rynku pracy;
– podstawowe pojęcia i zasady z zakresu ochrony własności przemysłowej i praw autorskich;
– zasady i normy etyczne, etyczno-prawne oraz kulturowe, szczególnie w stosunkach społecznych.

Umiejętności: absolwent potrafi
– wykorzystać w celach praktycznych wiedzę z zakresu nauk o pracy do analizowania i interpretowania procesów i zjawisk społecznych zachodzących w obszarze pracy i rynku pracy;
– wykorzystać zdobytą wiedzę z zakresu nauk o pracy w celu wskazania przyczyn występowania i przebiegu procesów i zjawisk społecznych zachodzących w obszarze pracy i na rynku pracy;
– wykorzystać wiedzę i narzędzia analityczne do prognozowania praktycznych konsekwencji przemian zachodzących w obszarze pracy, w tym dobrać oraz stosować zaawansowane techniki informacyjno-komunikacyjne;
– w oparciu o posiadaną wiedzę i umiejętności nabyte podczas praktyk oceniać procesy zachodzące w obszarze pracy i na rynku pracy oraz nimi kierować, zdając sobie sprawę z normatywnego nacechowania dokonywanych wyborów;
– tworzyć pisemne opracowania prowadzonych przez siebie badań, analiz i prognoz odnoszących się do wiedzy związanej z naukami o pracy;
– publicznie prezentować prowadzone przez siebie badania, analizy i prognozy odnoszące się do wiedzy związanej z naukami o pracy oraz brać udział w debacie na te tematy;
– posługiwać się językiem obcym na poziomie B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego;
– zbudować zespół zadaniowy, planować i organizować jego pracę oraz współpracować aktywnie z innymi osobami;
– planować własne uczenie się oraz planowo uzupełniać i doskonalić swoją wiedzę i umiejętności, a także motywować innych do podejmowania edukacji ustawicznej.

Kompetencje społeczne: absolwent jest gotów do
– praktycznego posługiwania się wiedzą w działalności zawodowej; dostrzegania znaczenia wiedzy z obszaru nauk społecznych, nauk o pracy i in. w codziennym funkcjonowaniu;
– krytycznej oceny posiadanej wiedzy oraz uwzględniania opinii ekspertów w określaniu priorytetów w realizacji konkretnych zadań;
– przygotowywania badawczych i praktycznych projektów społecznych związanych z obszarem pracy i rynkiem pracy, wykorzystując przy tym zdobytą w czasie studiów wiedzę oraz potrafiąc ją uzupełniać, jak też skutecznie współpracując z innymi ludźmi, w tym pozyskując wiedzę od ekspertów;
– przyjmowania aktywnej postawy wobec otaczającego go świata, w tym inicjowania działań na rzecz interesu publicznego, w odpowiedni sposób planując podejmowane przez siebie zadania oraz rozwiązując występujące w toku ich realizacji problemy;
– myślenia i działania w sposób przedsiębiorczy;
– prawidłowego identyfikowania i rozstrzygania dylematów związanych z wykonywaniem zawodów z obszaru organizowania i zarządzania rynkiem pracy, przestrzegania przy tym etyki zawodowej i wymagania tego od innych.

Kwalifikacja:

Ze szczegółowymi kryteriami kwalifikacji można zapoznać się na stronie: https://irk.uw.edu.pl/